Dit artikel betreft een recensie van het Wachttoren-studieartikel #37 uit 2022, getiteld: “Je kunt je broeders en zusters vertrouwen”.

1. IN Satans wereld weten mensen niet wie ze nog kunnen vertrouwen. Ze zijn teleurgesteld in zakenlui, politici en geestelijken. En vaak kunnen ze voor hun gevoel buren, vrienden en zelfs familieleden niet vertrouwen. Dat verbaast ons niet. Volgens de Bijbel zouden mensen in de laatste dagen ‘ontrouw’, ‘kwaadsprekers’ en ‘verraders’ zijn. Ze zouden lijken op de god van deze wereld, die allesbehalve betrouwbaar is.

Satans wereld bevindt zich niet slechts ‘daarbuiten’. Satan oefent zelfs een zeer krachtige invloed uit op degenen die zichzelf beschouwen als ware christenen. Jehovah laat feitelijk een werk van Satan toe en Hij laat toe dat een zogenaamde mens van wetteloosheid een bedrieglijke invloed mag uitoefenen op alle mensen. Hier zal verderop nog dieper op worden ingegaan.

Opmerking: hoewel het Wachttorengenootschap het tot vervelens toe maar blijft herhalen, leven we op dit moment nog steeds niet in de laatste dagen. Mensen worden inderdaad wel steeds goddelozer, maar de kritieke tijden die moeilijk zijn om door te komen, zijn op dit moment nog steeds niet begonnen. Het is vanzelfsprekend dat wanneer deze tijd van het einde eenmaal begint, dat de enorme mate van goddeloosheid van de beschaving er automatisch ook voor zal zorgen dat die kritieke tijden daadwerkelijk zéér moeilijk zullen zijn om door te komen.

2 Als christenen weten we dat we volledig op Jehovah kunnen vertrouwen. We zijn ervan overtuigd dat hij van ons houdt en zijn vrienden ‘nooit in de steek laat’. We kunnen ook op Christus Jezus vertrouwen, want hij gaf zijn leven voor ons. En we weten uit eigen ervaring dat de Bijbel betrouwbare raad geeft. We weten dus zeker dat we op Jehovah, Jezus en de Bijbel kunnen vertrouwen. Maar sommigen vragen zich misschien af of ze ook altijd op de broeders en zusters kunnen bouwen. Wat is de basis voor vertrouwen in hen?

We mogen er absoluut op vertrouwen dat Jehovah God nooit afstand zal doen van datgene wat Hij zich in zijn hart heeft voorgenomen. Om zijn goddelijke doel volledig te kunnen realiseren, zal God zich echter storten op een ongewoon werk, dat in Jesaja als volgt wordt beschreven: “…om zijn taak uit te voeren — een vreemde taak —en om zijn werk te doen — een ongewoon werk. (Jesaja 28:21)

Wat is dan precies die vreemde taak en het ongewone werk dat Jehovah zal verrichten? Lees daarom alstublieft eens het hele 28ste en 29ste hoofdstuk van het boek Jesaja. Gods ongewone werk houdt in dat de organisatie die door „Jeruzalem” wordt gesymboliseerd, zal worden vernietigd. Aangezien het klopt dat het Wachttorengenootschap opmerkt dat de hele wereld onder de slechte invloed staat van de Duivel en aangezien het klopt dat we elke dag bidden voor de komst van Gods Koninkrijk en dat Zijn wil zal geschieden, betekent dit dus ook dat we ervoor bidden dat God de gehele goddeloze wereld die van God vervreemd is, zal gaan vernietigen. Daar is dan ook niets ongewoons aan. Jehovah God heeft namelijk al eens eerder een hele wereld verwoest. Maar waarom zou Jehovah God dan de gemeente van Christus willen vernietigen? Dat zou namelijk inderdaad wel een hele vreemde taak en een heel ongewoon werk zijn!

