Opmerking van de Nederlandse vertaler: Om dit artikel te luisteren, kunt u op de bovenstaande afspeelknop klikken.

Dagtekst, dinsdag 22 december

Je zult een woord achter je horen, dat luidt: ‘Dit is de weg. Wandel daarop.’ — Jesaja 30:21.


Natuurlijk horen we Jehovah niet vanuit de hemel spreken. Maar hij heeft ons wel zijn geschreven Woord gegeven. Via de Bijbel onderwijst hij ons. Daarnaast zet zijn geest ‘de getrouwe beheerder’ ertoe aan zijn aanbidders het voedsel te geven dat ze nodig hebben (Luk. 12:42). Wat krijgen we veel geestelijk voedsel in de vorm van gedrukte en online publicaties en audio- en videomateriaal! Houd altijd de woorden in gedachte die Jehovah sprak toen zijn Zoon op aarde was. Laat Gods eigen woorden, opgeschreven in de Bijbel, je het vertrouwen geven dat hij alles onder controle heeft en dat hij alles wat Satan en zijn slechte wereld ons aandoen ongedaan zal maken. En wees  vastbesloten om goed te luisteren naar Jehovah’s stem. Dan zul je alle problemen van nu en alles wat je nog te wachten staat kunnen doorstaan. De Bijbel zegt: ‘Jullie hebben volharding nodig, want als je de wil van God blijft doen, zul je de vervulling van de belofte ontvangen’ (Hebr. 10:36).

Ik zou willen dat de leraren en de schrijvers, die voor het Wachttorengenootschap werken, eens een keertje eerlijk zouden zijn. Onwetendheid is iets dat nog gecorrigeerd zou kunnen worden. Echter is opzettelijke blindheid iets dat veel ernstiger is.

Ongetwijfeld hebben de leraren het boek Jesaja vaak gelezen. Ze hebben zelfs een tweedelig commentaar op Jesaja gepubliceerd waarin de profetie zogenaamd zou worden uitgelegd. Als dat waar is, hoe kunnen ze dan blijven beweren, dat het horen van een woord achter u, het gevolg zou zijn van een voetganger die leest in de Bijbel en in de Wachttoren-literatuur?

In de Bijbel draait alles om context. En de context van het Bijbelvers, dat in de bovenstaande dagtekst wordt gebruikt, heeft te maken met de grote verdrukking en de zichtbare aanwezigheid van Jezus Christus. Dit is wat de Bijbel feitelijk hierover te melden heeft in Jesaja 30:19-21: Wanneer het volk in Sion, in Jeruzalem, woont, zul je beslist niet huilen. Hij zal je juist zijn goedheid tonen als hij je hulpgeroep hoort. Zodra hij het hoort, zal hij je antwoorden. Hoewel Jehovah jullie brood zal geven in de vorm van ellende en water in de vorm van onderdrukking, zal je Grootse Onderwijzer zich niet langer verbergen. Je zult je Grootse Onderwijzer met eigen ogen zien. En met eigen oren zul je een woord achter je horen, dat luidt: ‘Dit is de weg. Wandel daarop.’ Dit voor het geval jullie naar rechts of naar links zouden gaan.

De volgende vraag is bedoeld voor die paar enkele helder denkende Jehovah’s Getuigen die wellicht dit blog zouden kunnen lezen: Gezien het feit dat het Wachttorengenootschap erover opschept dat zij Jehovah’s Getuigen voorzien van een overvloed aan geestelijk voedsel en gezien het feit dat ze zelfs luidkeels beweren dat zij ervoor verantwoordelijk zouden zijn geweest dat de zuivere aanbidding eindelijk zou zijn hersteld; op welke manier voedt Jehovah Zijn volk dan met het brood van ellende en op welke manier laat Jehovah hen dan drinken van het water van onderdrukking, omdat dit namelijk volgens de Bijbel de situatie is waarin Jehovah Zichzelf zal openbaren?

