Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft deel 6 uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van juli 2022. Dit artikel vormt een uiteenzetting van studieartikel nummer 29, getiteld — “Steun onze opziener Jezus”


Jezus zei dat het goede nieuws eerst op de hele bewoonde aarde zal worden gepredikt en dat dan het einde zal komen. Christus voorzei ook dat hij een slaaf zou aanstellen die op het juiste moment geestelijk voedsel moet verstrekken. Laten we nu eens een aantal aspecten van dit belangrijke onderwerp nader beschouwen. In paragraaf vier van het betreffende Wachttoren-artikel staat het volgende geschreven:

4 Jezus zei dat het prediken en maken van discipelen in ‘alle volken’ zou plaatsvinden en dat hij ‘alle dagen, tot het einde van het tijdperk’, met zijn volgelingen zou zijn (Matth. 28:20). Die woorden maken duidelijk dat er ook in onze tijd nog onder Jezus’ leiding zou worden gepredikt.

Het menselijke verstand is krachtig. Het kan over moeilijke zaken redeneren, ingewikkelde problemen oplossen en het kan complexe dingen begrijpen, en wanneer het menselijke verstand daarnaast ook nog wordt gestimuleerd door Gods krachtige heilige geest, dan kan het verstand zelfs profetische puzzels en heilige geheimen begrijpen die anderszins verborgen zouden blijven.

Helaas blijkt aan de andere kant ook dat de menselijke geest gemakkelijk kan worden afgeleid en kan worden misleid, vooral als men geneigd is tot mentale luiheid en gebrek aan nieuwsgierigheid. Daarnaast bestaat er ook nog het emotionele component. Mensen voelen zich over het algemeen ook erg ongemakkelijk bij het opnieuw onderzoeken van zaken waarvan ze op een eerder moment nog heilig overtuigd waren dat deze zaken op pure waarheid berustten. En dan is er daarnaast natuurlijk ook nog de overheersende invloed van degene waar Jezus naar verwees als ‘de goddeloze’.

Neem nou bijvoorbeeld eens datgene wat Jezus zei, en wat hierboven staat geciteerd. Zoals Jehovah’s Getuigen heel goed weten, betreft het besluit van het samenstel van dingen, ook wel bekend als de tijd van het einde en de laatste dagen, een tijdsperiode die onmiddellijk voorafgaat aan het definitieve einde van Satans wereld op het symbolische slagveld dat beter bekend staat als Armageddon.

Wanneer Jezus zegt dat hij bij zijn discipelen zal zijn tot het einde van het samenstel of tijdperk, betekent dat dan het begin van de tijdsperiode die bekend staat als ‘de tijd van het einde’, of bedoelt Jezus daarmee juist de tijdsperiode aan het eind van het besluit? Dit is dan ook geen rare vraag om te stellen. Waarom zei Jezus anders niet gewoon: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van deze wereld’?

Wanneer Jezus terugkomt om de bewoners van de aarde te oordelen, dan dienen we ook niet automatisch te veronderstellen dat christenen vanaf dat moment nog gewoon door zullen gaan zoals voorheen. Over het algemeen beschouwen we het besluit van het samenstel als zijnde een verwijzing naar de wereld die gebukt gaat onder Satans goddeloze invloed. En voor de duidelijkheid: dat betekent het ook, en daarnaast ook nog veel meer dan alleen dat.

Het einde van het samenstel of tijdperk, betekent ook het einde van het christendom. En nee, dit betekent niet het einde van het christelijke geloof; het zal eerder het einde betekenen van de periode van prediking, het onderwijzen en het maken van discipelen. Deze periode begon toen Jezus zei: “Ga dus en maak discipelen.” Het besluit betekent het einde van de periode van roeping. Het einde van de periode van zalving. Het einde van het tijdperk van evangelisatie. Daarom zei Jezus ook dat het goede nieuws eerst gepredikt moet worden.