De reden voor dit alles is natuurlijk het feit dat de leiders die zich in “Jeruzalem” bevinden, een grote leugen hebben bewerkstelligd die gericht is tegen Gods goedgelovige volk. Tot hen verklaart Jehovah het volgende: Hoor daarom het woord van Jehovah, jullie opscheppers, jullie heersers van dit volk in Jeruzalem, want jullie zeggen: ‘We hebben een verbond gesloten met de Dood, met het Graf zijn we een overeenkomst aangegaan. Als de kolkende stortvloed voorbijkomt, zal die ons niet treffen, want we houden ons schuil in een leugen en we verbergen ons in bedrog. (Jesaja 28:14-15)

De kolkende stortvloed zal het gevolg zijn van de komst van Christus, die de woedende draak ertoe zal aanzetten om een stortvloed van tirannie te ontketenen met het doel om al het nageslacht van God compleet van de aardbodem weg te vagen. Deze stortvloed zal dienen om Gods voornemen te realiseren om zodoende alle leugens weg te vagen die het fundament vormen van het Wachttorengenootschap; namelijk het verzinsel dat Christus op dit moment al zou zijn gekomen, dat de grote verdrukking alleen maar zal worden gericht tegen valse religie; dat Jehovah’s organisatie zal dienen als een toevluchtsoord en daarnaast nog vele soortgelijke onwaarheden die teveel zijn om hier allemaal op te sommen. Inderdaad, Gods woord is betrouwbaar. Het is dan ook heel betreurenswaardig om te moeten constateren dat de zogenoemde dronkaards van Efraïm niet in staat blijken te zijn om de oordelen van Jehovah te kunnen begrijpen.

5 Sommigen vinden het moeilijk hun broeders en zusters te vertrouwen. Het kan zijn dat iemand in de gemeente hun vertrouwen heeft beschaamd of een belofte heeft verbroken. Of misschien heeft iemand iets gezegd of gedaan dat veel pijn deed. Zulke ervaringen kunnen het moeilijk maken anderen te vertrouwen. Wat kan je helpen meer vertrouwen te krijgen in je broeders en zusters?

Zoals we reeds gewend zijn van de schrijvers van het Wachttorengenootschap, richten ze hun aandacht vooral op de kleine problemen terwijl ze de echte grote dingen steevast negeren. Wanneer er bijvoorbeeld zaken worden besproken die Jehovah’s Getuigen tot struikelen zouden kunnen brengen, zal het Wachttorengenootschap allerlei problemen naar voren schuiven die mogelijkerwijs een negatieve invloed zouden kunnen hebben op Jehovah’s Getuigen in hun plaatselijke gemeenten, terwijl ze tegelijkertijd het feit negeren dat de handelingen van het Besturende Lichaam van het Wachttorengenootschap juist verreweg de grootste oorzaak tot struikelen vormt.

Zo geldt dit ook wanneer het gaat om het vertrouwen stellen in onze broeders. De werkelijke vraag waar het hier om gaat is deze: Moeten we ons onvoorwaardelijke vertrouwen stellen in broeders die verantwoordelijke posities bekleden? Wanneer we deze vraag nog specifieker stellen: moeten we ons vertrouwen stellen in de mannen die de organisatie runnen? Zoals alinea acht uit het betreffende Wachttorenartikel opmerkt: Vertrouwen moet, net als respect, verdiend worden. En dat kost tijd. Hoe kun je vertrouwen in je broeders en zusters opbouwen?”

Vertrouwen moet worden verdiend – dat is absoluut waar. En zodra dit vertrouwen eenmaal is verdiend, moet dit vertrouwen ook in stand worden gehouden, want het is onnodig om te zeggen dat vertrouwen ook kan worden geschonden; degenen die we vertrouwen, zouden ons vertrouwen namelijk ook kunnen beschamen. Wanneer we bijvoorbeeld met onze eigen ogen een lid van het Besturende Lichaam in een rechtbank onder ede zien liegen en zien ontkennen dat hij beweerde het enige ware kanaal van goddelijke waarheid te zijn, dan voelen we ons verbijsterd en aangedaan. Wanneer we een lid van het Besturende Lichaam met boze toon horen opscheppen over dat niemand kleine kinderen zo goed beschermt tegen seksuele roofdieren als „Jehovah’s organisatie”, dan walgen we terecht van zulke schaamteloze oneerlijkheid. Wanneer we een video te zien krijgen van leden van het Wachttorengenootschap die op een luchthaven worden begroet alsof ze rondreizende rocksterren zijn, dan worden we hierdoor gealarmeerd. Wanneer we een video te zien krijgen van een lid van het Besturende Lichaam die op een druilerige zondagochtend rondslentert met een winkelwagentje vol met eersteklas dure whisky, dan kan daardoor ons vertrouwen in de ‘slaaf’ worden geschonden. We zien het Besturende Lichaam via hun Besturende Lichaam-Updates op JW-Broadcast impliceren dat Jehovah redding zou hebben verschaft door middel van Pfizers omstreden experimentele gen-veranderende elixer. Een elixer waarmee we onszelf volgens hen zouden moeten injecteren. Deze substantie die inmiddels miljoenen mensen heeft Besturende Lichaam update 10gedood en verwondt zou volgens het Besturende Lichaam dan ook de enige manier zijn om in het ‘land der levenden’ te kunnen blijven om zodoende een verkoudheidsvirus te kunnen overleven dat na besmetting een overlevingskans kent van 99,8%. Met dit in het achterhoofd weten we zeker dat we worden bedonderd. Het vertrouwen is dan ook ontegenzeggelijk geschonden.

