Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 5 juli 2012 en heeft een update gekregen.

Volgens het Wachttorengenootschap was het jaar 1914 de belangrijkste datum in de hele menselijke geschiedenis. Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten, heeft het Wachttorengenootschap alle profetie verbonden aan die bewuste datum. Tot ongeveer 1970 hield het Wachttorengenootschap vol dat de grote verdrukking zelfs al in 1914 was begonnen, maar dat God de dagen ervan het had verkort en ook dat de wereld zich vanaf dat moment bevond in een interval van het oog van de storm.

Vermoedelijk zou volgens het Wachttorengenootschap in de periode net na de Eerste Wereldoorlog, toen de Volkenbond werd opgericht de achtste koning aan de macht zijn gekomen om gedurende zijn geprofeteerde enkele uur te regeren. Uiteraard kan er ook geen enkele Jehovah’s Getuige uitleggen hoe de Volkenbond iedereen ervan zou hebben kunnen weerhouden om te kunnen kopen en verkopen, en ook kunnen ze geen antwoord geven op de vraag hoe het beest diegenen zou hebben vermoord die het beeld van het beest niet wilden aanbidden. Evenmin kan geen enkele Jehovah’s Getuige redelijkerwijs verklaren waarom God willekeurig iemand tot de eeuwige dood zou veroordelen omdat die persoon op een bepaald moment in de geschiedenis vond dat de inmiddels opgeheven Volkenbond een bewonderingswaardige instelling zou zijn geweest.

Jehovah’s Getuigen geloven dat Satans “korte tijd” om de wereld te terroriseren al langer dan een eeuw voortduurt, ondanks het feit dat de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog over het algemeen heeft kunnen genieten van een langere periode van relatieve vrede en voorspoed. Het lijkt er overigens sterk op dat we ons momenteel bevinden op een kantelpunt waarbij dit binnenkort allemaal zal gaan veranderen.

In Openbaring 3:10 sprak Jezus over een andere tijdsperiode, namelijk “het uur van beproeving”, en hij zei hierover het volgende: “Omdat je het woord over mijn volharding hebt nageleefd, zal ik jou beschermen in het uur van beproeving, dat over de hele bewoonde aarde moet komen om hen die op aarde wonen, op de proef te stellen. Ik kom vlug. Blijf vasthouden aan wat je hebt, zodat niemand je je kroon afneemt.”

En wanneer zal dan precies dit “uur van beproeving” dat over de wereld zal komen gaan plaatsvinden? Het uur begon in het jaar 1918 – althans volgens het Wachttorengenootschap dan. Volgens het Wachttorengenootschap zou “het uur van beproeving” al meer dan 100 jaar lang aan de gang zijn! Alleen puur dogmatisme kan de stelling overeind houden dat een symbolisch “enkel uur” en “weinig tijd” langer zou duren dan een hele eeuw. Dit is wat het Wachttorenngenootschap verklaarde in het rode boek “Openbaring – Haar grootste climax is nabij”:

“Wat is echter „het uur der beproeving”? Ongetwijfeld moesten die christenen in Asia het hoofd bieden aan een nieuwe golf van verschrikkelijke vervolging die door het keizerlijke Rome tegen hen werd ontketend. Niettemin slaat „het uur der beproeving” voornamelijk op de periode van zifting en oordeel die ten slotte aanbrak gedurende de dag des Heren en die zich vanaf 1918 naar een hoogtepunt beweegt. De beproeving dient om vast te stellen of iemand voor Gods opgerichte koninkrijk of voor Satans wereld is. De beproeving strekt zich over een betrekkelijk korte periode uit, een „uur”, maar ze is nog niet voorbij. Mogen wij tot aan die tijd toch nimmer vergeten dat wij in „het uur der beproeving” leven!”

Echter zal een ieder die ervoor kiest om zijn of haar verstand te gebruiken door op een juiste wijze te redeneren op basis van de Schrift, tot een heel andere conclusie moeten komen. Merk op dat de bovenstaande passage het uur van de beproeving verbindt met de Tweede Komst van Christus. Dat is ook precies de reden waarom Jezus in het hierboven geciteerde Bijbelvers hiernaar verwijst door middel van de woorden “Ik kom vlug”.

Volgens Jezus zal zijn komst en het begin van de ‘dag des Heren’, oftewel de ‘dag van Jehovah’ ook over de hele aarde komen, net zoals het “uur van beproeving”, waarin diegenen verstrikt zullen raken die hier niet tijdig op zullen zijn voorbereid. In Lukas 21:34-36 verklaarde Jezus het als volgt: Let goed op jezelf, zodat je hart nooit overbelast raakt door te veel eten en te veel drinken en de zorgen van het leven. Anders overvalt die dag je plotseling, als een val die dichtklapt. Want die dag zal komen over alle mensen die op aarde leven. Blijf dus wakker en blijf smeken dat het je zal lukken om aan al deze dingen die moeten gebeuren te ontkomen en om vóór de Mensenzoon te staan.

Zelfs het leiderschap van Jehovah’s Getuigen erkent dat deze woorden van Christus op dit moment nog steeds nog niet zijn vervuld. We moeten allemaal nog voor de Zoon des mensen komen te staan in de tijd dat de wereld plotseling zal worden ondergedompeld in een complete chaos. Sommigen zullen op dat moment die geloofsbeproeving niet doorstaan – ze zullen niet ontkomen. Het is dus duidelijk dat de redding die in de Schrift wordt beschreven, op dit moment nog steeds door niemand van ons is bereikt. Christenen dienen dus stevig vast te houden aan hun geloof, zodat Jezus hen zal helpen tijdens het verschrikkelijke “uur van beproeving” dat nog steeds over de wereld moet komen.

