Opmerking van de Nederlandse vertaler: U kunt ook luisteren naar dit artikel: klik daarvoor op de afspeelknop boven deze tekst.

Tijdens het districtscongres van Jehovah’s Getuigen in 2013 werd een toespraak gehouden, getiteld: “Pas op voor menselijke afvalligen”. De toespraak belandde uiteindelijk op YouTube, waar ik deze video heb gedownload om deze boodschap nauwkeurig onder de loep te nemen. De toespraak die in het Engels werd gehouden wordt op deze pagina nogmaals in audiosegmenten gepresenteerd met in de tekst daaronder mijn eigen commentaar. Dit artikel wordt in aparte delen behandeld.

_________________________

 

Er bestaan twee figuurlijke ‘tafels’, zoals de apostel Paulus zelf aangaf. Deze tafel van Jehovah wordt echter bediend door twee soorten slaven: zowel een getrouwe slaaf als een slechte slaaf.  Welnu, er blijkt dat zelfs volgens het Wachttorengenootschap, de getrouwe slaaf op dit moment nog niet is aangesteld over al de bezittingen van zijn Meester, wat volgens de Schrift automatisch betekent dat de slechte slaaf op dit moment ook nog niet is vastgesteld.

Het 28ste hoofdstuk van Jesaja verwijst naar een symbolische bedieningstafel, die vol ligt met smerig braaksel als gevolg van de geestelijk beschonken toestand van de leiders van Gods volk, wat de situatie zal zijn gedurende de tijdsperiode, direct vóór de Komst van Christus.

Deze illustratie vormt een zeer doeltreffende beschrijving van het leiderschap van Jehovah’s Getuigen op dit moment. Precies zoals de profetie zegt: “En ook zij dwalen af vanwege de wijn, ze zwalken rond door de drank. Priester en profeet dwalen af vanwege de alcohol, ze zijn in de war door de wijn en door de drank lopen ze waggelend rond. Ze dwalen af door hun visioenen en ze gaan onderuit bij hun oordelen. Hun tafels zijn bedekt met walgelijk braaksel— het zit overal…” (Jesaja 28:7-8)

Het Besturend Lichaam en hun ouderlingen hebben zoals in Jesaja staat, waggelend rondgelopen. Ze zijn in de war als gevolg van het feit dat het besluit van het systeem nog niet tot een einde is gekomen, ondanks het feit dat volgens de priesters en profeten van de Wachttoren-organisatie, Christus al die tijd al als de aanwezige Koning aan de macht zou zijn. De profeten van het Wachttorengenootschap zijn afgedwaald. Ze hebben allerlei absurde profetische interpretaties verzonnen en scheppen al die tijd al op over hun geestelijke vooruitziende blik. Ze blijven maar zwalken en waggelen en ze zijn nu vrijwel opgehouden om nog verdere pogingen te ondernemen om zelfs nog maar te proberen een samenhangende profetische boodschap te presenteren.

Zelfs op dit late moment in de geschiedenis, waarop de wereld druk bezig is met de laatste voorbereidingen die zullen leiden tot een totale chaos, een enorme oorlog en een ineenstorting van het complete financiële systeem, heeft het Wachttorengenootschap kort geleden besloten om een enorm bouwproject te beginnen om een luxueus nieuw hoofdkantoor te bouwen op het platteland binnen de staat New York.

Uiteindelijk is het niet aan de mens om te bepalen of iets goed of slecht is. Getuigt het niet van een zekere mate van arrogantie vanuit het leiderschap van het Wachttorengenootschap om aan iedereen te verklaren dat alles wat zij opdienen aan de tafel van Jehovah louter bestaat uit goede dingen? Is het niet aan Jehovah God om dit te bepalen?

Net zoals het geval was bij de Joden in de tijd van Jezus, zijn ook de bewaarders van de geestelijke tempel er in deze tijd niet in geslaagd om de tijd van hun inspectie te onderscheiden.