Hier volgt nog een vraag: Het Wachttorengenootschap schept ook met grote trots op over de stelling dat Babylon de Grote niet de macht zou bezitten om Jehovah’s machtige organisatie te kunnen onderdrukken. Toch blijkt, dat door de invloed van de Russisch-orthodoxe kerk, alle activiteiten van Jehovah’s Getuigen in de gehele Russische Federatie volledig zijn geliquideerd. Heeft Jehovah hier op een dramatische wijze gehoor gegeven aan de schreeuwen om hulp van Russische christenen? Resulteert enige mate van Bijbellezen, in de nodige leiding om deze onderdrukking tegen te kunnen gaan?

Zou daarnaast ook een zekere mate van bijbellezen of het lezen van de lectuur dat door de zogenaamde “getrouwe beheerder” wordt verstrekt, het fenomeen teweeg kunnen brengen dat we Jehovah met onze eigen ogen zouden kunnen zien?

Natuurlijk zullen de leraren geneigd zijn om uit te leggen dat we God niet met onze eigen ogen kunnen zien en dat dit metaforisch of geestelijk bedoeld is. Ze zouden zeggen dat God hier gebruik maakt van een hyperbool of overdrijving. Geen enkel mens zou God tenslotte mogen zien en dit voorval kunnen overleven. Toch blijkt dat ze hier slechts door de mand vallen als gevolg van hun eigen blindheid.

Het Wachttorengenootschap heeft een omvangrijke doctrine opgebouwd, en in feite is zelfs de gehele organisatie gefundeerd op een leugen welke is gebouwd op een slim bedacht verzinsel, namelijk dat Jezus al vanaf het jaar 1914 onzichtbaar aanwezig zou zijn. (zie ook 2 Petrus 1:16) De uitdrukking “onzichtbare aanwezigheid” is gewoonweg absurd te noemen. Jezus is altijd al onzichtbaar aanwezig geweest. Heeft hij zijn discipelen dan niet beloofd dat hij gedurende alle dagen tot aan het besluit bij hen zou zijn en dat wanneer er twee of meer in zijn naam bijeenverzameld zijn, dat hij in hun midden zal zijn? De leraren van Jehovah’s Getuigen hebben een waanvoorstelling gecreëerd en blijven zich daar, koste wat het kost aan vastklampen.

Het is daarom ook geen wonder dat het Wachttorengenootschap praktisch niets te zeggen heeft over de epische openbaring en manifestatie van Jezus. Elk serieus onderzoek onthult dat de manifestatie, onthulling en parousia, allemaal hetzelfde betekenen. Daarnaast werd deze waarheid ook nog eens meer dan vijftien jaar geleden aan elk individueel lid van het Besturende Lichaam en aan elk bijkantoor van het Wachttorengenootschap gepresenteerd, na de publicatie van het boek “Jehovah zelf is koning geworden”.

Het moge absoluut duidelijk zijn dat niemand God zou kunnen zien. Echter, na zijn opstanding manifesteerde Jezus zichzelf en dit deed hij niet alleen slechts in het vlees. De Jood genaamd Saulus, zag een glimp van Christus in al zijn glorie en als gevolg van die bewuste ontmoeting was Saulus ook drie dagen lang blind.

Het is waar dat Jehovah de Grootse Onderwijzer is. Echter stelde Jesaja ons voor aan de Zoon van God en noemde hem ‘de Wonderbare Raadgever’. En ook toen Jezus over de aarde wandelde, stond hij natuurlijk bekend als de Onderwijzer. Met het oog daarop heeft de Grootse Onderwijzer die zich niet langer meer zal verbergen, dus te maken met de manifestatie van Jezus Christus als Jehovah’s Grootse Onderwijzer.

