Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft deel 4 van de bespreking van het Wachttoren studieartikel van mei 2024:Wat weten we over Jehovah’s toekomstige oordelen? Mocht u deel 1 hebben gemist dan kunt u deze HIER teruglezen. Voor deel 2 klik HIER. Voor deel 3 klik HIER.


Toen Jezus zich nog onder zijn discipelen bevond, sprak hij er vaak over dat hij aan een paal zou worden genageld en dat hij zou worden gedood. Zijn discipelen en zelfs zijn uitverkoren apostelen, waren destijds niet in staat om Jehovah’s toekomstige oordelen te kunnen begrijpen. De reden dat ze dat niet konden, is omdat ze bepaalde vooringenomen ideeën hadden die ze toen nog niet uit hun hoofd konden zetten.

Als Joden verwachtten zij de Messias. Ze begrepen uit de Psalmen en uit de Geschriften van de profeten dat de Messias een grote koning zou worden. Ook aanvaardden zij Jezus als de voorzegde Christus en Koning die zou voortkomen uit de geslachtslijn van David. Ze geloofden zelfs dat Jezus ook echt daadwerkelijk de Zoon van God was. Ondanks dat alles konden ze zich echter geen voorstelling maken van een situatie waarin Jezus op een gewelddadige wijze ter dood zou worden gebracht, om vervolgens weer te worden opgewekt uit de dood om daarna te worden opgenomen in de hemel, vanwaar hij uiteindelijk als Koning zou gaan regeren. En dan niet alleen maar over het kleine landje Israël, maar over de gehele wereld – zelfs over het universum en het onzichtbare geestenrijk.

Dat is ook de reden waarom Jezus, toen hij aan hen verscheen nadat hij uit de dood was opgewekt, hen op een strenge toon berispte omdat ze zo onverstandig en traag van begrip” waren door niet te “geloven wat de profeten allemaal hebben gezegd”. (Lukas 24:25)

Jehovah’s Getuigen bevinden zich in een vergelijkbare situatie als de apostelen voordat zij door de opgewekte Christus werden verlicht. De redenen zijn ook dezelfde, namelijk het koesteren van valse verwachtingen en het niet begrijpen van datgene wat de profeten allemaal hadden schreven. Alleen is het verkeerde vooruitzicht waaronder de Jehovah’s Getuigen opereren niet louter het resultaat van een gebrek aan begrip. Het wordt namelijk veroorzaakt door een extreem krachtige misleiding – een zogenoemd ‘werk van Satan’. Jehovah heeft het aan de Duivel toegestaan om een doorwrochte valse vervulling van de profetie te verzinnen, waarbij een valse Tweede Komst van Christus (1914) het fundament betreft van deze hele misleiding. Heeft Jezus ons dan niet eerlijk van tevoren gewaarschuwd dat er vele valse christussen en valse profeten zouden gaan opstaan die zullen proberen om zelfs de uitverkorenen te misleiden? Ik heb in de loop der jaren al behoorlijk uitgebreid over deze satanische misleiding omtrent de 1914-doctrine geschreven. Laten we nu eens een blik werpen op alinea 12 uit het Wachttorenartikel dat we hier aan het bespreken zijn:

12 Als de grote verdrukking begint, kan het zijn dat sommigen die de vernietiging van ‘Babylon de Grote’ zien zich herinneren dat Jehovah’s Getuigen jarenlang hebben gezegd dat dat zou gebeuren. Zou het kunnen dat de houding van sommigen door de gebeurtenissen verandert?

Houd er overigens rekening mee dat alinea 12 valt onder het kopje “Wat we WEL weten”.

Door de jaren heen heb ik het Besturende Lichaam behoorlijk hard aangepakt. Echter valt niet alles voor de volle 100% aan hen te wijten. Het wordt mij namelijk ook steeds duidelijker dat het de Jehovah’s Getuigen zelf zijn, die voldoen aan de beschrijving van degenen over wie Paulus verklaarde dat ze leraren om zich heen verzamelen die hun vertellen wat ze graag willen horen.” (2 Timotheüs 4:3)

Alle christenen zijn volgens de Bijbel verplicht om zich van alle dingen te vergewissen en om alle geïnspireerde uitspraken te beproeven om vast te kunnen stellen of deze ook daadwerkelijk van God afkomstig zijn of dat ze uit een andere bron komen. Het is ook een vrij eenvoudig iets om te doen. Het vereist alleen maar van ons dat we de tijd nemen om de Geschriften te onderzoeken terwijl we onze geest gebruiken om erover na te denken en te redeneren.

