Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het boek Micha.


Aan het einde van de dagen zal de berg van Jehovah’s huis stevig bevestigd worden boven de top van de bergen en verheven worden boven de heuvels, en daarheen zullen volken stromen. Vele volken zullen komen en zeggen: ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan en naar het huis van de God van Jakob. Hij zal ons zijn wegen leren en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Want de wet zal uit Sion komen, het woord van Jehovah uit Jeruzalem.(Micha 4:1-2)

De openingsverzen van het vierde hoofdstuk van Micha, dat woord voor woord wordt herhaald in het tweede hoofdstuk van Jesaja, betreft waarschijnlijk één van de meest geciteerde passages van de Hebreeuwse profeten door het Wachttorengenootschap. Het heeft voor Jehovah’s Getuigen een uitermate speciale betekenis omdat het Wachttorengenootschap leert dat het laatste deel van de dagen al in het jaar 1914 zou zijn begonnen en ook omdat de gestage toename van het aantal Jehovah’s Getuigen door het genootschap wordt beschouwd als de vervulling van de vele volken uit de natiën die ernaartoe stromen.

Het betreft hoe dan ook een heel fascinerend denkbeeld. De profetie voorzegt immers dat ze hun zwaarden tot ploegscharen zullen omsmeden en dat de natiën de oorlog niet meer zullen leren: Hij zal rechtspreken onder vele volken en de zaken rechtzetten in verband met verre, machtige naties. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen natie zal het zwaard trekken tegen een andere natie, en oorlog zullen ze niet meer leren.” (Micha 4:3)

De status van gewetensbezwaarde onder Jehovah’s Getuigen is iets dat algemeen bekend is. Dit geldt vooral in tijden wanneer er sprake is van verplichte militaire dienstplicht. Maar is daarmee dan ook alles gezegd? Is de profetie daardoor dan in vervulling gegaan omdat er slechts een paar duizend jonge mannen onder Jehovah’s Getuigen hebben geweigerd om deel te nemen aan militaire dienst? Wat daarnaast ook zeker niet over het hoofd mag worden gezien is het feit dat er ook nog een aantal andere christelijke sekten bestaan die zichzelf pacifisten noemen; namelijk de Amish en de Quakers.

We zouden ons echter natuurlijk ook kunnen afvragen op welke manier Jehovah God dan over de vele volken zou hebben rechtgesproken? Heeft de anti-oorlogshouding van de Jehovah’s Getuigen of het pacifisme van de Amish en de Quakers de situatie bewerkstelligd waarin natiën, oftewel volken niet langer meer het zwaard trekken in een oorlogsvoering? Het antwoord op deze vraag luidt vanzelfsprekend: nauwelijks!

Sinds het jaar 1914, toen volgens het Wachttorengenootschap het laatste deel van de dagen zogenaamd begon, hebben de natiën op een ongekende schaal oorlog met elkaar gevoerd. Met name twee van deze oorlogen waren zo omvangrijk – waarbij natiën van over de hele aarde bij betrokken waren – dat ze de geschiedenisboeken in zijn gegaan als wereldoorlogen. Daarnaast zien we ook dat er tegenwoordig op angstaanjagende toon openlijk wordt gesproken over een mogelijke derde wereldoorlog tussen verschillende antagonisten die allemaal beschikken over grote arsenalen aan kernwapens.

Indien het huidige aantal Jehovah’s Getuigen, dat ongeveer bestaat uit 8 miljoen mensen, de enigen zouden zijn die hun oorlogswerktuigen hebben omgesmeed in productieve instrumenten ter bevordering van de vrede, dan heeft dat alsnog geen enkele invloed gehad op de natiën waar ze woonachtig zijn. En al zou deze profetie van toepassing zijn op Jehovah’s Getuigen in deze tijd, dan nog lijkt het onredelijk en zelfs vergezocht dat Jehovah God in de profetie naar hen zou verwijzen als verre, machtige naties.

Voor wat betreft de wet die uit Sion zal komen en Jehovah die de zaken recht zal zetten, weten we ook dat christenen in deze moderne tijd vrije toegang hebben tot de raad, de instructies en de wetten die op de vele bladzijden van de bijbel staan opgetekend. Er is dan ook niets anders wat we als christenen nodig hebben, behalve dan de leidende Helper, de heilige geest, om ons te helpen de bijbelse instructies toe te passen en om de wet van de Christus te gehoorzamen.

