Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft deel 8 uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van juli 2022.


In de JW-Broadcast uitzending van mei 2022 heeft het Besturend Lichaam zijn onofficiële beleid bevestigd, namelijk dat de eenheid het allerbelangrijkste is. Volgens hen is eenheid dus belangrijker dan waarheid. Zolang iedereen maar dezelfde lering gelooft en omarmt, zelfs wanneer deze onjuist is, dan verdient dat blijkbaar de voorkeur boven het alternatief.

Natuurlijk zou het voor het Wachttorengenootschap de beste oplossing zijn om gewoon de waarheid te onderwijzen. Echter blijkt dat voor hen helaas niet mogelijk te zijn. Het Wachttorengenootschap toont namelijk aan dat ze zich volledig hebben toegewijd aan het bevorderen van een zeer krachtige bedrieglijke invloed die op de Jehovah’s Getuigen wordt uitgeoefend. We hebben het dan over de illusie dat het Koninkrijk van God al sinds het jaar 1914 over de wereld zou regeren en dat alles momenteel op rolletjes loopt. In alinea 8 uit de betreffende Wachttoren-uitgave staat de volgende verklaring:

Velen die immoreel, gewelddadig, bevooroordeeld of nationalistisch waren zijn veranderd. De profetie in Jesaja 2:4 gaat in vervulling: ‘oorlog leren ze niet meer’. Door te blijven werken aan de nieuwe persoonlijkheid, dragen we eraan bij dat mensen zich tot Gods organisatie aangetrokken voelen en bewijzen we dat we volgelingen zijn van onze opziener Christus Jezus (Joh. 13:35; 1 Petr. 2:12). Dat is allemaal geen kwestie van toeval. Het gebeurt omdat Jezus ons de hulp geeft die we nodig hebben.

De christenen uit de eerste eeuw waren ook niet langer meer immoreel, gewelddadig en bevooroordeeld. Ze gaven namelijk gehoor aan de boodschap van Jezus’ discipelen en ze hadden berouw. Het is duidelijk dat Jezus ook toezicht hield op het bijeenverzamelen van zijn schapen en ook dat de engelen destijds de mensen hielpen om in aanmerking te komen voor redding.

De profetie in Jesaja – welke wordt herhaald in het vierde hoofdstuk van Micha – is bestemd voor het laatste deel van de dagen. Ik ben me er dan ook zeker goed van bewust dat dit betreffende onderwerp al vele malen eerder uitgebreid is behandeld gedurende de afgelopen 20 jaar dat deze (Engelse) website bestaat (september 2002). WachterHelaas blijkt het maar niet te lukken om de overgrote meerderheid van de Jehovah’s Getuigen te bereiken, en dat geldt dan ook met name ten aanzien van de leiders van de Jehovah’s Getuigen. Jehovah weet in ieder geval dat ik het toch heb geprobeerd. Toch herhaal ik het nog maar een keertje: Op dit moment is het laatste deel van de dagen nog steeds niet begonnen.

Het is inderdaad waar dat Jehovah’s Getuigen internationaal bekend staan als vredelievende mensen die resoluut weigeren om de wapens op te nemen tegen hun medemens. Duizenden getuigen hebben er bewust voor gekozen om liever een gevangenisstraf uit te zitten in plaats van deel te nemen aan militaire dienstplicht. De Tweede Wereldoorlog was daarnaast ook nog een bijzonder moeilijke periode. Ook de oorlog in Vietnam vormde destijds een grote uitdaging voor de Jehovah’s Getuigen die vastbesloten waren om niet in het leger te gaan. Zelfs in vredestijd werden jonge Jehovah’s Getuigen in Zuid-Korea en Frankrijk opgesloten in gevangenkampen. Maar betreft dat dan ook de vervulling van de profetie? Heeft Jehovah God op dit moment dan al daadwerkelijk rechtgesproken? Dit is tenslotte wat de Schriftplaats zegt: Hij zal rechtspreken onder de naties en de zaken rechtzetten in verband met veel volken. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen natie zal het zwaard trekken tegen een andere natie, en oorlog zullen ze niet meer leren. (Jesaja 2:4)

Dus wat nou als er een kleine minderheid van de bevolking van de natiën toch symbolisch hun zwaarden tot ploegscharen zouden omsmeden en hun speren tot snoeimessen, zou dat er dan in resulteren dat er ineens wel vrede in de wereld wordt gebracht? Heeft het ingenomen standpunt van de Jehovah’s Getuigen er dan voor gezorgd dat de natiën ervan worden weerhouden om het zwaard van de oorlog tegen andere natiën op te heffen?