Een ieder die ernaar streeft om een leraar van Gods woord te zijn, draagt daarbij tegelijkertijd ook de verplichting om aan de hand van verwijzingen in de Bijbel aan te kunnen tonen dat hetgeen wat zij leren ook echt daadwerkelijk de waarheid is. Neem nou bijvoorbeeld eens de vaak herhaalde uitspraken van het Wachttorengenootschap over dat Babylon de Grote tijdens de grote verdrukking vernietigd zal worden – of zelfs hun bewering dat de verdrukking zal beginnen zodra de Verenigde Naties zich plotseling tegen alle wereldwijde valse religie zal gaan keren.

Het gaat er niet om of de Bijbel zoiets voorzegt. In het zeventiende en achttiende hoofdstuk van Openbaring wordt namelijk beschreven dat de symbolische hoer van Babylon op een bepaald moment wordt verslonden door een wild beest met zeven koppen. Het gaat hier zelfs niet eens om de vraag of deze hoer alle wereldwijde valse religie symboliseert. Dat is namelijk absoluut zeker het geval. Ook weten we dat het visioen van het scharlakengekleurde beest dat uit de afgrond opstijgt, de achtste koning uit de Bijbelprofetie vertegenwoordigt. Ook daarover bestaat geen enkele reden om aan te twijfelen. Openbaring is over deze zaken ook heel erg duidelijk. De vraag is alleen wanneer dit allemaal zal gaan gebeuren. Waar in de Bijbel kunnen we de informatie terugvinden waarmee we de timing hiervan kunnen vaststellen, wanneer we ook weten dat deze gebeurtenis het allerbelangrijkste kenmerk betreft van de verdrukking? Hoe kunnen we dit zeker weten?

Dat horen de geleerde mannen van Bethel ongetwijfeld te weten, aangezien zij de Schrift inmiddels al vele tientallen jaren bestuderen, toch? En zoals ik zojuist al aangaf, wordt Babylon, dat in het middelpunt staat van de verdrukking, in de Wachttoren van mei 2024 vermeld onder het kopje “Wat we WEL weten”.

De vraag is dus: Waarom heeft het Wachttorengenootschap dan nooit ook maar één enkel vers gewijd aan de onderbouwing van hun vaak herhaalde, nooit in twijfel te trekken, schijnbaar geïnspireerde voorspelling over het begin van de verdrukking en het einde van Babylon de Grote? Ik daag hierbij dan ook elke student van het Wachttorengenootschap uit om aan de hand van hun eigen publicaties te wijzen op een Schriftuurlijke onderbouwing dat kan dienen als bewijs voor hun sterke claims.

Even ter verduidelijking: het Wachttorengenootschap wees altijd naar de verwoesting van Jeruzalem, die door Jezus in verband werd gebracht met de grote verdrukking. Er werd namelijk altijd door het Wachttorengenootschap aangenomen dat Jeruzalem “de grote stad” Babylon zou vertegenwoordigen. Echter zien we ook dat het Wachttorengenootschap zich stilletjes aan hebben gedistantieerd van hun eerdere bewering, simpelweg omdat die claim niet langer meer valt te verdedigen. Dus nu rest hen niets anders meer dan louter dogmatisme.

Redenerend op basis van de Schrift verklaarde Jezus dat de grote verdrukking anders zou zijn dan welke andere ramp dan ook die ooit eerder op aarde heeft plaatsgevonden of die ooit in de toekomst opnieuw zou kunnen plaatsvinden. En dat is met inbegrip van de zondvloed die de wereld uit de oudheid compleet had verwoest. Jezus vervolgde door te zeggen: Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. (Mattheüs 24:22)

De verdrukking zal namelijk iets zijn dat veel duisterder en veel ernstiger zal zijn dan alleen maar de liquidatie van alle georganiseerde religie. Trouwens, hier is nog een extra vraag: Indien de grote verdrukking over de gehele bewoonde aarde komt om zodoende hand van Godalle valse religie te vernietigen, waarom zou God dan moeten ingrijpen om deze te verkorten? Zegt de Schrift immers niet dat God het in hun harten zal leggen om zijn oordelen ten uitvoer te brengen? Waarom zou God dan moeten ingrijpen om het een halt toe te roepen?

