Dagtekst woensdag 9 augustus

Proef en zie dat Jehovah goed is. Gelukkig is de mens die bescherming bij hem zoekt. — Ps. 34:8.

Wat kun je doen om je op de toekomst voor te bereiden? Je moet tevreden zijn met wat je hebt en de meeste vreugde halen uit je band met Jehovah. Hoe beter je onze God leert kennen, hoe sterker je overtuiging dat hij ons kan beschermen als Gog van Magog ons aanvalt. De woorden in de tekst voor vandaag laten zien waarom David wist dat hij op Jehovah’s steun kon rekenen. David had vaak op Jehovah vertrouwd en zijn God had hem nooit teleurgesteld. Toen hij op jonge leeftijd tegenover de Filistijnse reus Goliath stond, zei hij tegen die geduchte tegenstander: ‘Vandaag nog zal Jehovah je in mijn hand geven’ (1 Sam. 17:46). Later was David in dienst bij een koning die hem een paar keer probeerde te vermoorden. Maar ‘Jehovah was met David’ (1 Sam. 18:12). Omdat David in het verleden hulp had gekregen van Jehovah, wist hij dat hij tijdens de problemen van dat moment op hem kon rekenen. w22.01 6 ¶14-15

De profetie over de aanval van Gog van Magog is heel erg interessant. Ezechiël en veel van de andere profeten hadden voorspeld dat Jehovah Babylon zou aanstellen als zijn persoonlijke bestraffingsmiddel om Jeruzalem mee te vernietigen en om de overlevende Joden in gevangenschap af laten te voeren. Daarna zou God Babylon oordelen en de Joden weer terugkopen om hen vervolgens weer terug te brengen naar hun vaderland. Dit heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Onder de heerschappij van Cyrus wierpen de Meden en Perzen op 5 oktober 539 v.G.T. het ooit zo machtige Babylon omver. De gerepatrieerde Joden zijn sindsdien echter op geen enkel moment aangevallen door de coalitie van natiën onder leiding van het profetische Gog van Magog.

Het Wachttorengenootschap erkende al vele jaren geleden dat de profetie van Gog en zijn aanval op het weerloze “Israël” geen enkele vervulling heeft gehad in de oudheid. Het genootschap erkende dat deze profetie van toepassing is op een toekomstige aanval die zal zijn gericht tegen de herstelde christelijke organisatie en dat deze aanval de oorlog zal uitlokken op de plaats genaamd Armageddon. Vergeleken met het onzinnige geklets dat werd gepubliceerd door evangelicals – waarbij ze veronderstellen dat Gog zogenaamd een soort cryptische verwijzing zou zijn naar het hedendaagse Rusland en ook dat het Israël uit de bijbelse profetieën volgens hen zou slaan op de moderne politieke staat en kernmacht Israël – toonde het Wachttorengenootschap middels hun interpretatie aan dat ze wel degelijk beschikten over een sprankje profetisch inzicht. Maar, zoals we al hadden kunnen raden valt er met het 1914-raamwerk van het Wachttorengenootschap met geen enkele mogelijkheid een daadwerkelijk samenhangend begrip van de profetie te bereiken. De 1914-doctrine zorgt ervoor dat het hele profetische beeld compleet wordt vertekend. Door 1914 staat ook de hele fundering scheef. Dat is dan ook precies waar deze 1914-doctrine oorspronkelijk voor bedoeld was. Deze misleiding betreft tenslotte niets minder dan het voorzegde werk van Satan.

Om daadwerkelijk te kunnen begrijpen waarom God vuur, zwavel en hagel op de wereld zal laten neerregenen vanwege de zogenoemde profetische aanval op “Israël”, dienen we ook de ware betekenis te begrijpen van datgene wat uiteindelijk naar die situatie toe zal leiden. Het Wachttorengenootschap wil u laten geloven dat de natiën op een zekere dag, om welke reden dan ook, zich bijeen zullen gaan verzamelen om gezamenlijk tegen de Jehovah’s Getuigen te gaan strijden. Echter is die interpretatie totaal niet realistisch. Daarnaast ligt die interpretatie ook niet in lijn met de Heilige Schrift. Er zullen namelijk eerst een aantal monumentale gebeurtenissen moeten gaan plaatsvinden die uiteindelijk zullen gaan leiden tot de laatste grote aanval die het einde zal gaan betekenen van de wereld die nu nog wordt geregeerd door Satan de duivel.

