Opmerking van de vertaler: Dit is de bijgewerkte versie van het artikel dat oorspronkelijk in 2008 werd gepubliceerd onder de titel: “A King Fierce in Countenance”


In verband met het boek Daniël kreeg de profeet een boodschap te horen van Jehovah’s verlichtende engel: “Houd de woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het grondig onderzoeken, en de ware kennis zal overvloedig worden.” (Daniël 12:4)

In tegenstelling tot wat het Wachttorengenootschap leert, is de tijd van het einde nog niet begonnen en bijgevolg is het boek Daniël tot op de dag van vandaag nog steeds officieel verzegeld. Echter, omdat Jehovah’s Getuigen veronderstellen dat de tijd van het einde al lang geleden in 1914 is begonnen, beschikken ze ook niet over een betrouwbaar referentiepunt met betrekking tot de profetie.

De waarheid zit hem in het feit dat de tijd van het einde te maken heeft met de climax – een relatief korte tijdsperiode. Deze periode strekt zich zeker niet uit over meerdere decennia en al helemaal niet over meer dan een eeuw. Daniël 12: 6 stelt de vraag die de ene engel aan de andere engel stelde. Er staat geschreven: “Hoelang zal het duren tot het einde van deze wonderbare dingen?” De andere engel antwoordde en zei: “Het zal zijn voor een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een halve tijd. Zodra het verpletteren van de macht van het heilige volk eindigt, zal er aan al deze dingen een eind komen.”

Aan welke “dingen zal een eind komen”? Welnu, het hele boek Daniël bestaat uit een reeks ‘wonderbare dingen’ – verbazingwekkend nauwkeurige profetieën die tot in detail de ontwikkelingen onthullen van de politieke machten die in het voorchristelijke tijdperk waren begonnen en die zullen leiden tot het einde van de hele wereldbeschaving die tot nu toe nog steeds gedurende duizenden jaren de wereld hebben gedomineerd en onderdrukt. Wanneer de bestemde tijd, tijden en een halve tijd verstreken zullen zijn, zal Gods Koninkrijk de volledige macht grijpen over alle aardse aangelegenheden en zal er tevens een vredig nieuw samenstel zijn begonnen.

De tijd zal spoedig aanbreken waarop Jehovah’s Getuigen gedwongen zullen worden om te worden geconfronteerd met de misleidende waanvoorstelling dat de relatief kleine ontberingen die een handjevol Bijbelonderzoekers in 1918 – of op enig ander moment sindsdien doormaakte, het begin zou hebben ingeluid van de tijd van het einde en de vervulling van de profetieën die oproepen om de heiligen te gronde te richten. De gebeurtenissen die worden gelinkt aan de tijd van het einde liggen nog steeds in de toekomst en deze zijn dus niet in het verre verleden al in vervulling gegaan. De profetie van Daniël onthult duidelijk dat direct na de toegewezen tijdsperiode waarin Gods volk te gronde wordt gericht, dat op dat moment alle dingen die Daniël had voorzegd tot een einde zullen komen. Met andere woorden, het zal op dat moment het einde betekenen van deze goddeloze wereld. Hoe kan het dus in hemelsnaam mogelijk zijn dat er op dit moment al aan al ‘deze wonderbare dingen’ een einde zou zijn gekomen? Het is net zo absurd als de bewering van het Wachttorengenootschap dat het heilige geheim al in 1914 tot een einde werd gebracht, toen de zevende engel zogenaamd op zijn trompet zou hebben geblazen.

The Watchtower van 15 oktober 1944 bevatte dan ook een artikel getiteld „Georganiseerd voor het laatste werk”. Door dit artikel en andere op de dienst gerichte artikelen in dezelfde periode werd aangetoond dat de 2300 dagen waren geëindigd en dat „de heilige plaats” zich weer in haar „juiste toestand” bevond. – Schenk Aandacht

Vreemd genoeg is er ondanks al het commentaar dat het Wachttorengenootschap heeft geleverd op het boek Daniël, bijzonder weinig geschreven over de meedogenloos uitziende koning die voorheen altijd bekend stond als de koning met een ‘bars gelaat’. Het Wachttorengenootschap heeft de koning geïdentificeerd als het Anglo-Amerikaanse Duo en zij zijn tot de ongerechtvaardigde conclusie gekomen dat het grootste gedeelte van de profetie al tijdens de Tweede Wereldoorlog in vervulling zou zijn gegaan. Het is niet te geloven maar dit zou volgens het Wachttorengenootschap allemaal reeds zijn vervuld toen volgens hen de “heilige plaats” in zijn juiste staat zou zijn hersteld toen de raad van bestuur van het Wachttorengenootschap had besloten om het obscure handvest van de Wachttoren-organisatie te wijzigen naar aanleiding van hun jaarvergadering waarop er in een uitgave van het tijdschrift de Wachttoren door het Wachttorengenootschap zelf een organisatorische aanpassing werd aangekondigd.

