Dagtekst zondag 18 juli

Jehovah’s dag komt precies zo als een dief in de nacht. — 1 Thess. 5:2.

Jehovah wil dat we in de korte tijd die we nog hebben voordat zijn dag begint druk bezig zijn met de prediking. ‘Zorg dat je altijd volop te doen hebt in het werk van de Heer’ (1 Kor. 15:58). Toen Jezus  het had over alle belangrijke dingen die in de laatste dagen zouden gebeuren, voegde hij daaraan toe: ‘Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt’ (Mark. 13:4, 8, 10; Matth. 24:14). Elke keer dat je in de dienst gaat, werk je mee aan de vervulling van die Bijbelse profetie. Dat is toch geweldig! Elk jaar krijgen steeds meer mensen het goede nieuws te horen. In de laatste  dagen neemt het aantal Koninkrijksverkondigers wereldwijd toe. In 1914 waren er 5155 verkondigers in 43 landen. Nu zijn er zo’n 8,5 miljoen verkondigers in 240 landen! Toch zit ons werk  er nog niet op. We moeten ermee doorgaan te vertellen dat Gods Koninkrijk de enige oplossing is  voor alle problemen van de mensheid (Ps. 145:11-13). w19.10 8 ˚3; 9-10 ˚7-8

Het Wachttorengenootschap blijft zichzelf keer op keer herhalen en dwingt mij hierdoor om ook hetzelfde te doen.

Bij wijze van terugblik op het evangelie van Markus dat in de bovenstaande dagtekst wordt aangehaald, zei Jezus dat het goede nieuws eerst moet worden gepredikt. Eerst voor wat dan? Eerst voordat het einde komt – of beter gezegd, eerst voordat het begin van de tijd van het einde aanbreekt, dat ook wel bekend staat als het besluit. Deze kwestie werd recentelijk nog behandeld in een eerder artikel.

Ten tweede gebruikte de apostel Paulus oorspronkelijk hoogstwaarschijnlijk niet JHWH in 1 Thessalonicenzen 5:2. Hoewel er heel weinig reden bestaat om eraan te twijfelen dat de apostelen de goddelijke naam gebruikten toen ze rechtstreeks citeerden uit de Hebreeuwse tekst waar het Tetragrammaton in voorkomt, lijkt het er sterk op dat Paulus hier niet rechtstreeks citeerde uit een specifieke Hebreeuwse tekst. Aan de andere kant weten we ook dat Jezus over zijn komst sprak als zijnde een dief in de nacht om zo een onverwachtse inspectie te initiëren over het huis van God.

Bovendien is het ook evident dat de dag van Jezus nog niet is begonnen. Overweeg hieromtrent eens een aantal verzen: Hij zal jullie ook tot het einde toe sterk maken, zodat jullie op de dag van onze Heer Jezus Christus nergens van beschuldigd kunnen worden.  (1 Korintiërs 1:8)

De apostel Paulus legde hier het verband tussen “het einde” en “de dag van onze Heer Jezus Christus”. Het Wachttorengenootschap claimt dat de dag des Heren in het jaar 1914 begonnen zou zijn. Betreft de dag des Heren dan iets heel anders dan de “dag van Jezus Christus”? Er bestaat geen gegronde basis om aan te nemen dat dit het geval is. Bovendien schreef Paulus in het voorafgaande vers over de openbaring van Jezus, welke hij tevens in verband bracht met de dag van Jezus. We lezen daar: terwijl jullie vol verlangen wachten op de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Zelfs het Wachttorengenootschap is niet zo stoutmoedig om te beweren dat de openbaring van Christus al zou hebben plaatsgevonden, maar aangezien Paulus hier een verband legde met de dag van onze Heer, betekent dit dus ook dat de dag des Heren nog niet is aangebroken.

In zijn brief aan de Filippenzen gebruikte Paulus tweemaal een soortgelijke uitdrukking door te zeggen: Want ik ben ervan overtuigd dat hij die een goed werk in jullie is begonnen, het ook af zal maken tot op de dag van Christus Jezus. (Fil 1:6)

In het bovenstaande vers verwijst Paulus naar de voltooiing van het werk tot op de dag van Jezus Christus. Nogmaals, het moge duidelijk zijn dat die dag nog niet is aangebroken. De formatie van het lichaam van Christus betreft nog steeds een werk in uitvoering.

