Mensen stellen mij regelmatig de vraag of ik één van Jehovah’s Getuigen ben. Sterker nog: iemand heeft deze vraag zeer recentelijk nog gesteld in een achtergelaten commentaar onderaan mijn YouTube video van vorige week. Door de jaren heen heb ik die vraag al meerdere keren uitgebreid beantwoord. Daarnaast heb ik ook nog een korte biografie over mezelf geschreven voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn. Deze kunt u vinden op e-watchman.com. Ook kunt u daar verschillende categorieën vinden, samen met een aantal artikelen waarin dieper wordt ingegaan op de vraag waarom ik doe wat ik doe.

Maar goed, ik ben dus inderdaad één van Jehovah’s Getuigen. Echter ben ik wel een zogenoemde uitgesloten Jehovah’s Getuige. Indien ik bijvoorbeeld een katholiek was geweest, dan zou men kunnen stellen dat ik zou zijn geëxcommuniceerd. Maar wat ik echter heb ontdekt en wat ik in de loop der tijd ook ben gaan waarderen, is dat het uitgesloten worden van een organisatie of gemeente, niet meteen automatisch betekent dat iemand dan ook noodzakelijkerwijs door God wordt uitgesloten. Men zou kunnen stellen dat de apostel Paulus in zijn tijd ook mensen uitsloot. Hij gebruikte een interessante uitdrukking met betrekking tot bepaalde mensen die zaken onderwezen die niet op waarheid berustten. Paulus zei dat hij deze mensen had overgegeven aan Satan om te worden gedisciplineerd. Dat houdt in dat deze mensen vanaf dat moment niet langer meer onder Gods bescherming staan.

Wanneer ik me nu puur richt op mijn individuele situatie zal ik dit even nader toelichten. Ik werd in het jaar 2005 officieel uitgesloten. Dit was dus een behoorlijke tijd geleden. Een paar jaar geleden bezocht ik nog wat vergaderingen in de Koninkrijkszaal bij mij in de buurt. Jullie moeten weten dat ik erg kan genieten van de toespraken en ook genoot ik altijd erg van de lofzangen die daar worden gezongen. Dat was dan ook zeker een aspect dat ik erg miste. Eén van de ouderlingen, destijds een presiderend opziener (tegenwoordig heten ze volgens mij coördinators of coördinerend opzieners of wat dan ook) bezocht mij toen samen met een andere ouderling op mijn huisadres. Ik had hen verteld waar ik woonde, omdat het namelijk niet dezelfde gemeente was waartoe ik vroeger behoorde.

Al met al was het een fijn bezoek en deze ouderling vroeg toen aan mij: “Robert, ik hoop niet dat je het erg vindt dat ik je dit vraag, maar…heb je inmiddels al berouw gehad met betrekking tot de zonde waarvoor je eerder nog werd uitgesloten?” Ik vermoed dat deze ouderling ervan uitging dat mijn uitsluiting iets te maken had met immoraliteit of iets dergelijks. Wellicht komt dit doordat seksuele immoraliteit binnen de Wachttoren-organisatie de meest voorkomende reden is voor uitsluiting. Ik gaf daarop als antwoord dat ik geen berouw had. Vervolgens deinsde deze ouderling een beetje terug en hij stelde me daarop de volgende vraag: ‘Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik je deze vraag stel, maar waarom ben je überhaupt uitgesloten? Wat was de precieze reden?’

Ik gaf daarna antwoord op zijn vraag en zei: Ik heb het Wachttorengenootschap publiekelijk beschuldigd van afvalligheid en ook heb ik geen berouw voor het feit dat ik dit heb gedaan. Daarna vroeg hij aan mij of er verder nog bepaalde omstandigheden waren die mij ertoe hadden aangezet om dit te doen. Ik legde hem vervolgens uit dat het Wachttorengenootschap betrokken UN logowas geraakt bij een politieke samenwerking / partnerschap met de Verenigde Naties. Deze ouderling had daar destijds nog nooit eerder iets over gehoord dus dat klonk hem heel vreemd in de oren. Ik gaf ook aan dat ik ten tijde van mijn uitsluiting vele brieven had verzonden naar iedere Koninkrijkszaal in het Engelstalige gebied, zoals de Verenigde Staten, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland enzovoorts. Ook legde ik aan hem uit dat het Wachttorengenootschap in het jaar 1992 een officieel verzoek heeft ingediend bij de Verenigde Naties om lid te mogen worden van de Verenigde Naties als een geassocieerde NGO (non-gouvernementele organisatie). Een lidmaatschap op geassocieerd niveau dus. Binnen de Verenigde Naties zijn er verschillende organisatieniveaus. Geassocieerde NGO’s nemen geen deel aan de beleidsvorming binnen de Verenigde Naties of wat dan ook. Deze NGO’s worden enkel door de V.N. gebruikt omdat ze contractueel de verplichting zijn aangegaan om een deel van hun eigen middelen in te zetten om daarmee hun eigen achterban op een (voor de VN) positieve wijze voor te lichten over de vele activiteiten en programma’s van de Verenigde Naties.

Wellicht zijn er sommige mensen die vinden dat dit niet persé verwerpelijk is, maar tegelijkertijd gaat dit wel tegen alles in wat het Wachttorengenootschap zegt te vertegenwoordigen. Het Wachttorengenootschap beweert namelijk dat ze zich op geen enkele wijze bezighouden met politieke activiteiten en organisaties. Alle Jehovah’s Getuigen weten immers heel goed dat de Wachttoren-organisatie al vele jaren lang openlijk de heidense christenheid bekritiseert voor hun politieke betrokkenheid en vanwege het loven van de toenmalige Volkenbond die vele decennia geleden de politieke uitdrukking van Gods koninkrijk op aarde zou hebben voorgesteld. Toen ik dit allemaal aan die ouderlingen had uitgelegd, was dit ook meteen de laatste keer dat ik een voet in die Koninkrijkszaal had gezet. Hoe dan ook, ik ben zoals gezegd dus niet uitgesloten omdat ik iets immoreels zou hebben gedaan.