_________________________

 

Satan is zonder enige twijfel een mimicus. Paulus legde uit dat Satan zichzelf steeds verandert in een engel des lichts. En wat was de reden dat de apostel ertoe werd aangezet om dat te zeggen? Dat kwam omdat degenen waar Paulus naar verwees als de “super apostelen” (2Kor 11:5), zichzelf binnen de gemeente van de Korinthiërs hadden veranderd in “dienaren van rechtvaardigheid”. Wanneer we dus weten dat Jehovah het in de dagen van Paulus toeliet dat er in die tijd menselijke afvalligen binnen in de gemeente van Christus waren geïnfiltreerd, en waarbij diegenen die aan het hoofd zaten van deze gemeente door Paulus werden omschreven als valse apostelen die anderen bedriegen door zich voor te doen als dienaren van rechtvaardigheid, hoe kan dan de stelling waarbij het Wachttorengenootschap zichzelf afschildert als de onvergankelijke stad op de heuvel berusten op loutere waarheid?

In de toespraak werd 1 Johannes 2:19 aangehaald, waarin diegenen worden beschreven die uit het midden waren vertrokken van de ware christenen ‘omdat ze niet waren zoals wij’. Ongetwijfeld was dit inderdaad het geval bij velen. Echter blijkt wel heel duidelijk uit de Schrift dat de “super apostelen” destijds niet waren vertrokken uit het midden van de broeders en zusters. Nogmaals, het Wachttorengenootschap is ten aanzien van dit voorbeeld niet oprecht.

Als voorbeeld van de bedwelmde desoriëntatie van het Besturend Lichaam en hun hoogmoedige opschepperij, kunnen we ook hun onjuiste toepassing van de profetie in Jesaja hoofdstuk 25 beschouwen, waarin staat geschreven: “Op deze berg zal Jehovah van de legermachten voor alle volken een feestmaal klaarmaken, een feestmaal met heerlijke gerechten, een feestmaal met uitgelezen wijn, met heerlijke gerechten rijk aan merg, met uitgelezen, zuivere wijn. Op deze berg zal hij de sluier vernietigen die alle volken omhult, de bedekking die over alle volken heen geweven is. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Soevereine Heer Jehovah zal de tranen van elk gezicht wissen. De schande van zijn volk zal hij van de hele aarde wegnemen, want Jehovah zelf heeft het gezegd.”

Elke geestelijk nuchtere lezer die niet aan het bijkomen is van het drinken van de bedwelmende drank van het Wachttorengenootschap, zou in staat moeten zijn om te kunnen onderscheiden dat deze profetie pas wordt vervuld wanneer het Koninkrijk komt. Het Wachttorengenootschap doet de belachelijke bewering dat de “omhulling” die over alle volken heen is geweven, de dood symboliseert die begon in de Hof van Eden. Echter geeft de context duidelijk aan dat de omhulling verband houdt met de meedogenloze vervolging door de tirannieke volken (Jes 25:4) – wat zonder enige twijfel verband houdt met de terreur die het wilde beest aan de volkeren van de wereld zal opleggen gedurende de tijd van het einde.

Het feestmaal bestaande uit heerlijke gerechten en uitgelezen wijn betreft datgene waar God in zal voorzien voor diegenen die het einde van de wereld zullen overleven – voor de grote schare die uit de grote verdrukking zal komen. Precies zoals ook het 21ste hoofdstuk van Openbaring zegt, zal God pas dan elke traan uit hun ogen wegwissen.

Het feit dat het Wachttorengenootschap de vervulling van deze profetie, die duidelijk slaat op de tijd na Armageddon, toepast op hun eigen publicaties en uitspraken is op zichzelf al een overduidelijke manifestatie van een dikke laag braaksel dat op de bedieningstafels van Jehovah ligt verspreid.

_________________________

 

Al lang voordat Jezus naar de aarde kwam en ook gedurende de eeuwen daarna stonden oosterse samenlevingen bekend om hun gastvrijheid tegenover vreemdelingen. Toen Jezus zijn 70 discipelen uitzond, gaf hij hen de instructies om datgene te eten wat hun gastheren hen opdienden. Ook mochten zij niet van de ene gastheer naar de andere gastheer wandelen waar zij misschien een betere of luxere accommodatie konden krijgen. In die tijd was het dus een buitengewoon effectieve manier om mensen thuis te bezoeken om zo nieuwe discipelen te maken. Deze manier bleef door de eeuwen tot voorkort bijzonder effectief. Echter is dit nu veranderd.