12 Jezus vertrouwde zijn discipelen ondanks hun tekortkomingen. Toen Jakobus en Johannes hem om een speciale positie in het Koninkrijk vroegen, twijfelde hij er niet aan dat ze Jehovah met de juiste motieven dienden. Hij zette ze niet af uit hun ambt als apostel

Vertrouwde Jezus Judas? In zekere zin deed hij dat. Toen Jezus aan de Paschatafel het brood doopte en het aan zijn verrader gaf waarop Satan op dat moment bezit nam van Judas, vertrouwde Jezus erop dat Judas zijn goddeloze daad zou voltooien en hem aan de Joden zou uitleveren en daarmee de profetie zou vervullen. Bezien vanuit het standpunt van zijn discipelen leek het misschien vreemd en ongewoon dat God het aan mensen toestond om zijn eniggeboren Zoon te executeren.

U kunt in de Bijbel zoeken zoveel u wilt, maar u zult in de gehele Bijbel geen enkele passage vinden die ons aanspoort om “ons vertrouwen te stellen in onze broeders”. Jozef stelde zijn vertrouwen in zijn broers en hij vertelde op onschuldige wijze zijn dromen aan hen. Ze wilden hem eerst vermoorden en uiteindelijk verkochten ze hun jongste broer als slaaf.

Aan de andere kant staat de Schrift boordevol met vermaningen om juist op Jehovah God te vertrouwen. Hoewel er velen zullen zijn die het wellicht moeilijk zouden vinden om te accepteren – of voor wie het zelfs helemaal onmogelijk is om te geloven — het vertrouwen in Jehovah en het vertrouwen in mensen of een organisatie — sluiten elkaar wederzijds uit. Met andere woorden, we kunnen niet ons volledige vertrouwen stellen in Jehovah wanneer we tegelijkertijd ook ons vertrouwen stellen in mensen — punt uit. De reden dat dat zo is, is omdat deze mannen beweren dat zij betrouwbare bestuurders zouden zijn die bevoegd zijn om ons naar het paradijs te leiden.

Wat betreft Judas, die samen met Christus aan dezelfde tafel van het verbond zat: in het gebed verwees Jezus naar hem als de “zoon van vernietiging”. Die aanduiding heeft dan ook een diepgaande profetische betekenis. De profeet Paulus voorspelde dat er een zoon van vernietiging – ook wel bekend als een mens der wetteloosheid – aanwezig zal zijn wanneer Christus terugkeert om het huis van zijn Vader te inspecteren. Deze mens der wetteloosheid zal zich op dat moment bevinden in de tempel van Jehovah en presenteert zichzelf alsof hij een god is. Paulus waarschuwde de broeders nog op strenge toon om hun vertrouwen vooral niet te stellen in beweringen van degenen die zich slechts voordoen als apostelen en die beweren dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al zou zijn begonnen en dat de dag des Heren al zou zijn aangebroken. De apostel onthulde verder ook nog dat de parousia-beweringen deel uitmaken van Satans „werk” om zodoende de zoon der vernietiging te promoten als zijnde de woordvoerder van Jehovah. Hij bezit het mysterieuze vermogen om het precieze jaar te kunnen voorspellen waarin Jezus de macht over het Koninkrijk opneemt en waarin de duivel en zijn engelen uit de hemel worden geworpen. Absoluut zeer indrukwekkend.

