In de uitgave van 1 april 2004 van het tijdschrift de Wachttoren stond een artikel over de betekenis van het mysterieuze getal 666 uit het boek Openbaring – de naam en het merkteken van het wilde beest. Onder de ondertitel op pagina vier stelt het Wachttorengenootschap de retorische vraag: “LOST u graag raadsels op?” Die verklaring van het Wachttorengenootschap impliceert met name dat ze het mysterie al hebben opgelost. Maar is dat ook echt zo?

In overeenstemming met de apostolische aansporing waar staat geschreven: “geloof niet elke geïnspireerde uitspraak, maar onderzoek of de geïnspireerde uitspraken uit God voortkomen,” doen we er dus goed aan om dit belangrijke onderwerp nader te onderzoeken. Het Wachttorengenootschap sluit terecht het fundamentalistische en simplistische idee uit dat het merkteken van het beest een soort geïmplanteerde microchip is. Echter laat dit Wachttoren-artikel de lezer achter met de indruk dat iedereen die op dit moment het huidige politieke systeem op enigerlei wijze ondersteunt, al onzichtbaar zou zijn gebrandmerkt met het symbolische getal 666. Op pagina zes zegt het Wachttorengenootschap bijvoorbeeld: “Het is daarom heel belangrijk dat we het vermijden het dodelijke merkteken van het beest te krijgen!” Dit is beslist geen “nieuw licht” voor Jehovah’s Getuigen. In 1953 onderwees het Wachttorengenootschap dit namelijk al. Hier volgt een citaat uit de uitgave van de Wachttoren van 1 april 1953:

“Ook komen zij te weten dat het thans een oordeelsdag is en dat iedereen een merkteken ontvangt, òf het merkteken van het beest òf het merkteken dat Jehovah’s dienstknechten plaatsen op hen die zuchten en uitroepen over de gruwelen die zij in het land zien bedrijven. Gij als enkeling kunt er niet aan ontkomen, te worden gekentekend. Gij kunt het niet vermijden een beslissing te moeten nemen.

Indien de mensen al in 1953 niet konden vermijden het merkteken der verdoemenis te krijgen, wat geloven Jehovah’s Getuigen dan met betrekking tot het moment waarop de mensen voor het eerst het 666-merkteken van het beest begonnen te ontvangen? Het Wachttorengenootschap onderwijst dat het beeld van het beest zich oorspronkelijk zou hebben gemanifesteerd toen de Volkenbond in 1919 werd opgericht, en vermoedelijk zou dus iedereen die sindsdien niet één van Jehovah’s Getuigen is geworden het merkteken dus al hebben ontvangen. Vóór 1931 waren dit overigens de Internationale Bijbelonderzoekers.

Vermoedelijk zou volgens het Wachttorengenootschap ook de oprichting van de Verenigde Naties in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende opheffing van de Volkenbond de vervulling zijn geweest van de profetie uit het 17de hoofdstuk van Openbaring met betrekking tot de opkomst van het scharlakenrode beest uit de afgrond.  Echter betreft de oprichting van de Verenigde Naties grotendeels een irrelevante gebeurtenis, aangezien Jehovah’s Getuigen geloven dat het markeren doormiddel van het merkteken al sinds het jaar 1919 aan de gang is!

De leer van het Wachttorengenootschap aangaande deze kwestie is dus ronduit absurd. Laat de lezer eraan worden herinnerd dat degenen die het merkteken van het beest ontvangen, onherroepelijk gedoemd zullen zijn tot de eeuwige dood. Dat is precies wat het betekent wanneer iemands naam niet in het boek des levens staat opgetekend, zoals Openbaring ons leert ten aanzien van degenen die het herleefde beest uit de afgrond zullen aanbidden: En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is. (Openbaring 13:8)

Ook in Openbaring 17: 8 lezen we het volgende: Het wilde beest dat je hebt gezien, was, maar is niet, en staat toch op het punt uit de afgrond op te stijgen, en het gaat de vernietiging tegemoet. En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich verbazen als ze zien hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn.”

