Ik heb onlangs met belangstelling gekeken naar de JW Broadcast-presentatievideo van januari 2023 van het eerste deel van de jaarvergadering. Mijn aandacht ging met name uit naar de toespraak van Geoffrey Jackson van het Besturende Lichaam. Zijn toespraak had als thema: ‘Wees alert en besluitvaardig’. In zijn toespraak stonden de gebeurtenissen centraal die hadden geleid tot de verwoesting van Jeruzalem in de eerste eeuw, zoals werd opgetekend door de joodse historicus Josephus.

Alert en besluitvaardig zijn is essentieel. Per slot van rekening waarschuwde Jezus zijn volgelingen nog van tevoren dat hij zo plotseling en zo onverwachts zal komen als een dief in de nacht. Daarnaast informeerde Jezus ons ook dat enkel degenen die passend gekleed zullen zijn en hun lampen helder laten branden, in staat zullen zijn om hem op een aanvaardbare manier te ontvangen.

Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat het Besturende Lichaam tijdens deze gelegenheid wat nieuw licht zou laten schijnen op de moderne toepassing van deze profetie van Jezus in verband met de grotere vervulling ervan. Helaas bleek deze hoop tevergeefs. Zouden we dan daadwerkelijk waakzaam moeten blijven in de verwachting dat de Verenigde Naties alle wereldwijde religies zomaar ineens zal gaan verbieden? U zou zich onderhand toch wel moeten realiseren dat dit scenario binnen het huidige politieke bestel geenszins mogelijk is.

Echter laat de realiteit ons helaas een heel ander beeld zien. Aangezien Jehovah’s Getuigen opereren onder de misleidende waanvoorstelling dat de 1-uur durende heerschappij van de achtste koning inmiddels al meer dan een eeuw aan de gang is – samenvallend met Satans “korte tijdsperiode” – bestaat er voor de Jehovah’s Getuigen daarom ook geen basis om zich te anticiperen op de mogelijkheid van een toekomstige opkomst van deze achtste en laatste koning, welke ongetwijfeld de vorm zal gaan aannemen van een meedogenloze communistische bankiersdictatuur. Alleen onder een goddeloze nieuwe wereldorde, waarbij er geen sprake meer zal zijn van enige vorm van burgerlijke vrijheid en mensenrechten, zal de situatie kunnen worden geschapen waarin een snelle vernietiging van Babylon de Grote mogelijk zou kunnen worden.

Wat nog het meest verontrustend is met betrekking tot deze langgekoesterde theocratische mythe, namelijk dat Christus op dit moment al in zijn Koninkrijk zou zijn gearriveerd, is het feit dat dit ook heeft geleid tot een gebrek aan bewustzijn van de kant van het Besturende Lichaam met betrekking tot de gebeurtenissen die zich op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Zelfs nu het voor iedereen steeds duidelijker begint te worden dat de oorlog in Oekraïne slechts een doorzichtige proxy-oorlog betreft tussen de voornaamste kernmachten van deze aarde, terwijl de geruchten over een Derde Wereldoorlog met de dag luider beginnen te klinken, zijn Jehovah’s Getuigen zich nog steeds niet bewust van het belang van al deze ontwikkelingen, wat onder de streep neerkomt op een onvermogen om het ‘tijdstip van uw inspectie’ te kunnen onderscheiden.

Een dergelijke zelfopgelegde organisatorische blindheid valt dan ook absoluut niet te rechtvaardigen. Jezus verklaarde zelfs tegen zijn volgelingen dat wanneer ze “al die dingen zien”, ze ook zouden weten dat de Heer voor de deur staat. Ik weet heel goed dat het de modus operandi is van het Wachttorengenootschap om standaard alles te koppelen aan het jaar 1914. Echter, hoe is het dan mogelijk voor iemand die nu leeft om gebeurtenissen te ‘zien’ die zogenaamd het teken van Christus zouden hebben vervuld, terwijl deze gebeurtenissen zich afspeelden nog lang voordat iemand van ons überhaupt maar was geboren? Anders geformuleerd: waarom wordt een scenario onmogelijk geacht waarbij de ruiters van de apocalyps in de nabije toekomst zouden kunnen worden ontzegeld? Deze karmozijnrode, zwarte en vale paarden die oorlog, hongersnood en pestilentie symboliseren lijken zich op dit moment zeker te hebben opgesteld aan de ingang van de poort en ze lijken klaar te staan om te beginnen met hun galop, nietwaar?

