Opmerking van de vertaler: Het is alweer enige tijd geleden dat ik een wat langer artikel heb gepubliceerd op deze website. In deze wat langere artikelen is er meer gelegenheid om wat dieper in de materie te duiken in tegenstelling tot de reguliere kortere dagtekst-artikelen die u doorgaans van mij gewend bent. Het is dan ook mijn bedoeling om de komende tijd weer wat vaker langere artikelen te publiceren.

Met vr. groeten, Paul Hettinga


Het was de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem. Jezus had zojuist zijn vriend Lazarus uit de dood opgewekt en hij werd kort daarna verwelkomd in diezelfde stad. De Joden prezen hem toen nog als de koning van Israël en als de Verlosser. Jezus ging toen opnieuw de tempel van zijn Vader binnen om de geldwisselaars uit de tempel te verjagen.

Toen Jezus daar aanwezig was had hij ook nog een aantal dingen tegen de Joden te zeggen. Hij bad toen tot God en hij vroeg of God zijn naam wilde verheerlijken. Jehovah sprak vervolgens vanuit de hemel en zei: Ik heb hem verheerlijkt en zal hem opnieuw verheerlijken.” Sommigen van de mensen die daar destijds op de binnenplaats aanwezig waren dachten dat het had gedonderd terwijl anderen weer zeiden dat het geen bliksem was maar dat er een engel tegen hem had gesproken. Jezus reageerde daarop door te zeggen: Deze stem was er niet voor mij, maar voor jullie.” en Jehovah getuigde van het feit dat Jezus zijn zoon was. Daarna verklaarde Jezus in het 12de hoofdstuk van Johannes het volgende: Nu wordt deze wereld geoordeeld. Nu zal de heerser van deze wereld worden verdreven.”

We weten allemaal wie de heerser van deze wereld is, nietwaar? De heerser van deze wereld is niemand minder dan Satan de Duivel, degene die door Jezus werd geïdentificeerd als zijnde ‘de vader van de leugen’. Dit verklaart ook meteen waarom de wereld is zoals die is. Satan is tot op de dag van vandaag namelijk nog steeds de heerser van deze wereld en ook is hij tot op heden nog steeds niet uit de hemel neergeslingerd. Vervolgens zei Jezus: Toch zal ik, als ik van de aarde ben opgeheven, alle soorten mensen tot mij trekken.” Wat bedoelde Jezus hier eigenlijk mee te zeggen?

In Johannes 12:33 staat: Dat zei hij eigenlijk om aan te geven hoe hij kort daarna zou sterven.” Jezus refereerde dan ook naar zichzelf toen hij zei: “als ik van de aarde ben opgeheven”. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat hij aan een martelpaal zou worden genageld die vervolgens rechtopgezet oftewel ‘opgeheven’ zou worden. De menigte die daar naar hem luisterde was zich hier ook heel goed van bewust. De aanwezige menigte antwoordde daarop: We hebben uit de wet gehoord dat de Christus eeuwig blijft. Hoe kunt u dan zeggen dat de Mensenzoon opgeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ Jezus antwoordde: ‘Nog een korte tijd zal het licht bij jullie zijn. Loop zolang je het licht hebt, zodat de duisternis je niet overmeestert. Wie in de duisternis loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht zolang je het licht hebt, zodat jullie zonen van het licht worden.’ Toen Jezus die dingen had gezegd, ging hij weg en verborg zich voor hen.

Dat is dan ook zeker een hele interessante uitdrukking: “Loop zolang je het licht hebt”. Kort daarna werd Jezus ter dood gebracht en terwijl hij daar aan de martelpaal hing werd het toen letterlijk donker aan de hemel. De zon werd toen ongeveer drie uur lang verduisterd. Ook vond er toen een zware aardbeving plaats. Ondertussen vroegen de Joden: “Wie is die Mensenzoon?” De Christus wordt toch verondersteld om eeuwig te blijven leven? Maar wat wordt er nu eigenlijk bedoeld met “de Mensenzoon moet opgeheven worden?” Welnu, Jezus wist op dat moment al dat hij zou worden opgewekt uit de dood en om de één of andere reden konden de Joden dat niet bevatten, ook al wisten ze dat Jezus had gesproken over zijn eigen opstanding en ondanks het feit dat Jezus de kracht van de opstanding letterlijk had gedemonstreerd door kort daarvoor nog Lazarus tot leven te wekken.

overblijfselMaar toen Jezus zei: “Loop zolang je het licht hebt”, verwees hij in werkelijkheid naar het licht dat door middel van zijn discipelen nog een tijd lang zou blijven doorschijnen. De discipelen van Jezus waren de “zonen van het licht”. Zij waren dat niet zozeer op dat specifieke moment, maar juist kort daarna, nadat Jezus uit de dood was opgewekt. Jezus openbaarde zichzelf toen aan hen. Zelfs de apostelen konden het toen niet bevatten dat Jezus om de één of andere reden weer tot leven zou komen.