(Het Wachttorengenootschap koppelt ten onrechte twee afzonderlijke identiteiten aan het zevenkoppige wilde beest. Zowel een afzonderlijke identiteit aan het beest uit het 13de hoofdstuk van Openbaring en een andere identiteit aan het scharlakenrode beest in het 17de hoofdstuk van Openbaring. Dit ondanks het feit dat er over het beest in het 11de hoofdstuk van Openbaring wordt geschreven dat het uit de afgrond opstijgt, op exact dezelfde wijze als het scharlakenrode beest, toch legt het Wachttorengenootschap hier geen verband tussen. Maar redelijkerwijs wordt de doodsklap tegen de kop van het beest ook afgebeeld in de symboliek van de Apocalyps waarin het gehele beest in een dodelijke staat zal komen te verkeren, wat wordt gesymboliseerd doordat het beest de afgrond in zal gaan. Evenzo loopt de opkomst van het beest uit de afgrond parallel met het wonderbaarlijke herstel van de geslachte kop van het beest. Het tweehoornige, lam-achtige beest dat uit de aarde oprijst, beeldt ook het beest uit dat uit de afgrond komt, alsof het opstijgt uit Sjeool – uit de diepten van de aarde. De scharlakenrode kleur van het beest uit de afgrond kenmerkt het beest na zijn herstel van de dood en weerspiegelt de intense woede van de satanische, vuurgekleurde, zevenkoppige draak die naar de aarde wordt neergeworpen, wat zal resulteren in de dood van de kop van het aardse beest.)

De absurditeit ten aanzien van de leer van het Wachttorengenootschap zou voor iedereen duidelijk moeten zijn gezien het feit dat veel van Jehovah’s Getuigen zelf – althans voordat ze Jehovah’s Getuigen werden – actieve aanhangers waren geweest van het politieke systeem waarbij sommigen van hen zelfs aandeel hebben gehad in militaire activiteiten waarbij ze de bloedige oorlogen van de militaristische natiën uitvochten. Echter is er in de hele Bijbel geen enkele aanwijzing terug te vinden dat degenen die het “dodelijke merkteken” hebben ontvangen, zich daarna weer kunnen bekeren zodat ze het merkteken daarna weer kwijtraken. Wat zou anders het nut zijn geweest van de symbolische markering indien het iemands lot niet permanent bepaalt? En indien er mensen zouden rondlopen die al gemarkeerd zouden zijn, en dus gedoemd zijn tot de eeuwige dood, wat zou het dan nog voor zin hebben om het goede nieuws van redding aan deze verdoemden te prediken?

Hoe redelijk is het echter om te veronderstellen dat de vele miljarden mensen die sinds 1919 hebben geleefd en ook zijn gestorven, onwaardig zijn bevonden om in aanmerking te komen voor een opstanding omdat zij op enig moment in hun leven hun bewondering zouden hebben geuit ten aanzien van de Volkenbond die overigens al vele jaren geleden werd opgeheven? Dit zou absoluut onredelijk zijn! Feitelijk is deze Wachttorenleerstelling volledig in tegenspraak met andere leerstellingen van het Genootschap. Welke leerstellingen dan precies? In het jaar 1995 veranderde het Wachttorengenootschap hun opvatting ten aanzien van het moment waarop de vervulling zou plaatsvinden van de illustratie met betrekking tot de scheiding van de schapen en de bokken, wat erin heeft geresulteerd dat Jehovah’s Getuigen op dit moment verwachten dat de schapen en de bokachtige individuen pas tijdens de verdrukking gescheiden zullen worden. Wanneer dit echter het geval zou zijn en indien de bokken op dit moment nog geoordeeld moeten gaan worden op basis van de kwestie of ze bestemd zullen worden om voor eeuwig afgesneden te worden omdat ze gefaald hebben om de broeders van Christus te ondersteunen tijdens hun laatste beproevingen, dan zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn – althans voor nuchter denkende personen – dat dit dan ook moet gelden voor de rest van de wereld omdat de wereld op dit moment dus blijkbaar nog niet is verdoemd omdat ze op enig moment in het verleden het wilde beest zouden hebben aanbeden.

