Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het bijbelboek Jeremia.


Alles wat verband houdt met de terugkomst van Christus is verdraaid en uiteindelijk dus ook verborgen. We zouden kunnen vermoeden dat de duivel hierbij de hoofdverdachte is en dat is hij natuurlijk ook. Echter mag Satan zijn misleidende invloed alleen maar uitoefenen omdat dit bijdraagt aan de uiteindelijke vervulling van Gods voornemen. Deze “bedrieglijke invloed” wordt slechts door God toegelaten zodat dit uiteindelijk de vervulling van Gods voornemens zal dienen.

Wanneer de dag en het uur zal aanbreken waarop de Mensenzoon zal worden geopenbaard, dan zal alles voorgoed gaan veranderen. De situatie in de wereld zal dan compleet gaan exploderen. Uiteraard zien we op dit moment al met eigen ogen dat de huidige wereld op ieder vlak gereed wordt gemaakt voor deze aankomende gewelddadige ineenstorting. En degenen die willens en wetens het bedrog hebben gepromoot, namelijk dat Christus al sinds het jaar 1914 over de aarde zou regeren, waarbij zij tegelijkertijd Jehovah’s schapen wereldwijd hebben getiranniseerd en de middelen van het Wachttorengenootschap hebben misbruikt voor andere doelen in plaats van dat ze slechts als bewaarders hebben opgetreden, zullen vanaf dat moment worden behandeld als loutere vijanden van de waarheid.

Tot aan dit ogenblik heeft de slaaf alle waarschuwingen consequent naast zich neergelegd. Dus wat maakt het verder dan nog uit? De Schrift leert ons: Dan komt de meester van die slaaf op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem heel zwaar straffen en hem hetzelfde lot laten ondergaan als de huichelaars. Daar zal hij jammeren en knarsetanden. (Mattheus 24:50-51)

In deel één van het artikel werd betoogd dat “Jakobs tijd van ellende” direct te maken heeft met de aankomende grote verdrukking. In het 30ste hoofdstuk van Jeremia spreekt God tot „Jakob”. In werkelijkheid verwees de apostel hier naar „het Israël Gods”, en Hij zei tegen hen: En jij, mijn dienaar Jakob, wees niet bang’, verklaart Jehovah,‘ en laat je geen angst aanjagen, Israël. Want ik zal je bevrijden uit verre streken en je nageslacht uit het land waar ze gevangen zijn. Jakob zal terugkomen en rust en vrede hebben, ze zullen voor niemand bang zijn.” (Jeremia 30:10)

Toen Jezus sprak over de dingen die over de wereld zouden komen, spoorde Jezus zijn discipelen aan om vooral niet bang te zijn. Zijn waarschuwing is ook absoluut gerechtvaardigd gezien het feit dat tijdens de periode van Jakobs ellende de mensen zullen bezwijken van angst, bang voor de dingen die over de wereld komen. Jezus openbaarde dat de dingen die over de wereld zullen komen zo ernstig en hevig zullen zijn dat tenzij God zou ingrijpen, geen enkel mens of dier deze dingen zal kunnen overleven.

Het was voor de mensen die vóór de komst van het atoomtijdperk op aarde leefden absoluut onmogelijk om zich een scenario voor te stellen waarin de wereld met een angstaanjagende existentiële crisis te maken zou krijgen; “existentieel” in de meest strikte zin van het woord – wat betekent: een volledige uitroeiing van de gehele mensheid. Tegenwoordig is er echter helemaal geen verbeeldingskracht meer voor nodig – op voorwaarde dat men de moed bezit om zich het onvoorstelbare in te beelden. Het is tenslotte algemeen bekend dat de natiën op deze aarde duizenden nucleaire wapens bezitten, evenals allerlei systemen zoals hypersonische raketten waartegen men zich onmogelijk kan verdedigen. Deze raketten zijn in staat om nucleaire ladingen waar dan ook ter wereld naartoe te transporteren. Dankzij deze wapensystemen is het mogelijk geworden om de hele wereld en al het leven erop meerdere malen compleet te vernietigen, indien dat mogelijk zou zijn. Wanneer we het dan toch over een existentiële bedreiging hebben!