Eén van de eerste dingen die Jezus tegen hen zei, nadat hij was opgewekt, was: Zijn jullie zo onverstandig en traag van begrip dat jullie niet geloven wat de profeten allemaal hebben gezegd?” Dat was ook het moment waarop Jezus begon met het openen van hun geest voor de dingen die de profeten hadden gezegd, evenals de Psalmen. Op deze wijze bleef het licht dus doorschijnen.

De apostelen waren angstig en verward. Petrus ontkende zelfs tot driemaal toe dat hij Jezus ooit had gekend. Echter, nadat ze op de dag van Pentecost met de geest werden doordrenkt, werden zij “zonen van het licht” en werden zij de getuigen van Jezus. Maar zoals we weten doofde uiteindelijk ook dat licht uit. De apostelen hadden daar ook van tevoren voor gewaarschuwd, nietwaar? In Handelingen 20:29-30 staat: Ik weet dat er na mijn vertrek onderdrukkende wolven bij jullie zullen binnendringen, die de kudde niet teder zullen behandelen. En uit jullie eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid zullen verdraaien om de discipelen achter zich aan te trekken.”

We weten dat dit kort nadat de laatste apostelen waren overleden ook gebeurde. De krachtige invloed van de apostelen zorgde ervoor dat de ‘duisternis’ op een afstand bleef. Toch bleek dat deze duisternis geleidelijk aan de gemeente van Christus begon te overweldigen. Daarna zagen we dat deze duisternis gedurende vele eeuwen lang de gemeente van Christus overheerste. Historici noemen deze periode uit de geschiedenis niet voor niets de ‘donkere middeleeuwen’. Dat was dan ook met name van toepassing op de gebieden van de aarde die werden gedomineerd door de kerk. We hebben het dan over de kerken van de heidense christenheid. In die periode was er sprake van een enorme onwetendheid. Deze onwetendheid werd toen ook nog eens met harde hand opgelegd en gehandhaafd. Dit werd opzettelijk gedaan. En natuurlijk moeten we ook niet vergeten dat in die periode de Bijbel vrijwel niet toegankelijk was voor de gewone mensen.

Echter, voordat Christus terugkeert, zal er ook nog een wederopstanding gaan plaatsvinden van de waarheid. Het licht zal dan weer beginnen te schijnen zodat mensen de waarheid weer kunnen gaan leren kennen, zodat ze in staat zijn om aan de hand van deze waarheid een weloverwogen en geïnformeerd besluit te kunnen nemen. Op een gegeven moment zal het licht dat op dit moment nog steeds schijnt worden overschaduwd door duisternis. In de profetie van Amos staat bijvoorbeeld in het vijfde hoofdstuk opgetekend dat Jehovah de volgende vraag stelt: Wat zal de dag van Jehovah voor jullie betekenen?” Voorafgaand aan die vraag verklaarde Jehovah ook nog: “Wee degenen die verlangen naar de dag van Jehovah!” Maar waarom zei Jehovah dit eigenlijk? Hij zei nadrukkelijk dat de dag van Jehovah duisternis voor jullie zal betekenen en geen licht.

De Joden waren dus in de veronderstelling dat zij Gods uitverkoren volk waren. De apostel Paulus had namelijk gezegd  “dat de heilige uitspraken van God aan hen werden toevertrouwd”. Daarnaast weten we ook dat de Joden met wie Jezus in de tempel sprak citeerden uit de wet, waarin staat geschreven dat de Christus voor eeuwig blijft. De Joden beschikten dus over een basis voor het kennen de waarheid. Verder staat er ook nog in het verslag van het 12de hoofdstuk van Johannes opgetekend dat veel van de toenmalige heersers en Farizeeën Jezus ook echt daadwerkelijk geloofden, maar dat ze hem tegelijkertijd niet wilden belijden. Maar waarom dan niet? Omdat het 43ste vers ons leert: Ze wilden liever eer van mensen krijgen dan eer van God.”

De bestuurders en de Farizeeën waren toen al samen overeengekomen dat wanneer iemand zou belijden dat Jezus de Christus was, dat deze personen dan ook direct zouden moeten worden uitgesloten en verstoten moesten worden uit de Joodse gemeenschap. Zij zouden dan meteen uit de synagoge worden gegooid en worden afgesneden van het hele Joodse establishment. Inderdaad, zij zouden dan gelijk uit de gehele toenmalige Joodse gemeenschap worden verwijderd, waardoor het voor deze personen vervolgens ontzettend moeilijk zou worden om nog te kunnen overleven en om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien. Dit zou voor hen een enorme ontbering en een enorme last op hun schouders hebben betekend.