Het past bij Jehovah’s voornemen om het Wachttorengenootschap een bedrieglijke invloed te laten uitoefenen om te dienen als een instrument dat wordt ingezet ten behoeve van de werking van Satan, precies zoals Paulus dit ook voorspelde. Een misleiding die erop gericht is om ten onrechte te verklaren dat de tegenwoordigheid van Christus al zou zijn begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken. Jezus had gemakkelijk deze onzichtbare parousia-misleiding uit de weg kunnen ruimen, echter heeft deze misleiding ervoor gezorgd dat dit het middel was waarmee Jezus zichzelf al die tijd verborgen heeft gehouden. De komst van Christus zal de complete ineenstorting veroorzaken van de slim bedachte verzinsels welke zijn gefabriceerd door het Wachttorengenootschap zelf. Dit zijn er trouwens een heleboel.

Wat de betreffende context aangaat, spreekt precies hetzelfde hoofdstuk van Jesaja over deze kwestie. We lezen in Jesaja 30:10-14: Ze zeggen tegen de zieners: “Laat jullie visioenen maar zitten”, en tegen de visionairs: “Vertel ons geen ware voorspellingen. Vertel ons dingen die we graag willen horen, voorspel misleidende illusies. Verlaat de weg, wijk af van het pad. Vertel ons niet meer over de Heilige van Israël.” Daarom zegt de Heilige van Israël: ‘Omdat jullie dit woord verwerpen en jullie vertrouwen op leugens en bedrog en daarop steunen, zal deze overtreding voor jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen worden als een grote pottenbakkerskruik en zo volledig verbrijzeld worden dat er nog geen scherf van overblijft waarmee je vuur uit de haard kunt halen of water uit een plas kunt scheppen.”

Het Besturende Lichaam is niet geïnteresseerd in “ware voorspellingen”. Het zijn zonen vol bedrog“. Ze hebben de dingen verzonnen die ze graag willen horen, hun eigen misleidende illusies, net zoals de eerder genoemde misleiding met betrekking tot het veronderstelde geestelijke paradijs en het godslasterlijke geklets over dat de ware aanbidding op dit moment al eindelijk zou zijn hersteld.

Maar hun witgepleisterde muur puilt al uit, en deze bezwijkt onder het gewicht van een eeuw aan bedrog en misleiding. Niemand weet precies de dag of het uur, maar op het moment dat Christus daadwerkelijk zal terugkeren, zal de muur van leugens die het Wachttorengenootschap heeft gebouwd en waarop ze vurig vertrouwen, compleet in elkaar storten.

Daarna zullen de overlevenden pas de stem van de Grootse Onderwijzer gaan horen. Nee, niet door middel van de bladzijden van de Bijbel, en al helemaal niet door middel van iets dat het Wachttorengenootschap op papier heeft gezet. Zoals Jesaja ook voorzegde, zal aan het einde van de dagen de berg van Jehovah’s huis worden verheven en zal de wet uit Sion komen. Wanneer de wet en het woord van Jehovah op dat moment uit Jeruzalem zullen komen, dan is dat iets heel buitengewoons. We hebben altijd al de beschikking gehad over de Bijbel en de wetten die erin staan opgetekend. Het woord en de wet die dan vanuit de berg van Jehovah zullen komen wil dus zeggen: vanuit het Koninkrijk van Christus. Dit zal iets zijn dat buiten de Bijbel om gaat.

Jehovah God wordt dan ook niet beperkt door het idee dat Hij enkel zou kunnen spreken door middel van de woorden die staan opgetekend in een boek. Jehovah is prima in staat om rechtstreeks met mensen te kunnen communiceren, zoals Hij in het verleden ook bij vele gelegenheden en ook op verschillende manieren heeft gedaan.

De Tweede Komst van Christus, zal Jezus onthullen als de Grootse Onderwijzer die de bedrieglijke invloed zal opheffen die momenteel alle Jehovah’s Getuigen in zijn greep houdt. Het licht van de vollemaan zal als het licht van de zon worden. En het licht van de zon zal zeven keer zo sterk worden, als het licht van zeven dagen, op de dag dat Jehovah de breuk van zijn volk verbindt en de ernstige wond geneest die door hem is toegebracht. (Jesaja 30:26)