Maar wanneer we het hier dan toch hebben, over het bekennen van zonden en over het tonen van berouw, dan moet ook worden gezegd dat het Wachttorengenootschap een enorme leugen heeft verzonnen. Maar welke leugen dan? De leugen dat het Wachttorengenootschap zich als NGO bij de Verenigde Naties MOEST aansluiten om zo een bibliotheekvergunning te bemachtigen waarmee ze toegang konden krijgen tot de ‘Dag Hammerskjold’ V.N.-bibliotheek in de stad New York. Dit bleek achteraf allemaal een grove leugen te zijn geweest. Het was gedurende het 10-jaar lange lidmaatschap van het Wachttorengenootschap namelijk helemaal geen vereiste om NGO-lid te moeten zijn om deze V.N.-bibliotheek te mogen betreden.

Hoe dan ook, het Wachttorengenootschap heeft zichzelf niet volledig kunnen ontplooien tijdens dit 10-jarige politieke partnerschap omdat hun geheime samenwerking met de V.N. op een gegeven moment publiekelijk aan het licht werd gebracht. De deksel werd pas echt van de beerput getrokken toen de krant ‘The Guardian’ in oktober 2001 deze samenwerking tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties voor de hele wereld ontblootte. Na de publicatie van het artikel in The Guardian heeft het Wachttorengenootschap vliegensvlug hun politieke partnerschap eenzijdig ontbonden. Tegelijkertijd is het Wachttorengenootschap daarna ook niet echt gestopt met het aanprijzen van de Verenigde Naties.

Ze laten werkelijk geen kans onbenut om in de lectuur van het Wachttorengenootschap of op JW.org de Verenigde Naties te citeren alsof ze een of andere belangrijke autoriteit zijn op het gebied van vele onderwerpen. We hebben dat pas echt duidelijk kunnen zien tijdens de zogenaamde pandemie waarbij het Wachttorengenootschap consequent verwees naar de Wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.) van de V.N., alsof ze een bepaalde autoriteit hadden die verheven is boven vele andere deskundigen die in verschillende soevereine landen wonen. Laat dat nou ook precies datgene zijn waar ze naartoe willen. Ze willen van de V.N. namelijk een wereldregering maken en tegelijkertijd willen ze ook het huidige systeem van nationale soevereine landen en regeringen afschaffen. Echter betreft dat weer een hele andere kwestie waarover ik ook heel veel heb gesproken en geschreven. Ik zal daar op dit moment ook niet dieper op ingaan.

Waar ik het nu wel over wil hebben is het feit dat ik, als één van Jehovah’s Getuigen, verkondig dat Jehovah God soeverein is. Daarnaast verhef ik ook nog Jehovah’s woord en helaas heeft de praktijk uitgewezen dat het voor mij dan niet mogelijk is om dit te doen en om tegelijkertijd ook nog een goede reputatie met de Jehovah’s Getuigen te behouden. Hoe ironisch dat ook mag klinken. Als ik bijvoorbeeld zou besluiten om mezelf binnen de Wachttoren-organisatie te laten “herstellen”, dan zou ik daarmee ook mijn website en mijn YouTube-kanaal moeten verwijderen. Ik heb trouwens ook nog een boek geschreven, getiteld “Jehovah zelf is koning geworden”, welke ik dan ook van het internet en uit de boekenwinkels zou moeten verwijderen. Dus nee, ik ben niet bereid om dat allemaal te doen, alleen maar om mezelf binnen de organisatie te laten herstellen.

Maar waarom dan niet? Voornamelijk ben ik van mening dat het werk dat ik heb verricht een bepaalde waarde vertegenwoordigt. En ja, omdat ik ben uitgesloten geef ik ook zeker toe dat ik mijn vroegere vrienden, evenals de vergaderingen e.d. binnen de organisatie erg mis. Dat is allemaal waar, echter heb ik tegenwoordig mezelf gericht op een compleet andere soort bediening dan voorheen. De titel van deze zondagstoespraak luidt zoals u ziet: “Jullie moeten weten dat ik Jehovah ben”. Mijn vroegere tijd toen ik nog als officiële Jehovah’s Getuige in de velddienst van deur tot deur ging en die de Wachttoren-literatuur dagelijks gebruikte, beschouw ik als een hele leerzame periode uit mijn leven. Waarom? Omdat deze periode mij inzicht heeft gegeven in hoe mensen denken en wat hen motiveert. Ik ben toen ook gaan beseffen dat mensen een diepgewortelde afkeer en zelfs een soort haat koesteren ten aanzien van de naam Jehovah. Een nog grotere afkeer zelfs dan mensen al hebben ten aanzien van de naam Jezus.

Vele christenen op aarde beweren dat ze geloven in Jezus. Ze geloven ook dat Jezus zelf God is. Tegelijkertijd heb ik gemerkt dat de naam Jehovah op diezelfde christenen een bijzonder aanstootgevende werking heeft. Veel van die zogenaamde christenen beschuldigen Jehovah’s Getuigen ervan dat ze hun eigen Bijbel hebben gepubliceerd. Tegelijkertijd is de implicatie ook dat ze dan vervolgens niet zeggen wat “de echte Bijbel” dan leert. Deze beschuldiging is dan ook absoluut ongegrond.

Wanneer we deze kwestie namelijk omdraaien dan moeten we de conclusie trekken dat zowel katholieken als protestanten hun “eigen Bijbel” hebben. Daarnaast hebben zij wel degelijk de Bijbel veranderd en ik zal u vertellen hoe zij dit hebben gedaan. Zij hebben namelijk doelgericht de echte naam van God uit de Bijbel verwijderd. Wellicht is de echte naam van God dan helemaal niet belangrijk ofzo? Dat staat namelijk geschreven in het voorwoord van sommige van deze Bijbelvertalingen. Er staat daarin zoiets geschreven als: “Wij hechten er geen belang bij om Gods naam toe te voegen in deze Bijbelvertaling. Er bestaat slechts één God en wij verwijzen naar die God als “Lord”, “Heer” of “de Heere” etc. Volgens die vertalers is dat goed genoeg.

