Sinds september 2022 is het precies 20 jaar geleden dat ik voor het eerst artikelen begon te publiceren op e-watchman.com. In de afgelopen twee decennia zijn er al meer dan 1.200 verschillende artikelen op de website gepubliceerd. Daarnaast zijn er ook nog Slowaakse, Nederlandse en Spaanse versies van deze website gelanceerd. Naarmate de verzameling artikelen steeds verder groeide, werd mij aangeraden om ook een boek te schrijven. De eerste uitgave van het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”, verscheen in het jaar 2005. Daarna verschenen er ook nog een tweede en een derde druk. (Vertaald in zes verschillende talen) Toen er op een gegeven moment andere vormen van media werden geïntroduceerd op het internet, heb ik daarnaast ook nog gebruik gemaakt van podcasts en video’s en heb ik ook nog radio-uitzendingen opgenomen die werden uitgezonden via de kortegolf. Maar waarom eigenlijk?

Ongeveer een kwart eeuw geleden opende Jehovah mijn ogen waardoor ik in staat werd gesteld om bijbelse profetieën op een unieke manier te begrijpen. Toegegeven, het betreft een doorlopend proces, maar het proces kreeg een vliegende start toen ik begon aan een intensieve maandenlange Bijbel-lees-marathon. Maar wie gaf mij dan de autoriteit om het Wachttorengenootschap in zulke harde bewoordingen aan de kaak te stellen of om in de naam van Jehovah te spreken over de dingen die zullen gaan komen? Het is zoals de Schrift zegt: De leeuw heeft gebruld! Wie zal niet bang zijn? De Soevereine Heer Jehovah heeft gesproken! Wie zal niet profeteren?” (Amos 3:8)

Ik heb inderdaad de leeuw van verre horen brullen. Ik heb dan ook geen andere keuze dan te profeteren.

Even voor alle duidelijkheid: ik heb oorspronkelijk mijn geestelijke onderwijs gekregen dankzij het Wachttorengenootschap en ik werd opgeleid aan de hand van het programma dat door de Jehovah’s Getuigen wordt aangeprezen. Ook heb ik gediend als ouderling en daarnaast pionierde ik ook heel vaak — Ik leidde meer dan 100 bijbelstudies met geïnteresseerde personen, en ik zette mij in voor het districswerk; Echter bleek dat Jehovah een hele andere toewijzing voor mij had.

De geestelijke opleiding die ik heb ontvangen, heeft niet alleen maar gezorgd voor het leggen van het doctrinaire fundament waarop ik tegenwoordig op sta, maar het is daarnaast ook nog het platform geworden waarop ik heb kunnen dienen als wachter. Dat is ook de reden waarom mensen die geen Jehovah’s Getuige-achtergrond hebben, zich niet gemakkelijk kunnen inleven in de boodschap die ik presenteer. En uiteraard kunnen ook Jehovah’s Getuigen mijn boodschap niet waarderen – niet omdat deze voor hen onbegrijpelijk zou zijn, maar vanwege hun allesoverheersende vertrouwen in de boodschap die afkomstig is van de leiders van het Wachttorengenootschap.

Het Besturende Lichaam heeft op behendige wijze diegenen die onder hun invloed staan geprogrammeerd om elke op de bijbel gebaseerde boodschap die zij niet zelf hebben onderschreven, ronduit te verwerpen. Dat heeft erin geresulteerd dat ze zichzelf hebben afgeschermd voor Gods terechtwijzing zoals die in de Schrift wordt beschreven – althans, voorlopig nog in ieder geval. Realistisch gezien is het dan ook niet redelijk om van de leiders van het Wachttorengenootschap te verwachten dat ze ermee zullen instemmen dat ze worden geïdentificeerd als zijnde de „dictators van Sodom” of als „de dwaze profeten” die Jehovah respectievelijk aan de kaak stelt in de boeken Jesaja en Ezechiël. Het moge dan ook duidelijk zijn dat ze op dit moment niet zullen erkennen dat de mens van wetteloosheid in het midden van de geestelijke tempel verblijft.

Als wachter is datgene wat ik presenteer niet iets dat mij door één of andere persoon is aangeleerd, en ik werd dan ook niet gedwongen om eerst met anderen te gaan overleggen alvorens de waarheid vast te kunnen stellen van datgene wat ik beschouw als de waarheid. Ik heb dan ook geen goedkeuring nodig van een Onderwijscomité of Schrijverscomité of van wie dan ook. Ik heb reden genoeg om te geloven dat ik ben gedreven door de zalvende geest van God.