Het Wachttorengenootschap lijkt het feit over het hoofd te hebben gezien dat de profetie niet alleen zegt dat de heiligen te gronde zullen worden gericht “gedurende een periode van veiligheid”, maar ook dat de machtigen van de aarde op dat moment zelf ook te gronde zullen worden gericht. Het zou absoluut onredelijk zijn geweest indien de Tweede Wereldoorlog en de nazi-holocaust door God zouden worden omschreven als “een periode van veiligheid”. Bovendien lijkt het daarnaast ook een flinke overdrijving van de werkelijkheid te zijn om te beweren dat Jehovah’s Getuigen in Amerika of binnen het rijk van het Britse Gemenebest der Natiën (Commonwealth), ten tijde van de Tweede Wereldoorlog te gronde zouden zijn gericht. Werden de apostelen en de oorspronkelijke christenen dan ook te gronde gericht, simpelweg omdat ze toen werden vervolgd?

Voordat u echter de uitleg van de engel over een meedogenloos uitziende koning nader beschouwt, zoals wordt uiteengezet in de verzen uit Daniël 8: 23-25, dient u eerst kennis te nemen van de harmonie tussen de vier profetieën van Daniël die te maken hebben met de aantreding van Gods koninkrijk .

EEN ENKEL KONINKRIJK WORDT DOOR CHRISTUS VERNIETIGD

Het tweede hoofdstuk van Daniël begint met het beschrijven van de eenvoudige profetie over het metalen beeld uit Nebukadnezars droom. Naarmate men verder leest dan worden de profetieën steeds gedetailleerder en complexer; om vervolgens te eindigen met een drie pagina’s tellende kroniek over de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Van het eenvoudigste visioen tot het meest complexe visioen, eindigt ieder visioen echter op exact dezelfde wijze; alle vier de profetieën eindigen abrupt doordat een enkelvoudige politieke macht rechtstreeks door Christus wordt overwonnen.

Het Wachttorengenootschap heeft bijvoorbeeld ten onrechte aangenomen dat de koning van het zuiden een positie zal bekleden zodra Michaël zal opstaan om de koning van het noorden te vernietigen. Waar Bethel echter overheen kijkt, is dat er in de Bijbel geen melding meer wordt gemaakt van de koning van het zuiden na het moment waarop de koning van het noorden alle natiën zal binnenstromen en “Egypte” aan zich onderwerpt. De gedetailleerde profetie over de koning van het noorden en de koning van het zuiden eindigt in een situatie waarbij er nog maar een enkele koning zal overblijven – de koning van het noorden – die helemaal aan zijn einde komt zonder dat ook maar iemand hem te hulp zal schieten volgens Daniël 11:45. Het berust beslist niet op een vergissing aan de kant van de engel die de geschiedenis zo gedetailleerd heeft weergegeven, dat hij de koning van het zuiden hier heeft weggelaten.

Wat betreft het tweede hoofdstuk van Daniël dat gaat over de metalen kolos met het hoofd van goud, de borstkas van zilver, de buik van koper, ondersteund door de benen van ijzer en de voeten van ijzer gemengd met leem, vertegenwoordigt in zijn geheel een enkelvoudig samengesteld koninkrijk dat uiteindelijk zal worden vernietigd door Gods Koninkrijk. Dat komt ook overeen met de enkelvoudige koning van het noorden en een eenzame meedogenloos uitziende koning die zal worden vernietigd door Michaël, de vorst.

Tot voor kort interpreteerde het Wachttorengenootschap het ijzer en het leem nog als een symbolisering van een vage “politiek verdeelde wereld”. In de uitgave van 15 juni 2012 van het tijdschrift de Wachttoren, herzag Bethel echter hun zienswijze ten aanzien van het ijzer en het leem door deze te herkennen als de symbolisering van een specifieke politieke entiteit – het Anglo-Amerikaanse duo. Hoewel Jehovah’s Getuigen het misschien niet zouden beseffen, is het een feit dat door de herziening van het Wachttorengenootschap met betrekking tot een toekomstig oordeel van de “slaafklasse”, het Genootschap feitelijk het standpunt heeft overgenomen die e-watchman het afgelopen decennium al die tijd al heeft verkondigd en gedetailleerd uiteen heeft gezet.

Het is echter onverklaarbaar waarom hetzelfde Wachttoren-artikel (waarnaar hierboven wordt verwezen) nog steeds het belachelijke verhaal verkondigt dat de gebeurtenis waarbij de drie hoorns die door de kleine opgroeiende hoorn uit het wilde beest zullen worden ontworteld, zou zijn vervuld over een periode van 2 eeuwen waarbij het allemaal begonnen zou zijn met de nederlaag van de Spaanse Armada door de Britten in 1588! (Zie artikel: De Spaanse Armada of de Derde Wereldoorlog?)

