Dagtekst zondag 10 december 2023

Wie anderen verkwikt, zal zelf worden verkwikt. — Spr. 11:25.

Je kunt kracht halen uit de dienst. Het geeft energie en voelt goed Bijbelse waarheden met mensen te delen, of ze nu positief reageren of niet. Sommigen hebben het gevoel dat ze door hun omstandigheden niet veel in de dienst kunnen doen. Als dat ook voor jou geldt, bedenk dan dat je Jehovah blij maakt als je je best doet. Jehovah ziet en waardeert wat je graag in de dienst zou willen doen maar niet kunt omdat je aan huis gebonden bent. Hij kan voor jou gelegenheden creëren om getuigenis te geven aan bijvoorbeeld zorgverleners. Het kan ontmoedigend zijn om wat je nu doet te vergelijken met wat je in het verleden kon doen. Maar als je inziet hoe Jehovah je nu helpt, zul je de kracht hebben om elke beproeving met vreugde te doorstaan. Als je waarheidszaden plant, weet je niet welke wortel schieten en gaan groeien (Pred. 11:6). w21.05 24-25 ¶14-17

De meeste mensen kennen de waarheid niet. Ze hebben geen flauw benul wie Jehovah eigenlijk is of wat het Koninkrijk van Christus betekent, of wat het Koninkrijk zal gaan doen zodra het aan de macht komt. De meeste mensen zijn zich er niet eens van bewust dat een bende demonen momenteel de wereld regeert die bezig is om de mensheid richting de eeuwige vernietiging te drijven. Het is inderdaad waar dat de meeste mensen het niet eens willen weten. Tegelijkertijd bestaat er ook nog een kleine groep die zich hier wel in interesseert. Wanneer we de waarheid over deze kwesties wel kennen, dan zijn we daarmee dus ook verplicht om deze waarheid met anderen te delen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs op een formele manier te gebeuren door bijvoorbeeld bij vreemden thuis aan te bellen. Zoals de bovenstaande dagtekst aangeeft, kunnen we namelijk ook in een informele sfeer met mensen praten die we in ons dagelijkse leven ontmoeten.

Het is een vreemde situatie om je in te bevinden, maar het waarschuwen van anderen gaat veel verder dan alleen maar proberen om geestelijke zaken te bespreken met mensen die niet op de hoogte zijn van de Bijbelse boodschap. Het strekt zich namelijk zelfs uit tot de Jehovah’s Getuigen, en dan met name hun leiders. Maar waarom probeer ik Jehovah’s Getuigen en hun Besturende Lichaam eigenlijk te bereiken met een op de Bijbel gebaseerde boodschap? Bethel verwoordt dit zelf nog het beste. Hieronder staat een citaat uit het tijdschrift de Wachttoren van 15 januari 1974, getiteld: “Kunt u trouw zijn aan God en toch de feiten verbergen?”

WAT is het gevolg wanneer men een leugen zonder protest laat passeren? Draagt zwijgen er niet toe bij de leugen voor waar te laten doorgaan, waardoor ze vrijer baan heeft om velen, misschien tot grote schade van hen, te beïnvloeden?

Wat gebeurt er als men wangedrag en immoraliteit niet aan de kaak stelt en veroordeelt? Is dit niet hetzelfde als een infectie verbergen zonder één poging in het werk te stellen haar te genezen en te voorkomen dat ze zich uitbreidt?

Wanneer mensen in groot gevaar verkeren afkomstig uit een bron waarvan zij geen kwaad vermoeden, of als zij door degenen die zij als hun vrienden beschouwen worden misleid, is het dan onvriendelijk hen te waarschuwen? Zij verkiezen het misschien geen geloof aan de waarschuwing te hechten. Zij zijn er misschien zelfs wel gebelgd over. Ontheft dat iemand echter van de morele verantwoordelijkheid die waarschuwing te geven?

Als u tot degenen behoort die trouw aan God trachten te zijn, zijn de kwesties die door deze vragen worden opgeworpen thans van levensbelang voor u. Waarom? Omdat Gods dienstknechten in elke periode van de geschiedenis het hoofd hebben moeten bieden aan de uitdaging die deze kwesties vormen. Zij hebben onwaarheid en goddeloosheid aan de kaak moeten stellen en mensen moeten waarschuwen voor de gevaren van misleiding — niet slechts in het algemeen, maar op specifieke wijze, in het belang van de zuivere aanbidding. Het zou veel gemakkelijker voor hen zijn geweest hun mond te houden of alleen te zeggen wat de mensen graag wilden horen. Getrouwheid jegens God en liefde voor de naaste bewoog hen er echter toe te spreken. Zij beseften dat „een onthulde terechtwijzing [beter is] dan een verborgen liefde”. — Spr. 27:5.

Jehovah’s Getuigen lopen een groot gevaar vanuit een bron waarvan zij het niet verwachten. Die vertrouwde bron betreft niemand minder dan het Wachttorengenootschap zelf. Zij beschouwen het Besturende Lichaam als heilige mannen van God die nooit en te nimmer tegen hen zouden liegen en die hen nooit en te nimmer zouden misleiden. Toch wijzen de feiten wat anders uit.

De waarheid is vrij eenvoudig te begrijpen. Het zijn echter de Bijbelse profetieën die moeilijk te begrijpen zijn. En omdat het Wachttorengenootschap de taak op zich heeft genomen om de bijbelse profetieën te verklaren en omdat ze de kudde ervan hebben overtuigd dat er op aarde helemaal niemand anders is die buiten de intieme kring van Bethel in staat is om dit te doen, heeft het zijn autoriteit gebruikt om de schapen op een ongekend grote schaal te misleiden.

Het had voor mij dan ook gemakkelijker geweest om hierover te zwijgen en me gewoon met de stroom te laten meevoeren, echter heb ik ervoor gekozen om de afgelopen twintig jaar meer dan 100.000 dollar uit te geven aan het blootleggen van het bedrog van het Wachttorengenootschap. De apostel Paulus noemde dit bedrog “het werk van Satan”, welke afkomstig is van de zogenoemde profetische ‘mens van wetteloosheid’.

Natuurlijk heeft de overgrote meerderheid van de Jehovah’s Getuigen een absolute hekel aan iedere vorm van kritiek die richting het Wachttorengenootschap wordt geuit.

Helaas, maar dat is dan jammer voor ze. Ik deins er namelijk niet voor terug om kritiek te benoemen waar nodig. Ik weet namelijk dat ik gelijk heb en omdat ik gelijk heb, heb ik daarmee ook de morele plicht om anderen te waarschuwen. Hoe lang ben ik dan van plan om mijn campagne voort te zetten? Totdat de steden vervallen tot puinhopen zonder inwoners, de huizen zonder bewoners zijn en het land woest en verlaten is. Totdat Jehovah de mensen ver weg voert en er overal in het land verlatenheid heerst. (Jesaja 6:11-12)

En wanneer ik kijk naar de aankomende storm die zich aan de horizon begint te vormen, zou het allemaal niet zo heel erg lang meer moeten gaan duren.