Wij weten daarentegen dat in de oorspronkelijke taal van het Oude testament, namelijk primair het Hebreeuws, de naam van God, Jehovah, werd vertegenwoordigd door middel van het Tetragrammaton, geschreven in Hebreeuwse letters. De naam van God kwam in de Hebreeuwse Geschriften bijna 7.000 keer voor. We zijn er dan ook behoorlijk zeker van dat dit ook het geval moest zijn geweest met betrekking tot de latere Griekse Geschriften. Echter hebben de latere kopiisten het Tetragrammaton oftewel de naam van God uit deze geschreven kopieën verwijderd of geheel weggelaten en vervangen door de term “Lord”, “Heer” en “God”.

Daarnaast kunnen we er ook zeker van zijn dat dit het geval was, omdat moderne vertalers dat namelijk ook hebben gedaan in hun Bijbelvertalingen. Ze hebben hun Bijbelvertalingen systematisch gezuiverd van de Naam van God en van ieder spoortje dat mogelijkerwijs verwijst naar het Tetragrammaton. Het is inderdaad interessant om te weten dat de King James Bijbel de eerste geautoriseerde versie van de Bijbel was. De katholieke kerk en de Anglicaanse Kerk hadden het illegaal gemaakt voor het volk om de Bijbel te vertalen in de gewone dagelijkse talen die de mensen toen spraken. Als iemand toen niet voldoende was geschoold en die persoon toen geen Latijn kon lezen, kon men ook de Bijbel niet lezen. Het had natuurlijk ook zo kunnen zijn dat iemand destijds een Schriftgeleerde was die wel onderwijs had genoten in de Latijnse taal of dat iemand zelfs Hebreeuws en Grieks kon lezen, echter mocht men bij wet de Bijbel hoe dan ook niet vertalen naar het Duits, Engels of Frans of in één van de andere gemeenschappelijke Europese talen, anders liep men het risico om te eindigen op de brandstapel.

Dit werd echter uiteindelijk grotendeels overwonnen dankzij de uitvinding van de drukpers. Christus heeft mensen gebruikt om de Bijbel te vertalen, maar dat werk was zo ontzettend arbeidsintensief om alles met de hand uit te schrijven om vervolgens te moeten aanzien dat iemands jarenlange vertaalwerk door de autoriteiten in beslag werd genomen waarbij die persoon ook nog eens de doodstraf kreeg voor zijn werk. Toen King James zijn eigen Bijbelversie eenmaal had geautoriseerd, stond de naam Jehovah nog op minstens vier plaatsen in deze King James Bijbel vermeld en dus niet op zevenduizend verschillende Schriftplaatsen. We hebben het dan over de oorspronkelijke King James Bijbel. Jehovah’s Getuigen hebben de King James Bijbel ook nog een hele lange tijd zeer effectief gebruikt tijdens hun bediening.

Tijdens hun prediking kregen Jehovah’s Getuigen namelijk heel vaak van huisbewoners te horen dat Jehovah niet de werkelijke naam van God is. Vervolgens vroegen deze Jehovah’s Getuigen of de huisbewoner in kwestie hun eigen King James Bijbel er even bij wilden pakken. Nadat de huisbewoner zijn eigen Bijbel van de koffietafel had gepakt en deze had afgestoft, lieten de Jehovah’s Getuigen de huisbewoner een vers voorlezen uit hun eigen King James. In de 1611 King James Bijbel staat in Psalmen 83:18 geschreven : That men may knowe, that thou, whose name alone is IEHOVAH: art the most High ouer all the earth.“ Ook in de latere King James Bijbel staat het als volgt geschreven: That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.” 

Voor heel veel mensen was dat ook een absolute eye-opener omdat ze met hun eigen ogen konden zien dat dit stond geschreven in hun eigen vertrouwde Bijbel die ze in hun eigen huis hadden liggen. Vele duizenden van hen, waaronder vooral zeer veel protestanten werden hierdoor uiteindelijk ook Jehovah’s Getuigen. Ze besloten dikwijls om daarna een Bijbelstudie te verrichten naar aanleiding van wat de Jehovah’s Getuigen tegen hen hadden verteld om vervolgens tot het besef te komen dat ze al die tijd waren misleid en voorgelogen door hun eigen kerk.

Hierop hebben de moderne uitgevers van de King James Bijbel dit vliegensvlug even aangepast in latere uitgaven. Ze hebben vervolgens niets aan het toeval overgelaten en ze zijn er snel toe overgegaan om die 4 Schriftplaatsen in de King James Bijbel, waar de naam Jehovah nog wel in voorkwam, uit de King James Bijbel te verwijderen. Tegenwoordig komt de naam Jehovah helemaal niet meer voor in de moderne King James Bijbel. Uiteindelijk maakt het allemaal niet zoveel meer uit. De spreekwoordelijke geest is namelijk al uit de fles zoals men zou kunnen zeggen. Deze geest gaat dan ook niet meer terug de fles in.

Mensen schijnen te beschikken over een grenzeloze eigenschap om vatbaar te zijn voor bedrog en om voornamelijk zichzelf voor de gek te houden. En uiteraard gooit de Duivel hierbij ook nog een flinke duit in het zakje. Wat staat er ook alweer geschreven in het 12de hoofdstuk van Openbaring?  de oorspronkelijke slang, degene die Duivel en Satan wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt.” Hij misleidt dus de hele wereld! Satan heeft voor iedereen wel een leugen klaarliggen. Indien iemand niet geneigd is om in de Bijbel te geloven, en zogenaamd een seculiere en nuchtere kijk op de wereld prefereert waarbij die persoon helemaal niets met religie te maken wil hebben…ook dan heeft de Duivel voor dat soort personen speciaal een aparte leugen klaarliggen, namelijk ‘evolutie’.