Om de harmonie van Daniëls profetie verder te benadrukken, onderwerpt de koning van het noorden “Egypte”, de oorspronkelijke koning van het zuiden, en ook zijn historische bondgenoten – Libië en Ethiopië. Datzelfde trio (Egypte, Libië en Ethiopië), komt hoogstwaarschijnlijk overeen met de drie hoorns die uit de kop van het beest zullen worden ontworteld. Diezelfde gebeurtenis is ook wat er in Openbaring wordt aangeduid doormiddel van de zwaardslag tegen de kop van het zevenkoppige beest. Ook beeldt het tweehoornige beest dat uit de aarde oprijst, het Anglo-Amerikaanse duo uit die na hun ineenstorting uit de afgrond zullen opstijgen.

image feet of iron and clayWat betreft het metalen beeld: aangezien het in omgekeerde volgorde lijkt te zijn, met de voeten van ijzer en leem waarop het beeld staat als symbool van de meest recente wereldmachten, zou de vraag moeten worden gesteld: wat vertegenwoordigt het beeld dan zelf?

Zoals het Wachttorengenootschap ook erkent, beeldt Openbaring het tweehoornige Anglo-Amerikaanse beest af dat een beeld zal fabriceren waartoe uiteindelijk de gehele wereld gedwongen zal worden om deze te aanbidden.

Ook wordt in het 17de hoofdstuk van Openbaring het beeld dat tot leven komt, geportretteerd als een 8ste koning die is samengesteld uit de overblijfselen van zeven eerdere koninkrijken. Nogmaals, om de profetieën te harmoniseren moet het symbolische metalen beeld van Daniël dus de 8ste koning vertegenwoordigen.

We moeten echter niet zomaar aannemen dat de profetie een beschrijving is van de relatief machteloze VN-institutie van vandaag de dag, of het idee dat mensen op dit moment al het merkteken van het beest zouden hebben ontvangen, zoals het Wachttorengenootschap alle Jehovah’s Getuigen heeft doen laten geloven. (Zie artikel: Jehovah’s Getuigen en het merkteken van het beest)

HET RIJK VERSUS DE NATIESTATEN

In plaats daarvan voorspellen de profetieën zeer zeker de toekomstige ontwikkelingen die zijn gereserveerd voor de tijd van het einde, zodra de huidige ordening van natiestaten met geweld zal worden vernietigd en die ervoor zullen zorgen dat de Verenigde Naties in de positie zal worden gelanceerd van de enige echte wereldwijde aardse politieke regering die ooit zal hebben bestaan. Om dit met zekerheid te kunnen vaststellen: de Verenigde Naties zijn op dit moment al in staat om te functioneren als een wereldregering. Het enige dat hiervoor nodig is, is een wereldwijde calamiteit. Beschouw eens het volgende citaat uit het New American Magazine van de John Birch Society uit oktober 2012:

“Evenzo zouden flagrante oproepen tot versterking van de Verenigde Naties tot in het oneindige kunnen worden aangehaald. Maar het feit is echter dat de empowerment al in volle gang is. Grote delen van de constructie en de infrastructuur voor de fysieke totstandbrenging van een wereldregering zijn al voorbereid. Het officiële organigram van de Verenigde Naties en de wereldkaart (hieronder) geven een onheilspellende weergave van de wereldwijde moloch die al op zijn plek klaarligt. Echter is dit slechts een beknopte weergave; feitelijk schieten woorden tekort om de omvang van deze organisatorische wereldwijde wildgroei van de VN weer te geven, aangezien het alleen de locaties van de hoofdkantoren van de belangrijkste VN-agentschappen laat zien en slechts enkele locaties van de vele regionale kantoren of agentschappen die zich focussen op de operationele activiteiten.

Dat was echter acht jaar geleden. Dankzij de COVID-crisis komt de VN ineens op de voorgrond te staan doormiddel van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Om dit punt nog eens extra te benadrukken, Gordon Brown, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft opgeroepen tot een wereldwijde regering om de pandemie te bestrijden.

Beschouw nu vervolgens eens de profetie van de meedogenloos uitziende koning.

De engel legde aan Daniël uit dat de meedogenloos uitziende koning zal voortkomen uit tegen elkaar strijdende partijen waarvan hun oorsprong terug te herleiden is naar het uiteenvallen van Alexanders Griekse Rijk. Het 8ste hoofdstuk van Daniël gaat niet in op de gedetailleerde historie die wel in het 11de hoofdstuk aan bod komt, echter is het wel opmerkelijk dat ze allebei beginnen vanaf de periode dat Alexander stierf. Daniël 8:23 focust zich op de uiteindelijke ontwikkelingen ten aanzien van de voortdurende strijd om de heerschappij. Er staat: Aan het einde van hun koningschap, als de overtreders de maat vol hebben gemaakt, zal er een koning opstaan die er meedogenloos uitziet en die bedreven is in listen.

“Aan het einde van hun koningschap” verwijst kennelijk naar de Anglo-Amerikaanse dubbele wereldmacht. In de voetsporen van de geschiedenis is het een vaststaand feit dat de moderne wereld van de langdurige Europese beschaving haar culturele en filosofische wortels terug kan voeren tot het oude Griekenland. Paradoxaal genoeg hadden de twee antagonistische systemen van vandaag de dag, die belichaamd worden door het Anglo-Amerikaanse systeem, beiden hun oorsprong in het oude Griekenland. Terwijl Griekenland bekendstaat als de ‘bakermat van de democratie’ en het republikeinisme, vormt Alexanders Rijk ook de voorloper van het Romeinse, Venetiaanse en Britse Rijk.