Ironisch genoeg is het van huis-tot-huis gaan op dit moment waarschijnlijk een van de minst effectieve manieren om mensen te bereiken. Dit komt vooral doordat de samenleving waarin we leven enorm is veranderd. Van oudsher was het altijd gebruikelijk dat de vrouwen thuis bleven en voor de kinderen zorgden en het huishouden runden. Het waren daarnaast ook dikwijls de vrouwen van een gezin die voor het eerst door Jehovah’s Getuigen werden benaderd. In onze huidige tijd is het een feit dat een nog steeds groeiend percentage vrouwen behoort tot de fulltime beroepsbevolking en zoals Jehovah’s Getuigen heel goed weten, is het tegenwoordig zeldzaam om nog iemand thuis aan te treffen wanneer ze aanbellen.

Het Besturend Lichaam is zich al vele jaren bewust van deze trend en heeft geprobeerd om Jehovah’s Getuigen om te scholen in alternatieve manieren om contact met mensen op te nemen, zoals bijvoorbeeld op straat of in drukke winkelcentra. De Wachttoren-organisatie is enige tijd geleden zelfs begonnen met het opstarten van specifieke acties zoals het openen van winkelpanden en informatie-stands op openbare plaatsen. In Mexico maken Jehovah’s Getuigen zelfs gebruik van gemotoriseerde mobiele faciliteiten. Het Wachttorengenootschap heeft zelfs met tegenzin het wereldwijde internet omarmd om ook via dit kanaal informatie aan het publiek te verstrekken.

In dat opzicht maakt e-Watchman ook gebruik van het internet. Niet alleen om Jehovah’s naderende Dag aan te kondigen, maar ook om basisinformatie te verstrekken aan waarheidszoekers.

Wanneer dit gerechtvaardigd is, leid ik mensen online naar Wachttoren-artikelen op jw.org. In het verleden heb ik vele personen die mij vragen stelden voorzien van de informatie die ik heb geknipt en geplakt van de CD-rom van het Genootschap. Hoewel ik persoonlijk niet meer van huis tot huis ga zoals ik in het verleden wel deed, is de afgelopen tien jaar de deur wijd open komen te staan om via het internet veel meer mensen te bereiken dan anders mogelijk zou zijn geweest. In dat opzicht zijn de woorden van Jezus in mijn geval zeker van toepassing: “Ik ken je daden. Kijk, ik heb een deur voor je geopend die niemand kan sluiten.” (Openbaring 3:8)

Echter blijken de criteria van het Wachttorengenootschap voor het identificeren van afvalligen niet solide. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, predikten ook de “super apostelen” die klaarblijkelijk de leiding hadden over de gemeente(s) van Korinthe, tot het grote publiek. Daarom zei Paulus dat ze “anderen bedriegen” en die zich, zoals de nieuwe Wereldvertaling het in 2 Korinthiërs 11:13 omschrijft, slechts voordoen als apostelen van Christus”. Het is vanzelfsprekend dat indien zij deze vermomming geloofwaardig over wilden laten komen, dat deze super apostelen op zijn minst dienden te doen alsof zij gehoorzaam waren aan het gebod van Christus om te prediken.

Door zogenaamde afvalligen af te schilderen als personen die niet van deur tot deur zouden gaan, draagt het Wachttorengenootschap eraan bij dat de werkelijke afvalligen die op het hoogste niveau op de loer liggen worden gemaskeerd.

Het is interessant om te vermelden dat wanneer Christus bij zijn huis aankomt om zijn eigen slaven te oordelen die hij heeft aangesteld om al zijn dienaren op de juiste tijd te voorzien van geestelijk voedsel, een bepaalde groep van deze slaven geoordeeld zullen worden als ‘slecht’ omdat ze de wil van hun Meester kenden en ondanks dat toch niet gehoorzaam waren. Er blijkt duidelijk dat er veel meer komt kijken bij het gehoorzamen van Christus behalve alleen maar bij deuren aanbellen waar niemand open doet.

_________________________

 

Satan heeft altijd datgene begeerd wat Jehovah God toebehoort. Dat geldt dubbel zoveel ten aanzien van diegenen die Jehovah God toebehoren en die Jehovah God ook erkent als zijn eigen volk.

