Vraag van een lezer: Hoe kan ik de Heilige Schrift gebruiken om de uitleg en argumentatie te ondersteunen dat de parousia (Tweede Komst) van Christus niet eerder zal beginnen tenzij eerst de doodsklap van de 7de koning zal plaatsvinden? Kunnen we in de Schrift een bewijs vinden met betrekking tot de chronologische volgorde wat bevestigt dat eerst de doodsklap van de 7de koning zal plaatsvinden en pas daarna de parousia?

Ik waardeer uw vraag ten zeerste. Helaas weten Jehovah’s Getuigen niet hoe groot de implicaties en gevolgen van de stelling uit uw vraag daadwerkelijk zijn. Wat het Besturende Lichaam betreft, is dit allemaal al vervuld en verleden tijd. De kop van het beest raakte volgens hen een eeuw geleden dodelijk gewond en is ondertussen allang weer hersteld van die doodsklap. Daarnaast zou Jezus zich gedurende al die tijd in zijn onzichtbare aanwezige toestand bevinden. Met andere woorden: ‘Er valt hier niets te zien mensen… gewoon doorlopen…’

Zoals u waarschijnlijk zelf al weet, is het buitengewoon lastig om een van Jehovah’s Getuigen hierover aan te spreken en om met hen hierover te redeneren. Hoe langer ze geïndoctrineerd zijn, hoe moeilijker het is om hen zelf na te laten denken. Dat komt omdat het Wachttorengenootschap een soort angst heeft aangeleerd om vooral niet onafhankelijk zelf na te gaan denken. En om alles nog erger te maken dan het al is: Omdat Jehovah’s Getuigen een onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in de getrouwe slaaf zullen deze Getuigen zodra ze erachter komen in welke mate ze zijn voorgelogen ten aanzien van 1914 hoogstwaarschijnlijk al hun overtuigingen overboord gooien, inclusief hun geloof in Jehovah zelf.

De tactiek die ik zelf zou aanbevelen is om te proberen om hen te laten redeneren over wat de dodelijke verwonding en het herstel van het beest nu eigenlijk precies betekent. Het zal zeker geen onopvallende aangelegenheid zijn. De Bijbel geeft aan dat het herstel van het dodelijk gewonde beest de dag des oordeels initieert – ook wel bekend als het uur van de beproeving dat over de gehele bewoonde aarde komt. (Openbaring 3:10)

Het uur van beproeving zal bepalend zijn voor de eeuwige lotsbestemming van elke levende persoon op aarde. De Heilige Schrift beschrijft het als volgt: “Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest, maar zijn dodelijke wond was genezen. De hele aarde volgde het wilde beest met bewondering. Ze aanbaden de draak omdat hij aan het wilde beest autoriteit had gegeven. Ook aanbaden ze het wilde beest met de woorden: ‘Wie is als het wilde beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen. Hij opende zijn mond met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen. Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is.” (Openbaring 13:3-8)

Zoals door de COVID-pandemie is aangetoond kunnen massa’s mensen worden gemanipuleerd door angst voor de dood en zullen ze zich onderwerpen aan alles wat de autoriteiten zeggen dat ze moeten doen. Stel je de angst eens voor die zal ontstaan zodra het voortbestaan van de regeringen zelf in het geding zal komen! Jezus zei dat mannen zullen flauwvallen van angst. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn waarom Jezus, toen hij sprak over de dingen die over de wereld zouden komen, zijn discipelen aanspoorde om niet bang te zijn.

Maar probeer indien mogelijk met de broeder of zuster te redeneren door hen erop te wijzen dat wanneer iemands naam niet staat opgetekend in de boekrol des levens van het Lam, dit automatisch betekent dat de niet op de lijst geplaatste persoon op dat moment het oordeel van de eeuwige dood zal hebben ontvangen. En zoals het bovenstaande vers ook al aangeeft: “allen die op aarde wonen, zullen hem aanbidden.” Dat betekent dat de wereld op dat moment tot de eeuwige dood veroordeeld zal worden.

Het zou op dat moment absoluut voor iedereen duidelijk moeten zijn dat de kop van het beest is geslacht. Op dit moment is dit nog zeker niet het geval. Wanneer dit wel zo zou zijn en indien het Wachttorengenootschap gelijk zou hebben, dan zou dat betekenen dat de afgelopen generaties iedereen die het politieke systeem op enigerlei wijze zouden hebben gesteund, al zou zijn veroordeeld tot de eeuwige dood. Dat is wat het merkteken 666 van het beest betekent. Het is een onuitwisbare, onomkeerbare, symbolische tatoeage, die aangeeft dat de ontvanger een permanente dood verdient.

Het is moeilijk om te geloven maar het Wachttorengenootschap beweert dus dat het aanbrengen van deze markering van het merkteken 666 al zou zijn begonnen – Dit zou volgens hen al begonnen zijn in 1922! Maar indien dit echter waar zou zijn, waarom prediken Jehovah’s Getuigen dan het goede nieuws aan hen die ten dode zijn opgeschreven? Hoe zou het überhaupt mogelijk kunnen zijn voor de miljoenen gebrandmerkte mensen om zich te laten bekeren en om christenen te worden? Dit zou onmogelijk zijn. Dat is ook het hele punt van het uur der beproeving. En wanneer je het al zou willen accepteren, dan is het uur der beproeving ‘slechts’ 42 maanden lang.