Maar Jezus ging daar toch ook doorheen, nietwaar? En ook zijn discipelen gingen die confrontatie niet uit de weg. Op hen wacht er ook een enorm grote beloning voor het feit dat ze ervoor hadden kozen om Jezus te volgen. Feitelijk verklaarde Jezus: Wie aan zijn leven gehecht is, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het behouden voor het eeuwige leven.”

Het gaat in tegen onze menselijke natuur om onszelf in dit oude samenstel niet lief te hebben, nietwaar? We voeden onszelf en we beschermen onszelf, maar tegelijkertijd kunnen we ook te veel van onszelf houden door onszelf op alle mogelijke manieren te behoeden voor iedere vorm van ongemak en eventueel lijden. Maar Jezus zei heel duidelijk: Als iemand mijn volgeling wil worden, moet hij zichzelf wegcijferen, zijn martelpaal opnemen en mij altijd volgen.”

Ik bedoel hiermee te zeggen dat de Joden er absoluut zeker van waren dat ze  het licht hadden, terwijl in werkelijkheid bleek dat ze het licht helemaal niet aan hun zijde hadden. Dit kwam omdat ze Jezus niet wilden accepteerden. Jezus betekende namelijk het einde van de wet en de profeten. De wet en de profeten wezen allemaal uit naar de komst van Jezus. Mensen die zichzelf beschouwden als gelovigen dienden allemaal de overstap te maken om Jezus te gaan volgen, terwijl de religieuze leiders hen tegelijkertijd aan het misleiden waren door hen wijs te maken dat ze vooral bij Jezus weg moesten blijven.

Welnu, de dingen die gebeurden in de dagen van Jezus vormen eveneens een patroon voor de dingen die in de toekomst nog zullen gaan gebeuren. We kennen vandaag de dag vele religieuze leiders en het is nogal humoristisch wanneer je de zogenaamde ‘evangelicals’ hoort praten over ‘de kerk’. Over welke kerk hebben ze het dan eigenlijk? Hebben ze het dan over de rooms-katholieke kerk? Of over de baptistenkerk? Over de methodistenkerk? Op dit moment telt deze wereld ruim 30.000 verschillende denominaties en sekten. Welke van deze 30.000 zijn dan precies “de kerk”? Allemaal soms? Hoe kan dat überhaupt mogelijk zijn?

In zijn brieven aan de symbolische zeven gemeenten refereerde Jezus aan de zogenoemde sekte van Nicolaüs, waarin hij te kennen gaf dat hij deze sekte haatte. Jezus haatte de daden van de sekte van Nicolaüs. Ook de apostel Paulus zei dat sektarisme behoort tot de werken van het vlees. Hierdoor weten we dus ook dat God onmogelijk al deze verschillende denominaties en sekten kan goedkeuren en zegenen.

Wanneer ik rondkijk op YouTube, dan kom ik een hoop video’s tegen waarbij ik echt moeite heb om deze tot het einde af te kijken omdat deze video’s zo ontzettend belachelijk en absurd zijn. We zien dat er op het internet de laatste tijd steeds meer mensen zijn die aanboord zijn gesprongen van de spreekwoordelijke ‘eindtijd-wagen’. Ze maken dan gebruik van allerlei Schriftplaatsen waar Jehovah’s Getuigen al een hele lange tijd zeer bekend mee zijn. En als u natuurlijk nieuw bent op mijn kanaal en website, weet dan dat mijn kijk op de zaken gericht is op het perspectief van de Jehovah’s Getuigen. Ik geloof ook dat Jehovah’s Getuigen in de basis de doctrinaire Bijbelse waarheid verkondigen. En natuurlijk, wanneer iemand niet weet wie God is en wanneer diegenen geloven dat Jezus zelf God is, dan zijn ze precies zoals Jezus dit zei: Als het licht dat in je is, duisternis blijkt te zijn, dan is die duisternis wel heel groot!”

We moeten dus op zijn minst de basisbeginselen over cruciale bijbelse zaken kennen zoals de vraag wie Jehovah precies is en wie Jezus is en wat er precies gebeurt wanneer een mens komt te overlijden. Dat laatste is trouwens ook precies de zogenoemde ‘leugen der leugens’. Vrijwel elke religie leert dat een mens beschikt over een soort ziel die de dood van het lichaam hoe dan ook overleeft. Hindoes geloven bijvoorbeeld dat iemand na zijn dood automatisch wordt gereïncarneerd en de islam spreekt over een bestaan in de hemel onder het genot van 70 maagden. Zaken zoals het hellevuur, het vagevuur etc. etc.  

Weet u…Het is interessant om te weten dat de Bijbel dat soort bovengenoemde zaken helemaal niet leert. Daarentegen is het ook absoluut interessant om te weten dat de heerser van deze wereld de allereerste leugen ooit vertelde tegen Eva, toen hij de heerser van deze wereld werd en tevens de ‘vader van de LEUGEN’. Satan zei toen namelijk tegen Eva dat ze niet zou sterven. Vervolgens heeft de Duivel die oorspronkelijke leugen in stand weten te houden door deze leugen in verschillende vormen tot de basis te maken van vrijwel elke religie op aarde. Ondanks alles blijft het linksom of rechtsom nog steeds een pure leugen.

