In Mattheüs 24: 6 staan de woorden van Jezus opgetekend waarmee hij zijn discipelen waarschuwde: “Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Daarna voorzei Christus: “Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn. Al die dingen zijn het begin van de weeën.(Matt 24:7-8)

Dienen we nu te geloven dat het “begin van de weeën” verspreid plaatsvindt over meerdere generaties om baan te maken voor een langere periode van relatieve vrede, en dat de oorspronkelijke generatie die met hun eigen oren hebben gehoord over de berichten van deze oorlogen, eerst zouden moeten overlijden, lang vóórdat al deze dingen vervuld zouden zijn? Hoe raar het ook mag klinken, is dit toch precies hetgene wat Jehovah’s Getuigen op dit moment massaal geloven.

Maar aangezien de oorlogen en de berichten van oorlogen voorafgaan aan de uiteindelijke grote oorlog waarin natie tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk zal opstaan, en waarvan Jehovah’s Getuigen stellig geloven dat de profetie van Christus betreffende natie die tegen natie streed, al lang geleden in 1914-1918 zou zijn vervuld, zijn hierdoor dus de woorden van Jezus Christus betreffende de “oorlogen en berichten van oorlogen”, die vooraf zullen gaan aan de enorme oorlog gedegradeerd tot iets irrelevants voor alle Jehovah’s Getuigen in deze tijd. Trouwens geldt ditzelfde evenmin ten aanzien van het aspect dat natie tegen natie zal opstaan. In de ogen van Jehovah’s Getuigen behoort dit allemaal tot de vervlogen dagen uit de geschiedenis en zouden al deze profetieën al lang geleden zijn vervuld.

Ondertussen lezen we in het nieuws steeds meer berichten dat de natiën zich op het huidige moment koortsachtig aan het voorbereiden zijn op een wereldwijde oorlog. Sinds 2001 hebben de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten hun kunstmatig gefabriceerde oorlog tegen het terrorisme gebruikt als excuus om Afghanistan en Irak binnen te vallen en meer recentelijk voerden ze bombardementen uit op Libië onder het valse voorwendsel van humanitaire doeleinden. Gedurende het afgelopen decennium hebben de Verenigde Staten stilletjes honderden militaire bases en buitenposten over de hele wereld zitten bouwen, terwijl ze tegelijkertijd steeds geavanceerdere wapens aan het ontwikkelen waren.

De landen die toen als volgende in het vizier kwamen waren Syrië en Iran. Echter zijn Syrië en Iran zwaar bewapend en hebben sterke banden met zowel China als Rusland. Elke aanval, vooral op Iran, zal ervoor zorgen dat Rusland en China ook in het conflict betrokken raken, wat we bijvoorbeeld hebben kunnen zien in Syrië, waarbij Russische troepen werden ingezet om president Assad in het zadel te houden. Het risico op een oorlogsschouwspel waar vrijwel alle nucleaire mogendheden ter wereld bij betrokken zullen raken is daarom ook zeer zeker aanwezig.

Het Wachttorengenootschap heeft Jehovah’s Getuigen ervan verzekerd dat er geen Derde Wereldoorlog meer zal komen – dat volgens hen het teken van het besluit van het samenstel van dingen zich in de toekomst onmogelijk nog overtuigender zou kunnen gaan openbaren dan in het verleden. Wat veel Getuigen echter niet weten is dat het Wachttorengenootschap door de jaren heen stiekem talrijke aspecten ten aanzien van de manifestatie van het teken heeft herzien, waarbij de vervulling van deze aspecten werd verschoven naar een toekomstig moment. En ze doen dit allemaal ondanks het feit dat het Wachttorengenootschap nog steeds leert dat Christus al meer dan een eeuw geleden als een dief in de nacht gearriveerd zou zijn. Jezus voorzei bijvoorbeeld dat mensen flauw zouden vallen van vrees in verwachting van de dingen die over de wereld zouden komen. Decennialang werd aan Jehovah’s Getuigen geleerd dat dit aspect van de profetie zich al die tijd al ten volste aan het openbaren was. Echter heeft het Wachttorengenootschap nu de vervulling ervan zonder enig trompetgeschal verschoven naar een toekomstig moment.