We kennen sinds de corona nep-pandemie allemaal de uitspraak: “Trust the science” oftewel “vertrouw op de wetenschap”. Volgens de o zo geleerde wetenschappers van tegenwoordig zouden we allemaal zijn voortgekomen uit een slijmerige schimmel-oersoep om vervolgens zomaar ineens door te ontwikkelen in supercomplexe intelligente levende organismen! Dat klinkt allemaal hartstikke logisch en vanzelfsprekend, toch? Volgens de evolutieleer zou ook het hele universum zichzelf hebben ontwikkeld op een manier waardoor alles met elkaar samenwerkt, niet uit elkaar valt en in balans is. Daarnaast is volgens de evolutieleer alle materie dusdanig precies gekalibreerd dat leven überhaupt mogelijk werd gemaakt!

Maar om weer even terug te gaan naar het perspectief van de Jehovah’s Getuigen: Satan heeft ook speciaal voor jullie een hele sluwe leugen klaarliggen. Het kan best zo wezen dat u zich niet heeft laten misleiden door de leugen van de Drie-Eenheid. Ook zou het zo kunnen zijn dat u niet vatbaar bent gebleken voor de leugen van de opname of de leugen dat de Duivel de baas is over het zogenaamde hellevuur etc. Toch heeft Jehovah God het toegelaten dat er sprake is van een zogenoemde “bedrieglijke invloed”. Deze misleidende invloed gaat uit naar degenen die de waarheid kennen. De apostel Paulus heeft zich hier heel duidelijk over uitgesproken. Paulus schreef hierover in zijn brief aan de Thessalonicenzen. Hij sprak toen over de zogenaamde profetische “mens van wetteloosheid”. Wanneer u de gehele context goed leest uit het tweede hoofdstuk van 2 Thessalonicenzen, dan zult u zien dat deze mens van wetteloosheid een valse Tweede Komst van Christus promoot, oftewel een valse parousia. De apostel Paulus gaf ons ook nog speciaal de volgende ernstige waarschuwing:

Broeders, over de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem vragen we jullie je denken niet vlug in de war te laten brengen en niet in paniek te raken door de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn. Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen[…]” (2 Thessalonicenzen 2:1-3)

Welnu, wat het Wachttorengenootschap heeft gedaan met hun NGO-partnerschap met de Verenigde Naties, vormt een levendig bewijs van deze geloofsafval, oftewel afvalligheid. En zoals ik eerder ook al aangaf is deze afvalligheid niet zomaar ineens verdwenen. Het Wachttorengenootschap is namelijk geïnfiltreerd door een cultus van vrijmetselaars en het is dan ook hun intentie om het Wachttorengenootschap en alle Jehovah’s Getuigen een bepaalde richting op te manoeuvreren, namelijk richting hun eigen ontwerp voor een nieuwe wereldorde in combinatie met één of andere universele wereldreligie. De vrijmetselaars werken dag en nacht aan het bereiken van dit doel. Deze vrijmetselaars bevinden zich op allerlei hoge posities binnen het overheidsapparaat, de media en binnen het bedrijfsleven etc. Zo controleren ze de hele wereld en houden ze deze stevig gegijzeld in een houdgreep. Het Wachttorengenootschap is dus geïnfiltreerd, en uiteraard hebben de Jehovah’s Getuigen aangetoond dat ze op dit vlak volkomen naïef en onwetend zijn.

Maar wanneer we het erover hebben dat “Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben”, zullen óók de Jehovah’s Getuigen moeten weten dat Hij Jehovah is. Het simpelweg alleen maar “weten dat Hij Jehovah is” houdt niet alleen maar in dat ze moeten weten hoe zijn Naam luidt. De reden waarom we dat kunnen zeggen is omdat de Joden, de Hebreeën, de Israëlieten, of hoe je ze ook wilt noemen, die vóór Christus leefden, ook zijn Naam heel goed kenden en ook wisten ze destijds precies hoe ze die Naam correct moesten uitspreken. Het Tetragrammaton is net als een afkorting, nietwaar? Het bestaat uit medeklinkers en om ruimte te besparen lieten ze de klinkers weg. Dus als men destijds dat woord las, wist men ook meteen wat de weggelaten klinkers waren. Zij kenden dus Gods Naam en ook waren ze in staat om deze Naam in het Hebreeuws correct uit te spreken. En ondanks dit alles weten we ook dat in het boek Ezechiël er keer op keer tot 60 maal toe wordt geschreven: “Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben”.

In sommige gevallen sprak Jehovah rechtstreeks tot de volken uit de natiën, dat ZIJ moesten weten dat Hij Jehovah is. In andere gevallen richtte God zich weer nadrukkelijk tot de Joden over wie wordt verondersteld dat zij destijds heel goed wisten wie Jehovah was. Dus wat betekende het dan precies, dat ze zullen moeten weten wie Jehovah is?  

Jehovah geeft bijvoorbeeld in Ezechiël 6:10 aan: Ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben en dat het geen loos dreigement was dat ik dit onheil over hen zou brengen.” De Israëlieten hadden destijds een verbond met God, een overeenkomst zogezegd. Het is dan ook net als een huwelijk. Er wordt van iedere partner binnen het verbond iets verwacht. God had beloofd dat Hij de Israëlieten zou zegenen en zou beschermen. God beloofde hen dat Hij hun regen zou geven op het juiste moment zodat ze een overvloedige oogst zouden hebben met voldoende voedsel voor het hele volk. Ook beloofde God om hen te beschermen tegen rondtrekkende groepen plunderaars en tegen legers van vijandelijke koninkrijken. God had dit allemaal voor hen over, OP VOORWAARDE dat zij dan wel gehoorzaam zouden zijn aan God en dat ze geen andere goden zouden aanbidden.

Welnu, een ieder die de Bijbel een beetje kent weet hoe dit trieste verhaal afliep. Keer op keer lieten de Hebreeën zien dat ze hun verbond met God verbraken. Keer op keer liet God hen straffen voor hun wandaden om hen vervolgens weer terug te halen en in de juiste mate te corrigeren. We weten dat uiteindelijk de maat vol was bij God en dat Hij zijn voormalige uitverkoren volk simpelweg heeft laten wegvagen. Hun stad en hun land werd vernietigd met inbegrip van de heilige tempel in Jeruzalem. Jeruzalem was de plek op aarde waar Jehovah God zijn heilige Naam liet wonen.