Wat daarnaast nog verontrustender is, is het feit dat nog nooit eerder in het atoomtijdperk de nucleair bewapende natiën in een direct conflict met elkaar verwikkeld zijn geraakt. Die situatie is vandaag de dag helaas nog meer veranderd, sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog wordt dan ook terecht aangemerkt als een proxy-oorlog, waarbij de NAVO-alliantie zich tegen Rusland heeft gekeerd. Dat is dan ook ongetwijfeld de reden waarom voormalig president Trump al waarschuwde dat een nucleaire oorlog de grootste bedreiging vormt waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd. (zie waarschuwing van Trump op YouTube) En zoals we ook zouden mogen verwachten, is Londen, de Imperiale hoofdstad van een afbrokkelend Imperium, dat lang geleden de smadelijke titel “Perfidious Albion” verdiende, hierin de meest vooraanstaande provocateur.

De redding van “Jakob” staat in contrast met de vernietiging van de natiën van Satans wereld. Vers 11 vervolgt: Want ik ben met je’, verklaart Jehovah, ‘om je te redden. Maar alle volken waarheen ik je verstrooid heb, zal ik vernietigen. Jou zal ik niet vernietigen. Ik zal je in de juiste mate corrigeren en ik zal je beslist niet ongestraft laten.” (Jeremia 30:11)

De mate in hoeverre God het zal toestaan dat het beest de natiën zal uitroeien, is op dit moment nog niet bekend. Openbaring onthult dat de ruiters van de Apocalyps de autoriteit zullen krijgen over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde. (Openbaring 6:8)

Vanuit geopolitiek oogpunt gezien worden de plannen van het Anglo-imperium op dit moment ondermijnd door het Chinese ‘One Belt-One Road-initiatief’ oftewel de ‘Nieuwe Zijderoute’. De natiën van Zuid-Azië spelen een hele belangrijke rol bij het verbinden van Oost en West. Het is trouwens ook vermeldenswaardig om te weten dat China en de islamitische landen beschikken over de minste aantallen Jehovah’s Getuigen.

Het is ook nog interessant om te weten dat het aan Paulus en zijn metgezellen in de eerste eeuw door de heilige geest werd verboden om het woord in Asia te prediken. Natuurlijk was “Asia” in de eerste eeuw slechts een kleine Romeinse provincie in wat tegenwoordig Turkije is en dus niet het uitgestrekte Aziatische continent dat we vandaag de dag kennen. Niettemin is het alsnog opmerkelijk dat de heilige geest christenen ervan weerhield om in een bepaald geografisch gebied te prediken. Wellicht zou het zo kunnen zijn dat Jehovah’s Getuigen als gevolg van goddelijke voorzienigheid op dezelfde manier door de heilige geest werden beperkt in het prediken in bepaalde gebieden die in de nabije toekomst mogelijkerwijs het middelpunt zouden kunnen gaan worden van een nucleaire oorlog.

Jezus sprak over een “correctie in de juiste mate”, waarbij hij deze bestraffing in verband bracht met de getrouwe en beleidvolle slaaf. Met betrekking tot de twee mogelijke uitkomsten voor de onwetende en de bewust ongehoorzame slaven, verklaarde de Heer het volgende: Dan zal de slaaf die de wil van zijn meester heeft begrepen, maar geen voorbereidingen heeft getroffen of niet heeft gedaan wat de meester vroeg, veel slagen krijgen. Maar degene die de wil niet heeft begrepen en dingen heeft gedaan die slagen verdienen, zal weinig slagen krijgen. Als er veel aan iemand wordt gegeven, zal er veel van hem worden geëist, en als er veel aan iemand wordt toevertrouwd, zal er meer dan gebruikelijk van hem worden geëist.” (Lukas 12:47-48)

veel slagen krijgen” betreft hetzelfde als gestraft worden met de “grootste hevigheid” waarbij diegenen hetzelfde lot zullen ondergaan als de huichelaars.

Terwijl Jehovah een diagnose stelt over Jakobs geestelijke toestand, gaat Jehovah verder door ook nog de volgende woorden uit te spreken: Want dit zegt Jehovah: ‘Je breuk is niet te genezen. Je wond is ongeneeslijk. Er is niemand om je zaak te bepleiten, er is geen middel tegen je zweer. Je bent niet te genezen. (Jeremia 30:12-13)

Houd hierbij ook in gedachte dat de profetie van Jeremia die we hier bespreken, bestemd is om te worden vervuld aan het “einde van de dagen”, zoals in het slotvers van het 30ste hoofdstuk ook wordt vermeld. Dus Degene die alle harten en gedachten doorzoekt en alle dingen weet, heeft deze grimmige prognose van Zijn aardse organisatie van tevoren al bekend gemaakt om te worden vervuld op het moment wanneer door goddelijke interventie het Koninkrijk van Christus aan de macht zal komen zodra Jezus komt. Hoewel Jehovah’s Getuigen er geen flauw benul van hebben, blijkt het Wachttorengenootschap in werkelijkheid ongeneeslijk ziek te zijn. Een terminale toestand dus. Er bestaat dan ook geen enkele remedie voor zijn geestelijk verdorven toestand. Geen enkele soort hervorming kan dit nog veranderen. Er is niets dat nog kan worden gezegd om de zaak te bepleiten. De toestand is compleet hopeloos.