Maar hoe kwam Jezus dan weer tot leven? Had hij soms een onsterfelijke ziel die de dood van zijn lichaam wist te overleven? Was Jezus soms op een andere plek in leven toen zijn stoffelijke lichaam gedurende drie hele dagen in het graf verbleef? Was Jezus gedurende die periode soms in leven ergens in het vagevuur of ergens in de hemel? Hoe zat het nou eigenlijk?

Welnu, de Bijbel zegt op vele plaatsen dat God zijn zoon heeft opgewekt uit de dood. Jehovah God bracht Jezus dus weer tot leven. Daarvóór was Jezus ook echt daadwerkelijk dood. Jezus wekte niet zichzelf uit de dood op of iets dergelijks. Hij kon zichzelf toen trouwens helemaal niet eens tot leven wekken. Het is dan ook niet zo ingewikkeld allemaal. God heeft zijn eigen zoon weer tot leven gebracht, net zoals Jezus ook Lazarus weer tot leven bracht, evenals nog een aantal andere mensen.

Dus Jehovah’s Getuigen begrijpen dat soort fundamentele zaken en wij onderwijzen deze zaken ook aan andere mensen. En weet u? Eén van de mooiste dingen is dat Jezus over sommige mensen verklaarde dat zij überhaupt de dood nooit zullen gaan zien. Maar hoe is dat dan mogelijk? Iemand moet toch éérst sterven om naar de hemel te kunnen gaan, nietwaar? Dat klopt ook inderdaad. Jezus moest ook éérst sterven. En wanneer u in de voetsporen van Jezus treedt richting de hemel dan dient ook u éérst te sterven. Tegelijkertijd weten we ook dat Jezus heeft verklaard dat sommige mensen daarentegen levend uit de grote verdrukking zullen komen en nooit zullen sterven. Ze zullen het einde van deze wereld gaan overleven en dat is wederom ook de boodschap van de Jehovah’s Getuigen, zeggende dat wanneer Gods Koninkrijk komt, dat de mensen de gelegenheid zullen krijgen om Jezus alsnog te accepteren op de voorwaarden die Jezus heeft gesteld, namelijk: Stel geloof in Christus en ontvang zijn bescherming zodra er zal worden afgerekend met de heerser van deze wereld, wanneer zijn hele goddeloze samenstel compleet zal worden vernietigd.

Hoe dan ook, ik was een beetje afgedwaald van het oorspronkelijke onderwerp. Ik wilde zeggen dat sommige van deze zogenaamde eindtijdvideo’s op YouTube best vermakelijk kunnen zijn. Desalniettemin is het Wachttoren Bijbel- en Traktaatgenootschap in werkelijkheid alsnog de absolute koning onder de zogenoemde eindtijdvoorspellers omdat, zoals vele mensen weten, dit ook de fundamentele hoeksteen is die als basis dient voor hun hele doctrine. Het Wachttorengenootschap leert namelijk dat Jezus Christus al in het jaar 1914 zou zijn teruggekeerd en dat we ons sindsdien al zouden bevinden in de ‘laatste dagen’ ook wel bekend als ‘de tijd van het einde’ of het ‘laatste deel der dagen’, wat de verschillende uitdrukkingen zijn die we in de Bijbel terug kunnen vinden. Volgens het Wachttorengenootschap bevinden we ons dus al meer dan een eeuw in deze zogenoemde ‘laatste dagen’.

En natuurlijk zullen Jehovah’s Getuigen naar de Eerste Wereldoorlog wijzen en beweren dat dit volledig in lijn ligt met datgene wat Jezus had voorspeld, namelijk dat natie tegen natie zou opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk en dat er voedseltekorten zullen zijn evenals epidemieën. De beruchte Spaanse griep was dan ook absoluut een ‘killer-virus’. Dit virus zorgde voor 40 of 50 miljoen doden, toch? Niemand weet het precieze aantal, maar de Spaanse Griep was echt verschrikkelijk en dit virus raasde dan ook over de hele aarde in slechts enkele maanden tijd. Het recente covid-19 virus stelde vergeleken met de Spaanse Griep helemaal niets voor.

Echter dient zich hier ook meteen het grote probleem aan: Jezus verklaarde namelijk: Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat.” Jehovah’s Getuigen zouden dan ook heel goed moeten weten dat zij de Eerste Wereldoorlog niet zelf met eigen ogen hebben gezien. Er moet aan hen door anderen worden verteld dat deze historische gebeurtenis een onderdeel zou zijn geweest van het teken van Christus. In de realiteit zijn er helemaal geen mensen meer in leven die in het jaar 1914 persoonlijk ooggetuige zijn geweest van deze gebeurtenis waarbij natie tegen natie zou zijn opgestaan en koninkrijk tegen koninkrijk.

