Gedurende een lange periode is de menselijke vooruitgang een reguliere trend geweest. In de afgelopen 250 jaar is de wereld voortdurend getransformeerd als gevolg van talloze uitvindingen en ook vooral door vooruitgang op het gebied van energieopwekking. Duizenden jaren lang vormde de verbranding van hout de enige methode om warm te blijven en om voedsel te koken. Daarnaast was een olielamp of kaars de enige manier om licht te produceren. De grootte van de voedselproductie werd slechts beperkt door de omvang van de landbouwoppervlakte die men in staat was om te kunnen omploegen met een stier of ezel.

De ontdekking van ondergrondse olie aan het begin van de 20ste eeuw heeft echter de meest verstrekkende impact gehad – samen met de ontwikkeling van elektriciteitsopwekking uit stoom en waterkracht. Door olie te raffineren tot benzine, diesel en kerosine, werd het mogelijk om alle soorten voertuigen en vaartuigen aan te kunnen drijven. Aardgas zorgt voor de opwekking van elektriciteit, evenals kolen. Met uitzondering van voertuigen werkt vrijwel alles op elektriciteit of batterijen. Zonder de hulp van gas, olie en elektriciteit zou er geen sprake zijn van een moderne samenleving en zouden er ook veel minder mensen zijn.

Kernenergie heeft ertoe geleid dat de energieproductie naar een veel hoger niveau werd getild. De hoeveelheid energie die wordt opgewekt door een pond uranium is 2 tot 3 miljoen keer meer dan de energie die wordt opgewekt als gevolg van de verbranding van een pond steenkool. En nu belooft atoomfusie een nog grotere technologische vooruitgang te worden dan kernsplijting. China werkt momenteel met man en macht aan de ontwikkeling hiervan.

 Als gevolg van de ontwikkeling van geavanceerdere vormen van energieopwekking en modernere landbouw, evenals de ontwikkeling van snellere vormen van transport, is de menselijke wereldbevolking uitgegroeid tot bijna acht miljard zielen met het potentieel om daarnaast nog vele miljarden meer te kunnen onderhouden.

Gelijktijdig met de ontwikkeling van de technologie heeft het Britse Rijk zich echter gecoördineerd ingespannen om te voorkomen dat onderontwikkelde landen ook de beschikking zouden krijgen over moderne technologieën. Op dit moment wordt het plan verder geïmplementeerd onder het mom van het redden van de planeet van CO2 (kooldioxide) om daarmee zelfs de energieproductie in ontwikkelde landen drastisch terug te schroeven, en dan met name in de Verenigde Staten.

Vanaf het moment dat het Britse Rijk werd opgericht, hebben ze de leugen gepromoot dat de wereld overbevolkt is. Zelfs nog voordat er überhaupt maar een miljard mensen op aarde waren, werd de Malthusiaanse propaganda, gekoppeld aan het Darwinisme, de fundering en het uitgangspunt van het Britse Rijk, namelijk het denkbeeld dat mensen niet verschillen van dieren en dat de mensheid de natuur niet kan en mag beheersen.

Ongeveer 50 jaar geleden begon de Britse monarchie op zeer fanatieke wijze de milieubeweging te promoten die werd gestoken in een Grieks mythologisch jasje, in de volksmond ook wel bekend als ‘Gaia’. De cultus van Gaia gelooft dat de aarde een godin is en dat alle levende wezens gelijk zijn, wat tegelijkertijd een religieus component toevoegt aan deze milieubeweging. Door de aarde te vergoddelijken, wordt de mensheid afgeschilderd als de grote kwaaddoener en als de oorzaak van alle problemen wiens aantal drastisch moet worden verminderd om zodoende deze godin gunstig te stemmen. De Britse monarchie heeft zich voorgenomen om de beestachtige menselijke kudde uit te dunnen en om het aantal van onze soort terug te dringen tot ongeveer 1 miljard zielen. Behalve het feit dat dit plan bijzonder onheilspellend in de oren klinkt, waarbij ze niet alleen de neiging hebben om een genocide uit te voeren op een schaal die ieder voorstellingsvermogen tart, is het daarnaast ook zo dat ze momenteel ook nog eens beschikken over de middelen om dit duivelse plan uit te kunnen voeren.