Ik sta voor God en het is dan ook mijn God die mij terechtwijst. Is dat dan ook niet dezelfde positie die Habakuk ook innam als zijnde Jehovah’s wachter? Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing.”  (Habakuk 2:1 – Statenvertaling)

Een van de eerste dingen die de Heer mij in het allereerste begin heeft geopenbaard, was de betekenis van Egypte in de profetie. Egypte bleef als een natie bestaan lang nadat Jehovah het tijdens de exodus had verwoest. Ten tijde dat Babylon nog het heersende rijk was, bestond Egypte als zijnde een belemmering voor Nebukadnezars voorgenomen doelstelling om een totale overheersing te bewerkstelligen. Toch gebruikte Jehovah God Babylon als zijn sloophamer om de natiën mee te vernietigen – met inbegrip van Egypte en ook zijn eigen volk evenals de stad waar Jehovah Zijn heilige naam heeft laten wonen, namelijk Jeruzalem.

In het 19de hoofdstuk van Jesaja wordt er geen melding gemaakt van de Chaldeeën. Het is Jehovah die de ondergang van Egypte teweegbrengt. Houd dit dan ook vast in uw gedachten, zodra de lucht op onheilspellende wijze zal gaan verduisteren. Er steekt een storm op. Een stortvloed zelfs: Kijk! Jehovah rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte. De waardeloze goden van Egypte zullen voor hem beven en het hart van Egypte zal verlamd raken van angst.(Jesaja 19:1)

Let wel, deze tekst werd meer dan 1000 jaar later geschreven, nadat Jehovah de 10 plagen over het land van de Farao had uitgestort. Echter bestaat er in deze profetie iets dat nog veel grootser is dan de val van Egypte, wat ook duidelijk blijkt uit wat er in de verzen 19 en 20 staat opgetekend: Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor Jehovah zijn, en bij de grens een zuil voor Jehovah. Het zal in Egypte een teken en een getuige zijn voor Jehovah van de legermachten. Want ze zullen tot Jehovah roepen vanwege de onderdrukkers, en hij zal ze een redder sturen, een groot redder, die ze zal bevrijden. (Jesaja 19:19-20)

Er bestaat geen verslag waaruit blijkt dat God destijds al een redder zou hebben gestuurd om zijn volk te redden dat naar Egypte was gevlucht om te ontsnappen aan de Chaldeeuwse krijgstroepen. Integendeel zelfs. Door middel van Jeremia waarschuwde Jehovah de Joden specifiek om niet naar Egypte te gaan vluchten in een poging om daar hun toevlucht te zoeken: hoor dan het woord van Jehovah, overblijfsel van Juda. Dit zegt Jehovah van de legermachten, de God van Israël: ‘Als jullie per se naar Egypte willen gaan en daar willen blijven, dan zal het zwaard waar jullie zo bang voor zijn, jullie daar in Egypte weten te vinden en zal de hongersnood waar jullie zo bang voor zijn, jullie tot in Egypte achtervolgen, en daar zullen jullie sterven. En alle mannen die vastbesloten zijn naar Egypte te gaan om er te blijven, zullen sterven door het zwaard, door de hongersnood en door de epidemie. Niemand van hen zal het overleven of ontsnappen aan de ellende die ik over ze breng.” (Jeremia 42:15-17)

Dus de vraag die voor nadenkende Bijbelonderzoekers oprijst is de volgende: In welke zin stuurde God dan een verlosser naar zijn volk dat zijn toevlucht zocht in Egypte? Aangezien Jehovah had verordend dat diegenen moesten worden uitgeroeid die vanwege hun gebrek aan geloof en hun ongehoorzaamheid naar Egypte waren gevlucht, kan het daarom ook niet anders dat de profetie die in het 19de hoofdstuk van Jesaja staat opgetekend, onmogelijk in de oudheid in vervulling kan zijn gegaan.

Hoewel er veel valt te zeggen over de profetie, vertegenwoordigt Egypte kort samengevat ‘s werelds leidende natie in de periode net vóór de tijd van het einde; namelijk de Verenigde Staten van Amerika. Het betreft dus ook deze grote natie die Jehovah zal overleveren aan een harde meester, zoals in vers vier staat opgetekend: Ik zal Egypte in handen geven van een harde meester, en een wrede koning zal over hen heersen’, verklaart de ware Heer, Jehovah van de legermachten. (Jesaja 19:4)

Deze harde koning wordt elders in de profetie afgebeeld als een woest uitziende koning of ook wel als een meedogenloos uitziende koning. Een ander detail dat niet over het hoofd mag worden gezien, is het feit dat de koning van het noorden in de tijd van het einde „Egypte” aan zich zal onderwerpen. Egypte betreft het symbool van de koning van het zuiden.

