Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepost in november 2014.

Vraag van een lezer: Ik ben er niet helemaal zeker van wie Gog precies is. Is het Satan? Of hebben we het hier over iets dat onder controle staat van Satan?

ANTWOORD: Uw verwarring is absoluut begrijpelijk. Jarenlang leerde het Wachttorengenootschap dat Gog een verwijzing naar Satan betrof, na zijn verdrijving uit de hemel in 1914. Echter blijkt nu dat sinds de Wachttoren-jaarvergadering van 2014, Het Wachttorengenootschap nu van mening is dat Gog het laatste koninkrijk vertegenwoordigt.

De reden voor deze verandering is dat Ezechiël 38:15 en 39: 2 onthullen dat Gog zal neerdalen over “Israël” vanuit “de meest afgelegen streken van het noorden”. Het is dus terecht dat er een verband wordt gemaakt met de koning van het noorden. (Overigens werd het Besturende Lichaam door mij al vele jaren geleden, rond het jaar 1998, op dit verband gewezen, zelfs al voordat ik online ging met e-Watchman.)

Omdat ook wordt gezegd dat Gog als voedsel zal dienen voor de vogels in de hemel en voor de wilde dieren van de aarde, en hem een begraafplaats zal worden gegeven in ‘Israël’, redeneert men ook vanzelfsprekend dat Gog geen geestelijk schepsel zou kunnen symboliseren, maar een menselijke bevelhebber.

Het nieuwe begrip omtrent deze kwestie is ook absoluut triviaal. Hoewel alle menselijke koninkrijken onder het gezag van Satan hebben gestaan, is het 8ste en laatste koninkrijk extra bijzonder. En waarom dan wel?

Omdat, voordat het laatste koninkrijk aan de macht kwam, God door de hele geschiedenis heen het domein van de Duivel altijd al heeft overheerst wanneer dit Jehovah uitkwam om te doen ten gunste van zijn volk.

Tijdens de dagen van het eerste rijk uit de Bijbelse tijdrekening zorgde God er bijvoorbeeld voor dat de farao van Egypte Jozef en zijn gezin begunstigde. Ook werden bepaalde Joden, zoals Daniël, begunstigd door de koning van Babylon. Ook bleken de opeenvolgende koningen van Perzië grote weldoeners van de Joden te zijn. In het boek Daniël wordt bijvoorbeeld onthuld dat Jehovah’s engel achter de sluier van onzichtbaarheid opstond als een versterker van de koning van Perzië, als oppositie tegen de demonenvorst.

En zelfs de Grieken en de Romeinen gaven de Joden een aanzienlijke hoeveelheid autonomie.

En ook wanneer we kijken naar recentere tijden dan zien we dat King James zwichtte en dat hij uiteindelijk de autorisatie verleende om over te gaan tot de massaproductie van Bijbels in de Engelse taal tot op de dag van vandaag. Hieruit blijkt dus duidelijk dat het Anglo-Amerikaanse duo een omgeving heeft gecreëerd waarbinnen de verspreiding van het christendom en uiteindelijk ook het werk van Jehovah’s Getuigen mogelijk werd gemaakt en zelfs werd beschermd.

Maar afgezien van de aanvankelijke inzet van Satans aardse machten als zijn eigen militaire macht en tevens zijn bestraffingsmiddel, en met name wanneer de tijd komt om de hoer van Babylon te verslinden, wanneer het Koninkrijk van Christus alle uitverkorenen bijeen heeft verzameld, zal God niet langer meer aardse koninkrijken gebruiken om zijn werk te volbrengen. Dat zal ook het moment zijn waarop het lam-achtige beest zal beginnen te spreken als een draak. Met andere woorden, Satan zal gebruik maken van alle autoriteit die hij bezit om door middel van zijn aardse menselijke handlangers te proberen de zonen van het Koninkrijk te verpletteren.

Bedenk ook dat er in verband met het laatste menselijke koninkrijk talrijke profetieën zijn die melding maken van “zijn god” – waarbij er met “zijn god” natuurlijk Satan de Duivel wordt bedoeld.

Met betrekking tot de koning van het noorden schreef Daniël bijvoorbeeld: De koning zal doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren. Hij zal geen respect hebben voor de God van zijn voorvaders en hij zal ook geen respect hebben voor het verlangen van de vrouwen of voor een andere god, maar hij zal zich grootmaken boven iedereen. In plaats daarvan zal hij eer geven aan de god van de vestingen. Aan een god die zijn voorvaders niet kenden, zal hij eer geven door middel van goud, zilver, edelstenen en kostbare dingen. Hij zal in actie komen tegen de sterkste vestingen, samen met een vreemde god. Allen die hem erkennen, overlaadt hij met eer, en hij zal hen laten heersen onder velen. De grond zal hij uitdelen tegen een prijs.” (Daniël 11:36-39)

Ter onderbouwing: individuele heersers van de eerder genoemde wereldmachten erkenden gewillig Jehovah’s opperste heerschappij. We zouden ook Nebukadnezar nog aan die lijst kunnen toevoegen, samen met de Perzische koning Ahasuerus. En in het christelijke tijdperk beweerde het rijk van de koning van het noorden ook nog eens christelijk te zijn. Maar merk hier echter wel op dat de koning van het noorden op een gegeven moment niet langer meer de God van zijn voorvaders zal respecteren, maar een “vreemde” god zal bevorderen en ook dat hij verbijsterende godslasteringen zal uitspreken tegen de God der goden.

Beschouw ook eens wat Habakuk schreef over de “Chaldeeër” tijdens de bestemde tijd van het visioen, wanneer de laatste koning vele natiën zal plunderen. Habakuk 1:11 luidt: Dan rukken ze op als de wind en trekken verder, maar ze zullen schuldig zijn, omdat ze hun kracht aan hun god toeschrijven.

In Openbaring wordt Satan afgebeeld als een zevenkoppige draak en zijn gezag wordt op aarde geprojecteerd door een zevenkoppig wild beest, dat eist dat alle mensen op aarde het moeten aanbidden evenals de draak die de autoriteit aan dit beest heeft gegeven. In dat opzicht is er dus geen onderscheid tussen de Duivel en het beest dat hij machtigt om zijn werk te doen.

Gog vertegenwoordigt hetzelfde; namelijk satans autoriteit op aarde tijdens het laatste deel van de dagen. Hij zal in die tijd volledig in oppositie staan tegen het Koninkrijk van Christus, omdat het Koninkrijk op dat moment op aarde tot uitdrukking zal worden gebracht door de verzegelde zonen van het Koninkrijk en Jezus zelf zal dan tussen hen in wandelen.

Maar, gezien al het voorgaande, zal de slachting van Gog en al zijn handlangers ook een vernederende nederlaag vormen voor Satan en zijn demonen. En aangezien het einde van Gog ook meteen het einde zal betekenen van Satans invloed en autoriteit op deze aarde, zal het zijn alsof de Duivel zelf wordt afgeslacht – verpletterd onder de voeten van het zaad van Gods vrouw.

“Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Ik ben tegen je, Gog, opperhoofd van Me̱sech en Tu̱bal. Ik zal je omkeren, je leiden, je laten optrekken uit de meest afgelegen streken van het noorden en je naar de bergen van Israël brengen. Ik zal je boog uit je linkerhand slaan en je pijlen uit je rechterhand laten vallen. Op de bergen van Israël zul je vallen, jij en al je troepen en de volken die bij je zullen zijn. Ik zal je aan allerlei roofvogels en de wilde dieren van het veld voeren.” (Ezechiël 39:1-4)