Wanneer we eerlijk en bescheiden zijn, dan zullen we ook erkennen dat het werk dat door het Wachttoren Bijbel– en Traktaat Genootschap wordt bevorderd, onder andere betrekking heeft op het publiceren van de fundamentele doctrines en instructies die lang geleden in de Heilige Schrift werden opgetekend zodat we weten hoe wij als christenen een christelijk leven kunnen leiden. Daar blijft het dan ook bij. Jehovah heeft zich niet rechtstreeks aan de mensen opgedrongen ten aanzien van menselijke aangelegenheden. Natuurlijk is Gods heilige geest op de achtergrond wel degelijk betrokken geweest bij verschillende zaken, net zoals ten tijde van de eerste eeuw toen het goede nieuws op grote schaal werd gepredikt. Jezus verzekerde zijn getrouwe discipelen dat hij alle dagen bij hen zou zijn tot aan het besluit van het samenstel oftewel het laatste deel van de dagen. Maar wat zal er daarna dan eigenlijk gaan gebeuren?

Elders in de profetie wordt geopenbaard dat het laatste deel van de dagen de tijdsperiode betreft waarin Jehovah persoonlijk zal ingrijpen in de wereldse aangelegenheden om zodoende het oordeel in te luiden. In Jeremia 23:19-21 staat bijvoorbeeld het volgende opgetekend: Kijk, de storm van Jehovah zal vol woede losbarsten. Als een wervelstorm zal hij op het hoofd van slechte mensen neerkomen. De woede van Jehovah zal zich niet afwenden, tot hij heeft uitgevoerd en gerealiseerd wat hij zich in zijn hart had voorgenomen. Aan het einde van de dagen zullen jullie dat goed begrijpen. De profeten zijn gaan lopen, ook al heb ik ze niet gestuurd. Ze hebben geprofeteerd, ook al heb ik niet tegen ze gesproken.

In de typische vervulling van de profetie van Jeremia, kwam de wervelstorm in de vorm van de Chaldeeuwse militaire krijgsmacht. Volgens datzelfde patroon zal in het laatste deel van de dagen de symbolische wervelstorm van Jehovah eveneens komen in de vorm van een menselijke militaire krijgsmacht. Om dat te kunnen bevestigen hoeven we alleen maar het boek Joël open te slaan. De profetie van Joël beschrijft een aanstormend sprinkhaanachtig leger van de „noorderling” als zijnde Jehovah’s militaire krijgsmacht. Het is interessant om op te merken dat het laatste hoofdstuk van Joël het tegenovergestelde verkondigt waarbij de natiën worden opgeroepen om zich klaar te maken voor een oorlog: Kondig dit aan onder de volken: “Maak je klaar voor de oorlog! Spoor de dappere mannen aan! Laat alle soldaten optrekken en aanvallen! Smeed je ploegijzers om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: ‘Ik ben machtig.’ Kom helpen, alle omringende volken, en verzamel je!”’ O Jehovah, laat uw machtigen afdalen naar die plaats. (Joël 3:9-11)

Aangezien alle bijbelse profetieën in harmonie met elkaar zijn, kan het laatste deel van de dagen dus niet zowel een tijd van vrede als een tijd van oorlog zijn. Jehovah’s Getuigen gaan er vermoedelijk van uit dat de wervelstorm van Jehovah in alle hevigheid zal losbarsten wanneer de oorlog van Armageddon een einde zal gaan maken aan Satans wereld. Indien dat echter het geval zou zijn, waarom stellen dan zowel Jesaja als Micha het laatste deel van de dagen voor als een tijd waarin God de zaken rechtzet en een einde zal maken aan oorlogen tussen natiën?

Merk allereerst op dat Micha en Jesaja voorzeggen dat de natiën het zwaard niet tegen het volk zullen opheffen. De oproep die we in het boek Joël lezen wordt echter gericht aan alle natiën om zich zodoende te verenigen en zich voor te bereiden op een oorlog tegen God zelf! Die “machtigen” die in Joël 3:11 worden beschreven, betreffen de dan uit de dood opgewekte 144.000 koningen die samen met Christus en zijn engelen zullen neerdalen naar de figuurlijke plaats die Armageddon wordt genoemd.

Het is dan ook duidelijk dat het laatste deel van de dagen zal beginnen nog vóórdat de oorlog van Armageddon begint. Jezus voorzei dat Jehovah tijdens de grote verdrukking op een grootse wijze zal gaan ingrijpen. Goddelijke interventie zal dan absoluut noodzakelijk zijn, anders zal de gehele mensheid worden uitgeroeid en zal er geen vlees kunnen overleven. Jezus verzekerde ons daarnaast ook nog dat die dagen van onvoorstelbare vernietiging zullen worden verkort omwille van de uitverkorenen.