“…  en dat jullie kunnen vaststellen wat echt belangrijk is. Dan zullen jullie tot op de dag van Christus onberispelijk zijn en anderen geen aanstoot geven...” (Fil 1:10)

Het Wachttorengenootschap maakt zich hier namelijk schuldig aan een enorm bedrog door te beweren dat Christus al zou zijn gekomen, en dat hij in de toekomst nog een keer zal komen. Om dit bedrog kracht bij te zetten beweren de zieners van Bethel dat alles wat Jezus voorzegde op dit moment al zou zijn vervuld en dat al deze tekenen op geen enkele manier in de toekomst nogmaals zouden kunnen plaatsvinden. Met andere woorden: volgens hen is het dan ook absoluut onmogelijk dat er in de toekomst een nieuwe wereldoorlog uit zou kunnen breken. Het gaat hun begrip ver te boven dat de prediking van het goede nieuws een opmaat of inleiding vormt van het besluit. De oorzaak waarom de dag des Heren als een dief in de nacht zal komen heeft alles te maken met de valse parousia-doctrine van het Wachttorengenootschap.

Voor wat betreft het belang van de prediking en het maken van discipelen waarover Jezus zei dat dit eerst moest plaatsvinden, veroordeelt het Wachttorengenootschap hiermee zichzelf. Zoals Jehovah zelf zegt: Ik zal hen behandelen naar hun daden en ik zal hen oordelen zoals zij hebben geoordeeld. Ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ez. 7:27)

Zijn Jehovah’s Getuigen op dit moment druk bezig met het uitvoeren van het allerbelangrijkste, levensreddende predikingswerk? Nee. Op bevel van het Besturende Lichaam wordt het Jehovah’s Getuigen niet toegestaan om op een straathoek te staan met een lectuurkarretje of om bij huizen aan te bellen of om persoonlijk contact met iemand te hebben. Hoewel alle andere zaken weer zijn teruggekeerd naar ‘normaal’ – kinderen gaan weer naar school en kerken, moskeeën en synagogen hebben hun deuren ook weer geopend – blijven daarentegen alle Koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen gesloten en verkeren de 8,5 miljoen verkondigers in een staat van huisarrest omdat het Besturend Lichaam dat zo heeft besloten.

Het Wachttorengenootschap is openlijk in opstand gekomen tegen de geboden van Christus. Dat is nou precies wat afvalligheid betekent. Het einde van de openbare bediening van Jehovah’s Getuigen is vooral tragisch gezien het feit dat er miljoenen mensen tijdens de lockdown hele dagen thuis zaten die normaal gesproken niet thuis hadden gezeten. Daarnaast zijn de mensen ook nog een keer bang en angstig voor de onzekere toekomst. Er bestaat geen twijfel over dat veel van deze mensen in die periode vele malen ontvankelijker waren geweest voor de Bijbelse boodschap van hoop, hoe marginaal deze ook mag zijn.

Hoewel het Besturend Lichaam beweert dat “ons werk nog niet voorbij is”, hebben ze het voor Jehovah’s Getuigen tegelijkertijd ook onmogelijk gemaakt om enige vorm van effectieve bediening te verrichten. Wat blijft er dan nog over behalve de diefachtige komst van Christus die het begin van het oordeel zal gaan inluiden over Gods huis?

Dan is er ook nog de vraag wat er daarna zal komen. Als ze zeggen: ‘Vrede en veiligheid!’, dan worden ze plotseling getroffen door een onverwachte vernietiging, zoals een zwangere vrouw door weeën, en ze zullen er beslist niet aan ontkomen. (1 Thess. 5:3)

Het Wachttorengenootschap neemt aan dat de “onverwachte vernietiging” die onmiddellijk zal komen nadat “ze” zullen zeggen “vrede en veiligheid”, verwijst naar de oorlog van Armageddon en de totale vernietiging van Satans wereld. Echter blijkt dat met het oog op het feit dat de tijd van het einde nog steeds niet is begonnen, dat de vernietiging die over hen komt, juist in gang zal worden gezet als gevolg van de komst van Christus. Verklaarde Jezus dan niet dat natiën die oorlog voeren tegen andere natiën en ook de voedseltekorten en pandemieën slechts het begin zouden zijn van de barensweeën? – verwijzend naar de geboorteweeën van een zwangere vrouw?