De reden waarom dit überhaupt nog relevant is en waarom dit überhaupt werd opgetekend in het Boek der Waarheid, vele eeuwen geleden, is omdat Gods eeuwige voornemen verbonden is met de organisatie die wordt vertegenwoordigd door “Jakob”. De apostel Paulus identificeerde “Jakob” ook wel als de gemeente van de hoeksteeneerstgeborene. Het succes van het christendom is gebaseerd op de voltooiing van de geestelijke tempel in aanbouw, bestaande uit 144.000 levende stenen. De vernietiging van Jakob is dan ook niet echt een optie. God zal daarom eerst de juiste mate van straf moeten toepassen om een rechtvaardig volk voort te kunnen brengen dat vervolgens het Koninkrijk kan binnengaan. Zoals de apostel Paulus ook terecht opmerkte, is geen enkele correctie prettig om door te maken, echter is het wel absoluut noodzakelijk om God te kunnen behagen. Vandaar ook de volgende woorden: Want ik heb je geslagen zoals een vijand slaat, gestraft zoals iemand die wreed is, vanwege je grote schuld en al je zonden. Waarom schreeuw je vanwege je breuk? Je pijn is ongeneeslijk! Vanwege je grote schuld en al je zonden heb ik je dit aangedaan.” (Jeremia 30:14b-15)

Welke vorm zal deze wrede straf dan aannemen? Deze wrede straf zal komen in de vorm van een wereldoorlog, hongersnood en pestilentie met als hoogtepunt een nucleaire oorlog en de ineenstorting van het wereldwijde samenstel. Echter hebben we het hier wel over Gods werk. De Wachttoren-organisatie zal dan ophouden te bestaan. Tot nu toe heeft het Besturende Lichaam altijd openlijk beweerd dat ze Jehovah’s aardse mondstuk zijn. Ze beweren dat ze de enige bron van waarheid zouden zijn. In feite beweren ze dat ze “profeten” zijn in die zin dat ze de enigen op aarde zouden zijn die een nauwkeurig begrip zouden hebben ten aanzien van het voorspellen van de betekenis van bijbelse profetie. Ironisch genoeg zullen ze uiteindelijk wél de Bijbelse profetieën gaan vervullen. Hoe dat zo? Op die dag zal elke profeet zich schamen voor zijn visioen als hij profeteert. Ze zullen niet het haren ambtsgewaad dragen om te bedriegen. Hij zal zeggen: “Ik ben geen profeet. Ik ben een landbouwer, want een man heeft me gekocht toen ik jong was.” En als iemand hem vraagt: “Wat voor wonden heb je daar tussen je schouders?”, zal hij antwoorden: “Die wonden heb ik opgelopen in het huis van mijn vrienden.” (Zacharia 13:4-6)

“Op die dag” verwijst naar “de dag die van Jehovah is” (Zach. 14:1). Wanneer de profeten zich zullen gaan schamen, dan komt dat omdat hun interpretaties volkomen onjuist zullen blijken te zijn. Wanneer we heel eerlijk zijn: Bestaat er naast de Wachttoren-organisatie dan nog een andere organisatie op aarde die zich zo grondig heeft gecommitteerd aan de authenticiteit van haar eigen profetische voorspellingen, namelijk dat de Tweede Komst van Christus al een voldongen feit betreft? Wat zal er dan terecht gaan komen van degenen die al die tijd zo zelfverzekerd hebben verkondigd dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al zou zijn begonnen in het jaar 1914, terwijl binnenkort de daadwerkelijke authentieke tegenwoordigheid van Jezus Christus zal gaan beginnen?

Net als Job toen Jehovah vanuit een hevige storm opdook om hem te berispen voor zijn onbezonnen uitingen van zelfrechtvaardiging, zo zullen ook degenen die zich hebben voorgedaan als profeten hun handen voor hun mond plaatsen en ze zullen vervolgens in alle macht proberen om te ontkennen dat ze überhaupt ooit profeten zijn geweest. De “wonden tussen hun schouders” verwijst naar de spreekwoordelijke striemen die op de rug van de ongehoorzame slaaf zijn aangebracht als gevolg van de zweepslagen die ze van de Meester hebben gekregen.