De naam Jehovah werd geassocieerd met de stad Jeruzalem en Jehovah zei toen ook dat ‘ze moeten weten dat hij Jehovah is’ en dat Jehovah God geen boodschap heeft aan loze dreigementen. Ze moesten weten dat wanneer Jehovah zegt dat Hij bereid is om deze plaats (Jeruzalem) die Hij ‘mijn stad’ en ‘mijn tempel’ noemt zal wegvagen, dat Jehovah God ook meent wat Hij zegt! En inderdaad, dat bleek dan ook het geval te zijn. Jehovah zorgde ervoor dat de Babyloniërs binnenvielen en dat betekende ook meteen het einde voor de Joden. De Joden moesten dus weten dat Hij, Jehovah, zich aan zijn woord zou houden en hen zou straffen zoals hij eerder ook had verklaard.  

Jehovah God heeft ze echter niet compleet uitgeroeid. Jehovah zei namelijk in Jeremia dat hij dit ook niet zou doen. In Jeremia 30:11 staat: “[…]Maar alle volken waarheen ik je verstrooid heb, zal ik vernietigen. Jou zal ik niet vernietigen. Ik zal je in de juiste mate corrigeren en ik zal je beslist niet ongestraft laten.”

Het bovenstaande gold voor de Hebreeën maar het geldt evenzo voor de christenen die de naam van God dragen: Jehovah’s Getuigen dus.

Wist u trouwens dat er ook sprake was van nog een andere situatie waarin een bepaald persoon gedwongen werd om te moeten weten wie Jehovah is en die er noodgedwongen achter moest komen waar Zijn Naam voor staat? Deze persoon betrof de Egyptische farao in de dagen van Mozes. Uiteraard bevonden de Israëlieten zich in die periode in gevangenschap in Egypte. Ze waren tot slaaf gemaakt. Jehovah God stuurde vervolgens Mozes als verlosser en Hij gaf Mozes toen de opdracht om de farao in de naam van Jehovah te bevelen om zijn volk vrij te laten zodat ze Jehovah God konden aanbidden. Vervolgens zei de hoogmoedige farao tegen Mozes: Wie is Jehovah, dat ik hem zou gehoorzamen en Israël zou laten gaan? Ik ken Jehovah helemaal niet, en ik zal Israël zeker niet laten gaan.”

Omdat hij het volk van Israël niet wilde laten gaan, bracht Jehovah de plagen over Egypte en Jehovah liet toe dat farao’s hart koppig werd. Jehovah had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om op een andere manier het hart van farao een bepaalde richting op te manipuleren zodat de farao zonder blikken of blozen zou instemmen met de eisen van Mozes. In de Schrift vinden we namelijk ook nog een Spreuk die luidt: Het hart van een koning is als waterstromen in Jehovah’s hand. Hij leidt het waarheen hij maar wil.Jehovah God heeft in het verleden laten zien dat Hij heidense koningen gebruikte en aanstuurde in het voordeel van Jehovah’s eigen volk. Mensen zoals Cyrus en ook nog enkele andere Perzische koningen.

Hoe dan ook, Jehovah God liet dus toe dat farao hooghartig en koppig werd, en God verklaarde daarnaast ook nog waarom Hij dit deed. Jehovah had farao en de Egyptenaren immers ook gewoon kunnen uitroeien, maar dat deed Hij bewust niet. Jehovah zei namelijk: Maar ik zal toelaten dat de farao koppig wordt, en ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen doen. Omdat de farao niet naar jullie zal luisteren, zal ik Egypte de macht van mijn hand tonen. Ik zal mijn grote menigte, mijn volk, de Israëlieten, wegleiden uit Egypte, dat ik zwaar zal straffen. En de Egyptenaren zullen beslist weten dat ik Jehovah ben wanneer ik mijn hand naar Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid.”

Ook in Romeinen 9:17 lezen we: “Want de Schrift zegt tegen de farao: ‘Dit is de reden dat ik je heb laten bestaan: om via jou mijn kracht te tonen en om mijn naam over de hele aarde bekend te laten maken.’ Hij is dus barmhartig voor wie hij maar wil en hij laat koppig worden wie hij maar wil.” Het was dus de bedoeling van Jehovah God om Zijn macht te tonen EN om zijn Naam over de hele aarde bekend te maken.

Farao betaalde uiteindelijk met zijn leven, nietwaar? Zijn hele leger werd compleet verzwolgen toen God de Rode Zee op hen sloot. Het is interessant dat de Israëlieten na 40 jaar lang rondzwerven in de wildernis eindelijk in het Beloofde Land aankwamen. De eerste stad die op hun lijst van veroveringen stond was Jericho en daar woonde ook de prostituee Rachab. De twee verspieders gingen bij haar huis naar binnen en Rachab zei tegen de twee verspieders: We hebben namelijk gehoord hoe Jehovah het water van de Rode Zee voor jullie heeft laten opdrogen toen jullie Egypte verlieten […],” Datgene waar Rachab het toen over had speelde zich ruim 40 jaar daavóór af.

Datgene wat Jehovah toen had gedaan, had dus tot gevolg dat het precies ging zoals God had voorzegd: Zijn Naam zou over de hele aarde bekend worden gemaakt. Het volk van Kanaän had gehoord wat die (voor hen) vreemde God, genaamd Jehovah voor elkaar had gekregen toen Hij de kracht van zijn hand toonde aan het machtige Egyptische koninkrijk. De Egyptische beschaving was toen namelijk de allergrootste menselijke prestatie tot dan toe. Jehovah liet hen toen eventjes zien dat Hij GOD is.

Daarvoor vernederde Jehovah ook nog de meest vooraanstaande Egyptische goden zoals de god Ra. Ammon-Ra was de zonnegod van de Egyptenaren. Jehovah God heeft deze Egyptische zonnegod toen compleet vernederd door het lichtknopje uit te schakelen.  Toen Jehovah de schakelaar uitdeed werd de zon boven Egypte gedurende 3 dagen lang compleet verduisterd. Echter was het geen gewone zonsverduistering omdat de Egyptenaren er vrij snel achterkwamen dat de zon nog wel gewoon bleef schijnen boven de Israelieten die zich in het land Gosen bevonden.