Laat het voor de geschiedenisstudent echter wel duidelijk zijn dat het Britse Rijk en de Verenigde Staten altijd al historische vijanden van elkaar zijn geweest. Het Britse Rijk en de afgescheiden republiek hebben twee keiharde oorlogen met elkaar uitgevochten – de oorspronkelijke strijd voor onafhankelijkheid en de Oorlog van 1812. Een feit dat daarnaast ook maar weinig mensen weten is dat het Britse Rijk de kant van de Confederatie steunde tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in een poging om verdeeldheid te zaaien onder haar eigenwijze kolonie met als doel dat het Britse Rijk de macht weer kon pakken.

Dit streven naar de macht door twee concurrerende koninkrijken en ideologieën ligt in harmonie met wat ook in Daniël wordt geopenbaard over de strijd tussen de koningen van het noorden en het zuiden en vormt ook een verklaring voor het onverenigbare ijzer en leem mengsel dat zich niet aan elkaar bindt. Het symboliseert naadloos het moderne Anglo-Amerikaanse duo, wat de onwerkbare alliantie symboliseert bestaande uit imperialisme en republicanisme. Maar, zoals eerder werd opgemerkt zal er slechts één kracht winnen. Blijkbaar zal uiteindelijk “de meedogenloos uitziende koning” de overwinnaar van het koninkrijk zijn.

“ER ZAL EEN KONING OPSTAAN DIE ER MEEDOGENLOOS UITZIET EN DIE BEDREVEN IS IN LISTEN”

In de Nederlandse Nieuwe Wereldvertaling lezen we in Daniël 8:23 dat de 8ste koning bedreven is in listen. Wanneer we echter hetzelfde vers openslaan in de Engelstalige Nieuwe Wereldvertaling, dan lezen we het volgende:  “And in the final part of their kingdom, as the transgressors act to a completion, a fierce-looking king who understands ambiguous sayings will stand up.

Letterlijk vertaald naar het Nederlands betekent het onderstreepte gedeelte dat de meedogenloos uitziende koning die zal opstaan, dubbelzinnige uitspraken begrijpt / snapt. Andere Engelstalige Bijbelvertalingen gebruiken weer de term “duistere zinnen” in plaats van “dubbelzinnige uitspraken”.

Sinds de afgelopen jaren worden verschillende termen steeds vaker gebruikt, zoals globalisering, nieuwe wereldorde, free-trade, mondiaal bestuur, internationalisme en slogans zoals ‘denk wereldwijd en handel lokaal’ evenals uitdrukkingen die verwijzen naar het mondiale dorp, enzovoort. Ons moderne woordenboek bevat veel enigszins dubbelzinnige termen die verband houden met het globalisme. Maar wat betekent de nieuwe wereldorde nu eigenlijk? Waar gaat globalisering nou werkelijk over?

Veel mensen die deze zaken vanaf een afstandje bekijken zijn gaan begrijpen dat de ideologie achter deze ‘dubbelzinnige uitspraken’ of ‘duistere zinnen’, zoals sommige Bijbelvertalingen het ook wel noemen, te maken heeft met conditionering van het volk doormiddel van propaganda met het doel om uiteindelijk de soevereiniteit van individuele natiestaten af te schaffen. Met betrekking tot de aanhoudende controverse over vrijhandel bijvoorbeeld, was het tot voorkort altijd zo dat elke individuele natie voor zichzelf bepaalde hoe het zijn eigen binnenlandse markten en industrieën wilde beschermen en onderhouden doormiddel van regulering van de invoer van goederen uit andere landen. Op dit moment is het echter zo dat verschillende internationale handelsovereenkomsten hebben geresulteerd in een situatie waarbij individuele landen dit recht op zelfregulering niet langer meer hebben. Globalisme ondermijnt op subtiele wijze de soevereiniteit van landen door de bevoegdheid om de interne aangelegenheden van landen zelf te bepalen over te leveren aan het internationaal arbitragehof. Dit is precies wat de Europese Unie doet. Hoewel de Unie welvaart beloofde, gaat het ten koste van het verlies van soevereiniteit voor de aangesloten lidstaten.

President Trump heeft ervoor gezorgd dat de kwestie omtrent nationalisme versus globalisme internationaal scherper onder de aandacht werd gebracht. De wreedheid van de aanvallen op Trump is zeker een aanwijzing voor het feit dat de meedogenloos uitziende koning niet blij is met de acties van Trump. De slogan “America first” klinkt als iets gruwelijks in de oren van de globalisten.