U zult zichzelf ongetwijfeld wel de implicaties realiseren van een dergelijke ontwikkeling. Dit zal namelijk de totale ineenstorting van het Wachttorengenootschap betekenen en het zal ertoe leiden dat velen vervolgens tot struikelen zullen worden gebracht en ook dat broeders elkaar zullen gaan haten en elkaar zullen gaan verraden – precies zoals Jezus dit ook had voorzegd.

Geoffrey Jackson van het Besturende Lichaam citeerde zelfs de woorden van Jezus toen hij destijds weende vanwege Jeruzalem en toen hij jammerde over het feit dat de Joden niet in staat bleken te zijn om het moment van hun inspectie te onderscheiden. Het valt dan ook niet te ontkennen – die woorden van Christus zijn zonder enige twijfel van toepassing op de Jehovah’s Getuigen in deze tijd. Leert het Wachttorengenootschap dan niet dat Jezus al tijdens de Eerste Wereldoorlog was gekomen als zijnde de boodschapper van het verbond ter vervulling van de geprofeteerde inspectie? Zelfs nog in het jaar 2016 beweerde het Wachttorengenootschap precies datgene:

14. Maleachi 3:1-3 beschrijft dat ‘de zonen van Levi’, de gezalfden, gedurende een periode — van 1914 tot begin 1919 — gereinigd zouden worden. (Lees.) Tijdens die periode kwam Jehovah, ‘de ware Heer’, samen met Jezus, ‘de boodschapper van het verbond’, naar de geestelijke tempel om degenen die daar dienden te inspecteren. Nadat Jehovah zijn volk correctie had gegeven en had gereinigd, waren ze klaar voor een nieuwe toewijzing. (de Wachttoren, 16 november 2016, blz. 26-30 alinea 14)

Het is duidelijk dat indien Christus deze inspectie al zou hebben uitgevoerd, dat er dan ook geen basis meer bestaat om daarnaast nog een andere inspectie te verwachten; vandaar dat deze leer van het Wachttorengenootschap er automatisch in resulteert dat alle christenen het moment van de aankomende inspectie niet zullen kunnen onderscheiden.

De spreker verklaarde dat de Romeinen Jeruzalem omsingelden met puntige palen, maar liet vervolgens na om enig inzicht te verschaffen over de profetische betekenis ervan. Hoe kan iemand mogelijkerwijs alert en besluitvaardig zijn terwijl er tegelijkertijd geen sprake is van onderscheidingsvermogen ten aanzien van het woord van God dat een licht op de toekomst werpt?

Het lijkt erop dat Jezus eigenlijk verwees naar Jesaja, toen hij sprak over de belegering van Jeruzalem met een palissade. In dien verstande dat de profetie van Jesaja juist betrekking heeft op de Tweede Komst van Christus. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Jehovah op een cryptische manier verwees naar Jeruzalem. Verwijzend naar Jeruzalem als Ariël, verklaarde Jehovah het volgende: Ik zal je aan alle kanten belegeren, ik zal je insluiten met een palissade en belegeringswerktuigen tegen je opstellen. Je zult ten val worden gebracht. Vanaf de grond zul je spreken en wat je zegt zal in het stof gedempt worden. Je stem zal uit de grond komen zoals de stem van een medium, en je woorden zullen fluisterend klinken vanuit het stof.” (Jesaja 29:3-4)

Het is dan ook interessant om op te merken dat het Wachttorengenootschap meer dan 60 jaar geleden in een antwoord op de vraag van een lezer de betekenis publiceerde van deze ongewone profetie. Het Wachttorengenootschap legde toen de volgende verklaring af:

(Opmerking van de Nederlandse vertaler: Het onderstaande Engelse citaat is niet in het Nederlands beschikbaar op de website JW.org. Ik zal daarom naar eer en geweten het onderstaande citaat zo accuraat mogelijk proberen te vertalen naar het Nederlands.)