Aha! Zou het dan wellicht zo kunnen zijn dat de berg van het huis van Jehovah op zo’n moment – tijdens de grote verdrukking – boven de heuvels en bergen zal worden verheven?

Zoals het er nu uitziet, voert het Anglo-Amerikaanse imperium een oorlog tegen Rusland terwijl er formeel geen oorlogsverklaring is afgelegd. Rusland betreft overigens niet een soort Irak of een soort Libië – twee naties die onlangs compleet werden verpletterd door het Amerikaanse oorlogsapparaat; nee, Rusland bezit namelijk meer kernkoppen dan zijn Anglo-antagonist. En daar blijft het niet bij. Rusland heeft daarnaast ook nog hypersonische raketten ontwikkeld die in staat zijn om meerdere kernkoppen te kunnen vervoeren die op zo’n hoge snelheid door de lucht vliegen dat ze al zigzaggend hun doelwitten zouden kunnen bereiken. Hier is dan ook zo goed als geen enkele luchtverdediging tegenop gewassen.

Tijdens de Koude Oorlog vermeden het Anglo-imperium en de Sovjet-Unie een nucleaire catastrofe omdat nuchtere geesten zich destijds beseften dat elk soort nucleair conflict onvermijdelijk zou resulteren in een wederzijds verzekerde vernietiging (MAD). Een dergelijk verstandig beleid om het gebruik van kernwapens te vermijden, houdt echter geen rekening met een zeer machtige invloed van buitenaf, namelijk de invloed van Satan de Duivel.

Spotters zouden het bestaan van Satan kunnen beschouwen als een primitieve mythe uit de Donkere Eeuwen van de geschiedenis van de mensheid. Een mythe die volgens hen alleen maar voor waar wordt aangenomen door bijgelovige dwazen. Ware christenen weten daarentegen wel beter. De profetie van Openbaring onthult dat wanneer het Koninkrijk van Christus aan de macht komt, wat zal gebeuren zodra de berg van het huis van Jehovah boven alle andere instituties zal worden verheven, Satan en zijn legioen demonen met geweld uit het hoogste rijk zullen worden verdreven en zullen worden beperkt tot de regionen van onze aarde. Over deze monumentale gebeurtenis verklaart de Schrift het volgende: Wees daarom vrolijk, hemel en jullie die daarin wonen! Wee de aarde en de zee, want de Duivel is naar jullie neergedaald. Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” (Openbaring 12:12)

De 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap is simpelweg onhoudbaar. De afgelopen 108 jaar, sinds het moment waarover het Wachttorengenootschap leert dat de Duivel in al zijn woede naar de aarde zou zijn afgedaald, is voor de mensen der aarde ook een tijd geweest van relatieve vrede en welvaart en dan met name sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is dan ook absoluut niet geloofwaardig te noemen omdat de wereldbevolking gedurende deze veronderstelde “korte periode” van meer dan een eeuw, waarin de duivel “nog maar weinig tijd heeft”, tegelijkertijd ook is gegroeid van iets meer dan een miljard mensen in het jaar 1900 tot ruim 8.000.000.000 zielen vandaag de dag.

Gedurende de afgelopen eeuw hebben mannen die onder de invloed stonden van Satan de principes van de fysica ontdekt en hebben de geheimen van het atoom ontrafeld. Ze hebben daarnaast ook de industriële middelen ontwikkeld waarmee de meest gruwelijke en meest destructieve wapens en lanceringssystemen die men zich maar zou kunnen voorstellen op massale schaal kunnen worden geproduceerd en kunnen worden opgeslagen. Het wereldtoneel is nu gereedgemaakt voor de grote finale, ook wel bekend als het laatste deel van de dagen.

Gezien de meedogenloze en roekeloze oorlogszucht en provocaties van de kant van het Anglo-beest – gedreven door de zekere wetenschap dat het financiële systeem waarover het beest de leiding heeft in een staat verkeert van definitief bankroet en alleen nog maar kunstmatig in leven kan worden gehouden door middel van steeds grotere emissies van valuta welke steeds verder in waarde afneemt, terwijl er tegelijkertijd in Azië ook nog een heel nieuw machtsblok aan het ontstaan is die bestaat uit naties die bezig zijn met het opzetten van een nieuw economisch systeem, is een nieuwe wereldwijde oorlog daarmee iets onvermijdelijks geworden.