En natuurlijk is het ook nog eens zo dat het Wachttorengenootschap daarnaast ook nog onderwijst dat de heerser van deze wereld al in het jaar 1914 uit de hemel werd neergeslingerd en dat sindsdien deze profetie zou zijn vervuld: Wee de aarde en de zee, want de Duivel is naar jullie neergedaald. Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” Volgens het Wachttorengenootschap betreft die korte tijdsperiode die wordt omschreven als “weinig tijd” een periode van maar liefst 109 jaar, uitgesmeerd over meerdere generaties en deze zogenaamde ‘korte tijd’ wordt tot op de dag van vandaag zelfs alleen nog maar langer en langer!

Mijn persoonlijke standpunt in deze kwestie is dus dat “al die dingen” tot op de dag van vandaag nog steeds niet allemaal tegelijkertijd hebben plaatsgevonden. Hoewel de tijd van het einde op dit moment nog steeds niet is begonnen, staan we op dit moment wél op de rand van het begin van deze profetische eindtijd. Op dit moment horen we namelijk al over oorlogen en berichten over oorlogen. Men spreekt tegenwoordig openlijk over de mogelijkheid van een nucleaire oorlog en uiteraard waarschuwen ze ons ook nog voor een aankomende nieuwe pandemie die wellicht nog vele malen erger zal gaan worden dan covid-19, welke in werkelijkheid nauwelijks wat voorstelde. Zeker niet wanneer we ons bewust zijn van het feit dat de hele covid-pandemie hoofdzakelijk werd gedragen door de gecreëerde angstpropaganda die de media elke dag over ons uitstortten. Echter mag ik me over die onderwerpen op YouTube helaas niet openlijk uitspreken omdat ik anders het risico loop dat ik helemaal wordt weggecensureerd. Ik zou dan zelfs mijn hele YouTube-kanaal kunnen kwijtraken.

Eén van de dingen waarin mensen geïnteresseerd lijken te zijn betreft het merkteken van het beest dat wordt beschreven in Openbaring. Er wordt op het internet heel veel gesproken over de invoering van een zogenoemde centrale bank digitale valuta (CBDC) en over het implanteren van chips in mensen, enzovoorts. Op het moment lijkt alles er ook op te wijzen dat de digitale CBDC de gekozen weg is die de machthebbers zijn ingeslagen. Ze zijn immers al geruime tijd bezig met voorbereidingen die uiteindelijk zullen leiden naar een samenleving zonder contant geld. Kijk alleen al naar de hoeveelheid pin-automaten en bankfilialen die tegenwoordig in rap tempo uit het straatbeeld verdwijnen. Tegelijkertijd is het ook zo dat enkel het accepteren of gebruiken van een digitale valuta niet ook meteen betekent dat iemand daardoor in de ogen van God tot de eeuwige verdoemenis wordt veroordeeld en het 666-merkteken van het beest ontvangt.

In Openbaring hoofdstuk 13 staat namelijk het volgende opgetekend met betrekking tot het beest. Vanaf vers 16 lezen we: Het oefent dwang uit op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. Hier komt het aan op wijsheid: laat wie inzicht heeft, het getal berekenen van het wilde beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666.”

We snappen dus dat de invoering van zo’n CBDC zonder contant geld een situatie creëert waarbij de machthebbers in staat worden gesteld om iedere aankoop die een persoon mogelijk doet, volledig te kunnen controleren. Ook kunnen zij door middel van dat systeem met een simpele druk op de knop voorkomen dat iemand nog iets zou kunnen kopen of verkopen. Maar nogmaals: dat feit alleen zal er nog steeds niet meteen automatisch in resulteren dat die persoon in de ogen van God ook gelijk wordt veroordeeld tot de eeuwige vernietiging. Wanneer we echter enkele verzen teruggaan in hetzelfde hoofdstuk van Openbaring, dan lezen we in vers 15 dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden.“ Dus alleen de mensen die het beest zullen aanbidden en alleen de mensen die het beest zullen beschouwen als hun redder en verlosser, die zullen het 666-merkteken ontvangen om uiteindelijk te worden gedood.

Welnu, Jehovah’s Getuigen begrijpen heel goed dat er een aantal belangrijke kwesties spelen die de mensen die zichzelf christen noemen en die deel uitmaken van die 30.000 verschillende denominaties en sekten daarentegen niet echt kunnen waarderen. Jehovah’s Getuigen nemen bijvoorbeeld niet deel aan het politieke systeem. Zij beschouwen deelname aan de politiek als een compromittering van hun geloof. Wanneer we namelijk daadwerkelijk trouw zouden willen zijn aan Gods Koninkrijk, hoe zouden we dan tegelijkertijd op een wereldse politieke partij kunnen stemmen of een politieke partij kunnen promoten? Hierdoor stemmen we dus niet en ook stellen we onszelf hierdoor niet beschikbaar als kandidaat voor welke politieke functie dan ook.