Er zijn veel aspecten uit de profetie waarover het Wachttorengenootschap beweert dat deze al zouden zijn vervuld. Neem bijvoorbeeld eens het 13de hoofdstuk van Openbaring. Betreffende het zevenkoppige satanische beest schreef de apostel Johannes het volgende: Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest, maar zijn dodelijke wond was genezen. De hele aarde volgde het wilde beest met bewondering. Ze aanbaden de draak omdat hij aan het wilde beest autoriteit had gegeven. Ook aanbaden ze het wilde beest met de woorden: ‘Wie is als het wilde beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen.” (Opb. 13:3-5)

De profeten van Bethel blijven bij hoog en bij laag beweren dat de kop van het wilde beest (Anglo-Amerikaanse politieke macht) dodelijk gewond was geraakt als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Het doet voor Bethel schijnbaar niet ter zake dat juist Groot-Brittannië en Amerika als de grote overwinnaars uit de Grote Oorlog waren gekomen en ook kijken ze heen over het feit dat Amerika pas voor het eerst betrokken raakte bij de strijd toen de Eerste wereldoorlog al langer dan 3 jaar aan de gang was. Kort nadat Amerika begon mee te doen aan deze oorlog sloeg de weegschaal om in het voordeel van de geallieerden. Ook doet het voor het Wachttorengenootschap schijnbaar niet ter zake dat er aan de kant van Amerika historisch gezien vele malen meer slachtoffers vielen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in de jaren 1861-1865 dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, wat daarnaast ook het geval bleek te zijn ten aanzien van het aantal Amerikaanse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is daarnaast ook heel inconsequent om vast te moeten stellen dat noch de regering van het Verenigd Koninkrijk noch de regering van de Verenigde Staten op enig moment tijdens of na de Eerste Wereldoorlog is omgevallen. Er was zelfs niet eens sprake van sociaal maatschappelijke onrust. De kop van het beest raakte dodelijk gewond en kwam daarna ook weer tot leven, alleen maar omdat het Wachttorengenootschap dat zo had verklaard. En de reden waarom ze zich blijven vastklampen aan deze stelling is omdat ze erkennen dat de profetische periode van 42 maanden samenvalt met de 1260 dagen die onmiddellijk zouden beginnen nadat Christus Satan en zijn engelen uit de hemel heeft verdreven. Met andere woorden, om de voorspelde bedrieglijke invloed effectief te laten zijn, is het Wachttorengenootschap gedwongen om een hele reeks absurditeiten te verzinnen die indruisen tegen de werkelijkheid.

Ondertussen brokkelt het hele Anglo-Amerikaanse systeem af en wankelt het in richting de totale ineenstorting. Het is op zoveel manieren duidelijk dat de westerse beschaving tot een eind aan het komen is. Het proces van de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen was doordrenkt met onregelmatigheden. De hertellingen van de stemmen die op dit moment in verschillende Amerikaanse staten plaatsvinden, lijken te bevestigen wat miljoenen mensen al vermoeden: dat de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen volledig corrupt zijn verlopen en dat het tellen van de stemmen op grote schaal werd gemanipuleerd. Als stemfraude wordt bewezen dan is Donald Trump nog steeds de wettelijk gekozen president van Amerika.

Aan de basis van de dreigende politieke crises bevinden zich de City of London en Wall Street die aan het infuus liggen. Natuurlijk is het zo dat volgens het nieuws de aandelenmarkten op dit moment regelmatig nieuwe ongekende hoogten bereiken. Dat komt omdat de Amerikaanse Federal Reserve Bank de markten kunstmatig in leven houdt door het massaal bijdrukken van geld. Voorlopig gaat dit nog even zo door. Net zoals de verkiezingen werden gemanipuleerd, zo geldt dit ook voor het financiële systeem. Zonder de voortdurende injecties van vele biljoenen dollars vers gedrukt geld, zou het hele opgeblazen schuldenstelsel direct vastlopen en het staat vast dat dit systeem op een zeker moment ook absoluut in elkaar zal gaan storten. En wanneer dat gebeurt, zullen ook de regeringen komen om te vallen. Zonder geld zullen ze gewoon ophouden te functioneren. Overigens zal de ineenstorting van het geldsysteem ook betekenen dat het Wachttorengenootschap onvermijdelijk failliet zal gaan en dat al hun activiteiten tot een halt zullen komen.

Indien de resultaten van de laatste verkiezingen zouden worden teruggedraaid, dan kan ik me goed voorstellen dat het Britse Rijk er eerder voor zou kiezen om de stekker eruit te trekken en de wereld in een oorlog te laten storten en om de hele wereldeconomie ineen te laten storten, dan dat ze het risico zouden nemen om het aan Trump toe te staan om wederom aan de macht te komen.

U mag er zeker vanuit gaan dat de dodelijke wond die aan de kop van Satans wilde beest wordt toegebracht, niet zo rustig en onopgemerkt voorbij zal gaan als men Jehovah’s Getuigen heeft doen laten geloven. Ze hebben zich namelijk laten misleiden. De ineenstorting van het eens zo machtige Amerika zal dit alles echter compleet gaan veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat het vreselijke einde dat Amerika nog te wachten staat zal komen als gevolg van de plotselinge vernietiging die zal komen over degenen die de profetische woorden “vrede en veiligheid” op een bepaald moment zullen uitspreken.