Daarnaast onderwees het Wachttorengenootschap ook dat het profetische walgelijke ding al zou staan waar het niet hoort te staan. Echter werd door het Genootschap ook dat aspect van het teken van Christus verschoven naar de toekomst. Dit houdt in dat het feitelijk betekent dat er op dit moment dus niemand meer op aarde leeft die al deze dingen heeft zien gebeuren die Jezus had voorzegd. Maar zei Jezus dan niet: “als jullie al die dingen zien, dan sta ik voor de deur”? Het Wachttorengenootschap geeft zelf immers toe dat we al deze dingen nog niet hebben gezien. En aangezien er vandaag de dag niemand meer leeft die persoonlijk getuige is geweest van de Eerste Wereldoorlog, is de harde realiteit echter dat de vervulling van het teken van het einde in nog geen enkel opzicht aan ons is geopenbaard.

Dit zou uiteraard wel heel snel kunnen gaan veranderen.

empty shelvesDe vraag die alle Jehovah’s Getuigen zichzelf echter zouden moeten stellen is deze: “Hoe zal ik persoonlijk reageren als de wereld plotseling in een wereldoorlog zou worden gestort terwijl er zelfs in welvarende landen op grote schaal voedseltekorten zouden ontstaan als gevolg van een hyperinflatie of als gevolg van een regelrechte economische ineenstorting?

Wat nou als zich tegelijkertijd een of ander dodelijk virus zou aandienen, zoals de Spaanse griep,  of misschien wel een virus zoals de pest (Zwarte Dood) die opzettelijk wordt losgelaten als gevolg van biologische oorlogsvoering? Zult u die gebeurtenissen dan beschouwen als het authentieke teken van Christus die op dat moment voor de deur zal staan? Zult u er vervolgens ook naar handelen, zelfs indien het Wachttorengenootschap een dergelijk standpunt zal afkeuren?

Trouwens, zou het Wachttorengenootschap, zodra de ruiters van de Apocalyps in de nabije toekomst zullen worden losgelaten uberhaupt nog enige mate van geloofwaardigheid overhebben? Zij zijn tenslotte de door God aangestelde getrouwe en beleidvolle slaaf- en ‘wachterklasse’. Hoe zou het op dat moment in hemelsnaam mogelijk kunnen zijn dat ze miljoenen goedgelovige schapen al die tijd hebben weten te misleiden ten aanzien van zoiets cruciaals als de terugkeer van Jezus Christus? Wat zal er vervolgens gaan gebeuren met het geloof van Jehovah’s Getuigen, zodra ze rechtstreeks geconfronteerd zullen worden met het feit dat hun lang gekoesterde 1914 parousia niets anders zal blijken te zijn als een slim bedacht verzinsel  – Een loutere bedrieglijke invloed? Wat dan?

Na de eerste barensweeën te hebben voorspeld, zei Jezus verder: Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. (Matt 24:9-10)

In diezelfde context voorspelde Jezus ook dat er valse profeten zullen opstaan en velen zullen misleiden. De hele wereld is door Satan verblind en dit is ook altijd al zo geweest, dus wat heeft het dan voor zin om degenen die misleid zijn nog verder te misleiden? Satan is, zoals Jezus ook al aangaf, voornemens om de uitverkorenen te misleiden. Jezus voegde daaraan toe: “indien mogelijk.” Wat zou nou op dat bewuste moment de uitverkorenen mogelijkerwijs kunnen misleiden? De enige mogelijkheid dat de uitverkorenen misleid zouden kunnen worden is als ze door Satan op het verkeerde been zouden worden gezet wanneer de Duivel gebruik zou maken van hun alom vertrouwde en geliefde Wachttoren-organisatie.

