Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft alweer het vijfde deel uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van de maand juli 2022.


In alinea 15 uit het betreffende Wachttoren-artikel lezen we het volgende:

15 Hoe weten we dat het einde van Babylon de Grote nadert? Denk voor het antwoord op die vraag eens aan de stad Babylon in de oudheid. Die werd gedeeltelijk beschermd door het water van de machtige Eufraat. In Openbaring worden de miljoenen aanhangers van Babylon de Grote met beschermende ‘waterstromen’ vergeleken (Openb. 17:15). Maar Openbaring laat ook zien dat het water zou ‘opdrogen’, een indicatie dat het wereldrijk van valse religie veel van zijn aanhangers zou verliezen (Openb. 16:12). Die profetie komt nu uit doordat heel wat mensen valse religies verlaten en ergens anders op zoek gaan naar antwoorden.

Het Babylon uit de oudheid was één van de zeven rijken uit de Bijbelse profetie. Zijn plotselinge ondergang werd al door de profeet Jesaja voorzegd nog vóórdat Babylon überhaupt een dominante macht werd. Onder leiding van koning Cyrus (die de geïnspireerde Jesaja ook bij naam had genoemd nog vóórdat hij überhaupt was geboren), verrichtten de gecombineerde legers van de Meden en Perzen een soort bouwkundige prestatie, wellicht door de irrigatiesluizen langs de rivier te openen, waardoor de rivier de Eufraat tijdelijk werd omgeleid. Door het verlaagde waterpeil waren de soldaten van de vijandelijke macht in staat om in de duisternis van de nacht de rivier over te kunnen steken.

Jehovah zag erop toe dat de overmoedige Chaldeeën de poorten aan de rivierzijde open lieten staan, terwijl ze tegelijkertijd in hun dronken gemoedstoestand de grootsheid van Babylon aan het vieren waren. Zo viel het machtige Babylon dus in één enkele nacht, precies zoals Jehovah God ook van tevoren al had voorzegd.

Merk trouwens op dat de wateren van de rivier de Eufraat niet verspreid over een langere periode droog kwamen te liggen vanwege extreme droogte of vanwege andere natuurlijke fenomenen zoals een aardverschuiving ergens stroomopwaarts. Het opdrogen van de beschermende wateren van deze grote rivier vond plaats in dezelfde nacht waarin ook Babylon ten val kwam en dit werd dan ook tot stand gebracht door de vijanden van Babylon.

Veel aspecten van Openbaring zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen die in de Hebreeuwse Geschriften staan opgetekend. Dat geldt ook absoluut in het geval van Openbaring 16:12, waarin staat geschreven: De zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat. Het water droogde op om de weg vrij te maken voor de koningen vanuit de opgang van de zon.

Engel met schaal“De zesde” verwijst naar de engel die de zesde schaal van Jehovah’s woede uitgiet over Satans gedoemde wereld. Hoeveel steun en aanhang de huidige moderne religies tegenwoordig ook zouden mogen verliezen, het betreft in ieder geval niet de vervulling van deze profetie. Hoewel het klopt dat sommige onderdelen van de traditionele heidense christenheid veel van hun voormalige aanhang hebben verloren, ervaren daarentegen andere denominaties en zogenaamde niet-confessionele sekten die zich identificeren als evangelicalen juist weer een opmerkelijke opleving door een toenemend aantal volgelingen. En bovendien maakt de islam, die volgens het Wachttorengenootschap ook absoluut zeker een integraal onderdeel uitmaakt van het wereldrijk van valse religie, ook juist een enorme groei door qua aanhang. Dus de bewering dat de wateren van aanhangers van valse religies op dit moment zouden opdrogen, houdt simpelweg geen stand wanneer we naar de werkelijkheid kijken.

Net zoals het letterlijke water van de Eufraat zou zijn opgedroogd om de koningen van Medië en Perzië de stad binnen te laten, zo vertegenwoordigt ook het uitgieten van de zesde schaal op de symbolische Eufraat niet een langzame en geleidelijke afname van kerkleden of kerkgangers, maar het betekent juist eerder de plotselinge en totale vernietiging van Babylon de Grote. De ‘koningen vanuit de opgang van de zon’ vertegenwoordigen de uitverkorenen, die tegen die tijd Christus in zijn opgaande glorie met hun eigen ogen zullen hebben gezien en die hun kronen dan in ontvangst zullen hebben genomen en die dan zo helder zullen gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader.

Dat het plotselinge einde van Babylon de Grote wordt gesymboliseerd door het opdrogen van de „Eufraat”, blijkt dan ook heel duidelijk uit de bijbehorende context. De volgende reeks verzen gaan over de bijeenverzameling van de koningen der aarde naar een plaats die ook wel Armageddon wordt genoemd.