Maar hoe zit het dan eigenlijk wanneer er sprake is van oorlog? Welnu, Jehovah’s Getuigen zullen zichzelf niet toestaan om te worden ingelijfd in het leger of om deel te nemen aan militaire activiteiten door de wapens op te nemen. We weten ook dat er behalve de Jehovah’s Getuigen ook nog andere groeperingen bestaan die ook ditzelfde standpunt delen, zoals bijvoorbeeld de Amish en de Quakers. Tijdens de Grote Oorlog evenals tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden veel Amerikaanse Jehovah’s Getuigen hierdoor in de gevangenis geworpen, terwijl de Jehovah’s Getuigen in Europa en met name in Duitsland werden afgevoerd naar concentratiekampen omdat zij niet bereid waren om het naziregime van Hitler te steunen en omdat ze ook niet bereid waren om voor het naziregime de wapens op te nemen.

Dit betreft dus een hele gewichtige kwestie, nietwaar? En laten we er trouwens wel eerlijk over zijn: Er bestaan vele zogenaamde ‘christenen’ die er geen enkel probleem mee hebben om de wapens op te nemen en voor hun politieke vaderland te vechten door middel van militair bloedvergieten, terwijl ze tegelijkertijd ook met een strak gezicht beweren dat God aan hun zijde staat en dat God hun natie, hun wapens en hun militaire strijd zegent etc.

Het punt waar ik dus naartoe wil, is dat dit teken van het beest op het aardse toneel zal verschijnen en verbonden zal worden aan het op één of andere manier trouw zweren aan datzelfde politieke beest. Er zal sprake zijn van een soort van contract of overeenkomst waarmee iemand eerst akkoord zal moeten gaan alvorens iemand toegang krijgt tot zijn stipendium of toelage van de overheid om deel te kunnen nemen aan het betalingsverkeer.

En laten we eerlijk zijn: wanneer u weet dat het huidige economische systeem op een bepaald moment compleet zal gaan instorten, en dat u dan zonder werk en inkomen zult komen te zitten en dat het bestaande geld op een bepaald moment ook nog eens waardeloos zal gaan worden door bijvoorbeeld hyperinflatie, dan zult u uw geld op straat gooien en dan zal het beest, oftewel de overheid voor u klaarstaan om u een maandelijkse toelage of basisinkomen te geven, MITS u wel eventjes onderaan de streep uw handtekening zet en het juiste hokje aankruist waarmee u aangeeft dat u akkoord bent met de voorwaarden van het beest en dat u loyaal zult zijn aan de Verenigde Naties of aan welke heersende entiteit er op dat moment ook aan de macht zal zijn. Daarna krijgt u pas uw maandelijkse CBDC-token op uw account bijgestort en kunt u weer kopen en verkopen en deelnemen aan het economische systeem van het beest.

Hoogstwaarschijnlijk zal deze entiteit de Verenigde Naties zijn, aangezien de V.N. op dit moment al beschikt over de nodige bureaucratische infrastructuur die nodig is om een wereldregering te kunnen runnen. Dat zal dus de adder onder het gras zijn. Het zal van christenen die God daadwerkelijk kennen, vereisen dat zij hun geloof op de één of andere manier moeten compromitteren en wanneer ze dat doen, dan zullen ze weer in staat zijn om te eten. Denk op dat moment vooral terug aan de wijze woorden van Jezus: Wie aan zijn leven gehecht is, verliest het”. Op dat moment zullen u en uw naasten hoogstwaarschijnlijk honger hebben en zult u veel aan eten denken. De gedachte schiet door uw hoofd dat eten op dat moment voor u en uw gezin belangrijker is dan wat dan ook.

Hier is nog een heel belangrijk punt: de mensen die dit merkteken zullen krijgen zullen voor eeuwig gedoemd zijn. Dat betreft dan ook een zéér ernstige kwestie! De meeste mensen die ooit hebben geleefd en ook weer zijn gestorven, bevinden zich op dit moment nog steeds in het Graf. De meesten van hen zijn in de tussentijd in de vergetelheid geraakt en niemand kan zich deze personen nog herinneren. We hebben het dan over miljoenen, ja zelfs miljarden mensen die op een bepaald moment weer op aarde uit de dood zullen worden opgewekt onder de heerschappij van Jezus Christus. Gedurende een periode van duizend jaar zullen ze vervolgens de kans krijgen om hun leven op een rij te zetten en nieuwe kennis tot zich te nemen om daarna voor eeuwig op aarde te mogen blijven leven, mits ze wel de laatste beproeving zullen doorstaan natuurlijk.