Bijbelse profetieën onthullen dat het aardse zevenkoppige beest slechts een weerspiegeling is van een symbolische zevenkoppige draak die Satan de Duivel en zijn vele engelen vertegenwoordigt. Dat is dan ook de reden waarom de doctrine van het vermijden van kernwapens, beter bekend als MAD, in de basis niet werkt. Satan en zijn demonen weten heel goed dat hun “korte tijd” zal eindigen wanneer ze zullen worden opgesloten en wanneer ze uiteindelijk zullen worden geëxecuteerd. Wat kan het ze dan nog schelen wanneer de wereld waarover ze de afgelopen 6000 jaar hebben geheerst, verandert in een onbewoonbaar levenloos radioactief gebied waar alleen nog maar een dikke laag as te vinden is? Dat is namelijk wel precies de uitkomst die zij proberen te bewerkstelligen.

Jezus noemde Satan de „goddeloze”. Waarom zou het iets vreemds lijken dat de slechte god van deze wereld van plan is om elke menselijke ziel op aarde te vernietigen zodra Christus zich tegen hem zal keren? Het zal dan een gijzelingssituatie van wereldwijde proporties worden waarbij kwaadaardige supermensen betrokken zijn die eropuit zijn het vuur van de goden te ontketenen!

Maar hoe zou de berg van het huis van Jehovah dan verheven kunnen worden boven de heuvels en bergen?

Volgens het boek Openbaring zal de opening van het zesde zegel resulteren in de ineenstorting van het huidige samenstel. De apostel Johannes schreef in apocalyptische symboliek het volgende: En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. (Openbaring 6:12-14)

Zet deze twee profetieën dus eens naast elkaar. Jehovah’s berg wordt verheven terwijl Satans aardse heerschappij een ongekende calamiteit zal ondergaan. De opening van het zesde zegel zal zonder enige twijfel resulteren in de ineenstorting van het wereldwijde samenstel. En dat zal dan ook het moment zijn waarop God deze catastrofe zal gaan verkorten omwille van de uitverkorenen.

Zal het ingrijpen door God duidelijk waarneembaar zijn? Jazeker, in ieder geval voor hen die geestelijk levend en wakker zullen zijn. Er zijn meer dan 13.000 atoombommen in omloop – genoeg om deze hele planeet meerdere keren compleet uit te roeien. Wanneer we het dan toch hebben over een overmacht!

Zelfs de ontploffing van slechts enkele nucleaire bommen zal de gehele mensheid een enorme schrik aanjagen als nooit tevoren. In het geval van een beperkte nucleaire uitwisseling is het mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat elk oorlogvoerend land al zijn raketten zal lanceren vanuit atoomonderzeeërs, stealth-bommenwerpers en ondergrondse raketlanceerinstallaties. Dat zou dan ook vanzelfsprekend het einde van de wereld betekenen. Heeft Jezus dan niet voorzegd dat de mensen flauw zullen vallen van angst vanwege de verschrikkingen die over de aarde zullen komen? Inderdaad, “de krachten die in de hemel zijn, zullen worden geschud!

Maar wat nou indien een spervuur van raketten – elk geladen met meerdere kernkoppen – halverwege hun vlucht door engelen onschadelijk worden gemaakt waarop deze raketten vervolgens zonder te ontploffen op de aarde zullen neervallen? “Belachelijk”, zegt u? Dit zou dan ook een meer dan dramatische entree op het wereldtoneel worden voor degene die zichzelf vele eeuwenlang verborgen heeft gehouden. Het lijdt geen twijfel dat zo’n bovennatuurlijke tussenkomst een daad van redding zou zijn die alle voorstellingsvermogen ver te boven gaat en ongetwijfeld de aanwezigheid zou onthullen van degene die lang geleden door een zekere doper aan de mensheid werd geïntroduceerd als de Redder van de wereld. Dit zou dan ook beslist het onomstotelijke bewijs zijn dat Gods Koninkrijk op dat moment eindelijk aan de macht is gekomen.

Op dat moment zal God, door middel van Christus, de zaken rechtzetten en zal Hij een einde maken aan de oorlogen tussen de natiën. Dat zal het moment zijn waarop de mensen naar de berg van het huis van Jehovah beginnen te stromen. Dat zal het moment zijn waarop de wet en de instructies rechtstreeks afkomstig zullen zijn van Christus zelf, Degene die Machtige God en Wonderbare Raadgever zal worden genoemd.

En deze allerlaatste oorlog zal niet worden uitgevochten door natiën onderling. Alle natiën zullen dan namelijk verenigd onder de achtste koning oorlog gaan voeren tegen het dan regerende Koninkrijk van Christus.