Dit is dan ook meteen de monumentale fout die het Wachttorengenootschap maakt: hun onverbiddelijke geloof in de stelling dat het besluit al in het jaar 1914 zou zijn begonnen.

Jezus zei nog dat de oogst het besluit betreft van een samenstel. Het Wachttorengenootschap heeft ten aanzien van de illustratie van Jezus de meest absurde uitleg verzonnen die ze maar hadden kunnen bedenken. Volgens het Wachttorengenootschap zou de oogst vermoedelijk al meer dan een eeuw geleden zijn begonnen, namelijk toen de machtige engelen de ongeschikte onkruidachtige parochianen van de heidense kerken van de christenheid zouden hebben verwijderd uit het midden van de toenmalige Bijbelonderzoekers. Waarom dit volgens het Wachttorengenootschap dan allemaal nodig was blijft verder onduidelijk, aangezien Russells Bijbelonderzoekers destijds al een afgescheiden sekte waren die gemakkelijk viel te onderscheiden van de reguliere christelijke stromingen binnen de christenheid. Joost mag weten op wat voor manier die miljoenen arme zielen destijds door de engelen werden samengebundeld en vervolgens in het brandende vuur werden gegooid. Om de zaken daarnaast nog veel ingewikkelder te maken, weten we ook dat die betreffende generatie aan onkruid hoe dan ook inmiddels is komen te overlijden als gevolg van ouderdom. Wanneer we het Wachttorengenootschap zouden moeten geloven, dan blijkt dus dat de duivel sindsdien jaar na jaar gewoon is doorgegaan met het opnieuw zaaien van nieuwe onkruidzaden, terwijl de nimmer eindigende oogstperiode ondertussen gewoon al die tijd zou zijn doorgegaan. (Zie ook het hoofdstuk: De Oogst)

Er bestaat een oud Hebreeuws profetisch boek dat het plotselinge einde beschrijft van de aardse bediening. We hebben het hier dan over het Bijbelboek Joël. Op drie plaatsen in dit boek wordt er in deze profetie melding gemaakt van de vrees-inboezemende dag van Jehovah. Desondanks hebben de zieners die over zichzelf beweren dat ze getrouw en beleidvol zijn, onlangs nog een nieuw licht geworpen op Joël en ze hebben verklaard dat deze profetie geen moderne vervulling bevat.

Wanneer bepaalde mannen met autoriteit spreken in Jehovah’s naam en zij opzettelijk vervormen en verdraaien wat God heeft gezegd, dan ontpoppen zulke mannen zichzelf daarmee ook als zijnde valse profeten. Het is dwaas om net te doen alsof iemand in staat zou zijn om te voorkomen dat Gods woord uitkomt. Er staat hen dan ook een heel verschrikkelijk einde te wachten.

Hoor dit, oudsten, en luister, alle bewoners van het land. Is er ooit zoiets gebeurd in jullie dagen of in de dagen van jullie voorouders? Vertel erover aan je zonen, laat je zonen het aan hun zonen vertellen en hun zonen aan de volgende generatie. Wat de verslindende sprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op, wat de zwermsprinkhaan overliet, at de ongevleugelde sprinkhaan op en wat de ongevleugelde sprinkhaan overliet, at de vraatzuchtige sprinkhaan op. Word wakker, dronkaards, en huil! Jammer, alle wijndrinkers, want de zoete wijn gaat aan jullie mond voorbij. (Joël 1:2-5)

Het veld is verwoest, de grond treurt, want het graan is vernield, de nieuwe wijn is opgedroogd, de olie is verloren. Boeren zijn verslagen en wijnbouwers jammeren vanwege de tarwe en de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdord, de vijgenboom uitgedroogd. De granaatappel, de palm en de appel, alle bomen van het veld zijn verdord. Want bij de mensen is vreugde in schaamte veranderd. (Joël 1:10-12)

5 Jezus was niet bang dat er in de tijd van het einde te weinig werkers zouden zijn. Hij wist dat de profetische woorden van de psalmist in vervulling zouden gaan: ‘Op de dag dat je leger uittrekt, zal je volk zich bereidwillig aanbieden’ (Ps. 110:3). Als jij aan de prediking deelneemt, steun je Jezus en de getrouwe slaaf en help je mee aan de vervulling van die profetie. Maar hoewel het werk doorgaat, zijn er wel uitdagingen.