Het is dus een behoorlijk zware straf om te worden afgesneden en niet in aanmerking te komen voor een opstanding en om voor eeuwig in het Graf te moeten blijven liggen. Dat is ook wat het meer van vuur symboliseert: permanente vernietiging. Vuur verbrandt immers materie. Nadat iets is verbrand, kunt u het niet meer in elkaar zetten of repareren. De materie is vergaan. Dat is ook wat er zal gebeuren met degenen die dit merkteken zullen ontvangen. Ze zullen vergaan. Niets meer en niets minder.

Maar waarom is het dan zo’n zware straf? Tot dat bewuste moment aanbreekt dienen christenen zich volgens de Schrift te onderwerpen aan de superieure autoriteiten. De apostel Paulus sprak daarover in het 13de hoofdstuk van Romeinen. De superieure autoriteiten stellen de politieke regeringen voor. In Romeinen schreef Paulus dat God deze autoriteiten in hun relatieve posities heeft geplaatst en zij staan in dienst van God voor ons eigen welzijn. Daarom dienen we volgens de apostel Paulus ook netjes onze belastingen te betalen. In ruil hiervoor ontvangen we overheidshulp. We profiteren van de infrastructuur die de overheid aanlegt en ook kunnen we profiteren van tal van andere voorzieningen. Daarnaast bieden de autoriteiten de burgers ook nog bescherming door middel van de politie en de brandweer. In het verleden was dit althans doorgaans het geval.

Er zal binnenkort dus iets groots gaan veranderen zodra dit profetische beest tot leven komt. Dat is wat er in het 13de hoofdstuk van Openbaringen wordt beschreven. De kop van het Beest zal dodelijk gewond raken en zal daarna weer tot leven komen en wanneer het weer tot leven komt, zal het vanaf dat moment beginnen te spreken als een draak. Tot nu toe heeft God gebruikgemaakt van de aardse politieke regeringen om te dienen in het voordeel van de christenen. We weten ook dat Jezus had verklaard dat het goede nieuws over de hele aarde zou worden gepredikt. Dit is bereikt dankzij de hulp van regeringen waaronder de Amerikaanse ‘Bill of Rights’ welke er bijvoorbeeld voor heeft gezorgd dat christenen in de Verenigde Staten in alle vrijheid hun religie mochten belijden en hun meningen mochten uiten en prediken. Dankzij deze vrijheid van religie en vrijheid van meningsuiting werden Jehovah’s Getuigen in staat gesteld om hun verkondigingswerk te kunnen uitvoeren. 

Echter, zodra de tijd van het einde eenmaal begint zullen deze vrijheden tot het verleden behoren. Al deze grondwettelijke vrijheden en privileges zullen dan per direct worden afgeschaft door de profetische achtste koning, nadat het beest zijn doodsklap zal hebben ontvangen. Zodra het beest sterft en weer tot leven komt zal dit niet meer dezelfde soort ‘superieure autoriteit’ zijn als voorheen. Voorheen moesten christenen zich volgens de Schrift nog onderwerpen aan de superieure autoriteiten. Echter, vanaf dat moment zal het beest van iedereen absolute loyaliteit gaan eisen. De mensen zullen dan trouw moeten gaan zweren aan het beest in plaats van dat ze ‘slechts’ onderworpen dienen te zijn zoals voorheen het geval was. 

Maar wat zal er dan anders zijn? Wat zal er dan veranderd zijn ten opzichte van de periode daarvóór? Jezus Christus zal op dat moment de macht van het Koninkrijk hebben overgenomen en dus zullen alle mensen op aarde vanaf dat moment twee verschillende keuzes hebben: Of men dient Jezus Christus die dan als Koning zal zijn begonnen met regeren, óf men kan zichzelf onderwerpen aan Satan de duivel en zijn politieke beest. Beide koninkrijken zullen dus tijdens dat laatste profetische uur tegelijkertijd op aarde regeren.

Satan en zijn beest zullen het u hoogstwaarschijnlijk heel moeilijk gaan maken tijdens het uur der beproeving. De regering van Satans politieke beest zal u dan wellicht brood en voedsel aanbieden en hij zal proberen om u te dwingen om trouw aan hen te zweren door bijvoorbeeld uw bankrekening te blokkeren wanneer u niet bereid bent om uw handtekening te zetten of akkoord te gaan met hun voorwaarden. Wanneer u weigert om akkoord te gaan krijgt u geen toegang tot uw bankrekening en zullen u en uw gezin dus geen eten hebben en zult u niets kunnen kopen of verkopen.