Maar God laat de Duivel dus zijn gang gaan en Jehovah heeft de Duivel toegestaan om de naam Jehovah uit de Bijbel te laten verwijderen. Maar ondanks dat alles zijn Jehovah’s Getuigen er toch nog in geslaagd om de naam Jehovah wereldwijd bekend te maken. Jehovah’s Getuigen hebben ervoor gezorgd dat de volken der aarde de naam Jehovah te weten zijn gekomen. Desondanks zijn het nu dus de Jehovah’s Getuigen die binnenkort zullen moeten gaan weten ‘dat Hij Jehovah is’.

In het 36ste hoofdstuk van Ezechiël staat trouwens ook nog iets bijzonders opgetekend. Jehovah zegt hier iets tegen zijn Profeet: ‘Zeg daarom tegen het huis van Israël[…]” Laat mij allereerst even uitleggen dat het huis van Israël hier niet slechts refereert aan de Israëlitische natie uit de oudheid. Het huis van Israël betekent namelijk de gemeente van Christus. Maar hoe kunnen we dit dan zeker weten?

Welnu, toen de apostel Paulus zijn brief aan de Galaten schreef, toonde hij aan dat het Zaad van Abraham de Christus is, inclusief diegenen die aan Christus toebehoren. Daarna verwees hij naar de gezalfde Christenen als zijnde het Israël van God. Ondertussen verwijzen evangelicals uit de christenheid naar de “replacement-theory” oftewel ‘de vervangingstheorie’ waarbij ze dan proberen te beweren dat het Israël uit de oudheid vandaag de dag nog steeds Gods organisatie is en meer van dat soort lariekoek. Er is echter ook nog een reden waarom Jezus twaalf apostelen had uitgekozen. Jezus deed dit om de 12 zonen van Israël te vervangen. Ik zal daar op dit ogenblik ook niet dieper op ingaan.

Maar goed…we lezen dus in Ezechiël 36 vanaf vers 22: ”Zeg daarom tegen het huis van Israël: “Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Huis van Israël, dat ik ingrijp is niet voor jullie maar voor mijn heilige naam, die jullie hebben ontheiligd onder de volken waar jullie naartoe zijn gegaan.’”  “Ik zal mijn grote naam beslist heiligen, die onder de volken is ontheiligd, die jullie onder hen hebben ontheiligd. En de volken zullen moeten weten dat ik Jehovah ben”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah, “als ik voor hun ogen onder jullie word geheiligd.”

Dit is echt ontzettend interessant. Waarschijnlijk is één van de meest bekende Geschriften in de Bijbel wel het modelgebed dat beter bekend staat als het “Onze Vader”. De katholieken hebben het een beetje verfraaid, maar het is nog steeds ontleend aan wat Jezus oorspronkelijk had gezegd.

In de King James Bijbel staat er in Mattheüs 6:9: “Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.” Vertaald naar het Nederlands betekent “Hallowed be thy name”: “geheiligd zij uw naam”.

In de Nieuwe Wereldvertaling staat het als volgt: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.”

Dus we weten inmiddels welke naam hiermee wordt bedoeld, toch? Jezus zei toch echt heel erg duidelijk in Johannes 12:28: Vader, verheerlijk uw naam.’ Jezus bedoelde hiermee dus duidelijk niet zijn eigen naam. Jezus laat de naam van Jehovah over zich uitroepen. De naam Jezus betekent namelijk ook letterlijk: “Jehovah is redding”. We lezen in Ezechiël 36:23 niet voor niets: Ik zal mijn grote naam beslist heiligen.” Jezus zei daarnaast toch ook nog: “laat uw naam geheiligd worden.”

Jehovah God zal dus iets moeten gaan doen wat vergelijkbaar is met wat Hij destijds deed met farao in Egypte. Jehovah zegt: En de volken zullen moeten weten dat ik Jehovah ben”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah, “als ik voor hun ogen onder jullie word geheiligd.”

Dus… hoe heiligt Jehovah God zichzelf dan ten overstaan van de natiën, onder zijn eigen volk? Heel simpel: Door hen te straffen, net zoals hij deed met de Joden uit de oudheid die de naam van God hadden ontheiligd. We lezen verder in Ezechiel 36 vanaf vers 24: Ik zal jullie uit de volken wegleiden en jullie uit alle landen bijeenbrengen en naar jullie land leiden. Ik zal jullie met rein water besprenkelen en jullie zullen rein worden. Ik zal jullie reinigen van al je onreinheid en van al je walgelijke afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest in jullie leggen. Ik zal het hart van steen uit jullie lichaam verwijderen en jullie een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in jullie leggen en ik zal zorgen dat jullie mijn voorschriften naleven, en jullie zullen je houden aan mijn rechterlijke beslissingen. Dan zullen jullie wonen in het land dat ik aan je voorouders heb gegeven, en jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.

Welnu, de Joden kwamen terug uit Babylon, dat klopt. En zij herbouwden Jeruzalem evenals de tempel, echter heeft Jehovah hen toen niet echt een nieuwe geest en een nieuw hart gegeven. Het is inderdaad waar dat zij zichzelf sindsdien niet meer zo zwaar hebben schuldig gemaakt aan afgoderij in die mate waarin ze dat voorheen hadden gedaan, maar toen Jezus eenmaal was gearriveerd, waren veruit de meeste Joden alsnog niet bereid om hem als Messias te accepteren. Sterker nog: Jezus zei toen tegen de Joden: Jullie zijn uit jullie vader de Duivel, en jullie doen graag wat jullie vader wil.”