Neem nu bijvoorbeeld eens de huidige situatie in Oekraïne. Volgens het meest recente bericht woonden er vóór de invasie van de Oekraïne ongeveer 129.000 Jehovah’s Getuigen. Heeft hun weigering om het zwaard op te nemen ervoor gezorgd dat de vernietiging en het bloedvergieten dat nu plaatsvindt kon worden voorkomen? Heeft het ingenomen standpunt van de Oekraïense en de Russische Jehovah’s Getuigen de loop van de geschiedenis dan veranderd en heeft dit geleid tot vrede? Of staat de wereld tegenwoordig op de rand van een Derde Wereldoorlog en zelfs aan de rand van een onvoorstelbare nucleaire catastrofe? De antwoorden op deze vragen spreken dan ook voor zich.

Jehovah God is voornemens om een definitief einde te maken aan alle oorlogen, zodat de mensen nooit meer zullen hoeven te lijden als gevolg van de wreedheid en het geweld dat in oorlogen wordt toegepast. Jehovah’s Getuigen hebben duidelijk aangetoond dat het voor mensen absoluut mogelijk is om persoonlijk stelling te nemen tegen oorlog op basis van de leringen van de Vredevorst, maar zolang oorlog nog steeds de meest winstgevende activiteit ter wereld is en zolang de moorddadige demonen nog steeds vrij spel hebben, kan er ook onmogelijk wereldwijde vrede tot stand worden gebracht.

Wanneer we Jesaja 2:4 toepassen op de moderne beweging van Jehovah’s Getuigen, dan moeten we ook rekening houden met datgene wat God heeft laten vastleggen in de omringende context; vooral ook omdat het bestemd is om te worden vervuld in het laatste deel van de dagen.

Hierbij dus nogmaals de vraag: Heeft Jehovah op dit moment dan al daadwerkelijk rechtgesproken en de zaken rechtgezet? Het eerste hoofdstuk van Jesaja geeft duidelijk aan dat er zaken zijn die tussen Jehovah en zijn volk dienen te worden rechtgezet. Daarom doet Jehovah God ook de volgende uitnodiging: “’Kom, laten we de zaken rechtzetten tussen ons’, zegt Jehovah. ‘Al waren je zonden scharlakenrood, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijnen stof, ze zullen zo wit worden als wol.’ (Jesaja 1:18)

Dienen we hier dan te veronderstellen dat God de scharlakenrode zondevlekken van Satans goddeloze wereld zo wit zal maken als sneeuw? Verwacht Jehovah dan werkelijk dat de atheïsten, katholieken, hindoes en wie dan ook, ineens zullen gaan leren wat er in Jesaja 1:17 staat geschreven, namelijk: Leer het goede te doen, zoek het recht, wijs de onderdrukker terecht, kom op voor de rechten van het vaderloze kind en bepleit de zaak van de weduwe.’”?

Wanneer we namelijk teruggaan naar de openingswoorden van het boek Jesaja, dan spreekt Jehovah daar over de betreurenswaardige geestelijke toestand van zijn eigen volk — Jakob. In vers drie maakt Jehovah het nog duidelijker voor ons: Een stier kent zijn koper, en een ezel de voederbak van zijn eigenaar, maar Israël kent mij niet, mijn eigen volk gedraagt zich zonder verstand. (Jesaja 1:3)

Aangezien de verplichting om de rechten van het vaderloze kind te verdedigen evenzeer van toepassing is op christelijke ouderlingen, staan we op dit moment dan op gespannen voet met de christelijke eenheid wanneer we zouden erkennen dat het leiderschap van de Jehovah’s Getuigen erin heeft gefaald om hun heilige verplichting na te komen? kindermisbruik abuseAangezien Jehovah zich wel degelijk bewust is van het feit dat vele duizenden kinderen seksueel zijn misbruikt door hun naaste gemeenteleden, en aangezien Jehovah zich daarnaast ook zeer zeker volledig bewust is van het feit dat de juridische afdeling van het Wachttorengenootschap in veel gevallen de handen van de gemeenteouderlingen heeft gebonden door hen ervan te weerhouden om goddeloze mannen over te leveren aan de autoriteiten voor een mogelijke rechtsvervolging in de ruimste zin van de wet, zouden het Besturende Lichaam en hun helpers, evenals de raad van bestuur en de juridische afdeling van het Wachttorengenootschap er dan niet naar moeten streven om deze zaken recht te willen zetten tussen hen en Jehovah?

