Dagtekst zaterdag 7 oktober

Het goede nieuws dat we prediken, bereikte jullie niet alleen met woorden maar ook met kracht, met heilige geest en met sterke overtuiging. — 1 Thess. 1:5.

Sommigen denken dat de ware religie het antwoord moet hebben op elke vraag, ook vragen waar de Bijbel helemaal niet op ingaat. Is het realistisch dat te verwachten? Paulus moedigde geloofsgenoten aan: ‘Onderzoek alles’ (1 Thess. 5:21). Maar hij gaf ook toe dat er veel dingen waren die hij niet begreep. ‘We hebben gedeeltelijke kennis’, schreef hij. ‘We zien vage omtrekken in een metalen spiegel’ (1 Kor. 13:9, 12). Paulus begreep dus niet alles, en wij ook niet. Maar Paulus kende wel de grote lijnen van Jehovah’s voornemen. Hij wist genoeg om ervan overtuigd te zijn dat hij de waarheid had gevonden. Hoe kun je de overtuiging dat je de waarheid hebt gevonden versterken? Je zou twee dingen met elkaar kunnen vergelijken: wat volgens Jezus de juiste manier van aanbidden is en wat Jehovah’s Getuigen nu doen. w21.10 18-19 ¶2-4

Is de religie van de Jehovah’s Getuigen de ware religie? Zouden we van de ware religie dan niet mogen verwachten dat ze ook echt de volledige waarheid onderwijst en in praktijk brengt? Tsja, idealiter wel.

Wat we in ieder geval wel met zekerheid kunnen stellen is dat Christus de ware religie bijna 2000 jaar geleden heeft opgericht. Gelukkig weten we ook dat dankzij goddelijk toezicht, de historische verslagen over de bediening van Jezus evenals de brieven van de apostelen en ook de nog veel oudere Hebreeuwse Geschriften, bewaard zijn gebleven. Door middel van deze documenten welke uiteindelijk zijn samengevoegd tot wat tegenwoordig bekend staat als de Bijbel, kunnen we met ijverige studie samen met de begeleiding van onderwijzers in staat worden gesteld om de waarheid te onderscheiden. Door middel van de heilige Geschriften der Waarheid worden we geïnformeerd dat de ware religie die Jezus oprichtte slechts van korte duur was. Toen de apostelen en anderen die Jezus persoonlijk hadden gekend begonnen te overlijden, begon daarmee ook het licht langzaam te doven. Goddeloze, ontrouwe mannen wisten toen de ware religie binnen te sluipen en namen bezit van leidinggevende posities. De apostel Paulus voorspelde ook van tevoren dat dit zou gaan gebeuren. Tegen de vierde eeuw na Christus droegen de verdorven bisschoppen van de toenmalige gemeenten de controle over het christendom over aan de heidense keizer van Rome, Constantijn. Dat betekende ook meteen het einde van de ware religie. Zelfs de Bijbel werd toen verborgen voor het volk doordat deze alleen nog maar bestond in het Latijn. Pas toen in de 15de eeuw de drukpers werd uitgevonden, stelde deze technologie uiteindelijk verschillende moedige vertalers in staat om de vreemde greep van de kerk op het Boek der Waarheid te doorbreken. Na verloop van tijd kwam de Bijbel ook beschikbaar in de gewone talen van de Europeanen die door de christenheid werden gedomineerd. Dit was dan ook een zeer belangrijke ontwikkeling en het legde de basis voor de volgende fase van het herstel van de ware religie.

Toen de Middeleeuwen voorbij waren en de macht van de geestelijkheid was gebroken, ging de zaaier eropuit om het zaad der waarheid te zaaien. Opnieuw begon God, net zoals in de eerste eeuw, verschillende mannen en vrouwen te roepen tot het Koninkrijk. Dit valt ook niet te betwijfelen. De reden hiervoor is dat wanneer Jezus terugkeert, er personen op aarde zullen zijn die uiteindelijk zullen behoren tot de groep ‘overgeblevenen’ en die uiteindelijk ook zullen worden uitgekozen. Maar, zoals Jezus al openbaarde in zijn illustratie van de oogst, heeft de Duivel het tarweveld bezaaid met onkruid, en de tarwe en het onkruid zullen naast elkaar blijven groeien totdat de engelen eigenhandig Satans zaad zullen gaan verwijderen. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘de ware religie’ zolang het de Duivel wordt toegestaan om een bedrieglijke invloed uit te oefenen. Paulus legde uit dat er eerst een geloofsafval / afvalligheid moet plaatsvinden vóórdat Christus de ware religie opnieuw schept.

De apostel Paulus bezat een solide basis voor zijn geloof. Hij had Jezus immers met eigen ogen gezien. Sterker nog: feitelijk was hij de enige persoon die Jezus heeft gezien nadat Christus naar de hemel was opgestegen. De apostel verklaarde dat het was alsof hij te vroeg was geboren. Maar wat bedoelde hij daar eigenlijk mee? Paulus zag Jezus in al zijn heerlijkheid, zoals alle uitverkorenen op aarde hem zullen gaan zien zodra Jezus terugkeert tijdens zijn parousia. Dat is ook waar Paulus op zinspeelde in het 13de hoofdstuk van 1 Korinthiërs, dat in de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap wordt aangehaald. Er staat daar geschreven: “Want we hebben gedeeltelijke kennis en we profeteren gedeeltelijk, maar als wat volledig is komt, zal wat gedeeltelijk is verdwijnen. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik het kinderlijke weggedaan. Want nu zien we vage omtrekken in een metalen spiegel, maar dan staan we oog in oog. Nu heb ik gedeeltelijke kennis, maar dan zal ik nauwkeurig kennen, zoals ik nauwkeurig gekend word.” (1 Korinthiërs 13:9-12)

Het is de Duivel toegestaan om zijn bedrieglijke invloed op te leggen en om de geroepenen te laten geloven dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn gearriveerd in zijn Koninkrijk. Het betreft een heel kinderachtig begrip van de profetie. Wanneer Christus namelijk daadwerkelijk komt, zal hij het kinderachtige geleuter van de kleuters wegnemen en zal hij alle dingen duidelijk gaan maken, en de uitverkorenen zullen hem oog-in-oog gaan zien. Dat zal ook het moment zijn waarop de zuivere aanbidding pas eindelijk zal worden hersteld!