“De dag dat je leger uittrekt” is nog steeds niet begonnen. Die “dag” wordt ook wel de dag des Heren en Jehovah’s dag genoemd. De 110de Psalm valt samen met de opening van de zeven zegels van de boekrol waarin Gods oordelen staan opgetekend. De opening van het eerste zegel beeldt een ruiter af op een wit paard die een boog en een kroon krijgt en hij rijdt voort om al Gods vijanden te onderwerpen. Psalm 110:5-6 bevestigt dat Christus de berijder is van het witte paard, doordat er staat geschreven: Jehovah zal aan je rechterhand zijn, hij zal koningen verpletteren op de dag van zijn woede. Hij zal het oordeel voltrekken aan de volken. Hij zal het land vullen met lijken. Hij zal de leider van een groot land verpletteren.

Volgens Openbaring zal Jehovah’s oordeel over de natiën ertoe leiden dat een kwart van de mensheid wordt gedood. Dat ligt dan ook absoluut in lijn met het bovenstaande vers uit Joël waarin staat geschreven:  “Hij zal het land vullen met lijken”.

Momenteel worden de Verenigde Staten van Amerika beschouwd als de grootste natie die ooit heeft bestaan. De profetie van Ezechiël beeldt “Egypte” af als een reusachtige cederboom die uitsteekt boven alle andere kleinere bomen in Gods tuin. Deze tuin van God bestaat uit boomachtige natiën. De reden waarom het woud aan bomen de tuin van Eden wordt genoemd, is omdat God, sinds het moment dat Hij de eerste twee mensen uit het paradijs had verdreven, de natiën heeft toegestaan om zich te ontwikkelen en om de mensheid te domineren, totdat het moment aanbreekt waarop de Koning der koningen zijn militaire macht zal mobiliseren en tegen deze natiën zal strijden.

Het zal Jehovah God zelf zijn, die uiteindelijk de opdracht zal geven om de torenhoge cederboom om te hakken. Op welke manier zou de val van het oude Egypte dan relevant kunnen zijn voor ons in de 21ste eeuw? Egypte, dat de eerste kop van Satans zevenkoppige wilde beest symboliseert, vertegenwoordigt daarnaast ook het laatste heersende koninkrijk. Dat is dan ook meteen de reden waarom het omhakken van de ceder, „Egypte”, het begin markeert van de dag van Jehovah evenals het begin van een vastgestelde tijd waarop alle natiën zullen worden geoordeeld. Lees het anders zelf maar eens: Mensenzoon, profeteer en zeg: “Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Jammer luid: “Ach, de dag komt!” Want de dag is dichtbij, ja, een dag van Jehovah is dichtbij. Het wordt een dag van wolken, een vastgestelde tijd voor de volken. Een zwaard zal over Egypte komen, en in Ethiopië zal paniek heersen als er in Egypte doden vallen. Zijn rijkdom wordt meegenomen en zijn fundamenten worden gesloopt. (Ezechiël 30:2-4)

Het is dan ook zeker geen toeval dat Amerika opzettelijk in een faillissement is gestort door de Federal Reserve die eigendom is van buitenlandse particulieren. Amerika, het ooit rijkste land ter wereld is tegenwoordig de grootste schuldenaar ter wereld geworden.

De constitutionele fundamenten van het eens zo trotse Land van de Vrijheid (Land of the Free) lagen voortdurend onder vuur door zijn eigen vermeende

bewaarders. Zelfs het gekoesterde eerste amendement ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst wordt tegenwoordig als achterhaald beschouwd.

