Dagtekst woensdag 30 september

Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. — Luk. 4:6.

Satan en de demonen gebruiken niet alleen regeringen maar ook valse religie en het commerciële systeem om ‘de hele bewoonde aarde’ te misleiden (Openb. 12:9).Via valse religie verspreidt Satan leugens over Jehovah. Daarnaast lijkt hij vastbesloten om zo veel mogelijk mensen Gods naam te laten vergeten (Jer. 23:26, 27). Hierdoor gaan oprechte mensen die denken dat ze God aanbidden ongewild demonen aanbidden (1 Kor. 10:20; 2 Kor. 11:13-15). Satan verspreidt ook leugens via het commerciële systeem. Mensen wordt bijvoorbeeld wijsgemaakt dat het vergaren van geld en bezittingen de beste manier is om gelukkig te worden (Spr. 18:11). Degenen die deze leugen geloven, dienen in hun leven ‘de Rijkdom’ in plaats van God (Matth. 6:24). Hun liefde voor materiele  dingen kan uiteindelijk elke liefde voor God verstikken (Matth. 13:22; 1 Joh. 2:15, 16). w18.05 23 ˚6, 7

Jezus zei dat de duivel een leugenaar is en daarnaast noemde Jezus hem ook de vader van de leugen. Zelfs datgene wat Satan tegen Jezus zei tijdens zijn verzoeking blijkt niet helemaal waar te zijn. Het klopt dat Satan het gezag heeft gekregen over de natiën. Maar is het dan zo dat Satan ook echt alle autoriteit heeft gekregen, zoals wordt geïmpliceerd? Het antwoord op deze vraag is dat dit zeker niet het geval is. Beschouw eens het verslag uit Daniël waarin we lezen dat de engel zichzelf aan de bejaarde profeet liet zien om vervolgens aan hem te openbaren wat er zal gaan gebeuren met betrekking tot de koning van het noorden en het zuiden. De engel zei: In het eerste jaar van Dari̱us de Meder stond ik op om hem te steunen en te sterken. Wat ik je nu ga vertellen is de waarheid (Dan 11:1-2)

Denk eens aan de verstrekkende gevolgen hiervan. Het is inderdaad zo dat Perzië een van de machtige rijken was die over Gods volk heeft geregeerd en ondanks dat was het toch zo dat een engel van Jehovah werd uitgezonden om ervoor te zorgen dat een heidense koning op politiek vlak werd versterkt teneinde de Joden te helpen en om ervoor te zorgen dat Gods voornemen om Jeruzalem te laten herbouwen, zou worden verwezenlijkt. Net zoals Jezus demonstreerde dat hij autoriteit had over de demonen toen hij als mens op aarde leefde, zo heeft Jezus nu alle autoriteit gekregen over alle koninkrijken die behoren tot het domein van Satan. De realiteit is dat de Duivel niets kan doen tenzij het hem door Christus wordt toegestaan.

Dat is ook waarom Christus en zijn engelen tot dusver de demonen hebben verhinderd om een tirannieke wereldregering op te richten. De machtigste en meest invloedrijke mannen in het rijk van Satan waren dit al van plan vanaf de periode van de toren van Babel. Christus zal op een bepaald moment in de niet al te verre toekomst deze beperking opheffen. Dat zal het moment zijn wanneer Satan uit de hemel zal worden neergeworpen – wat resulteert in wee voor de aarde en de zee.

Er is nog een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden. Terwijl God de slechte machthebbers in de wereld beperkingen heeft opgelegd die hen ervan hebben weerhouden om het licht van de waarheid volledig uit te doven, hebben de demonen daarentegen wel een mate van invloed mogen uitoefenen op de lichtdragers. Dat blijkt duidelijk uit vele aspecten waarvan er sommige nauwelijks opvallen. Let echter eens op de goochel-techniek die in de bovenstaande dagtekst wordt gebruikt. Het Wachttorengenootschap zegt hier enkel dat: “oprechte mensen die denken dat ze God aanbidden ongewild demonen aanbidden.” Jehovah’s Getuigen zullen op deze bewering instemmend knikken. Oprechte katholieken, moslims, protestanten en wat al niet meer worden door de demonen misleid. Hierover bestaat ook geen discussie. Let hierbij echter wel op het aangehaalde vers uit 2 Korinthiërs 11: 13-15, waar staat: Want zulke mensen zijn valse apostelen. Ze bedriegen anderen door zich voor te doen als apostelen van Christus. En geen wonder, want Satan zelf blijft zich voordoen als een engel van het licht. Dus is het niets bijzonders als ook zijn dienaren zich blijven voordoen als dienaren van rechtvaardigheid. Maar ze zullen een einde krijgen dat bij hun daden past.