Daarom zal het ook zo’n zware straf zijn, want wie zou er nou weigeren om zich te onderwerpen aan Jezus Christus? Toch is het allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan. We weten immers nog niet hoe hoog Satan de druk op ons zal opvoeren. Het belangrijkste van dit alles is dat we nu op dit moment keihard moeten werken om ons geloof op te bouwen en te versterken. Het is daarom ook precies zoals Jezus zei: “Loop zolang je het licht hebt, zodat de duisternis je niet overmeestert. Wie in de duisternis loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht zolang je het licht hebt, zodat jullie zonen van het licht worden.”

Weet u, toen Jezus net het avondmaal had ingesteld en hij met zijn discipelen naar de hof van Getsemane ging, toen kwam daar ineens Judas aanlopen. Judas de verrader. En met hem kwam ook nog een hele menigte met zwaarden en knuppels aanlopen. Ook waren daar ineens de Romeinse soldaten die namens het Romeinse rijk optraden. Jezus zei: Zijn jullie met zwaarden en knuppels gekomen alsof ik een misdadiger ben? Dag in dag uit was ik bij jullie in de tempel, en toen hebben jullie geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is jullie uur en de duisternis heerst.’”

Zo gaf Jehovah God, de heerser van deze aarde (de duivel) een kans om vrij te mogen schieten op Jezus. Hij deed dit omdat Satan namelijk eerder nog beweerde dat hij iedereen kon breken. Herinnert u zich nog wat er gebeurde met Job? Satan beschuldigde God ervan dat Hij alles aan Job had gegeven en hem maximaal had beschermd en gezegend. Satan zei vervolgens tegen Jehovah dat wanneer Hij alles van Job zou afpakken, dat Job hem daarna in Zijn gezicht zou vervloeken. Satan zou, om de boel te ‘downplayen’, natuurlijk kunnen zeggen dat Job slechts een koppige, nobele, onvolmaakte man was. Natuurlijk wilde Satan zijn punt maken door een volmaakte mens van God voor zichzelf op te eisen om deze volmaakte mens vervolgens te breken onder de zwaarste beproeving ooit. Jehovah gaf hier toen ook toestemming voor.

In de 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling staat het treffender omschreven: Maar dit is UW uur en de autoriteit der duisternis.”

Het was dus het uur en de autoriteit der duisternis! Satan gebruikte hiervoor één van Jezus’ eigen apostelen om hem te verraden en Jezus ging daarna door een ondraaglijke beproeving heen. Jezus had zelfs de mogelijkheid om eronderuit te kunnen komen als hij dat echt wilde. Sterker nog: hij smeekte zijn vader zelfs nog: Vader, indien gij het wenst, neem deze beker dan van mij weg…” Jezus wilde helemaal niet deze verschrikkelijke dood ondergaan, hangend aan een martelpaal als een godslasteraar die zijn eigen Vader zou hebben gelasterd…

Toch zei Jezus: Maar laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u.” Jezus wist namelijk dat het Jehovah’s wil was dat hij dat moest ondergaan, en dus had hij zichzelf onderworpen aan dat uur van de autoriteit der duisternis. Welnu, diezelfde duivel regeert nu nog steeds over de wereld en hij is op dit moment nog steeds niet naar de aarde neergeworpen en wanneer hij eenmaal naar beneden komt, zal dat het uur gaan inluiden van de autoriteit der duisternis! Ziet u nu hoe de geschiedenis zich herhaalt?

Op dat moment in de nabije toekomst zal er net als in het verleden ook sprake zijn van een Judas-factie, namelijk een zogenoemde ‘mens van wetteloosheid’. De apostel Paulus noemde hem ‘de zoon van vernietiging’.  Jezus noemde Judas ook de zoon van vernietiging. Dit betekent dus dat er tijdens de laatste dagen zich onder de gezalfde christenen ook een soort Judas zal bevinden die de dan verzegelde gezalfden zal gaan verraden net zoals Judas dat deed bij Jezus.

Op dit moment zien we al een dergelijke tendens ontstaan binnen de Wachttoren-organisatie met betrekking tot hun uiterst vriendschappelijke opstelling richting de Verenigde Naties. Men zou zelfs kunnen stellen dat het er sterk op lijkt dat er door hen een zekere mate van trouw is gezworen richting de V.N.

Bedenk hierbij ook dat Judas destijds de Romeinse soldaten naar Jezus toe leidde. De Romeinse soldaten vielen destijds ook te vergelijken met Satans beest. Hetzelfde beestachtige systeem dat toen in de dagen van Jezus regeerde, is vandaag de dag nog steeds aan de macht. En dat geldt des temeer voor dat ene komende uur. Het korte symbolische uur waarin Satan de autoriteit krijgt om helemaal los te gaan op deze aarde. We beginnen nu dus steeds dichter en dichter bij dat ene moment te komen.

Maar wat moeten we nu dan doen?

Wat staat er ook alweer geschreven in Zefanja?

Zoek Jehovah!

Zoek rechtvaardigheid!

Zoek zachtmoedigheid!

Misschien word je verborgen op de dag van Jehovah’s woede.