Dus dat was niet wat Jehovah hier voorspelde toen Hij zei: “jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.” Toen Jehovah dit zei doelde Hij namelijk op de tijd van het einde. U kunt dit duidelijk teruglezen in Openbaring toen Jehovah verklaarde: Toen hoorde ik een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Kijk! De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn.” Jehovah heeft het hier dus over de verlossing die pas zal komen aan het einde van het samenstel, oftewel aan het einde van het tijdperk. Dit heeft dus tot op de dag van vandaag nog steeds niet plaatsgevonden. Jehovah God zal namelijk éérst nog zijn Naam moeten heiligen en degenen moeten straffen die zijn Naam hebben ontheiligd.

Maar op welke manier hebben de Jehovah’s Getuigen dan Gods heilige naam ontheiligd?

Welnu, dat zijn nogal wat manieren… De meeste mensen zijn ondertussen wel bekend geraakt met de kwestie omtrent het kindermisbruik binnen de Wachttoren-organisatie. En het blijft helaas niet alleen maar bij kindermisbruik. Uiteraard is seksueel kindermisbruik iets afgrijselijks. Tegelijkertijd claimt het Wachttorengenootschap ook dat ze kindermisbruikers aanpakken. De praktijk wijst echter uit dat dit helaas niet echt het geval blijkt te zijn, nietwaar?

Het Wachttorengenootschap heeft onlangs nog hun beleid omtrent seksueel kindermisbruik aangepast. Echter weten we uit ervaringen uit het verleden dat ze dit soort zaken het liefste onder het spreekwoordelijke tapijt vegen, waarbij ze de ouderlingen de opdracht gaven om dit soort misdaden tegen kinderen vooral niet te melden bij de politie door aangifte te ontmoedigen, etc.

In werkelijkheid hebben de leiders van het Wachttorengenootschap aangetoond dat ze de juridische tegenstanders zijn geworden van seksueel misbruikte kinderen. Kinderen die ondertussen zijn volgroeid tot volwassenen en die tegenwoordig massaal opzoek zijn gegaan naar een financiële compensatie voor datgene wat hen onder het toeziend oog van het Wachttorengenootschap is aangedaan. Het Wachttorengenootschap wil daar helemaal niets van weten, tenzij ze een geheime buitengerechtelijke schikking met het misbruikte slachtoffer kunnen treffen natuurlijk. De advocaten van het Wachttorengenootschap hebben in de praktijk laten zien dat ze bij voorkeur kiezen voor zo’n juridische schikking omdat kindermisbruik abuseze dan bij het misbruikslachtoffer kunnen afdwingen dat hij of zij met niemand mag praten over het misbruik evenals over de hoogte van het bedrag dat ze van het Wachttorengenootschap hebben ontvangen. Dit heet in het juridische jargon een “gag-order”, of ‘spreekverbod’.

Door deze kinderen af te kopen middels een juridische schikking en een zwijgplicht en door dit grove onrecht tegen weerloze kinderen onder het tapijt te vegen, heeft het Wachttorengenootschap de naam van Jehovah op een significante wijze ontheiligd. Daarnaast is er ook niets wat het Wachttorengenootschap nog kan doen om dit ongedaan te maken. Jehovah was gedurende een lange tijd zéér geduldig, maar zodra de dag en het uur aanbreken waarover wordt gezegd dat niemand behalve de Vader deze kent, namelijk de dag waarop de Mensenzoon voor de deur van Gods huis zal staan om deze te oordelen, dan zal Hij al deze zaken op een hele ingrijpende wijze gaan adresseren.

En op dat moment zullen alle Jehovah’s Getuigen dus moeten gaan weten dat Hij Jehovah is. Jehovah’s Getuigen zullen zich dan heel goed in hun oren moeten gaan knopendat het geen loos dreigement was dat ik (Jehovah) dit onheil over hen zou brengen.”

Weet u… ik heb de afgelopen twintig jaar al deze zaken meerdere malen aangekaart bij de leiders van de Jehovah’s Getuigen. Ik heb vele open brieven aan ze geadresseerd en daarnaast heb ik hen ook nog exemplaren geschonken van het boek Jehovah zelf is zo Koning geworden. Ze kunnen dus niet beweren dat ze in volledige onwetendheid verkeren.

Ik wil hier afsluitend ook nog één ding over kwijt: Het Wachttorengenootschap heeft gedurende een hele lange periode hun interpretatie gegeven ten aanzien van alle profetische boeken in de Bijbel. Ze hebben verschillende boeken geschreven en gepubliceerd waarin hun commentaar staat geschreven over het boek Ezechiël, waaruit ik zojuist heb geciteerd. Hun meest recente commentaar op het boek Ezechiël staat geschreven in de publicatie genaamd “Zuivere aanbidding – Eindelijk hersteld!”.  Deze publicatie van het Wachttorengenootschap bevat een zéér interessant ‘nieuw licht’. Wanneer het Wachttorengenootschap met ‘nieuw licht’ komt, dan betekent dit dat ze herzieningen hebben doorgevoerd met betrekking tot zaken die ze eerder nog onderwezen als absolute waarheid. In dat zogenaamde ‘nieuwe licht’ dat in de ‘Zuivere aanbidding-publicatie’ werd opgenomen, beweert het Wachttorengenootschap nu ineens dat het ‘Jeruzalem’ uit de profetie, dat wil zeggen: het Jeruzalem dat van oudsher de stad was waar Jehovah zijn naam liet wonen en dat op een later moment werd vernietigd, de heidense christenheid zou symboliseren, vanwege de grootschalige afgoderij die in deze stad werd bedreven.

Op het eerste oog klinkt deze interpretatie van het Wachttorengenootschap ook best aannemelijk, gezien de mate van afgoderij binnen de kerken van de heidense christenheid, in combinatie met hun opgelopen bloedschuld en allerlei andere soorten kwaad waaraan ze zich in de loop der eeuwen aan hebben schuldig gemaakt. De heidense christenheid is ook absoluut doordrenkt met afgoderij, bloedschuld en allerlei andere kwaadaardige zaken. Wanneer Jehovah’s Getuigen zichzelf vergelijken met de heidense christenheid kunnen Jehovah’s Getuigen daardoor best een goed gevoel over zichzelf krijgen. Jehovah’s Getuigen zullen dan met trotse toon richting de buitenwereld verklaren dat zij zich niet schuldig maken aan afgoderij omdat ze zich niet bezighouden met het aanbidden van Maria-beeldjes en allerlei heilig verklaarde kerkelijke figuren. Ook zullen Jehovah’s Getuigen trots vertellen dat ze geen kruisbeelden aanbidden en dat ze geen andere heidense symbolen gebruiken, enz.