De mannen die Paulus hier aan de kaak stelde als vertegenwoordigers van Satan, waren vooraanstaande mannen binnen de gemeente in Korinthe. Daarom zei Paulus ook in het voorgaande vers: “Maar ik zal doorgaan met wat ik doe om degenen die aan ons gelijk willen zijn in de dingen waarover ze opscheppen, niet de aanleiding te geven die ze zoeken.”

Degenen die zich hadden vermomd als gezalfde dienaren waren ongetwijfeld zeer scherpe sprekers binnen de Griekse traditie. Ze wilden zichzelf naar de buitenwereld voordoen als apostelen. Daarom maakten ze Paulus ook zwart door openlijk te zeggen dat zijn persoonlijk optreden zwak was en dat de manier waarop Paulus sprak in het openbaar waardeloos zou zijn. Door deze nep apostelen te gebruiken deed Satan zich voor als een engel des lichts binnen de gezalfde gemeente van Christus in Korinthe. Het moge duidelijk zijn dat Christus als het hoofd van de gemeente, deze valse apostelen met slechts een enkel woord kon verdrijven, zoals hij ook vaak deed toen hij demonen uitdreef in de tijd dat Jezus nog op aarde rondliep. In plaats daarvan gebruikte Jezus de apostel Paulus om deze nep apostelen publiekelijk te ontmaskeren, terwijl hij het deze superapostelen tegelijkertijd toestond om invloedrijke posities te blijven bekleden binnen de gemeente.

Paulus uitte zijn diepe bezorgdheid dat, net zoals de slang destijds Eva had verdorven door middel van zijn sluwheid, de Korinthiërs misschien ook verdorven zouden worden door de satanische invloed die onder hen aanwezig was.

Jehovah’s Getuigen bevinden zich tegenwoordig in een vergelijkbare positie. Het Besturende Lichaam heeft er alles aan gedaan om de organisatie af te schilderen als een geestelijk paradijs. Ze hebben alle Jehovah’s Getuigen ervan proberen te overtuigen dat Satan zich enkel buiten de organisatie begeeft (in de wereld). Wanneer dit namelijk niet zo zou zijn dan zou men zich ernstig mogen afvragen waarom ze dan het vers over de vermomde handlangers van Satan aanhalen en net doen alsof dit alleen van toepassing is op valse religie, terwijl de context uit de Bijbel duidelijk laat zien dat het hier gaat om een verdorven element binnen de gezalfde gemeente. Is het denkvermogen van Jehovah’s Getuigen dan dusdanig uitgeschakeld dat ze de misleiding niet kunnen herkennen, zelfs niet wanneer ze het met hun eigen ogen zien?

Net zoals het geval was bij de superapostelen binnen de gezalfde gemeente van Korinthe heeft ook het Besturende Lichaam zichzelf op sluwe wijze verheven tot hetzelfde ambt als de apostelen. (Zie artikel: degenen die zeggen dat ze apostelen zijn)

In zijn tweede geïnspireerde brief aan de Thessalonicenzen waarschuwde Paulus voor een werking van Satan die zou zijn gericht op degenen die de waarheid kennen. Satan is tenslotte de heerser van deze wereld. Daar mogen we ook absoluut niet aan twijfelen. Satan richt zijn pijlen op degenen die in de waarheid zijn en dit geldt al helemaal voor degenen die een roeping hebben ontvangen om in eendracht met Christus te zijn. Met betrekking tot deze werking van Satan legde Paulus uit dat er specifiek sprake zou zijn van een valse bewering waarin wordt verklaard dat de dag van de Heer zou zijn aangebroken en dat de parousia (Tweede Komst) van Christus al zou zijn begonnen.

In 2 Thessalonicenzen 2: 1-5 schreef Paulus: Broeders, over de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem vragen we jullie je denken niet vlug in de war te laten brengen en niet in paniek te raken door de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn. Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. Herinneren jullie je niet dat ik die dingen steeds zei toen ik nog bij jullie was?

Ik heb onderhand al jarenlang over deze dingen geschreven. De mens van wetteloosheid betreft een valse apostel. Jezus verwees naar de apostel Judas als ‘de zoon van vernietiging’ – waarmee hij een verband legde tussen de mens van wetteloosheid die zich begeeft binnen de gemeente van Christus, die wordt vergeleken met een geestelijke tempel. Terwijl het Wachttorengenootschap onderwijst dat de mens van wetteloosheid de heidense geestelijkheid van de christenheid symboliseert, die slechts ten onrechte beweren dat ze in Gods tempel wonen, laat de geïnspireerde apostel Paulus het tegendeel zien.