Nu zien we dus op wat voor manier deze meedogenloos uitziende 8ste koning in staat is om deze verbijsterende dubbelzinnige uitspraken te kunnen begrijpen. Deze koning is namelijk de bron van de propaganda die bedoeld is om de wereld onder zijn imperiale juk te brengen. (Globalisme is het nieuwe imperialisme)

“ZIJN MACHT ZAL GROOT WORDEN, MAAR NIET DOOR ZIJN EIGEN MACHT”

De Verenigde Naties zijn uniek omdat ze in het moderne tijdperk van natiestaten de enige regering is die geen specifieke natie als machtsbasis kent. We zouden misschien geneigd zijn om ook de Volkenbond erbij te betrekken, maar aangezien veel landen niet eens lid waren van de Volkenbond waaronder de Verenigde Staten, betrof het dus ook absoluut geen wereldregering. Evenmin is de Europese Unie een wereldregering. Echter ontleent de VN net als de EU haar autoriteit en macht aan de instemming van al haar aangesloten lidstaten. De macht en slagvaardigheid van de Verenigde Naties wordt bepaald door de mate waarin individuele natiën hun eigen soevereiniteit afstaan gecombineerd met de mate waarin deze natiën bijdragen qua financiële middelen, militaire middelen, de hoeveelheid personeel enz. In tegenstelling tot de EU verstrekken de Verenigde Naties echter geen geld of krediet, maar dat zou binnenkort zomaar kunnen gaan veranderen.

Het Anglo-Amerikaanse establishment is de belangrijkste aanhanger van de VN – New York City vormt de thuisbasis van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Hoewel de Verenigde Naties op dit moment natuurlijk al bestaan, en hoewel historisch gezien Groot-Brittannië en de Verenigde Staten altijd de sterkste voorstanders van de VN zijn geweest, mogen we volgens Openbaring 13: 14-15 op een gegeven moment verwachten dat er leven zal worden geblazen in het gefabriceerde beeld van het wilde beest, zodat het een eigen leven gaat leiden en zelfs dat het zal beginnen te spreken. De profetie onthult dat de 8ste koning uiteindelijk onder dreiging van de dood onderwerping zal eisen van iedere persoon op aarde.

We beginnen zo langzamerhand een idee te krijgen van de autoriteit en de macht die de VN nog moet krijgen, wanneer we bedenken wat er in Openbaring 17 en 18 wordt voorspeld wat er zal gaan gebeuren zodra Babylon de Grote zal worden vernietigd. Zodra de georganiseerde religie uiteindelijk door de 8ste koning zal worden vernietigd, zoals Jehovah’s Getuigen al een lange tijd verwachten, zegt de profetie dat zelfs de koningen van de aarde, die op dat moment al hun macht aan de 8ste koning hebben gegeven, uit angst voor haar pijniging op een afstand zullen staan en zeggen: “Wat jammer, wat jammer Babylon, grote en sterke stad”. Onder de omstandigheden van een wereldwijde catastrofe of internationale crisis, heeft men geen levendige fantasie nodig om zich voor te kunnen stellen dat de VN alle macht naar zich toe zal trekken om de legers van deze wereld en zelfs alle nucleaire wapens voor zichzelf op te eisen, zodat geen enkele individuele natie het in zijn hoofd zal halen om in opstand te komen tegen haar macht. Op deze wijze zal de meedogenloos uitziende koning dus machtig worden.

“HIJ ZAL OP EEN BIJZONDERE MANIER VERWOESTING AANRICHTEN, EN HIJ ZAL SLAGEN IN ALLES WAT HIJ ONDERNEEMT”

Tot op heden heeft het Wachttorengenootschap nooit enige bevredigende verklaring gegeven over hoe het Britse rijk of Amerika dan wel machtig zou kunnen zijn geworden, maar niet door zijn eigen macht. Ook heeft het Wachttorengenootschap nooit een enkele opmerking gemaakt over hoe het Anglo-Amerikaanse koninkrijk dan verwoesting zou hebben aangericht op “een bijzondere manier”.

De geschiedschrijving laat ons zien dat Amerika onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog het Marshallplan lanceerde om Europa snel weer op te bouwen. Ook Japan werd bijgestaan om weer zo snel mogelijk te herstellen. Hoe vaak is het in de geschiedenis voorgekomen dat een zegevierende natie zijn voormalige vijand assisteert bij zijn herstel? Het is iets ongehoords. Dus ondanks de verschrikkelijke vernietiging en het enorme verlies van mensenlevens, verpletterden de overwinnaars hun vijand niet. Aangezien het Wachttorengenootschap op geen enkele manier kan aantonen dat er enige vorm van historische ontwikkeling heeft plaatsgevonden die hun bewering zou ondersteunen dat de meedogenloos uitziende koning de zegevierende Anglo-bondgenoten waren die als overwinnaars uit de Tweede Wereldoorlog kwamen, bestaat er geen andere mogelijkheid dan dat deze profetie nog een toekomstige vervulling zal moeten hebben.

Laten we nu eens Daniël 11:36 nader beschouwen, waar over de koning van het noorden staat geschreven: Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt

Aangezien beide koningen (de koning van het noorden en de meedogenloos uitziende koning) naar verluidt tot het einde toe succesvol zullen blijken te zijn, blijkt hieruit ook heel duidelijk dat ze beiden dezelfde entiteit zijn. Het is trouwens ook onmogelijk dat er twee tegengestelde koninkrijken zullen zijn die beiden succesvol zullen zijn in het aanrichten van verwoesting en die beiden ‘alleen’ tegenover Christus zullen komen te staan waarbij er niemand zal zijn die hem te hulp schiet.