Hoe dan ook, in hun nieuwe licht claimt het Wachttorengenootschap dus dat ze niet langer meer geloven dat de heidense christenheid het Jeruzalem uit de profetie vertegenwoordigt. Dat is dan ook zeker interessant te noemen omdat dat ook precies is wat ik al bijna 2 decennia lang verkondig. Ik heb dit ook uitgebreid onderbouwd in het boek dat ik in 2005 heb gepubliceerd en heb verspreid onder het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen.

Het Besturende Lichaam heeft in hun nieuwe licht dus aangegeven dat de christenheid niet langer het profetische Jeruzalem vertegenwoordigt, en tegelijkertijd hebben ze niet de moeite genomen om daarbij te vermelden wat het profetische Jeruzalem dan wél vertegenwoordigt. Dat was blijkbaar te veel moeite voor het Besturende Lichaam.

Persoonlijk geloof ik dat het Jeruzalem uit de bijbelse profetie de gemeente van Christus typeert. Net zoals dat het vroegere Israël Jehovah’s toenmalige organisatie was, zo werd Israël op een gegeven moment gecorrumpeerd en verdorven en ze hielden zich ook op grote schaal bezig met afgoderij. Satan kaapte vervolgens de gemeente en hij beïnvloedde het zodanig dat het compleet afvallig werd. Vervolgens werd Jehovah genoodzaakt om actie te ondernemen en Hij heiligde daarna zijn Naam en gaandeweg zorgde Jehovah er ook nog voor dat terwijl Hij dit deed, zijn voornemens ook nog eens werden vervuld. Dankzij de komst van Jezus werd er een nieuwe organisatie opgericht, waardoor Jehovah in staat werd gesteld om Israël, als zijnde het voormalige uitverkoren volk, compleet te laten vallen.

En iedereen die tegenwoordig beweert dat de huidige politieke staat Israël in het Midden-Oosten de bijbelse profetie zou vervullen omdat Israël na de Tweede Wereldoorlog een natie zou zijn geworden, die heeft echt geen flauw benul van waar hij het over heeft. Deze mensen hebben werkelijk geen enkel benul over hoe de bijbelse profetie in elkaar zit en wat Jehovah’s voornemens zijn. Ook het Wachttorengenootschap zit min of meer in hetzelfde schuitje, maar dan wel met een wezenlijk verschil: Het Wachttorengenootschap draagt een zwaardere verantwoordelijkheid en ze zijn daarom ook meer aansprakelijk in de ogen van God omdat ze niet doordrenkt zijn met dezelfde onwetendheid en achterlijkheid die we wel tegenkomen in de kerken van de christenheid die roepen dat Jezus zelf God is etc.

Als afsluiting wil ik graag ook nog iets aanhalen uit het boek Ezechiël, speciaal voor personen die nog steeds denken dat de informatie uit Ezechiël alleen maar betrekking heeft op de lang vervlogen dagen uit de oudheid en die ook geloven dat dit boek alleen maar een beschrijving betreft over de wijze waarop God in het verre verleden omging met de oude natie Israël en wat het vertegenwoordigt. In hoofdstuk 36 en 37 van Ezechiël staat een beschrijving opgetekend van de situatie die was ontstaan nadat de Joden weer terugkwamen uit Babylon. Jehovah zei toen: Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest in jullie leggen. Ik zal het hart van steen uit jullie lichaam verwijderen en jullie een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in jullie leggen en ik zal zorgen dat jullie mijn voorschriften naleven, en jullie zullen je houden aan mijn rechterlijke beslissingen. Dan zullen jullie wonen in het land dat ik aan je voorouders heb gegeven, en jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.”

Vervolgens komt dus deze Coalitie van natiën genaamd Gog van Magog tegenover Israël te staan om ze uit te roeien. De Bijbel verklaart dat dit allemaal zal gaan plaatsvinden Aan het einde van de dagen”, oftewel het ‘laatste deel der dagen’. Dat detail in Ezechiël 38:16 is dan ook uiterst belangrijk omdat het ‘einde van de dagen’ dezelfde periode betreft waarin ook Jezus Christus weer terugkomt naar de aarde. Deze periode wordt ook wel ‘de tijd van het einde’ genoemd, of ‘het einde der tijden’, of zoals de Nieuwe Wereldvertaling het zegt: het ‘besluit van een samenstel’ of het ‘einde van een tijdperk’. Dat is dus het moment waarop deze symbolische Gog van Magog zal komen. Jehovah zal daar vervolgens ook op gaan reageren. Dit wordt beschreven in het 39ste hoofdstuk van Ezechiël.

Daar lezen we het volgende: Ik zal vuur op Ma̱gog af sturen en op degenen die in veiligheid de eilanden bewonen, en ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben. Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël en ik zal niet meer toelaten dat mijn heilige naam wordt ontheiligd. En de volken zullen moeten weten dat ik Jehovah ben, de Heilige in Israël.” (Ezechiël 39:6)

Hoe dan ook, ik kan over dit onderwerp nog een hele lange tijd doorpraten, maar ik probeer om mijn zondagse toespraken te beperken tot een half uur. Volgens mij heb ik die 30 minuten inmiddels al ruim overschreden. Het is eigenlijk vergelijkbaar met de openbare lezing in de Koninkrijkszaal. Vroeger duurde de openbare lezing op zondag altijd rond de 45 minuten maar tegenwoordig hebben ze de spreektijd verkort tot ‘slechts’ een half uur, dus ik sluit me daar maar bij aan.

Bedankt voor het kijken / lezen en wellicht tot de volgende week. Ik zal proberen om dan weer een nieuw extra lang artikel te publiceren.