Prins Philip, die tevens een groot bewonderaar was van Adolf Hitler, wiens zussen waren getrouwd met nazi-officieren, heeft tijdens meerdere gelegenheden verklaard dat indien hij zou komen te overlijden, dat hij dan graag gereïncarneerd zou willen worden als een dodelijk virus om zo zijn steentje bij te dragen aan het verlossen van de aarde van de overmatig aanwezige mensheid. Bertrand Russell, de genocidale filosoof van het Britse Rijk, die de meest vooraanstaande voorstander was van het gebruik van de toen zojuist uitgevonden atoombom om daarmee Hiroshima en Nagasaki te verbranden, overpeinsde het inefficiënte gebruik van oorlogsvoering en pestilentiën ten behoeve van het beheersen van de omvang van de menselijke bevolking.

Het blijkt overduidelijk dat de Britse oligarchie en hun intellectuele kringen daadwerkelijk goed hebben nagedacht over de term genocide. Bommen, kogels, gifgas en biologische oorlogsvoering hebben hierin allemaal een rol gespeeld. Ook het overspoelen van de wereld met opiaten en andere verdovende middelen heeft ook enigszins effectief bijgedragen aan het doden van de vooral jongere bevolking. Echter blijkt, dat ondanks al hun inspanningen de bevolking toch nog steeds toe blijft nemen. Maar nu zijn we uiteindelijk dan toch op het punt aanbeland dat het erop lijkt dat de definitieve oplossing eindelijk uitgerold wordt. We hebben het dan over de “New Green Deal”.

Om hun kwaadaardige plan toch nog enigszins aantrekkelijk richting de buitenwereld te presenteren, namelijk het plan om de steunpilaren omver te werpen waar de huidige wereldbevolking op steunt, hebben de genocidisten de voormalige horecamedewerkster A.O.C. (Alexandria Ocasio Cortez) gepromoveerd tot congreslid en haar zij aan zij ingezet samen met Greta Thunberg. In werkelijkheid is Prins Charles de primaire bedenker van het plan om het gebruik van fossiele brandstoffen te elimineren. In samenwerking met de City of London en de centrale banken, samen met het financiële monster dat ook wel bekend staat als BlackRock, heeft de Prince of Wales een financiersmaffia opgezet die meer dan 40 biljoen dollar beheert. Het gaat hier dan om bijna twee keer het bruto binnenlands product van de gehele Verenigde Staten!

Het achterliggende plan is hier om de energieproductie dusdanig te verminderen door gas- en kolengestookte energiecentrales en zelfs de CO2-neutrale kernenergieproductie volledig af te schaffen – door weer terug te keren naar 14de-eeuwse windmolentechnologie om daarmee energie op te wekken. Dit zou dan allemaal samen moeten gaan met het radicaal verminderen van de landbouw- en productiecapaciteit door CO2 producerende industrieën keihard te beboeten en door hen het benodigde bedrijfskapitaal te ontnemen waardoor de draagkracht van de huidige samenleving drastisch zal afnemen. Het beoogde doel is dan ook om het gros van de menselijke bewoners van deze aarde te elimineren. We hebben het hier niet over een plan welke de financiers nog aan het bedenken zijn…nee,…op het huidige moment wordt dit plan echter al geïmplementeerd.  