Hadden de zieners binnen Bethel nou maar Aandacht geschonken aan Daniëls profetie!

Daarnaast blijkt ook dat de meedogenloos uitziende koning blijkbaar uit het symbolische noorden komt. Redeneer alstublieft met Daniël 8: 9 in het achterhoofd, waarin staat geschreven: “Uit één ervan kwam nog een hoorn, een kleine, die enorm uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar het Sieraad..” In de Engelse Nieuwe Wereldvertaling staat er in plaats van “het oosten”, “Richting de zonsopkomst”. Richting het Sieraad betekent natuurlijk het westen gezien vanuit het standpunt van de beide veroveraars van Israël en Juda – namelijk Assyrië en Babylon. Maar zoals het Wachttorengenootschap heeft aangegeven, marcheerden de indringers niet in een hemelsbrede lijn door de meedogenloze woestijn van Babylon naar Palestina, maar liepen ze daar zoals gewoonlijk omheen om vervolgens vanuit het noorden naar beneden te trekken. Daarom sprak Jehovah in het boek Jeremia ook over de grote storm die vanuit het noorden kwam.

De profetie van Daniël lijkt dus bedoeld om aan te geven dat de koning uit het symbolische noorden zal komen en dat zijn heerschappij zich naar het zuiden en in alle richtingen uitbreidt om de hele aarde te omhullen. Dit ligt in volledige harmonie met het feit dat de laatste aanval van het symbolische Gog van Magog op Gods herstelde natie zal komen vanuit ‘de meest afgelegen streken van het noorden’.

Het is daarnaast ook zeker vermeldenswaardig om te constateren dat zelfs de symbolische insect-achtige indringers die voorbestemd zijn om de wereld effectief te verwoesten – aangeduid als Jehovah’s grote militaire macht – ook wel “de noorderling” wordt genoemd. Het is daarom ook geen wonder dat het Wachttorengenootschap de profetie van Joël heeft geschrapt in de vorm van een moderne vervulling.

Op welke manier zou de meedogenloos uitziende koning dan succesvol kunnen zijn? Blijkbaar zal zijn “succes” pas een vaststaand feit zijn zodra hij de wereld effectief aan zichzelf onderwerpt. Interessant is dat Jehovah doormiddel van zijn profeet Jesaja spreekt in verband met zijn wreker vanuit het noorden en waarbij Jehovah daarnaast over hem zegt: Ik heb ook de man geschapen die dood en verderf zaait. (Jesaja 54: 16b)

Het 25ste hoofdstuk van Jesaja spreekt over de “stad van tirannieke volken”, zeggende dat de vervolging door hen overeenkomt met een verzengende hitte en waarbij de razernij van de tirannen is als slagregen tegen een muur. Bovendien geeft Jesaja 25: 7 in diezelfde context aan dat God zal ingrijpen en dat hij de sluier zal vernietigen die alle volken omhult, de bedekking die over alle volken heen geweven is.

In tegenstelling tot de absurde suggestie van het Wachttorengenootschap dat de bedekkende omhulling te maken heeft met de Adamitische dood, heeft de omhulling die alle volkeren omhult en alle natiën omvat, te maken met het opleggen van een wereldwijd, genocidaal, dictatoriaal, tiranniek regime dat erger zal zijn dan deze door oorlog geteisterde planeet ooit heeft gezien. Het heeft betrekking op het feit dat Jehovah de achtergrond van deze situatie zal gebruiken om te beschrijven dat hij de dood zal verslinden en dat hij de tranen uit de ogen van zijn volk zal wegwissen, wat tevens een aanwijzing is voor de verschrikkingen die ons in de toekomst nog te wachten zullen staan wanneer de meedogenloos uitziende koning erin zal slagen om op wereldwijde schaal dood en verderf te zaaien zoals we net in Jesaja 54:16 hebben kunnen lezen.

“EN HIJ ZAL MACHTIGEN TEN VAL BRENGEN, OOK HET VOLK DAT UIT HEILIGEN BESTAAT”

De periode na de Tweede Wereldoorlog was over het algemeen een tijd van relatieve vrede en welvaart. De eerste generatie uit het naoorlogse tijdperk, de zogenaamde “babyboomgeneratie”, werd niet blootgesteld aan de ontberingen die hun ouders en grootouders wel hebben meegemaakt die de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog hebben moeten doorstaan. Bijgevolg zijn de meesten van hen die zijn opgegroeid na deze turbulente periode uit de geschiedenis gewend geraakt aan het idee dat alles wel zo rustig zal blijven.

Jehovah heeft echter een hele andere voorstelling ten aanzien van het lot van dit goddeloze samenstel van dingen. Zijn woord zegt dat mannen op een gegeven moment zo wanhopig zullen worden dat ze hun waardeloze geld op straat zullen gooien.

Eigenlijk is zoiets helemaal niet zo vergezocht wanneer we kijken naar wat zich in 1923 in Duitsland afspeelde. De Duitse valuta werd compleet waardeloos als gevolg van hyperinflatie, wat ook de doelstelling was van degenen die het Verdrag van Versailles hadden ontworpen. Degenen waarvan hun rijkdom bestond uit Duitse Reich marken, werden geruïneerd.