Er zijn twee primaire wijzen waarop Satan Gods volk probeert te misleiden.

Ten eerste gebruikt hij degenen die buiten de organisatie staan om Jehovah’s Getuigen te overtuigen van de gedachte dat zij zichzelf moeten redden door te vluchten uit ‘die sekte’. Dit zouden bijvoorbeeld kerkgangers kunnen zijn die beweren de werkelijke Jezus te kennen, of het zouden ook ex-Jehovah’s Getuigen kunnen zijn die deze gevangen getuigen ‘vrijheid’ claimen te bieden.

Maar ten tweede (en verreweg de meest effectieve manier) plaatst Satan zijn handlangers binnen in de organisatie die vervolgens ook onopgemerkt kunnen blijven. En door gebruik te maken van zijn agenten binnen de organisatie verandert de Duivel zichzelf in een engel des lichts – terwijl hij aan de andere kant de organisatie ook laat afschilderen als een onkreukbaar, eeuwig-schijnend baken van licht. In al zijn sluwheid zorgt de oorspronkelijke demon er ook nog een keer voor dat een ieder die van plan is om zijn duivelse plannen in het openbaar aan de kaak te stellen, direct wordt bestempeld als een “menselijke afvallige”. Het gevolg is dus dat Jehovah’s Getuigen het gevoel krijgen dat ze alles blind kunnen geloven wat ze van het Wachttorengenootschap hebben geleerd – terwijl zij zich tegelijkertijd niet bewust zijn van de “bedrieglijke invloed” (2 Thes 2:11) waar ze onder gebukt gaan. Het is de mens der wetteloosheid die jaagt op goedgelovige christenen op een manier waarop zij ertoe zijn aangezet om een valse parousia  (Tweede Komst van Christus) te omarmen, waarbij zij dit ook nog eens luidkeels met volle overgave van de daken schreeuwen en prediken.

Denk bijvoorbeeld eens aan de slimme manier waarop de spreker naar een passage in 2 Petrus 2: 1 verwees, en tegelijkertijd dit vers slechts gedeeltelijk citeerde. Hij liet voor het gemak het belangrijke feit eventjes achterwege, namelijk dat wat de apostel in deze tekst voorzegde was, dat er onder christenen valse leraren zouden bestaan en dat zij hen zouden uitbuiten met valse woorden. De apostel Petrus gaf niet aan dat deze valse leraren zich aan de buitenkant of zelfs aan de rand van de gemeente zouden bevinden. Nee, hij zei: “Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn. Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht niet erkennen[…]”

Hoewel er momenteel geen verdeeldheid zaaiende sektarische invloed onder Jehovah’s Getuigen is, denk er dan eens aan wat er zal gebeuren zodra de authentieke parousia (Tweede Komst) van Christus begint, wat in de nabije toekomst ook zeker zal gebeuren. Wat dan? Dat zal het moment zijn waarop de organisatie uit elkaar zal vallen in destructieve sekten en zullen de valse leraren ‘zelfs de eigenaar die ze heeft gekocht’ verloochenen wanneer ze zullen weigeren om Christus te accepteren bij zijn terugkomst. Ze zullen op dat moment inderdaad zoals in 2 Petrus 2:1 staat “een snelle vernietiging over zichzelf brengen” tijdens het besluit, zodra de engelen door Christus worden uitgezonden om het onkruid dat door de Duivel was gezaaid, te ontwortelen.

e-Watchman heeft de taak gekregen om de Komst van Christus aan te kondigen waarin Jezus zal komen in de hoedanigheid van de Louteraar evenals de Oogster.

_________________________

Naar schatting zijn de afgelopen decennia enkele tienduizenden kinderen binnen de gemeenten door Jehovah’s Getuigen misbruikt. Ongeveer tien jaar geleden onthulde een Bethel-insider dat de Wachttoren-organisatie actief een database bijhield met daarin de namen van ongeveer 23.000 bekende pedofielen. Sindsdien is dat enorme aantal alleen nog maar toegenomen. Daarnaast bestaat er absoluut geen twijfel over dat veel van deze misdadigers meerdere slachtoffers op hun naam hebben staan.