Het meest verontrustende aan dit alles is nog wel dat de krankzinnige en dwaze politici openlijk hun intentie uitspreken om Rusland te willen straffen, waarbij ze zelfs oproepen tot openlijke oorlogvoering tegen ‘s werelds meest vooraanstaande nucleaire grootmacht. Sommigen zeggen terecht, dat de Derde Wereldoorlog op dit moment al is begonnen. In ieder geval kunnen we wel constateren dat de woorden van de profeet in deze tijd uiterst relevant blijken te zijn: “De bijl ligt al klaar bij de wortels van de bomen.”

Maar hoe zou dan de Schriftplaats in vervulling kunnen gaan, waarin staat geschreven dat Christus’ gezelschap van jonge mannen zichzelf bereidwillig zullen aanbieden op de dag van de militaire veldtocht van Christus? Nogmaals, verwijzend naar de val van „Egypte”, verklaart Ezechiël 29:21 het volgende: Op die dag zal ik een hoorn laten opkomen voor het huis van Israël, en ik zal jou de gelegenheid geven onder hen te spreken. Ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.

Jezus zinspeelde hierop toen hij zei dat de uitverkorenen voor bestuurders en koningen zullen worden gesleept om een getuigenis aan hen te geven. Eventjes ter bevestiging voor de aandachtige lezer: Deze getuigenis zal niet betekenen dat er aan deze koningen en bestuurders een gratis huisbijbelstudie zal worden aangeboden. Deze getuigenis zal echter dienen als de vervulling van een patroon, zoals Christus ook eerder aan Pontius Pilatus een getuigenis gaf.

6 Een van de uitdagingen in de prediking is tegenstand. Afvalligen, religieuze leiders en politici hebben een verkeerd beeld gecreëerd van ons werk. Door hun misleidende propaganda gaan familieleden, collega’s of anderen ons misschien onder druk zetten om te stoppen met de dienst voor Jehovah en de prediking.

De grootste uitdaging waarmee predikers van het Koninkrijk in deze tijd worden geconfronteerd, komt juist vanuit het Besturende Lichaam zelf. Al meer dan twee jaar lang heeft het Besturende Lichaam het aan alle Jehovah’s Getuigen verboden om de straat op te gaan of om aan te bellen bij de mensen thuis. Zelfs terwijl we hebben gezien dat de lockdowns vrijwel overal zijn opgeheven en wanneer we zien dat de mensen weer gewoon aan het werk zijn gegaan en ook weer gewoon naar school gaan, blijven de Jehovah’s Getuigen zichzelf nog steeds angstvallig vastklampen aan de covid-regels en vermijden ze nog steeds elke vorm van persoonlijk contact met de mensen die in hun eigen gebied wonen. En gedurende al die tijd blijft het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen maar ‘gaslighten’, terwijl ze hen proberen te verzekeren dat ze daarmee ook gehoorzaam zijn aan de geboden van Jezus, die staan opgetekend in Mattheüs 28:19-20, waarin staat geschreven dat christenen moeten “gaan” om discipelen te maken. Volgens het Besturende Lichaam zouden Jehovah’s Getuigen ook aan dit gebod van Christus voldoen door juist thuis te blijven zitten en door juist “niet te gaan”, terwijl zij aan de keukentafel brieven schrijven en mensen ongevraagd telefonisch opbellen.

Het is dan ook absoluut waar dat afvalligen wel degelijk een geestelijk gevaar vormen voor Jehovah’s Getuigen, aangezien deze afvalligen de leiding blijken te hebben over de christenen, terwijl zij zichzelf naar de buitenwereld toe hebben vermomd als dienaren van rechtvaardigheid, net zoals vroeger ook het geval was bij de superapostelen binnen de toenmalige gemeente Korinthe. In overeenstemming met de profetie blijkt dan ook dat het juist het Wachttorengenootschap zelf is geweest, die de wijngaard heeft platgebrand.

— EINDE DEEL 6 —

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 2 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 3 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 4 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 5 uit deze serie.