Dagtekst maandag 4 september (2017)

Laat iedereen die dorst heeft komen. Laat iedereen die wil vrij van het levengevende water nemen. (Openbaring 22:17)

“Hoe kunnen we als leden van de christelijke gemeente erin slagen om deze uitnodiging te verstrekken?Alleen door gemaakt te zijn om ‘harmonieus samengevoegd en samen te werken.” (Efeziërs 4:16) Om de boodschap van het goede nieuws van het Koninkrijk met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen, moeten we ons predikingswerk op een georganiseerde wijze uitvoeren. Daarvoor krijgen we instructies. De leiding die door gemeenten over de hele wereld wordt gegeven, bereidt ons voor op een gezamenlijke inspanning. Nadat we voor de velddienst samen zijn gekomen, gaan we erop uit om de Koninkrijksboodschap aan de mensheid te verkondigen. Door middel van het gesproken woord alsmede door middel van miljoenen exemplaren van op de Bijbel-gebaseerde publicaties verspreiden we deze boodschap. Streeft u er ook naar om de aanwijzingen op te volgen door deel te nemen aan deze speciale predikingscampagne? Door dit te doen, sluit u zich aan bij miljoenen anderen die gezamenlijk de boodschap verkondigen van de “engel die in het midden van de hemel vliegt”, die in Openbaring 14: 6 wordt genoemd.

(Opmerking Nederlandse vertaler: Helaas heeft het Wachttorengenootschap de bovenstaande dagtekst op het moment van vertaling reeds verwijderd van jw.org. Ik was dus genoodzaakt om de bovenstaande tekst uit het Engels te vertalen naar het Nederlands omdat de Engelse brontekst nog wel beschikbaar was.)

Jehovah’s Getuigen dragen bij aan de vervulling van een belangrijke fase van Gods voornemen, welke tweeledig is. Ten eerste: het bijeenverzamelen en beproeven van de geroepenen. En daarnaast in de tweede plaats ook nog het bijeenverzamelen van degenen die uiteindelijk zullen behoren tot de grote schare die de grote verdrukking zullen gaan overleven.

Maar op een bepaald moment (niemand weet de dag of het uur) zal de wereldwijde prediking van Jehovah’s Getuigen plotseling tot een einde komen. Dit zal worden beschouwd als een ongekende ramp, zoals ook wordt weerspiegeld in de profetie van Joël.

Precies zoals Jezus zelf zei, zal het goede nieuws van het Koninkrijk over de hele aarde worden gepredikt en dan zal het einde komen – de tijd van het einde, dat wil zeggen, het besluit. Volgens de illustratie van Jezus betekent de oogst het besluit. Uit de normale gang van zaken in de natuur, blijkt dat de oogst altijd pas plaatsvindt na het zaai- en het groeiseizoen, en vormt dus het besluit van de landbouwcyclus. Wanneer we het hebben over de symbolische oogst zoals in de profetie wordt beschreven, dan zijn degenen die de oogst zullen uitvoeren echter geen mensen maar machtige engelen. Zij zullen worden uitgezonden door de Heer Jezus Christus en ze zullen er vervolgens voor gaan zorgen dat de opbrengst van de oogst bijeen zal worden verzameld. Zij zullen ervoor zorgen dat alle personen die wetteloosheid bedrijven en alle dingen die oorzaak geven tot struikelen, bijeen zullen worden verzameld vanuit zijn Koninkrijk, dat wil zeggen, uit de gemeente van Christus. Daarna zullen (nog steeds tijdens het besluit), de uitverkorenen zo helder gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Dit zal gebeuren zodra alle zonen van het Koninkrijk zullen zijn uitgekozen, en wanneer alle 144.000 verzegelde gezalfden hun uiteindelijke woonplaats in het hemelse huis van de Vader toegewezen zullen hebben gekregen.

Op dat moment, wanneer de eerste opstanding zal zijn begonnen en de 7.000 als laatste op aarde zullen zijn overgebleven, zal de engel uitgaan, zoals beschreven in het 14de hoofdstuk van Openbaring: En ik zag in het midden van de hemel een andere engel vliegen. Hij had eeuwig goed nieuws om bekend te maken aan de bewoners van de aarde, aan alle landen, stammen, talen en volken. Hij zei met luide stem: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want het uur van oordeel door hem is gekomen. Aanbid daarom hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt.” (Openbaring 14:6)

Het strekt tot hun eer dat het Besturende Lichaam zo’n twintig jaar geleden hun leer heeft herzien, door nu te erkennen dat de schapen en de bokken pas op een later moment in de toekomst van elkaar zullen worden gescheiden zodra de Mensenzoon op zijn glorieuze troon plaatsneemt. Dat zal het moment zijn waarop het uur van het oordeel door hem zal beginnen.

Wanneer we ons hiervan bewust zijn, dan moet het ook duidelijk zijn dat de schapen en bokken niet zullen worden geoordeeld voordat het moment heeft plaatsgevonden waarop de tarwe zal worden geoogst en het onkruid zal worden verwijderd en ook niet voordat de slechte slaaf zal worden opgeruimd. Wat voor verdienste zou het tenslotte zijn voor de schapen om goed te doen jegens degenen die uiteindelijk geoordeeld zullen gaan worden als slechte en trage slaven, of om goed te doen jegens degenen die slechts ten onrechte beweerden dat zij de broeders van Christus zijn, maar die in werkelijkheid juist louter werkers der wetteloosheid waren?