WANNEER IS HET TEKEN VAN HET BEEST?

Zoals men op dit punt wellicht zou kunnen bedenken, is de relevantere vraag voor Jehovah’s Getuigen dus niet ‘wat is het merkteken van het beest?’ – maar wel de vraag ‘Wanneer is het merkteken van het beest?’. In het 13de hoofdstuk van Openbaring wordt een specifieke ontwikkeling benadrukt die de aanleiding zal vormen voor het toedienen van het merkteken 666 van het beest. Welke ontwikkeling gaat het hier om?

Volgens Gods profetische woord zal een van de koppen van het zevenkoppige wilde beest een fatale doodsklap ontvangen om vervolgens weer op wonderbaarlijke wijze tot leven te komen. Het zal pas na die bijna-doodervaring zijn, wanneer het tweehoornige Anglo-Amerikaanse beest een beeld zal maken van het zevenkoppige beest om hier vervolgens leven in te blazen, zodat het beeld volledig tot leven zal komen en zal beginnen te spreken. Het zal vervolgens de aanbidding opeisen van ieder levend persoon op aarde op straffe van de dood.

Blijkbaar zal het beeld manifest gaan worden in de vorm van een enkele wereldregering, een regering die in staat is de aangelegenheden van de hele aarde in die mate te beheersen dat niemand nog iets zal kunnen kopen of verkopen zonder volledige trouw te zweren aan het politieke beeld waardoor een christen zijn eigen geloofspositie hiermee verloochent. Ogenschijnlijk zal de Verenigde Naties op dit moment de enige mogelijke instelling kunnen zijn die deze mate van macht zou kunnen uitoefenen over de aarde.

Op dit moment beschikt de VN echter niet over zulke vergaande bevoegdheden op het gebied van leven en dood en er bestaat ook geen basis voor om te geloven dat het beeld slechts een figuurlijke dood zal toebrengen aan degenen die het merkteken zullen weigeren, zoals het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen heeft doen laten geloven.

Volgens de interpretaties van het Wachttorengenootschap kreeg het zevenkoppige beest natuurlijk een dodelijke klap als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Echter, wanneer we eventjes op een realistische manier kijken naar hoe vreselijk die Grote Oorlog was en ook naar het onbetwistbare feit dat het de loop van de geschiedenis voor eeuwig heeft veranderd, bestaat er in werkelijkheid simpelweg geen historische basis voor het idee dat het Anglo-Amerikaanse duo iets heeft meegemaakt dat zelfs ook maar enigszins in de buurt komt van de geprofeteerde doodsklap. (De schrijvers van Bethel zijn zich er schijnbaar niet helemaal van bewust dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië als overwinnaars kwamen uit zowel de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog.) Toen de Eerste Wereldoorlog begon, waren de Verenigde Staten de grootste industriële macht ter wereld. Nadat ze de oorlog hadden gewonnen waren ze behalve de grootste industriële macht in de wereld daarnaast ook nog eens de grootste politieke en militaire macht op aarde. Er was daarnaast in de Verenigde Staten als gevolg van de Grote Oorlog in Europa geen enkele sprake van enige politieke instabiliteit. De toenmalige Amerikaanse regering stond absoluut niet op omvallen. Indien dit wel zo zou zijn geweest, waar zijn dan de historische bewijzen waarin dit gedocumenteerd zou zijn?

Het Britse rijk kwam ook relatief ongeschonden uit de Grote Oorlog. Toegegeven, de bevolking en instituties binnen Europa werden in die periode korte tijd wel tot wankelen gebracht. Groot-Brittannië verloor bijna een half miljoen mannen, wat ongeveer evenveel doden waren die ook omkwamen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van 1860-1864. Maar zelfs de natiën die rechtstreeks door de oorlog werden getroffen, ondervonden geen politieke ineenstorting – zelfs Duitsland niet die als grote verliezer uit de Eerste Wereldoorlog kwam. Het is waar dat het tsaristische Rusland werd omvergeworpen door het bolsjewisme en ook dat het Ottomaanse en Oostenrijks-Hongaarse rijk werd opgeheven, maar wat dan nog?