Neem nou bijvoorbeeld eens China. China betreft een groot deel van de bewoonde aarde dat ongeveer een zesde deel van de wereldbevolking uitmaakt. Daarnaast is er in China überhaupt geen sprake van welke georganiseerde religie dan ook die daar openlijk actief is. Betekent dit dan dat China grotendeels onaangetast zal blijven door de verdrukking die over de gehele bewoonde aarde zal komen?

Het moge dan ook duidelijk zijn dat wanneer er een situatie zal ontstaan waarin er geen vlees zou kunnen overleven zonder dat God hoogstpersoonlijk ingrijpt, dat de verdrukking onmogelijk kan zijn wat het Wachttorengenootschap beweert dat het is. De toekomstige oordelen van Jehovah, waarover het Wachttorengenootschap zichzelf roemt en waarover ze beweren dat ze deze kennen, betreft dus niets meer dan een waanvoorstelling, oftewel een louter bedrog.

Nog een ander aspect van deze satanische waanvoorstelling die de Jehovah’s Getuigen UN logomomenteel in haar greep heeft, betreft het geloof in de leugen dat de achtste koning op dit moment al zou zijn begonnen met regeren in de vorm van de Verenigde Naties. Ook dit betreft weer een voorbeeld van de dingen die het Wachttorengenootschap pretendeert te weten, maar die ze in werkelijkheid niet weten. Maar hoe kunnen we dit dan zeker weten?

We kunnen dit zeker weten doordat de opkomst van het achtste koninkrijk pas tot stand komt in de nasleep van de ineenstorting van het huidige samenstel en omdat we weten dat Jehovah’s toekomstige oordelen gebaseerd zullen zijn op de wijze waarop de mensen in de wereld op die ontwikkeling zullen gaan reageren.

Even voor alle duidelijkheid: de opkomst van het zevenkoppige beest uit de afgrond zal pas gaan plaatsvinden nádat Jehovah de dagen van de verdrukking heeft verkort. De verdrukking wordt in Openbaring afgebeeld door de symboliek die verband houdt met de opening van het zesde zegel. Valt er dan iets te verzinnen dat nog angstaanjagender is dan de zon die letterlijk zwart wordt en de maan die in bloed verandert en de sterren die uit de hemel zullen vallen? Wat betekent het eigenlijk dat elke berg en elk eiland van zijn plaats zal worden geschud? Het symboliseert de totale ineenstorting van de beschaving. Er is dan ook niet veel verbeeldingskracht voor nodig om uzelf de plotselinge catastrofale klap voor te stellen die zal worden veroorzaakt door de ineenstorting van het door en door verrotte wereldwijde financiële systeem dat wordt gerund door de gokverslaafden van Wall Street, waardoor de failliete Anglo-Amerikaanse duale wereldmacht ten val zal worden gebracht, nietwaar? Zou zo’n ramp het dan niet laten lijken alsof de hemel naar beneden zou zijn gevallen? Zelfs in een tijd van vrede spreken mensen over een dergelijke uitkomst. Hoe zou zo’n fragiel en met schulden beladen systeem dan ooit stand kunnen houden wanneer de hypersonische raketten zullen worden gelanceerd?

Jezus gebruikte precies dezelfde beeldspraak toen hij sprak over de gebeurtenissen die tijdens de verdrukking zullen plaatsvinden, wanneer de krachten van de hemel zullen worden geschud en wanneer de mensen flauw zullen vallen van angst uit vrees voor de dingen die over de gehele aarde zullen komen. Jezus zei nog specifiek: Onmiddellijk na de verdrukking van die periode zal de zon worden verduisterd en zal de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse krachten zullen worden geschud. (Mattheüs 24:29)