De ironie van dit alles is dat het Wachttorengenootschap er al heel lang van wordt beschuldigd dat zij een valse profeet is vanwege de vele verwachtingen die door de Wachttoren-organisatie zijn gekweekt en vervolgens ook niet zijn uitgekomen. Echter zal blijken dat tijdens de authentieke parousia (Tweede Komst van Christus), datgene wat op het spel zal komen te staan aanzienlijk groter zal zijn dan het geval was tijdens soortgelijke situaties uit het verleden waarbij de zaken die het Wachttorengenootschap had voorspeld niet uitkwamen. In die periode zullen Jehovah’s Getuigen te maken gaan krijgen met talloze valse profeten, waarschijnlijk in de vorm van het Wachttorengenootschap zelf en misschien ook wel doormiddel van splintergroeperingen, die bedoeld zullen zijn om te voorkomen dat christenen de werkelijke Christus zullen gaan volgen.

Het staat buiten kijf dat het Wachttorengenootschap het geloof van Jehovah’s Getuigen domineert. Getuigen verwijzen ook weleens liefdevol naar de organisatie als “moeder”. Het is daarom ook onvermijdelijk dat er op dat moment massa’s Jehovah’s Getuigen zullen zijn die tot struikelen zullen worden gebracht zodra hun moeder te schande zal worden gemaakt en het zwijgen zal worden opgelegd. Dit komt overeen met wat een profeet ooit heeft geprofeteerd: Op klaarlichte dag zul je daarom struikelen en met jou zal de profeet struikelen, alsof het nacht was. En ik zal je moeder het zwijgen opleggen. Mijn volk zal het zwijgen worden opgelegd, omdat er geen kennis is. (Hosea 4: 5-6)

Degenen die op dat moment slechts volgelingen van mensen zullen zijn, en zeker ook de vooraanstaande ouderlingen die zich opschepperig profileren als trouwe ‘mannen van de Organisatie’, zullen straks tot in hun kern beginnen te wankelen. Degenen onder hen die dan hun banden in welke vorm dan ook met de Wachttoren-organisatie zullen gaan verbreken om Christus te volgen, zullen op dat moment worden vervolgd en gehaat door hun voormalige broeders. Zult u onder zware omstandigheden zoals een door de politiek afgekondigde noodtoestand nog de moed hebben om te blijven prediken, zelfs zonder het ondersteunende materiaal dat van het Wachttorengenootschap afkomstig is? Zult u het geloof bezitten waarmee u desnoods helemaal alleen staande zult blijven, zelfs onder de eventuele dreiging dat u zult worden afgevoerd richting een concentratiekamp?

In die periode zullen de werkelijke uitverkorenen worden gebrandmerkt als leden van een gevaarlijke sekte. Waarschuwde Jezus ook niet van tevoren dat familieleden hun eigen bloedfamilie zouden overleveren om hen ter dood te laten brengen? Ook dit maakt deel uit van het teken van Christus en zal zeker in vervulling gaan ten aanzien van Jehovah’s Getuigen-gezinnen en zelfs ex-Jehovah’s Getuigen.

Hoewel een dergelijke uitkomst op dit moment zeer onwaarschijnlijk zou kunnen lijken, kan de situatie in de wereld letterlijk van de ene op de andere dag rigoureus veranderen. Nu we zien dat de natiën van deze aarde op dit moment lijnrecht tegenover elkaar staan aan de vooravond van een nucleaire oorlog en een wereldwijde economische ineenstorting, zouden alle Jehovah’s Getuigen eens ernstig bij zichzelf te rade moeten gaan of ze zich bewust zijn van het feit dat het bovenstaande onaangename scenario op heel korte termijn weleens de ijskoude realiteit zou kunnen gaan worden.