De kop van het beest vertegenwoordigt niets meer en niets minder dan de leidende natiën van het politieke systeem. Volgens de geschiedschrijving en volgens de eigen lectuur van het Wachttorengenootschap bleven het Britse Rijk en de Verenigde Staten in 1914 de machtigste natiën ter wereld. Het gaat hier dus niet om het wel of niet geloven van de zogenaamde “getrouwe slaaf”. Waar het wel om gaat is dat de “geïnspireerde uitingen” met betrekking tot de profetische interpretatie die door het Wachttorengenootschap wordt onderwezen, simpelweg de beproeving niet doorstaan wanneer we deze op waarheid testen aan de hand van de Bijbel.

De verstrekkende gevolgen van hun foute interpretaties mogen niet worden afgedaan als iets irrelevants. Gezien het feit dat de Anglo-Amerikaanse dualistische wereldmacht en alle overige natiën zelfs op dit moment nog steeds een grote mate van soevereiniteit en onafhankelijkheid bezitten, worden geestelijk nuchtere personen gedwongen om tot de conclusie te moeten komen dat de doodsklap tegen de kop van het wilde beest nog zal moeten gaan plaatsvinden.

Door het voorwaarts schijnende licht van Jehovah’s woord zijn we in staat om verder te kunnen kijken dan de nu dreigende ineenstorting van het huidige Anglo-Amerikaanse gedomineerde samenstel van dingen, waardoor we ons een voorstelling kunnen maken van de heropleving van het beest in de vorm van een totalitaire en absolute wereldregering die alle overgebleven elementen van democratie en vrijheid van de burgers zal afpakken. De Babylonische koning, die de achtste koning voorstelt, werd tenslotte “de tiran der natiën” genoemd.

Een dergelijk wereldschokkende ontwikkeling zal samenvallen met de feitelijke oprichting van Jehovah’s koninkrijk, waardoor het weer tot leven gewekte beest op dat moment een concurrerende regering wordt van de regering van Christus. Dat is ook de reden waarom de aanhangers van het beest gemarkeerd zullen worden om te worden veroordeeld tot de eeuwige dood, omdat ze op dat moment de regering van Christus keihard zullen verwerpen in ruil voor een menselijke regering. (Toegegeven, hoewel de leer van het Wachttorengenootschap ten aanzien van het specifieke moment waarop de toediening van het merkteken van het beest zal plaatsvinden ronduit belachelijk is, ligt de oorzaak van hun foute interpretatie volledig bij het feit dat het Wachttorengenootschap op koppige wijze blijft vasthouden aan de 1914-doctrine waarbij ze geloven in een onzichtbare aanwezigheid van Christus. In dat opzicht lijken ze op de man / mannen die in de profetie van Jesaja 28:20 worden afgebeeld die rust proberen te vinden op een bed dat te kort is om je erop uit te strekken en waarbij het geweven laken te smal is om je erin te wikkelen. Dus hoe autoritair het Besturende Lichaam ook mag beweren dat Christus al sinds 1914 onzichtbaar aanwezig is en Gods oordelen zogenaamd al in vervulling zouden zijn gegaan, ze kunnen eenvoudigweg niet alle losse eindjes aan elkaar knopen om tot een samenhangende verklaring van de profetie te komen waardoor ze zich klem blijven zetten vanwege allerlei ongemakkelijke absurditeiten zoals die hier worden gepresenteerd.)

HOE ZOU DE DOODSKLAP KUNNEN GAAN PLAATSVINDEN?