De soevereiniteit van landen is gekoppeld aan de levensvatbaarheid van hun binnenlandse economieën en valuta. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de Amerikaanse dollar de reservevaluta van de wereld geworden. Amerika beschikt ook over de niet benijdenswaardige prestatie dat ze zijn uitgegroeid van ‘s werelds grootste schuldeiser’ naar ‘s werelds grootste schuldenaar. En nu de wereldwijde pandemie enorme economische verwoesting heeft veroorzaakt, met een tsunami van faillissementen die zeker door zal gaan, hebben de Verenigde Staten een adembenemende vier biljoen dollar toegevoegd aan hun toch al enorme schuld – en deze schuld wordt overigens met de dag alleen maar groter. Op een gegeven moment zal ‘s werelds grootste natie tot een faillissement worden gedwongen. Het Bijbelse principe dat de lener een slaaf wordt van de geldverstrekker, geldt absoluut ook voor landen.

Toen dit artikel voor het eerst werd gepost, linkte ik naar een artikel van ‘Global Research’ dat verslag deed van de toen verregaande inspanning om de dollar als reservevaluta te vervangen en een wereldregering op te zetten met het IMF als enige centrale bank. (Het IMF en de Wereldbank zijn beide opgericht om samen te werken met de Verenigde Naties.)

Sinds 2009 zijn die plannen in een vergevorderd stadium terecht gekomen. In de laatste dagen van augustus 2020 leggen de bankiers van de City of London en Wall Street de laatste hand aan een plan dat ze willen implementeren als onderdeel van de zogenaamde ‘Green New Deal’, dat, indien het volledig zal worden gerealiseerd, alle industrieën die broeikasgassen uitstoten, zal beroven van toegang tot de kredietmarkt. Dat betekent dat alles wat met auto’s, vrachtwagens en landbouwmachines te maken heeft – alles wat nodig is om de huidige geïndustrialiseerde beschaving overeind te houden die bestaat uit acht miljard levende zielen – opzettelijk financieel geruïneerd zal worden om de wereld te redden van de zogenaamde klimaatverandering. Het stoppen van de kredietverlening aan bedrijven in de voedselproductie en voedseldistributie zal op grote schaal uitmonden in dood en verderf.

Het Britse rijk heeft altijd de leugen gepromoot dat de wereld zwaar overbevolkt is. Zelfs al toen er nog minder dan een miljard mensen op deze planeet waren, promootte de Britse elite al bevolkingsreductie. Nu staan we op het punt in de geschiedenis waarbij hun demonische droom van een dramatische bevolkingsvermindering op het punt staat om te worden gerealiseerd. Het beleid om de CO2-uitstoot te verminderen is een slim ontworpen plan dat bedoeld is om landen te misleiden door zichzelf te vernietigen en zich te onderwerpen aan een wereldwijde genocide.

Als u denkt dat de nationale regeringen en grote bedrijven te machtig zijn om onderuit gehaald te worden dient u zich nogmaals goed achter de oren te krabben. Buiten het medeweten van de meeste mensen om is een particulier geldbedrijf actief dat bekend staat onder de naam ‘BlackRock’, dat heel toepasselijk een vampierinktvis wordt genoemd. Dit bedrijf heeft bestuurlijke belangen in vrijwel alle bedrijven die op de S&P-index staan en is zelfs groter dan de grootste bank. Het beheert vele biljoenen en is in de loop der tijd uitgegroeid tot een vierde tak van de Amerikaanse regering. Het klinkt misschien ongelooflijk, maar deze club is dus aan het roer gezet van het beheer van alle reddingsfondsen die verband houden met de pandemie. BlackRock zal dus ook ongetwijfeld het voortouw nemen bij het stopzetten van de kredietverlening aan alle CO2-uitstotende producenten evenals aan de VS.

Interessant is ook dat de Verenigde Naties de enige regering is die geen schulden heeft. Terug in 2009 riep de VN op tot het afschaffen van de dollar als reservevaluta van de wereld. Er wordt gesproken over de herinvoering van de goudstandaard. Gezien de enorme schuld van de Verenigde Staten, die alleen maar overeind blijft vanwege de rentetarieven die op de nullijn liggen, is het zeer waarschijnlijk dat de bankiers de rente plotseling zullen opdrijven om vervolgens iedereen failliet te laten gaan om daarna beslag te leggen op het goud dat in Fort Knox wordt bewaard in de vorm van een betaling. Op die manier zal de laatste koning van het noorden dus komen te heersen over het goud en de verborgen schatten van de koning van het zuiden.

In vele opzichten zijn we allemaal afhankelijk van het huidige samenstel van dingen. De Watchtower Bible and Tract Society is een miljardenbedrijf dat zeer sterk afhankelijk is van de voortdurende stabiliteit van het huidige economische en politieke systeem om door te kunnen gaan met zijn werk. Een wereldwijde financiële ineenstorting doormiddel van een hyper inflatoire vernietiging van de Amerikaanse dollar zou niet alleen kunnen resulteren in de vervulling van de profetieën die oproepen om de machtigen en de rijken van dit systeem te vernietigen, maar ook “zij die bestaan uit heiligen”.