Zelfs op dit huidige moment kan het niet anders dan dat de geest van Jehovah op deze natie is neergedaald waardoor deze natie tot grote verbijstering wordt gedreven en waardoor haar leiders in verwarring worden gebracht. Wat zou dan anders de pure waanzin kunnen verklaren die deze natie lijkt te hebben overspoeld? Wie is dan de vijand? Is het Rusland? Nee, het is China waar we bang voor moeten zijn. O Nee, wacht, het is Iran! Nee, het zijn de marxisten in ons eigen midden. Het is Bill Gates en zijn vaccin zeloten! Of nee, het is toch Rusland. En dat is dan ook de reden waarom we vele miljarden dollars aan de Oekraïne moeten geven om zodoende de nazi’s te ondersteunen in de strijd tegen Poetin. Het doet hier dan eventjes niet ter zake dat de nazi’s een dodenlijst hebben gepubliceerd waarop de namen staan geschreven van Amerikaanse journalisten en Amerikaanse politieke leiders. En ze draaien maar door en door. En dat allemaal terwijl er tegelijkertijd ook een keiharde bankiersdictatuur wordt geïmplementeerd.

Het lijkt erop dat deze complete verwarring aan de orde van de dag is. Ze beseffen niet eens dat God het zo heeft bepaald en dat er helemaal niets is dat men daaraan zou kunnen veranderen: Waar zijn je wijze mannen dan? Laten zij het je vertellen als ze weten wat Jehovah van de legermachten over Egypte besloten heeft. De bestuurders van Zo̱an zijn dwaas geweest, de bestuurders van Nof zijn bedrogen, Egypte is op een dwaalspoor gezet door de leiders van zijn stammen. Jehovah heeft een geest van verwarring over hem uitgegoten. Ze hebben Egypte op een dwaalspoor gezet in alles wat het onderneemt, zoals een dronkaard die door zijn eigen braaksel zwalkt. Niemand in Egypte zal iets kunnen doen, kop of staart, scheut of bies. (Jesaja 19:12-15)

Ondertussen heeft de ernstig gehandicapte marionetten-president (Joe Biden), die naar verluidt elke keer dat hij voor de camera’s verschijnt om de teleprompter voor te lezen, grote doses Adderall krijgt toegediend, zojuist verklaard dat de tientallen miljoenen aanhangers van de vorige president (Trump) de grootste bedreiging zouden vormen voor de Amerikaanse democratie. Degenen die trots de kleuren van de Amerikaanse vlag laten zien en wiens patriottische slogan is “make America great again”, worden nu door de huidige Amerikaanse president weggezet als Amerika’s grootste vijand! Wat nog wel het meest ironische is van dit alles, is het feit dat tienduizenden Amerikanen die nu als vijanden van de staat worden weggezet, zich eerder nog vrijwillig hadden aangemeld om zichzelf aan te sluiten bij verschillende takken van het Amerikaanse leger om zodoende Amerika te beschermen tegen buitenlandse vijandelijke mogendheden. Jammer, maar helaas voor deze mensen: ze mogen het land niet verdedigen tegen een binnenlandse vijandelijke macht. Er nadert iets heel kwaadaardigs. (Het is dan ook interessant om te vermelden dat het Wachttorengenootschap hetzelfde sentiment heeft geuit – dat het symbolische “leem” het volk en hun patriottische neigingen zou vertegenwoordigen – dat het volk de vijand van de regering is.)

Er wordt nu zelfs openlijk gesproken over een burgeroorlog. Het lijkt er zeker op dat er invloedrijke actoren achter de schermen hard aan het werk zijn om het kruitvat op te blazen om zodoende de natie te verpletteren en buiten werking te stellen. Een natie die oorspronkelijk nog werd opgericht als een uniek experiment waarbij deze regering die werd samengesteld uit het volk ten dienste moest staan voor het volk. Wat zou het volgende dan anders kunnen betekenen behalve een regelrechte burgeroorlog? — Ik zal Egyptenaren tegen Egyptenaren opzetten en ze zullen tegen elkaar vechten, ieder tegen zijn broeder en zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. (Jesaja 19:2)

Wie is dus de grote verlosser die Jehovah zal sturen om zijn volk te redden? Het volk dat voorbestemd is om door een harde meester te worden onderdrukt? Jezus is deze Grote Verlosser.

Als er ook maar iets is dat u zou willen aannemen uit de vele berichten die op deze website worden gepresenteerd, weet dan dat Christus op dit moment nog op geen enkele manier of vorm zou zijn teruggekeerd en ook dat Christus op geen enkele manier in het jaar 1914 begon te regeren in zijn Koninkrijk. Evenmin bestaat er zoiets als een onzichtbare parousia (Tweede Komst van Christus). Wel is er op dit moment echter alle reden om aan te nemen dat zijn komst als een dief in de nacht héél erg dichtbij is gekomen. Zijn komst als een dief in de nacht zal worden ingeluid door middel van de wereldschokkende ineenstorting van de grootste natie op aarde.