Het moge duidelijk zijn dat Jezus zich niet zal laten misleiden door de onzinnige leugen van het Wachttorengenootschap, dat de scheiding van de tarwe en het onkruid al ergens in het jaar 1919 zou hebben plaatsgevonden. Evenzo valt Christus niet te misleiden door middel van de dwaze volharding van het Wachttorengenootschap dat het oordeel over het huis van God al zou hebben plaatsgevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zelfs uit de eigen meest recente herziening door het Wachttorengenootschap, met betrekking tot het moment waarop de getrouwe slaaf zal worden aangesteld over alle bezittingen van zijn meester, blijkt dat er dus een toekomstige dag van afrekening zal moeten gaan plaatsvinden.

Hoe je het ook wendt of keert, pas nadat de 144.000 zich met Christus zullen hebben verenigd op de hemelse berg Sion, ook al zullen sommigen van hen zich op dat moment nog op aarde bevinden, (hun woonplaatsen in de hemel zullen op dat moment al voor hen zijn gereserveerd en gegarandeerd), luidt de aankondiging van de derde engel als volgt: “Als iemand het wilde beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand krijgt, zal hij ook drinken van de wijn van Gods woede, die onverdund in de beker van Zijn woede is ingeschonken. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel voor de ogen van de heilige engelen en voor de ogen van het Lam. De rook van hun pijniging zal voor altijd en eeuwig opstijgen. Dag en nacht is er geen rust voor degenen die het wilde beest en zijn beeld aanbidden en voor iedereen die het merkteken van zijn naam krijgt. Hier komt het op volharding aan voor de heiligen, degenen die zich houden aan de geboden van God en vasthouden aan het geloof van Jezus.” (Openbaring 14:9-12)

Volgens het Wachttorengenootschap begon het uur des oordeels al in het jaar 1914. Indien dat waar zou zijn geweest, dan zou dit betekenen dat het roepen en het uitkiezen van de 144.000 toen in dat jaar al voltooid had moeten zijn. Het moge dus ook duidelijk zijn dat het roepen en het uitkiezen op dat moment nog niet gestopt was. Het is daarnaast ook nog beschamend dat het Wachttorengenootschap beweert dat het Anglo-Amerikaanse beest tijdens de Eerste Wereldoorlog een dodelijke wond aan zijn kop zou hebben ontvangen. (Jehovah’s Getuigen schijnen maar niet te willen beseffen dat Groot-Brittannië en Amerika juist als overwinnaars uit de oorlog waren gekomen.) Daarna zou volgens het Wachttorengenootschap het Anglo-Amerikaanse duo, dat op wonderbaarlijke wijze weer tot leven zou zijn gewekt, het beeld van het beest hebben gefabriceerd in de vorm van de inmiddels opgeheven Volkenbond.

Het Wachttorengenootschap onderwijst feitelijk dat mensen het merkteken 666 van het beest begonnen te ontvangen vanaf het jaar 1921, toen de Volkenbond werd opgericht. Hoewel Amerika destijds niet eens lid was van de Volkenbond, zouden de Amerikanen toen op de een of andere mysterieuze manier volgens het Wachttorengenootschap toch zijn gedwongen om de Volkenbond te aanbidden.

En hoewel het Wachttorengenootschap sindsdien een wereldwijd predikingswerk heeft opgezet om daarmee nieuwe discipelen te maken van personen die op dat moment waarschijnlijk al het 666 merkteken van het beest zouden hebben ontvangen waarvoor ook geen vergeving of redding meer mogelijk is en die onherroepelijk gestraft zullen worden door middel van de permanente tweede dood, zijn Jehovah’s Getuigen zich toch nog steeds niet bewust van de tegenstrijdigheid van deze leer van het Wachttorengenootschap. Inderdaad, het simpele idee dat de Volkenbond het beeld zou zijn geweest van het beest en het idee dat de mensen vanwege hun vermeende trouw aan deze Volkenbond gedoemd zijn tot de tweede dood, is waarschijnlijk een van de stomste dingen die het Wachttorengenootschap ooit heeft uitgekraamd. Echter is dat wel precies datgene wat we zouden mogen verwachten van diegenen die door de Heilige Schrift worden omschreven als “de dwaze profeten”.

De harde waarheid is namelijk dat het beest op dit moment nog steeds niet zijn dodelijke kopwond heeft opgelopen. Evenmin is het beest op dit moment al “op wonderbaarlijke wijze” weer tot leven gekomen en ook heeft het nog steeds geen beeld van zichzelf gemaakt. Dit zijn de dingen die binnenkort zullen moeten gaan plaatsvinden, wat het begin zal zijn van het uur van het oordeel.

Ondertussen stellen de natiën zichzelf op voor een enorme oorlog. De cyber-, diplomatieke, handels- en propagandaoorlogen zijn al enige tijd volop aan de gang. China is in rap tempo bezig om de dollar als de wereld reservevaluta te vervangen, terwijl Amerika sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog altijd de sterkste economische macht was. Inderdaad, het in Londen gecentreerde financiële systeem probeert China te ondersteunen terwijl ze de Verenigde Staten tegelijkertijd proberen te vernietigen, terwijl ze er ook nog werkelijk alles aan hebben gedaan om Trump een nucleaire oorlog in te lokken met Noord-Korea.

Helaas is de blindheid van het leiderschap van Jehovah’s Getuigen zo ondoordringbaar dat ze zich niet bewust zullen zijn van de ernstige huidige toestand van de wereld en ook niet in relatie tot de profetische betekenis ervan, totdat het moment zal aanbreken waarop het hele zooitje zal gaan instorten en ze zelf bedolven zullen worden onder het puin. Inderdaad ja….Precies zoals Jehovah dit al heel lang geleden had voorzegd: “Alleen door angst zullen ze begrijpen wat ze hebben gehoord.” (Jesaja 28:19)