Het huis van mijn vrienden” heeft betrekking op Bethel. Pas nadat ze door middel van enkele slagen zullen zijn gestraft – in de juiste mate gecorrigeerd – dan zullen ze pas worden vergeven en zullen ze genezen en dat zal dan ook pas het moment zijn waarop ze zullen worden aangesteld over alle bezittingen van de Meester.

Wordt vervolgd…


EXTRA OPMERKING VAN DE VERTALER:

Nadat het bovenstaande artikel werd gepubliceerd heb ik wat vragen ontvangen van bezorgde en oplettende lezers. Om eventuele onduidelijkheid uit de wereld te helpen zou ik hierbij toch nog graag een nadere toelichting willen geven.

Er werd mij gevraagd wat er precies bedoeld wordt met de laatste alinea. Zal de ongehoorzame slaaf door de Meester worden vergeven na alle slechte dingen die hij heeft gedaan? Zal deze slaaf na alle ellende die hij heeft veroorzaakt alsnog zijn beloning ontvangen en zal hij alsnog worden aangesteld over de bezittingen van de Meester?

Welnu, het oordeel zal beginnen bij Gods huis. Zoals we weten zal de Meester van het huis (Jezus) op het moment dat hij terugkomt om zijn eigen huisgezin te inspecteren, twee soorten ongehoorzame slaven aantreffen in zijn huis.

De ene ongehoorzame slaaf was uit onwetendheid en luiheid ongehoorzaam aan de geboden van de Meester.

De andere ongehoorzame (slechte) slaaf was BEWUST ongehoorzaam aan de meester. Deze slaaf wist dan ook heel goed wat hij deed!

Beide slaven zullen door de meester worden gestraft, zodra hij bij zijn huis arriveert. De slaaf die bewust ongehoorzaam is geweest zal vele slagen ontvangen en zal dus zeer hevig worden gestraft. Hoe hevig precies? De bewust ongehoorzame slaaf zal zoals in Mattheus 24:51 staat geschreven hetzelfde lot ondergaan als de huichelaars. Daar zal hij jammeren en knarsetanden.

Met andere woorden: De bewust ongehoorzame slaaf zal van Jezus de doodstraf krijgen. Zodra hij zich zal realiseren dat dit zijn lotsbestemming zal zijn, zal hij beginnen te jammeren en te knarsetanden, terwijl hij aan het wachten is op de voltrekking van zijn straf. 

De slaaf die uit onwetendheid en luiheid ongehoorzaam is geweest aan de geboden van de Meester, die zal “enkele slagen” krijgen in tegenstelling tot de slaaf die bewust ongehoorzaam was. Voor de bewust ongehoorzame slaaf zal er dan ook geen mogelijkheid zijn om nog tot berouw te komen en om nog vergeven te kunnen worden. De bewust ongehoorzame slaaf heeft zijn kwade wil opgelegd aan zijn onwetende medeslaven door zijn medeslaven te slaan. Voor deze slaaf zal er dus geen redding meer zijn en Gehenna zal hem ten deel vallen.

De slaaf die onbewust ongehoorzaam was, die zal WEL een mogelijkheid krijgen om vergeving te ontvangen voor zijn nalatigheid, mits deze slaaf ook echt oprecht berouw toont richting de Meester. Nadat de Meester de onbewust ongehoorzame slaaf heeft gestraft met “enkele slagen” en nadat de Meester hem heeft vergeven, zullen zijn wonden gaan genezen en zal hij alsnog zijn beloning ontvangen en zal hij alsnog worden aangesteld over al zijn bezittingen

Wie deze slaven precies zullen zijn, zal alleen de Meester van het huis kunnen bepalen zodra hij bij zijn huis arriveert. Dat is ook precies de reden waarom Jezus het als een vraag stelde in Mattheus 24:45Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf,..?”

Het zal dus nog moeten gaan blijken of de slaaf überhaupt getrouw en beleidvol zal worden bevonden door Jezus. Het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen heeft zichzelf op dit moment al “getrouw en beleidvol” verklaard. Echter zal dit allemaal nog moeten gaan blijken. Ieder mens zou wel over zichzelf kunnen verklaren dat hij of zij getrouw en beleidvol is, net zoals het Besturend Lichaam over zichzelf claimt. De harde realiteit is dat alleen de Meester van het huis (Jezus) degene is die kan bepalen of iemand daadwerkelijk “getrouw en beleidvol” is geweest en niemand anders!