Door te zeggen “onmiddellijk na de verdrukking van die periode” geeft Jezus te kennen dat de verdrukking dus niet onmiddellijk zal overgaan in Armageddon. Er zal nog een periode van uitstel plaatsvinden nadat de dagen van de verdrukking zullen zijn verkort. Echter zal de wereld in die periode niet dezelfde wereld zijn als voorheen. Er zal in die periode namelijk een bijzonder onheilspellende sfeer over de wereld hangen alsof de zon is verduisterd en alsof het licht van de maan permanent nauwelijks nog te zien is. Hoogstwaarschijnlijk zullen de letterlijke hemellichamen in de lucht op dat moment worden verduisterd vanwege de enorme hoeveelheid rook en as die zullen achterblijven nadat de rookpluimen van de paddestoelwolken de stratosfeer zijn binnengevlogen.

We zouden echter niet moeten veronderstellen dat God een totale nucleaire holocaust zal toestaan. Dat zou namelijk ook meteen het einde van de mensheid betekenen waarbij een nucleaire winter de gehele planeet in een levenloze radioactieve asbak zou veranderen. We weten dat de Schepper het niet zal toestaan dat de demonen zijn grootse scheppingswerk zullen vernietigen. Maar wat anders dan een beperkte nucleaire uitwisseling zou er dan voor kunnen gaan zorgen dat goddelijke interventie noodzakelijk zal zijn om daarmee te voorkomen dat de complete mensheid zal uitsterven? En wanneer ik zeg “beperkte” nucleaire uitwisseling, dan bedoel ik dus niet beperkt in die zin dat de mensen alsnog tot bezinning zullen komen. Nee, met ‘beperkte’ bedoel ik dat deze gebeurtenis zal worden beperkt vanwege de tussenkomst van de Almachtige God. De vraag is: hoeveel kernexplosies zal Jehovah gaan toestaan? Deze vraag valt ook heel goed te scharen onder het kopje “Wat we NIET weten”.

Welnu, wat de speculatie van het Wachttorengenootschap betreft over dat de houding van sommigen (ongelovigen) door de gebeurtenissen verandert”: beschouw dan nog eens wat er staat geschreven over de ontzegeling van het zesde zegel: De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?’ (Openbaring 6:15-17)

Wat deze openbaring ons vertelt is dat, ook al zal het op de een of andere manier duidelijk zijn dat God op dat moment tussenbeide is gekomen om de mensheid te behoeden voor hun eigen ondergang, de meerderheid van de overlevenden op dat moment een vijandige houding zullen aannemen omdat zij al die rampspoed zullen beschouwen als Jehovah’s veroordeling tegen hen. In plaats van met hun spreekwoordelijke handen omhoog naar buiten te komen om zichzelf over te geven, zullen ze in plaats daarvan juist op zoek gaan naar een menselijke verlosser. Als gevolg van het feit dat zij een instelling hebben opgericht om hen te redden van Degene die op de troon zit, zal het beest uit de afgrond of uit de aarde oprijzen, zoals wordt gesymboliseerd door het tweehoornige lam. Het feit dat het tot leven gewekte lamsbeest als een draak zal beginnen te spreken, geeft aan dat de Heer der heren en Koning der koningen vanaf dat moment niet langer meer de ambtenaren, die voorheen nog bekend stonden als ‘de superieure autoriteiten’, als zijn dienaren zal gebruiken. Het Koninkrijk van Christus zal op dat moment volledig operationeel zijn en alle koningen van de aarde zullen zich er dan volledig tegen gaan verzetten. Het beest zal dan opereren als een instrument dat volledig onder de controle staat van Satan de Duivel, degene die wordt afgebeeld als een draak.

Het dertiende hoofdstuk van Openbaring onthult de basis voor Jehovah’s toekomstige oordelen. Over het tweehoornige beest dat uit het graf opstaat, lezen we: Het misleidt de bewoners van de aarde met de tekenen die het mocht doen voor de ogen van het wilde beest, terwijl het tegen de bewoners van de aarde zegt dat ze een beeld moeten maken voor het wilde beest dat door het zwaard gewond was maar weer 666 merkteken beast beestwas opgeleefd. Het werd hem toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden. Het oefent dwang uit op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. Hier komt het aan op wijsheid: laat wie inzicht heeft, het getal berekenen van het wilde beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666. (Openbaring 13:14-18)

In hetzelfde hoofdstuk van Openbaring worden we ook geïnformeerd dat allen die dan op de aarde wonen, niet alleen het beest zullen aanbidden, maar ook de draak die leven eraan zal hebben gegeven. En vanwege hun weigering om Christus te aanvaarden als de nieuwe Koning van de aarde, zullen hun namen dan ook niet in het boek des levens worden bijgeschreven – wat dus ook betekent dat ze tot de tweede dood (gehenna) veroordeeld zullen worden.