Dan is er ook nog de kwestie omtrent het Besturende Lichaam dat pleit voor de mRNA-vaccinaties – terwijl ze zelfs beweren dat Jehovah het zou hebben gewild dat zijn volk zichzelf met het experimentele elixer zou laten inenten. David Splane van het Besturend Lichaam zei dat we ons moesten afvragen “wat weet Jehovah?” Ik vind dat ook een heel goede suggestie. Jehovah weet namelijk heel erg goed hoeveel personen er onder Zijn volk een negatieve bijwerking hebben gehad en hoeveel van hen er al zijn gestorven als gevolg van het opvolgen van het medische advies van de getrouwe slaaf.

In de beginperiode toen het christendom in Jeruzalem van start ging, waren de gemeenten nog rechtvaardig en waarachtig. Sinds de herleving van de zalving in de laatste jaren van de 19e eeuw, is het symbolische Jeruzalem wederom bevolkt geworden. Het volgende vers betreft echter Gods oordeel over de “stad” zoals die bestaat, onmiddellijk voordat het begin van het epische laatste deel van de dagen zal gaan beginnen: De trouwe stad is een hoer geworden! In haar heerste recht, in haar woonde rechtvaardigheid, maar nu zitten er moordenaars. (Jesaja 1:21)

handen onder het bloedVanuit Jehovah’s verheven standpunt bezien is de getrouwe slaaf dus schuldig bevonden aan moord. Vers 15 geeft daarnaast ook aan dat Jehovah’s walging op dat moment zelfs een hoogtepunt heeft bereikt: En als jullie je handen uitstrekken, verberg ik mijn ogen voor jullie. Al bidden jullie nog zo veel, ik luister niet. Jullie handen zitten onder het bloed. (Jesaja 1:15)

lucifer brandenAangezien het Besturende Lichaam veel te trots en veel te hoogmoedig is om ooit maar een enkele fout van zichzelf toe te geven, laat staan dat ze nederig genoeg zouden zijn om Jehovah hiervoor om vergiffenis te vragen of om zichzelf te verontschuldigen tegenover Jehovah’s volk, is daarom ook de enige manier waarop God de zaken daadwerkelijk recht kan zetten, door gebruik te maken van grof geweld.

Daarom verklaart de ware Heer, Jehovah van de legermachten, de Machtige van Israël: ‘Genoeg! Ik zal me ontdoen van mijn tegenstanders, ik zal wraak nemen op mijn vijanden. Ik zal me tegen je keren. Ik zal je schuimslakken uitsmelten als met loog en ik zal al je onzuiverheden verwijderen. Ik zal je rechters weer maken zoals vroeger en je raadgevers zoals in het begin. Daarna zul je worden genoemd: Stad van Rechtvaardigheid, Trouwe Stad. (Jesaja 1:24-26)

Lachwekkend genoeg beweren de profeten van Bethel dat al hun onzuiverheden al in het jaar 1919 waren uitgesmolten toen volgens hen de boodschapper van het verbond kwam en hij volgens het Wachttorengenootschap alle zaken zou hebben rechtgezet. Daarom wordt Jehovah nu dus ook gedwongen om een wereldwijde vuurzee te laten ontketenen die noch het Besturende Lichaam, noch hun juridische afdeling zal kunnen afwenden. Alleen na de volgende oorlog die een wereldwijde verwoesting zal bewerkstelligen, zal God de zaken pas gaan rechtzetten om daarna permanent een einde te maken aan de oorlogen van de natiën.

— EINDE DEEL 8 —

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 2 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 3 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 4 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 5 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 6 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 7 uit deze serie.