Wat betreft de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus, kan er wereldwijd maar één organisatie zijn die een constante stroom van schijnbaar geïnspireerde uitingen en gepubliceerde brieven heeft uitgegeven in de vorm van tijdschriften, boeken en pamfletten, waarbij het leiderschap zich met apostolische autoriteit naar de buitenwereld presenteert als de getrouwe en beleidvolle slaaf, de Ezechiël-klasse, enz. Vanaf het begin van de Wachttoren-organisatie verkondigen zij al luidkeels dat de dag des Heren reeds is aangebroken. Precies datgene waar de apostel Paulus ons nog zo voor waarschuwde.

(Hoewel er enig bewijs voor bestaat dat de naam JHWH in de vroege Griekse manuscripten voorkwam en het daarnaast ook hoogst onwaarschijnlijk is dat de apostelen Gods naam zouden hebben weggelaten bij het citeren uit de Hebreeuwse Geschriften waarin de Tetragrammaton veelvuldig voorkomt, bestaan er in de Nieuwe Wereldvertaling ook enkele verzen waarin het gebruik van de naam Jehovah twijfelachtig is. In het hierboven geciteerde vers betreffende de parousia van Jezus, kan Paulus oorspronkelijk ook hebben verwezen naar de dag des Heren, zoals hij deed in 1 Korintiërs 5: 5. Wat in ieder geval vaststaat is dat het Wachttorengenootschap sinds het begin al onderwijst dat de dag van Jehovah in 1914 zou zijn begonnen evenals dat ook de dag des Heren in 1914 zou zijn begonnen.)

Net zoals Christus Satan heeft verhinderd om de natiën onder zijn invloed te gebruiken om het hele christendom te vernietigen, zo heeft de Heer het ook niet toegestaan dat de mens van wetteloosheid zijn aardse organisatie maximaal heeft beïnvloedt. Paulus gaf aan dat er een beperkende factor werkzaam is waarbij getrouwe broeders ongetwijfeld een rol spelen in de uitoefening ervan. Op de bestemde tijd van de Heer zullen degenen die als beperking optreden uit de weg worden geruimd. Dan zal ook de geloofsafval pas plaatsvinden en zal de mens van wetteloosheid worden geopenbaard om vervolgens te worden vernietigd.

De apostel schreef: Deze wetteloosheid is in het geheim al aan het werk. Op welke manier dan? Wanneer we kijken naar de eerste eeuw dan moet ik meteen denken aan de superapostelen. Toch verwees Paulus naar zichzelf als een van de levenden op het moment dat de parousia zal beginnen. Het is zelfs een feit dat Paulus in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen schreef: wij die in leven blijven tot de aanwezigheid van de Heer…”  (1 Thess. 4:15)

Aangezien Paulus op een representatieve wijze tot de levenden behoort, wordt het geheim van de betreffende wetteloosheid al duidelijk – niet in de eerste eeuw, maar onmiddellijk vóór de authentieke parousia (Tweede Komst van Christus). Vanuit dat standpunt gezien zijn de valse verklaringen over dat de dag des Heren al zou zijn aangebroken met zekerheid begonnen vanaf het prille begin van de Watchtower Bible and Tract Society. Echter blijkt ook uit de recente geschiedenis dat het geheim van deze wetteloosheid zich overduidelijk heeft gemanifesteerd doordat het onwettige partnerschap tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties werd blootgelegd. Andere voorbeelden hiervan zijn ook: de immorele en walgelijke vervolging van seksueel misbruikte kinderen, evenals de massale verkoop van honderden gebedshuizen die oorspronkelijk aan Jehovah God werden opgedragen en dus ook eigendom waren van Jehovah.

Het is daarnaast ook extra opmerkelijk om te moeten constateren dat er vanaf het allereerste begin van de Wachttoren-organisatie een duidelijke invloed waarneembaar is die afkomstig is uit de vrijmetselarij. De bovenste lagen van de vrijmetselarij zijn doordrenkt met mysterie en geheimen. Ongetwijfeld betreft de collectieve mens van wetteloosheid een cultus van demonenaanbidders die doordrenkt zijn van vrijmetselaarsmysteries. Ze doen zich voor als gezalfde christenen die zichzelf hebben verankerd op invloedrijke posities binnen het bestuur van Jehovah’s Getuigen. Omdat hun vermomming zo ontzettend effectief is, is alleen Christus in staat om de aanwezigheid van Satans zoon van vernietiging te openbaren, wat hij te zijner tijd ook absoluut zal doen.

En omdat nu het wereldwijde verkondigingswerk volledig is stilgelegd, lijkt het alsof de geloofsafval die eerst komt, op dit moment al is begonnen. Kom alstublieft Heer Jezus.