Deze beknopte bespreking van de dagtekst staat mij niet toe om diep in detail te treden, maar het volstaat hier te zeggen dat de terugkoop en het herstel van “Israël” op dit moment nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Dat komt omdat de voorafgaande antitypische gevangenschap onder Babylon op dit moment eveneens nog steeds niet is begonnen. Wanneer we de hoofdstukken nader beschouwen die aan Gogs aanval voorafgingen, dan zien we dat Jehovah de reden uitlegt waarom Hij zijn volk moest straffen. Jehovah deed dit namelijk om hen van hun afgoderij te ontdoen en om zijn Naam, die door zijn eigen volk werd ontheiligd, opnieuw te heiligen. Inderdaad, alleen het volk dat zijn persoonlijke Naam kent en aanroept, oftewel Jehovah’s Getuigen, zijn in staat om de persoonlijke naam van God te ontheiligen. Het zal zijn alsof heel Gods volk wordt gedood omdat God zich van hen zal afsnijden. Daarna zal pas wonder boven wonder gaan plaatsvinden. ‘Mensenzoon, deze botten zijn het hele huis van Israël. Ze zeggen: “Onze botten zijn uitgedroogd en onze hoop is vergaan. We zijn volledig afgesneden.” Profeteer daarom en zeg tegen ze: “Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Ik zal jullie graven openen en jullie uit je graven laten opstaan, mijn volk. Ik zal jullie naar het land van Israël brengen. En jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben als ik jullie graven open en jullie uit je graven laat opstaan, mijn volk. Ik zal mijn geest in jullie leggen en jullie zullen tot leven komen, en ik zal jullie op je land plaatsen. Jullie zullen moeten weten dat ikzelf, Jehovah, heb gesproken en dat ik het heb gedaan”, verklaart Jehovah.’ (Ezechiël 37:11-14)

Toen Jezus door het land Israël liep, wekte hij de doden tot leven. Jezus liet zelfs een graf openen en beval zijn vriend Lazarus om eruit te komen wandelen. De tweede komst van Christus zal de eerste voorzegde opstanding gaan inluiden. We weten dat dit zo is. Maar het overblijfsel dat op aarde is, zal in de meest volledige zin tot leven komen, nadat het overblijfsel gedurende een korte tijd onder Gods ongenade heeft gestaan en ze zo goed als geestelijk dood waren, nadat ze van God waren afgesneden. Daarna zullen ze pas in Gods gunst worden hersteld en zullen ze worden verzegeld met de geest van onsterfelijkheid. “Israël” zal dan tot leven komen als de 144.000. Een gedeelte van hen zal dan in de geest worden opgewekt en een ander gedeelte van het overblijfsel zal op dat moment nog in het vlees op aarde zijn. Sprekend over dit herstel verklaart Jehovah verder ook nog het volgende: Ik zal een vredesverbond met hen sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal ze een plaats geven, ze talrijk maken en mijn heiligdom voor altijd in hun midden plaatsen. Mijn tent zal bij hen zijn, ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En de volken zullen moeten weten dat ik, Jehovah, Israël heilig wanneer mijn heiligdom zich voor altijd in hun midden bevindt.’” (Ezechiël 37:26-28)

Het bevinden van Gods tent en heiligdom in het land Israël betekent niets minder dan dat Christus aan de zijde van de uitverkorenen staat wanneer zij zullen moeten getuigen voor bestuurders en koningen. Een aanval op hen betekent dan ook gelijk een aanval op Gods Koninkrijk die op dat moment aan de macht zal zijn; wat dus ook een verklaring is voor de tegenreactie die zal gaan plaatsvinden op de plaats die Armageddon wordt genoemd.


Bijlage dagtekst 9 augustus 2023

Voor geen enkele overeenkomst openstaan?

Het korte artikel op JW.org geeft de reden waarom de politiek zoveel polarisatie of verdeeldheid zaait.

Dit zou volgens het Wachttorengenootschap komen doordat mensen voor geen enkele overeenkomst openstaan. Daar is volgens hen dan ook alles mee gezegd. Het is net alsof het Besturende Lichaam op een andere planeet leeft. Ze zijn zich totaal niet bewust van de werkelijke realiteit; de realiteit is dat de Verenigde Staten en Europa van binnenuit worden aangevallen. Landsgrenzen zijn opgeheven. Dodelijke drugs overspoelen de straten en doden honderdduizenden, voornamelijk jonge mensen. Patriottisme is tot iets illegaals gemaakt en wordt tegenwoordig afgeschilderd als ‘institutioneel extremisme’. De federale regering wordt opzettelijk bankroet gemaakt. Daarnaast wordt ook nog eens het leger uitgehold en vernietigd door middel van de marxistische woke-ideologie op hetzelfde moment dat ook de laffe machthebbers Amerika en de NAVO richting een oorlog met Rusland en China aan het duwen zijn. Tegelijkertijd wordt ook de ooit zo welvarende middenklasse compleet geruïneerd, terwijl ze van hen verwachten dat deze mensen hier ook nog eens in meegaan en vrolijk meewerken aan hun eigen eliminatie en de vernietiging van de toekomst van hun eigen kinderen. De ironie van dit alles is dat zodra Amerika op een gegeven moment zal komen te vallen en de fundamenten ervan compleet zullen zijn vernietigd, dat het Wachttorengenootschap vanaf dat moment ook geen enkele wettelijke bescherming meer zal ontvangen vanuit de overheid. Op dat moment zullen we pas echt duidelijk gaan zien wie wie is en wat wat is. Dan komt de spreekwoordelijke aap pas echt uit de mouw.