“These words show that God’s earthly organization would come under attack and would be reduced to a very low state by the enemies of God’s kingdom. God’s people would be, as it were, crushed to the earth, at the time of Gog’s attack upon them, so that what utterance they made, what vocal sounds they made, would come up from low down in their abasement. It would be sound coming up from the very dust of the earth. It would be as if a spirit medium were talking with the vocal sound coming from the dust of the earth. However, the next verses show that God would turn his attention to his faithful people who had been brought so low and he would work miracles on their behalf to deliver them from the power of the enemy so that their enemies and oppressors would become like dust and chaff that are quickly blown away by a violent windstorm. (Wt. 3/15/61)”

Nederlandse vertaling:

“Deze woorden tonen aan dat Gods aardse organisatie zou worden aangevallen en tot een nietige staat zou worden teruggebracht door middel van de vijanden van Gods koninkrijk. Gods volk zou als het ware tegen de aardbodem worden verpletterd ten tijde van Gogs aanval tegen hen, zodat al hun mogelijke uitlatingen en al hun vocale geluiden die ze maakten, zouden voortkomen vanuit hun vernederde lage toestand. Het zou een geluid zijn dat klinkt alsof het opstijgt uit het stof van de aarde. Het zou zijn alsof een geestenmedium praat met het vocale geluid dat uit het stof van de aarde opkomt. De volgende verzen laten echter zien dat God zijn aandacht zou richten op zijn getrouwe verlaagde (vernederde) volk en dat hij namens hen wonderen zou verrichten om hen weer uit de macht van de vijand te bevrijden, zodat hun vijanden en onderdrukkers als stof en als kaf zouden worden dat snel wordt weggeblazen als door een hevige stormwind. (Wt. 3/15/61)”

Het lijkt erop dat het Wachttorengenootschap in langvervlogen dagen beschikte over meer inzicht dan vandaag de dag. Ter bevestiging van het feit dat het licht steeds zwakker wordt, werd in het meer recente commentaar van het Wachttorengenootschap op Jesaja een dergelijke toepassing niet gemaakt. Het is dan ook alsof dat kleine straaltje licht verloren is gegaan door een gat in het geheugen.

Hoe verhelderend die opmerking uit 1961 desondanks ook mocht zijn geweest, het klopt nog steeds niet helemaal. Volgens de tekst uit Jesaja is het namelijk Jehovah zelf die Ariël zal gaan belegeren en zijn legerkamp aan alle kanten tegen haar zal opstellen – en dus niet Gog. In de setting in Ezechiël sprak Jehovah over Gogs aanval die zal plaatsvinden nádat Jeruzalem was verwoest en weer herbouwd. Dat betekent dus dat de belegering van Ariël parallel loopt met de anti-typische verwoesting van Jeruzalem tijdens de grote verdrukking – een belegering die zal worden verkort omwille van de uitverkorenen.

Wat zou de getrouwe en beleidvolle slaaf dan in vredesnaam nog kunnen zeggen zodra oorlog, hongersnood en pestilentie — met als hoogtepunt een ongekend grote verdrukking — over de gehele bewoonde aarde zullen komen? Hoe zou het Besturende Lichaam vanaf dat moment ooit nog enige geloofwaardigheid kunnen behouden zodra hun hele 1914-fundament als een uitpuilende hoge muur zal instorten? Er staat zelfs zo geschreven: Omdat jullie dit woord verwerpen en jullie vertrouwen op leugens en bedrog en daarop steunen, zal deze overtreding voor jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen worden als een grote pottenbakkerskruik…” (Jesaja 30:12-13)

Hopelijk zullen we allemaal alert en besluitvaardig zijn zodra Christus zal arriveren om te beginnen met zijn inspectie. Het moment waarop de muur van de Wachttoren compleet in zal gaan storten.