Maar afgezien van de feitelijke daders van deze vreselijke misdaden tegen onschuldige weerloze kinderen, is het Genootschap ook door de rechtbanken van het land als medeplichtige aansprakelijk gesteld vanwege het beleid dat zij voeren wat heeft bijgedragen aan het misbruik, doordat de misbruiker door middel van dit beleid werd beschermd tegen een mogelijke ontmaskering en een strafvervolging door de superieure autoriteiten. Het is vanzelfsprekend zeer begrijpelijk dat er veel verontwaardiging bestaat onder de vele slachtoffers en hun families evenals onder de weinige pleitbezorgers die voor hen zijn opgekomen tegen het juridische Wachttoren-apparaat.

Dus, wanneer we dit weten wil ik graag de volgende vraag stellen aan eerlijk en oprecht redenerende Jehovah’s Getuigen om eens over na te denken: Zou het eerlijk en rechtschapen zijn van de Wachttoren-organisatie om degenen die opkomen voor het recht van misbruikte kinderen binnen de gemeenten van Jehovah’s Getuigen, te bestempelen als “menselijke afvalligen”?

Meneer Bill Bowen is zo iemand die door de media op televisie werd belicht. Deze man is absoluut niet op zoek geweest naar het vinden van discipelen voor zichzelf. Het is enkel zijn motief geweest om het Genootschap te dwingen om kinderen beter te beschermen tegen de duizenden seksuele roofdieren die zich binnen de muren van de organisatie van Jehovah’s Getuigen bevinden.

Zoals het er op dit moment voor staat beschouwt het Wachttorengenootschap de mensen die hierover de waarheid vertellen als vijanden van God. Het is zelfs een algemeen bekend feit dat volgens het officiële beleid van de Wachttoren-organisatie, een Jehovah’s Getuige die zich hier in het openbaar over uitspreekt, en publiekelijk verkondigt dat hij het niet eens is met het gevoerde beleid, zelfs wanneer deze persoon het bij het rechte eind heeft, onderwerp wordt om te worden uitgesloten evenals het bestempeld worden als afvallige. Het valt simpelweg niet te ontkennen dat het Besturende Lichaam meer waarde hecht aan de uniformiteit en de eenheid van de organisatie dan aan de waarheid.

(Wat het openbare rechtbankverslag betreft; in het hoofdstuk over Micha staat een reproductie beschreven van een officieel transcript van een rechtbank uit 1954, waarin de hoofdadvocaat van het Wachttorengenootschap onder ede een verklaring heeft afgelegd waarin hij heeft toegegeven dat het bovengenoemde beleid waar blijkt te zijn.)

Maar betreffende mijn werk; Het is absoluut niet mijn doel om verdeeldheid te zaaien of om volgers voor mijzelf te werven. Mijn voornaamste doel is om Jehovah’s oordelen aan te kondigen, zoals deze staan beschreven in de Bijbelse profetie. Het internet is voor mij de belangrijkste manier geweest waarop ik Gods oordelen heb verkondigd. En laten we wel duidelijk zijn over het volgende:  Wanneer we in gedachten houden dat Jehovah’s Getuigen worden misleid door te geloven dat een ieder die ook maar enige kritiek uitspreekt over het beleid, de praktijken of leringen van de Wachttoren-organisatie automatisch ook smaad brengt op de naam van Jehovah en dan ook maar gelijk bestempeld dient te worden als een onmiskenbare vijand van God, dan is het belangrijk om vooral te denken aan wat er in de Schrift staat geschreven, namelijk dat Jehovah zijn oude profeten feitelijk de opdracht had gegeven om de zonden en de rebellie van zijn volk openbaar te maken.

In het derde hoofdstuk van Amos verklaarde God bijvoorbeeld dat de reden waarom Hij Israël veroordeelde was omdat Jehovah onder alle natiën alleen Israël beschouwde als zijn exclusieve eigendom. God zei vervolgens ook dat hij niets zou ondernemen totdat hij zijn dienstknechten, de profeten, eerst had ingelicht. Vervolgens gaf Jehovah zijn profeet de volgende opdracht: “Verkondig het op de versterkte torens van A̱sdod en op de versterkte torens in Egypte. Zeg: ‘Kom bijeen op de bergen van Sama̱ria. Zie het tumult in haar midden en de afzetterij in haar.” (Amos 3:9)