Momenteel staat het wereldwijde financiële systeem op het punt om op korte termijn in te storten. De systematische afbraak van de wereldeconomie als gevolg van de corona-maatregelen heeft dit hele proces in een stroomversnelling gezet. De Amerikaanse Federal Reserve evenals de Europees Centrale Bank zijn begonnen aan een reusachtige gelddrukoperatie als reactie op de financiële crisis. Op dit moment zoeken vele vermogende partijen hun toevlucht in goud en zilver en proberen om een veilige haven te vinden voor hun vermogen zodra de Amerikaanse dollar die nu nog de reserve valuta van de wereld is, compleet in elkaar zal storten. We zien dat het kapitaal van het gewone belastingbetalende volk wordt geplunderd terwijl de rijkste 1% alsmaar rijker wordt. De werkloosheid is tot ongekende hoogte gestegen terwijl de aandelenmarkten kunstmatig in leven worden gehouden.

Tegelijkertijd bereiden de Anglo-Amerikaans-zionistische machten, terwijl ze oproepen tot een alomvattende vrede in het Midden-Oosten, zich voor op een nucleaire oorlog, niet alleen tegen Iran, maar blijkbaar ook met de bedoeling om mogelijk een preventieve aanval op de nucleaire installaties van de  Chinezen en op de Russen uit te voeren. De Verenigde Staten hebben nu een netwerk van meer dan 800 militaire bases over de hele wereld, waarvan vele in landen die voorheen deel uitmaakten van de Sovjet-Unie – waarmee ze Rusland steeds verder omsingelen en steeds meer troepen opbouwen aan de Russische grens en daarnaast ook in mindere mate aan de Chinese grens.

Het uiteindelijke doel is een Anglo / Europese gecontroleerde wereldregering. Gezien zowel zijn enorme nucleaire als conventionele wapenarsenalen en geavanceerde wapensystemen, staat het Amerikaanse leger op dit moment nog te boek als het machtigste leger ter wereld. Het is in staat om na het ontvangen van een aanvalsbevel, binnen een paar uur hele natiën van de kaart te vegen doormiddel van een enorme vernietigende verwoestende aanval op elke mogelijke of gewenste locatie waar dan ook ter wereld.

Politiek en economisch zijn de VS echter erg kwetsbaar en zou ook in elkaar kunnen storten. In feite zit de fysieke economie van ‘s werelds grootste natie op dit moment klem in een dodelijke spiraal van versnellende ineenstorting vanwege de allergrootste staatsschuld ter wereld die zeker als gevolg van de covid pandemie nog veel groter is geworden. Hun kredietwaardigheid is dermate gedaald dat de Amerikaanse dollar wereldwijd steeds meer waarde aan het verliezen is en het fenomeen hyperinflatie is nu ineens een reële optie geworden waardoor de hele Amerikaanse economie afstevent op een monetaire reset of nog erger, een totale politieke en economische ineenstorting.

Echter zal enkel de vernietiging van de sociale structuur en van de Republiek niet noodzakelijkerwijs ook de onthoofding betekenen van het militaire beest. Zoals reeds vermeld, zal de doodsklap tegen de kop van Satans beestachtige politieke systeem het einde betekenen van de democratische ordening van natiestaten en van het kapitalistische systeem zoals we dat nu nog kennen. Echter zal er uit de as van deze wereldwijde catastrofe een vorm van wereldwijd communisme ontstaan wat vermoedelijk zal worden aangestuurd door de Verenigde Naties en waarbij de handhavingstaak voornamelijk zal worden opgenomen door de nu nog onbetwistbare militaire macht van de voormalige VS; gedomineerd door dezelfde kliek van particuliere financiële machthebbers, die tegen die tijd volledige controle zullen hebben over alle levensmiddelen. De ooit zo rijke en welvarende arbeidersklasse zal na de hyperinflatie komen te staan met lege handen terwijl ze enkel achterblijven met waardeloos papiergeld nadat een storm van hyperinflatie de wereld zal teisteren welke werd gecreëerd door een handvol bankiers die al die tijd aan de top van de financiële piramide hebben gestaan. Vanaf dat moment zal zoals Openbaring ook zegt, niemand meer iets kunnen kopen of verkopen die zich buiten hun systeem bevindt. Ook zal niemand vanaf dat moment meer in staat zijn om hun satanische gecontroleerde superstaat te bestrijden.