17 Vertrouwen is zeldzaam in Satans wereld. Maar onder de broeders en zusters overal ter wereld heerst vertrouwen op basis van liefde. Dat vertrouwen draagt bij tot onze vreugde en eenheid. En het zal een bescherming zijn als we moeilijke tijden meemaken. Wat moet je doen als je vertrouwen is beschaamd? Probeer de dingen te bekijken vanuit Jehovah’s perspectief, pas Bijbelse principes toe, ontwikkel diepe liefde voor je broeders en zusters en leer van Bijbelse voorbeelden.

We gaan inderdaad moeilijke tijden tegemoet. Jezus verwees naar het uur der beproeving dat over de gehele wereld zal komen. Vooral Jehovah’s Getuigen zullen flink op de proef worden gesteld. Dat komt doordat het dan voor iedereen duidelijk zal worden dat de 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap niets minder is dan een regelrechte keiharde leugen. Hoe zal dit zich dan gaan openbaren? Dit zal voor iedereen pas echt duidelijk gaan worden zodra alle zaken waarover het Wachttorengenootschap beweert dat deze dingen al lang geleden sinds het jaar 1914 zouden zijn vervuld, ineens daadwerkelijk beginnen uit te komen; namelijk een enorme wereldoorlog, wijdverbreide voedseltekorten – zelfs in de welvarende landen, vergezeld van nog dodelijkere ziektes die zullen worden losgelaten uit de tientallen biowapenlaboratoria die zich over de hele wereld bevinden. Naast al deze verontrustende dingen waarschuwde Jezus ons ook nog van tevoren door middel van de volgende woorden: Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. (Mattheüs 24:10-12)

Aangezien nog geen van deze dingen die Jezus voorspelde tot nu toe al zijn uitgekomen – met als uitzondering misschien het feit dat we op dit moment horen over oorlogen en berichten van oorlogen – betekent dit ook dat we de complete ineenstorting van het christendom, zoals er in het hierboven aangehaalde vers wordt geïmpliceerd, nog steeds zullen moeten gaan meemaken; wanneer vertrouwde broeders elkaar zullen gaan verraden; wanneer valse profeten die namens Jehovah spreken valselijk beweren dat Christus zich zou bevinden in de binnenkamers, in een periode wanneer iedereen verbijsterd en verslagen zal zijn. Dan zal er pas een situatie gaan ontstaan waarin het vertrouwen op Jehovah nog de enige hoop zal zijn. Inderdaad, een uur der beproeving!

Net zoals er veel profetieën werden vervuld toen Jezus een mens werd, zo zullen ook vele profetieën worden vervuld wanneer de Heer weer zal terugkeren. Ik moet hierbij denken aan 2 specifieke profetieën.

Kijk allemaal uit voor je naaste en vertrouw zelfs je broeder niet. Want elke broeder is een verrader en elke naaste een lasteraar. (Jeremia 9:4)

De beste van hen is als doorns, de oprechtste is erger dan een doornhaag. De dag van je wachters en van je afrekening komt eraan. Nu zullen ze in paniek raken. Geloof niet in je vriend, vertrouw niet op een goede vriend. Let op wat je zegt tegen degene die in je armen ligt. Want een zoon veracht zijn vader, een dochter verzet zich tegen haar moeder en een schoondochter tegen haar schoonmoeder. Je huisgenoten zijn je vijanden. (Micha 7:4-6)

Bijbelstudenten zullen herkennen dat Jezus tijdens verschillende gelegenheden citeerde uit de profetie in Micha. Hij verklaarde in het algemeen dat de vijanden van een mens de personen in hun eigen huishouden zullen zijn. Jezus zinspeelde ook op de profetie toen hij sprak over het besluit, wanneer broeders elkaar zullen verraden en wanneer kinderen hun eigen ouders zullen uitleveren om ter dood te worden gebracht en vice versa. Het volgende vers in Micha wordt gericht aan degenen die niet tot struikelen zullen worden gebracht: Maar ik, ik zal blijven uitzien naar Jehovah. Ik zal geduldig wachten op de God van mijn redding. Mijn God zal mij horen. (Micha 7:7)

Zoals hierboven al eerder werd opgemerkt sluiten het vertrouwen in Jehovah en het vertrouwen in onze broeders elkaar uit. Er is maar 1 optie mogelijk:  óf we vertrouwen tijdens het uur der beproeving uitsluitend op Jehovah en Christus, óf we stellen ons vertrouwen in mensen.

Welke keuze zult u straks gaan maken?