“IN ZIJN SLUWHEID ZAL HIJ BEDROG GEBRUIKEN OM TE SLAGEN”

De hele goddeloze wereld van Satan wordt op basis van bedrog van bovenuit naar beneden bestuurd. Daarom zijn degenen die het meest bedreven zijn in het misleiden van anderen ook degenen die succes hebben in deze wereld. In de afgelopen decennia zijn de reguliere mainstream media eigendom geworden van slechts enkele onderling verbonden bedrijven die globalistisch van aard zijn. In de afgelopen jaren hebben ze de ene leugen na de andere leugen verspreid, op zo’n grote schaal dat ze publiekelijk bekend zijn komen te staan als ‘nepnieuws of fake news’.

Meer recentelijk hebben de grote internetplatforms zoals Google, Facebook en Twitter samengespannen om talloze rechts georiënteerde geluiden te ‘de-platformen’ die zich positief uitten richting Donald Trump en het nationalisme en die daarnaast de verborgen agenda achter de COVID-pandemie actief blootleggen. Daarnaast wordt iedereen die het door de mens verzonnen verhaal omtrent de opwarming van de aarde in twijfel trekt, gebrandmerkt als een klimaatontkenner en wordt beschouwd als een vijand van de staat. Een universiteitsprofessor heeft bijvoorbeeld opgeroepen tot het geven van gevangenisstraffen aan “klimaatontkenners” wegens criminele nalatigheid. Het lijkt er dus op alsof de waarheid de grote publieksvijand is geworden.

Hoewel vele mensen zullen toegeven dat regeringsleiders, politici en zakenlieden vaak tegen het publiek liegen, zijn er echter maar weinig mensen die daadwerkelijk mentaal in staat zijn om het idee te kunnen accepteren dat er zoiets bestaat als een samenzwering om het natiestaatssysteem te vernietigen – waarbij Amerika op positie nummer één staat van de lijst met doelwitten.

De meeste mensen zijn subtiel geconditioneerd om zo’n idee weg te wuiven als een paranoïde waanvoorstelling van allerlei samenzweringsidioten en van UFO-aluminium hoedjes. Echter is de harde realiteit op dit moment wel dat er een bureaucratische infrastructuur is aangelegd voor een wereldregering en waarbij het soevereine natiestaatsysteem in een situatie is gebracht waarbij de instorting ervan vrijwel zeker lijkt. Voeg hieraan die genocidale intentie toe van de Green New Deal die dood en verderf zal zaaien op een nooit eerder vertoonde schaal, en het zou dan vervolgens meteen duidelijk moeten zijn dat de misleiding buitengewoon succesvol is gebleken. Precies zoals de profetie ook zegt: “Hij bleef waarheid ter aarde werpen”.

“EN HIJ ZAL ZICH IN ZIJN HART VERHEFFEN”

Er is tot op dit moment nog geen enkele regering geweest die zo arrogant is geweest om zichzelf de autoriteit van de Messias aan te meten. Toch beweren de promotors van de Verenigde Naties dat als de natiën hun macht aan de VN zouden geven, dat de VN vervolgens in staat zal zijn om te doen wat geen enkele menselijke instelling ooit eerder heeft gedaan, namelijk werkelijke vrede brengen in de wereld door de landen hun zwaarden tot ploegscharen om te laten smeden. De Verenigde Naties beweren dat zij de enige echte beschermers zijn van de mensenrechten. De VN bevordert het idee dat alle nationale regeringen verouderd en overbodig zijn geworden en dat deze plaats moeten maken zodat de wereld daadwerkelijk kan gaan genieten van de werkelijke voordelen van globalisme.

Het feit dat hij zich in zijn hart zal verheffen ligt in overeenstemming met wat er in Daniël 11:36 staat geschreven over de koning van het noorden. Er staat: “De koning zal doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren.

Het 13de hoofdstuk van Openbaring beschrijft het beest dat op wonderbaarlijke wijze herstelde van wat een fatale doodsklap leek te zijn, waarbij dit beest zich ook tegen God zou verheffen en ook de heiligen overwon. Openbaring 13: 6-7 zegt: “Hij opende zijn mond met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen. Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen.

Een gezonde redenering laat ons zien dat de profetieën van Daniël en Openbaring dezelfde entiteit uitbeelden die zichzelf tegen God zal verheffen. En aangezien het beest op dit moment nog steeds de dodelijke hoofdwond niet heeft opgelopen, heeft ook de meedogenloos uitziende koning de macht nog niet overgenomen. Maar gezien de mate waarin de toekomstige machten de huidige middelen op dit moment al hebben ingezet om de soevereiniteit van natiën af te pakken en deze over te hevelen naar een niet-democratische wereldregering die wordt geleid door een handvol ultra-rijke bankiers, kunnen we gelukkig met zekerheid aannemen dat de opkomst van de kleine hoorn niet veel langer op zich zal laten wachten.