We zouden onszelf niet voor de gek moeten houden door te veronderstellen dat de overgang naar mindere vormen van energieproductie soepel zal gaan verlopen. Neem nou bijvoorbeeld eens de recente ramp die zich in de staat Texas afspeelde. In de afgelopen winter was daar sprake van een ongekende kou en een enorme sneeuwval waardoor de gigantische windmolens aldaar waren vastgevroren. Dit had tot gevolg dat ongeveer een kwart van de elektrische stroomvoorziening offline ging. Precies op het moment dat er meer stroom nodig was om miljoenen huishoudens te voorzien van warmte, was deze energie ineens niet meer beschikbaar. Als gevolg daarvan raakte het volledige elektriciteitsnet in Texas overbelast en viel aan de lopende band het complete stroomnet uit. Burgers vroren letterlijk dood in hun eigen huizen.

Een langdurige, continentale instorting van het hele energie- en communicatienetwerk zou voor de mensheid-hatende, demonische meesters een natte droom zijn die werkelijkheid wordt. Bovendien heeft de elite van deze wereld zichzelf reeds goed voorbereid op zo’n scenario omdat ze voor zichzelf luxe bunkers hebben laten bouwen, of dat ze bijvoorbeeld jachtschepen klaar hebben liggen om zo aan de chaos te kunnen ontsnappen richting hun eigen privé-eilanden. Ze zijn dus heel goed voorbereid om de aankomende chaos te overleven zodat de achtergebleven beesten elkaar op kunnen vreten en af kunnen slachten.

Nu dat Europa en Amerika onbewust deelnemen aan het massale bevolkingsreductieprogramma, blijven alleen Rusland en China nog over als het primaire probleem waarmee de Lords van Londen nog moeten afrekenen. Vooral China bevindt zich buiten de controle- en invloedssfeer van de gedegenereerde Britse oligarchie en neemt op het wereldtoneel het voortouw op het gebied van nieuwe technologieën en China zorgt tegelijkertijd ook voor een revolutionaire vooruitgang binnen de continenten Azië en Afrika. Om af te kunnen rekenen met China en Rusland, sturen de Britse militaire strategen aan op een nucleaire oorlog, waarbij deze psychopaten daadwerkelijk van mening zijn dat ze deze oorlog ook zullen kunnen winnen.

Bijbelse profetie symboliseert op treffende wijze het huidige systeem dat wordt gedomineerd door een monsterlijk wild beest met ijzeren tanden en koperen klauwen dat alles op zijn pad verplettert en vertrapt. Tot nu toe werd het beest nog enigszins tegengehouden met betrekking tot het volledig verslinden van de mensheid. Echter zal dat binnenkort gaan veranderen.

Volgens de profetie van Habakuk, wat een visioen betreft voor de bestemde tijd, zal Jehovah het toestaan dat er een regeringsmacht zal komen die zal optreden als Gods bestraffende vertegenwoordiger. Habakuk was geschokt door het visioen dat hij had ontvangen en vroeg God waarom Hij ervoor zou zorgen dat de mensheid gevangen zou worden genomen als een ongelukkige vis in een sleepnet: Waarom maakt u mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren zonder leider? Hij haalt ze allemaal met een vishaak op. Hij vangt ze in zijn sleepnet, verzamelt ze in zijn visnet. Daarom is hij blij en vrolijk. Daarom brengt hij slachtoffers aan zijn sleepnet en offert hij aan zijn visnet. Want daaraan dankt hij zijn rijke vangst, zijn goede voedsel. Zal hij dan zijn sleepnet blijven leeghalen? Zal hij meedogenloos volken blijven afslachten? (Habakuk 1:14-17)

Wanneer we moeten constateren dat er al heel lang wordt gesleuteld aan het klimaatveranderingsprogramma en wanneer we zien dat dit op het huidige moment onder onze eigen neus wordt uitgerold, dan kunnen we ook met zekerheid concluderen dat het sleepnet op dit moment volledig operationeel is geworden.

Executive Intelligence Report- rapportage genaamd:

“The Great Leap Backward” (De Grote Sprong Achterwaarts)

Dit onderstaande Engelstalige rapport is normaliter voor 20 Amerikaanse Dollar te koop, maar ik stel dit document gratis ter beschikking voor mijn lezers)

Green_New_Deal_special_report_Feb_2021