In zijn eerste brief schreef Petrus over het beproeven van ons geloof en over de waarde daarvan. Zelfs Jezus werd op de proef gesteld, nietwaar? Hij werd op vele manieren beproefd en verzocht. Maar zouden Jehovah’s Getuigen er dan werkelijk over mogen opscheppen dat ze op dit moment zulk soort geloof zouden bezitten? Zijn Jehovah’s Getuigen dan echt daadwerkelijk op de proef gesteld? Het klopt inderdaad dat we worden onderworpen aan talloze beproevingen en verleidingen waar we allemaal aan worden blootgesteld. Echter komt dit niet doordat we onszelf op dit moment bevinden in het “uur van beproeving”.

Sommige Jehovah’s Getuigen werden in het verleden beslist op de proef gesteld. Zo werden er tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld mannen en vrouwen afgevoerd naar gevangenissen en concentratiekampen. Maar dat is lang geleden. De meeste Jehovah’s Getuigen die deze moeilijke tijden hadden doorgemaakt, zijn op dit moment niet meer in leven. Op dit moment bestaat er een geheel nieuwe generatie die nog absoluut niet zo’n soortgelijke zware beproeving heeft moeten doorstaan.

Dus wat is dan precies “het uur van beproeving” die over de hele aarde zal komen? Het uur zal moeten samenvallen met het symbolische uur waarin de achtste koning over de wereld zal regeren. Maar voordat dit uur echter zal aanbreken zal eerst nog het huidige Anglo-Amerikaanse economische en politieke systeem moeten gaan instorten. Deze gebeurtenis bevindt zich al in de beginfase en wordt alleen nog maar uitgesteld doordat er op grote schaal sprake is van economisch bedrog en fraude op wereldwijd niveau. Echter zal in de nabije toekomst, gedurende een tijd van wereldwijde oorlog, hongersnood en pestilentie gaan blijken dat het hele huidige systeem zal komen in te storten. Dan zal ineens een relatief zorgeloze samenleving worden ondergedompeld in een jungle waarin men tot alles in staat zal zijn om te kunnen overleven.

Volgens de profetie zal het Anglo-Amerikaanse beest op wonderbaarlijke wijze herstellen, wat in het boek Openbaring ook wordt gesymboliseerd door middel van de genezing van de schijnbaar dodelijke wond die de kop van het profetische zevenkoppige beest heeft opgelopen. In datzelfde hoofdstuk wordt ook geschreven dat er een tweehoornig beest uit de aarde zal oprijzen die het bevel zal geven om een beeld van het beest te maken. Dit beeldt het Anglo-Amerikaanse duo af dat zal terugkeren. Oprijzend vanuit de aarde alsof deze uit het graf komt.

Maar in die nieuwe maatschappij die zal ontstaan na de ineenstorting zal het lamachtige tweehoornige beest beginnen te spreken als een draak. Met andere woorden: het beest zal een absolute tiran blijken te zijn – net zoals Satan, de draak. De wereld zal worden onderworpen aan een genocidaal monster dat een groot deel van de bevolking zal uitroeien. “Het uur van beproeving” zal zonder twijfel een soort van gedwongen campagne behelzen om daarmee christenen te dwingen om hun geloof te verloochenen.

In vroegere tijden waren oorlogen meer rechttoe rechtaan en ondanks de barbaarse aard van die oorlogen waren de toenmalige regeringsleiders over het algemeen meer beschaafd dan tegenwoordig het geval blijkt te zijn. Ze legden toen in ieder geval nog officiële oorlogsverklaringen af. Maar dat tijdperk is nu echt voorbij. Op dit moment gebruikt het Rijk bijvoorbeeld terroristen als huurlingen en doen ze alsof ze met hen in oorlog zijn, terwijl het Rijk hen aan de andere kant versterkt en bevoorraadt terwijl ze hen laten vechten tegen bepaalde landen.

Economische oorlogen zijn op dit moment ook al volop aan de gang. Datzelfde geldt ook voor cyberoorlogen. Propaganda vormt de belangrijkste steunpilaar van alle grote nieuwsbronnen. Het lijkt daarnaast ook zeer waarschijnlijk dat het Anglo-beest het Covid-virus op de wereld heeft losgelaten als een vorm van biologische oorlogsvoering. Het moment waarop dit alles zal gaan uitmonden in fysiek wapengekletter kan onmogelijk nog ver van ons verwijderd zijn. Volgens het meest recente “Bulletin of Atomic Scientists” hebben ze de minutenwijzer van hun Doomsday-klok verzet naar 100 seconden voor middernacht. Het uur van beproeving nadert inderdaad snel.

Zoals reeds is opgemerkt, hebben Jehovah’s Getuigen in het verleden oog in oog gestaan met het vuur der beproeving. Wat zou in de toekomst dan mogelijkerwijs een zware geloofsbeproeving voor Jehovah’s Getuigen kunnen gaan worden?

Uit datgene wat we uit de profetieën kunnen afleiden, zal de echte beproeving voor Jehovah’s Getuigen tot stand komen zodra ze zullen worden gedwongen om hun geloof te demonstreren zonder de steun en leiding van het Wachttorengenootschap die hun handje vasthoudt. Dat is nog niet alles. De realiteit zal de leugen op dat moment gaan inhalen, namelijk de gekoesterde waanvoorstelling dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn teruggekeerd.

Het is daarom dan ook geen wonder dat Jezus de enigszins verontrustende vraag stelde: Maar wanneer de Mensenzoon komt, zal hij dan echt zo’n geloof op aarde vinden? (Lukas 18:8)