Hier komt de misleiding van het Wachttorengenootschap ook het meest evident naar voren, omdat Gods aardse mondstuk beweert dat het beest op dit moment al zijn voorzegde dodelijke kopwond zou hebben opgelopen en dat het beest op dit moment alweer tot leven zou zijn gewekt. Ook beweren ze dat het beeld van het beest op dit moment al dwang zou hebben uitgeoefend op alle mensen om het te aanbidden en dat degenen die hebben geweigerd om het beeld te aanbidden op dit moment al zouden zijn gedood en dat een ieder die het beeld van het beest wel zou hebben aanbeden, op dit moment al zou zijn gemarkeerd met het onomkeerbare 666-merkteken.

Het is onmogelijk om hierover met Jehovah’s Getuigen te redeneren. Hun hypnose is simpelweg te sterk. Het wijzen van de Jehovah’s Getuigen op het feit dat wanneer het zo zou zijn dat de mensheid op dit moment al het merkteken van het beest zouden hebben ontvangen, dit ook zou moeten betekenen dat deze mensen op dit moment al onherroepelijk zouden zijn veroordeeld als levensonwaardig, heeft geen enkel effect op hen. Ze kunnen simpelweg niet bevatten dat als mensen op dit moment al onherroepelijk zouden zijn veroordeeld tot de eeuwige dood, dat het dan ook geen zin meer heeft om een boodschap van redding te prediken tot deze groep verdoemden.

Voor een artikel waarin het Besturende Lichaam veronderstelt uit te leggen wat we allemaal weten over Jehovah’s toekomstige oordelen, zou het geheel achterwege laten van elke discussie over het merkteken van het beest absoluut enige bezorgdheid moeten wekken onder de groep weldenkende Jehovah’s Getuigen. Maar, zoals gezegd is de hypnose van hun waanvoorstelling gewoon te krachtig, terwijl hun begeerte om hun oren te laten kietelen de overhand heeft.

Als Jehovah’s wachter zal ik u zeggen dat de eerste daad van Jehovah’s toekomstige oordelen gericht zal zijn tegen het Wachttorengenootschap. Het zal de omverwerping teweegbrengen van de witgekalkte muur van hun zogenaamde veronderstelde kennis van Jehovah’s toekomstige oordelen.

Daarom zegt de Soevereine Heer Jehovah: Omdat jullie bedrog hebben gesproken en jullie visioenen een leugen zijn, ben ik tegen jullie”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah.’ Mijn hand is tegen de profeten met bedrieglijke visioenen die leugens voorspellen. Ze zullen niet horen bij de mensen die ik in vertrouwen neem, ze zullen niet worden opgeschreven in het register van het huis van Israël en ze zullen niet terugkomen in het land van Israël. Jullie zullen moeten weten dat ik de Soevereine Heer Jehovah ben. En dat allemaal omdat ze mijn volk op een dwaalspoor hebben gebracht door te zeggen: ‘Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is. Als er een gammele scheidsmuur wordt gebouwd, bepleisteren ze die met witkalk.” Zeg tegen degenen die met witkalk pleisteren dat hij zal vallen. Het zal stortregenen, hagelstenen zullen neerkletteren en hij zal instorten door een krachtige stormwind. Als de muur instort, zal aan jullie worden gevraagd: “Waar is die pleisterlaag van jullie?” De Soevereine Heer Jehovah zegt daarom: “Ik zal krachtige stormwinden laten losbarsten in mijn woede, stortregens in mijn boosheid en hagelstenen in verwoestende razernij. De muur die jullie met witkalk hebben bepleisterd, zal ik afbreken en met de grond gelijkmaken. Het fundament zal bloot komen te liggen. Jullie zullen in de stad omkomen als ze valt. Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 13:8-14)

EINDE DEEL 4