Kenmerkend aan de onbetwistbare macht die de achtste koning uiteindelijk zal uitoefenen, zegt het 18de hoofdstuk van Openbaring het volgende over de koningen die uiteindelijk hun macht zullen overdragen aan de laatste koning: En de koningen van de aarde die seksuele immoraliteit met haar hebben bedreven en met haar in schaamteloze weelde hebben geleefd, zullen om haar huilen en zich op de borst slaan van verdriet als ze de rook van haar verbranding zien. Ze zullen uit angst voor haar pijniging op een afstand staan en zeggen: “Wat jammer, wat jammer Babylon, grote en sterke stad, want in één uur is je oordeel voltrokken!” (Opb 18:9-10)

Wanneer we verder redeneren op het bovenstaande vers: indien alle koningen van de aarde zullen beven van angst ten aanzien van de macht van de achtste koning, betekent dat dan niet ook dat de achtste koning in de positie zal staan als de enige militaire macht op aarde? Wanneer dit het geval blijkt te zijn, zullen Jehovah’s Getuigen worden gedwongen om niet langer meer te geloven in de leerstelling dat de Volkenbond en de huidige Verenigde Naties het laatste koninkrijk uit de profetie waren / zijn.  Ook zullen ze dan de leerstelling moeten laten vallen waarbij ze geloven dat het toedienen van het merkteken van het beest op dit moment al aan de gang is. We staan nu op het randje van de ineenstorting van het machtige Anglo-Amerikaanse koninkrijk samen met het wereldwijde financiële systeem! De komende ineenstorting zal doen wat schijnbaar geen enkele aardse macht tot dusver heeft kunnen doen – het zal ervoor zorgen dat de bedrieglijke 1914-parousia doctrine die momenteel alle Jehovah’s Getuigen in zijn greep houdt, gewelddadig ineen zal komen te storten.

DE OPLOSSING VAN HET RAADSEL

Volgens het Wachttorengenootschap betekent het getal 666 simpelweg de menselijke onvolmaaktheid, zoals wordt uitgedrukt door de regeringen. Houd er echter wel rekening mee dat veel van wat in Openbaring staat opgetekend ontleend is aan de profetie van Daniël. Houd het feit in gedachten dat het samengestelde beest uit het 13de hoofdstuk van Openbaring is opgebouwd uit onderdelen van de individuele beesten die in het achtste hoofdstuk van Daniël worden gepresenteerd. Ook vinden we in Daniël een parallel ten aanzien van de chronologie die verband houdt met het beest uit Openbaring en de 42 maanden die eraan zijn toegewezen waarin het beest zal worden toegestaan om oorlog te voeren tegen de zonen van het koninkrijk. Evenzo zou de gedwongen aanbidding van het beeld van het beest bij ons een lampje moeten doen laten branden waarbij we worden herinnerd aan het historische verslag uit het derde hoofdstuk van Daniël, waar Nebukadnezar een gouden beeld oprichtte op de vlakten van Dura en het bevel gaf aan de onderdanen van zijn hele koninkrijk om de inaugurele ceremonie bij te wonen van het beeld. Iedereen die weigerde voor het beeld neer te buigen, moest ter dood worden gebracht.

Het is ook zeker geen toeval dat de afmetingen van het torenhoge gouden beeld van Nebukadnezar 60 el hoog en zes el breed was.  De 666, die “het nummer van een mens” is, lijkt bedoeld om de aandacht te vestigen op de mens Nebukadnezar. Dus het getal 666 uit Openbaring symboliseert de beslissende situatie, waarin het beest tijdens het laatste uur zal proberen de hele mensheid – en vooral Jehovah’s gezalfde getuigen – te dwingen om hun geloof in Jehovah God te verloochenen. Net als de metgezellen van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego zullen degenen die verzegeld zijn, waarbij de naam van Jehovah en Christus op hun voorhoofd staat geschreven, zich bij hun Heer voegen in de vurige gloeiende oven van het martelaarschap vanwege hun onwankelbare weigering om het beeld van het beest tijdens dit laatste uur te aanbidden.