 

16 Wat hebben we aan deze profetieën? Met het opkomen van de VN en het wegvallen van de steun voor valse religie hebben we nog meer bewijzen dat we in de laatste dagen leven. Hoewel het symbolische water van Babylon, de steun die het krijgt, aan het opdrogen is, komt het definitieve einde van de valsreligieuze organisaties op een andere manier. Jehovah zal het de ‘tien koningen’ — de politieke machten die de VN steunen — in hun hart geven ‘zijn gedachte uit te voeren’. Ze zullen plotseling een eind maken aan valse religie, en dat zal de wereld verrassen (Openb. 18:8-10). * De vernietiging van Babylon de Grote zal wereldschokkend zijn en zou tot ontberingen kunnen leiden. Maar Gods volk zal minstens twee redenen hebben om blij te zijn. Die eeuwenoude vijand van Jehovah God zal voorgoed verdwenen zijn en onze bevrijding van deze slechte wereld zal dichtbij zijn (Luk. 21:28).

Ik heb eventjes flink na zitten denken en ik heb mijn uiterste best gedaan om met een voorbeeld te komen waarin het Wachttorengenootschap iets daadwerkelijk interpreteerde en dit vervolgens ook correct heeft toegepast. Als ik eerlijk ben dan lukt het mij niet eens om ook maar een enkel voorbeeld te bedenken. Wellicht lukt het u misschien wel. Ik heb het hier dan trouwens niet over het uitleggen van profetieën uit de verre oudheid die al lang geleden zijn vervuld. Het Wachttorengenootschap is daar namelijk wel heel kundig in. Nee, ik heb het hier dan over het toepassen van Bijbelse profetieën op onze moderne wereld in deze moderne tijdsperiode.

Momenteel is de VN een papieren tijger.

Zoals in deel vier uit deze serie al werd uitgewezen, bestaat er absoluut geen enkele mogelijkheid dat de Verenigde Naties op dit moment al de rol van de achtste koning zou vervullen. Dat wil trouwens niet zeggen dat dit in de toekomst niet alsnog zal gaan gebeuren – echter zal er dan wel iets heel radicaals en onverwachts moeten gaan gebeuren om daarmee de Verenigde Naties te kunnen katapulteren in de positie van dominante wereldmacht. Wat betreft het opdrogen van de wateren van de Eufraat, heeft dit nogmaals niets, maar dan ook echt helemaal niets te maken met een afnemend aantal kerkleden of kerkgangers.

Wat ik dan aan de andere kant wel ben gaan waarderen, is het feit dat het Wachttorengenootschap zelf de profetie aan het vervullen is door het consequent bij het verkeerde eind te hebben. Ik weet dat dit bij sommigen misschien wel een beetje hardvochtig in de oren zou kunnen klinken, maar het is aan de andere kant wel gewoon de harde waarheid. De achterliggende reden voor hun aanhoudende dwaling wordt verklaard door niemand minder dan Jehovah God Zelf, Degene die volgens Bethel hun God is. Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt. (Jesaja 29:10)

Toen de Perzen het machtige Babylon omverwierpen, bevond Gods volk zich in gevangenschap in het land van de Chaldeeën. Koning Cyrus werd door God geroepen om de Joden uit hun gevangenschap te verlossen. Later hielp Darius hen om terug te keren naar Palestina zodat ze vervolgens Jeruzalem weer op konden gaan bouwen. Jehovah verwees zelfs naar de heidense koning Cyrus, als ‘zijn gezalfde’ — wat duidelijk Christus uitbeeldde tijdens zijn Tweede Komst (parousia). Hoewel het Wachttorengenootschap zich hiervan bewust was, heeft het Wachttorengenootschap ook lange tijd beweerd dat de grotere Cyrus al was gekomen en dat de Bijbelonderzoekers in de jaren 1918-1919 uit hun zogenaamde profetische gevangenschap onder Babylon de Grote zouden zijn bevrijd. Ook dit maakt allemaal onderdeel uit van de grote illusie en de bedrieglijke invloed die alles te maken heeft met de 1914-doctrine.

De leiders van de Jehovah’s Getuigen scheppen erover op dat Babylon de Grote tegenwoordig niet meer de macht zou bezitten om Jehovah’s bevrijde volk ooit weer opnieuw te onderdrukken. Het schijnt maar niet tot de hoofden van de Jehovah’s Getuigen door te willen dringen dat de Russisch-orthodoxe kerk binnen de uitgestrekte Russische Federatie juist de drijvende kracht is geweest achter het verbod op de Wachttoren-organisatie. Omdat ze koppig blijven weigeren om deze tegenslag in Rusland te erkennen als zijnde een vorm van streng onderricht vanuit Jehovah, wordt Jehovah God daarom ook gedwongen om nog hardere maatregelen te nemen. De wereldwijde liquidatie van de Wachttoren-organisatie door de achtste koning samen met Babylon de Grote, zou dan hopelijk wel de aandacht van Jehovah’s volk kunnen gaan trekken.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 2 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 3 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 4 uit deze serie.