Ervan uitgaande dat iemand zover is om aan te nemen dat het beest zijn bijna-dood-ervaring nog niet heeft gehad, dan zou zo’n persoon ook bereid kunnen zijn om verder te redeneren over zaken die te maken hebben met de komst van Christus in de nabije toekomst.

Wat betreft de chronologie die verband houdt met de openbaring van Christus, ook wel bekend als de parousia, moeten we dieper in Openbaring duiken. Wat betreft het openen van de eerste zes zegels, heeft het Wachttorengenootschap ten aanzien van 1 ding gelijk, en eigenlijk zelfs twee dingen: het is redelijk om aan te nemen dat de eerste zes zegels snel achter elkaar worden ontzegeld en dat de ontzegeling van het zesde zegel het begin zal inluiden van de grote verdrukking. Dat vormt echter ook een onoverkomelijk probleem voor de Wachttoren-organisatie. Dat zit hem in het volgende: Indien de zegels meer dan 100 jaar geleden al werden ontzegeld, waarom is de wereld dan nu nog steeds niet opgeschud door de grote verdrukking? Het rode Grootste Climax boek doet de absurde bewering dat het zesde zegel vermoedelijk ergens tijdens de Eerste Wereldoorlog zou zijn ontzegeld, terwijl we geen inleidende aardbevingen hebben meegemaakt en ook niet dat de wereld op haar grondvesten zou zijn geschud zoals wordt afgebeeld in Openbaring, waar elke berg en elk eiland van zijn plaats zal worden geschud terwijl de zon en de maan donker zullen worden en de sterren uit de hemel zullen vallen. Misschien zou het Genootschap de titel van het Openbaringboek moeten aanpassen naar “de grootste anti-climax is nabij”.

Voor alle duidelijkheid: de opening van het zesde zegel en alle apocalyptische verschijnselen vertegenwoordigen de dodelijke wond van het beest. Dat is het moment waarop de mensen het beest zullen smeken om opnieuw tot leven te komen om hen te redden van de toorn van het Lam.

Jezus refereerde ook naar de zon die zwart wordt en de maan die in bloed verandert, en in dezelfde context zei Jezus ook: “Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat. (Matt 24:33)

“Al die dingen” omvatten ook de eerder genoemde symbolische verschijnselen in de hemel, dat de ineenstorting van de grote bergachtige instituties betekent – de regeringen der aarde. Of, zoals Jezus ook zei: “de hemelse krachten zullen worden geschud.”(Matt 24:29)

Na het ontzegelen van het zesde zegel zal er een pauze plaatsvinden. Hier maken we kennis met de 144.000 en de grote schare die uit de grote verdrukking komt. Dit bevestigt dat de opening van het zesde zegel de verdrukking inluidt. Daarna vindt pas de verzegeling van de uitverkorenen plaats. Dat dit pas plaatsvindt nadat de verdrukking zal worden verkort, wordt geverifieerd in de openingswoorden van hoofdstuk zeven, waarin de engelen de vier winden der vernietiging tegenhouden.

De laatste verzegeling vindt plaats wanneer Christus zich naast de uitverkorenen zal openbaren om hen te bedienen, zoals hij in het 12de hoofdstuk van Lukas uitlegde. Dit wordt ook afgebeeld in het 10de hoofdstuk van Openbaring. Dat is waar een sterke engel naar beneden komt en schrijlings op de aarde en de zee staat – terwijl hij zijn heerschappij over de wereld vestigt. De engel is Jezus, zoals hij op dezelfde manier wordt afgebeeld als toen Jezus aan Johannes verscheen in het eerste hoofdstuk van Openbaring. Zijn gezicht straalt licht uit als de zon, net zoals Jezus aan Johannes verscheen tijdens de transfiguratie. De openbaring van Christus aan de uitverkorenen betekent het einde van het christelijke tijdperk. Daarom zegt Openbaring 10: 7: “Maar als de zevende engel op het punt staat op zijn trompet te blazen, wordt het heilige geheim dat God als goed nieuws aan zijn eigen slaven, de profeten, heeft bekendgemaakt, inderdaad tot een einde gebracht.”

Jezus geeft vervolgens zijn uitverkorenen de opdracht om de boodschap die in de kleine boekrol staat opgetekend bekend te maken, en zegt tegen Johannes: En ze zeiden tegen me: ‘Je moet opnieuw profeteren over volken en landen en talen en veel koningen.(Opb 10:11) Dit valt samen met wat Jezus zei dat er tijdens het besluit zou plaatsvinden; namelijk: Jullie zullen ter wille van mij voor bestuurders en koningen worden gesleept, als een getuigenis voor hen en voor andere volken.(Matt 10:18)

Net zoals Jezus voor Herodes en Pilatus stond, zullen de uitverkorenen in het middelpunt van de wereld komen te staan na de ineenstorting. Jezus verzekert ons ervan dat deze missie zal slagen: ” want ik zal jullie woorden van wijsheid geven die al jullie tegenstanders bij elkaar niet kunnen weerstaan of tegenspreken.(Luk 21:15)