Andere profeten handelden op vergelijkbare wijze. Beschouw ook dit tweede voorbeeld eens: Hoewel Ezechiël geen deel uitmaakte van de vooraanstaande kring van priesters binnen Jeruzalem – omdat hij in ballingschap verkeerde in Babylon – zorgde Jehovah er toch voor om Ezechiël door middel van visioenen een beeld te geven van datgene wat zich achter de tempelmuren afspeelde waardoor Ezechiël in staat was om de walgelijke dingen te zien die zich afspeelden in Jehovah’s tempel. Ezechiël ging er vervolgens toe over om Gods oordelen in het Bijbelboek op te tekenen dat tevens zijn naam draagt en hij diende als een wachter (Watchman in het Engels) voor de oudere mannen in Babylon.

Op vergelijkbare wijze heb ook ik de geheime activiteiten van Bethel bekendgemaakt, zoals bijvoorbeeld hun politieke NGO-partnerschap met de Verenigde Naties, de diverse rechterlijke schikkingen die het Wachttorengenootschap in achterkamertjes heeft uitbetaald in de vorm van zwijggeld om zo seksueel misbruikte kinderen het zwijgen op te leggen. En laten we daarnaast ook niet de sluwe manier vergeten waarop het Genootschap Bijbelse profetie heeft geïnterpreteerd om zichzelf te verheerlijken en Gods oordelen tegelijkertijd af te wenden.

Terwijl het Wachttorengenootschap het als iets beschamends ziet wanneer degenen die zij uitsluiten als zijnde personen die onder de controle van Satan staan en bestempeld dienen te worden als goddeloze menselijke afvalligen, omdat zij zouden proberen om door middel van geschreven brieven contact op te nemen met “loyale getuigen van Jehovah”, heeft het Wachttorengenootschap in werkelijkheid juist zichzelf hieraan schuldig gemaakt. Beschouw eens het volgende citaat uit het tijdschrift de Wachttoren van  1 mei 1974:

WAT is het gevolg wanneer men een leugen zonder protest laat passeren? Draagt zwijgen er niet toe bij de leugen voor waar te laten doorgaan, waardoor ze vrijer baan heeft om velen, misschien tot grote schade van hen, te beïnvloeden?

Wat gebeurt er als men wangedrag en immoraliteit niet aan de kaak stelt en veroordeelt? Is dit niet hetzelfde als een infectie verbergen zonder één poging in het werk te stellen haar te genezen en te voorkomen dat ze zich uitbreidt?

Wanneer mensen in groot gevaar verkeren afkomstig uit een bron waarvan zij geen kwaad vermoeden, of als zij door degenen die zij als hun vrienden beschouwen worden misleid, is het dan onvriendelijk hen te waarschuwen? Zij verkiezen het misschien geen geloof aan de waarschuwing te hechten. Zij zijn er misschien zelfs wel gebelgd over. Ontheft dat iemand echter van de morele verantwoordelijkheid die waarschuwing te geven?

Als u tot degenen behoort die trouw aan God trachten te zijn, zijn de kwesties die door deze vragen worden opgeworpen thans van levensbelang voor u. Waarom? Omdat Gods dienstknechten in elke periode van de geschiedenis het hoofd hebben moeten bieden aan de uitdaging die deze kwesties vormen. Zij hebben onwaarheid en goddeloosheid aan de kaak moeten stellen en mensen moeten waarschuwen voor de gevaren van misleiding — niet slechts in het algemeen, maar op specifieke wijze, in het belang van de zuivere aanbidding. Het zou veel gemakkelijker voor hen zijn geweest hun mond te houden of alleen te zeggen wat de mensen graag wilden horen. Getrouwheid jegens God en liefde voor de naaste bewoog hen er echter toe te spreken. Zij beseften dat „een onthulde terechtwijzing [beter is] dan een verborgen liefde”. — Spr. 27:5.

Ja, het klopt dat ik gebruik heb gemaakt van het internet en ook heb ik tienduizenden brieven verstuurd aan loyale ouderlingen van het Genootschap die verspreid over het grote Engelstalige gebied hun rol als herder van Jehovah’s kudde proberen te vervullen. Ik heb de leugens van het Wachttorengenootschap niet onbetwist laten. Ik heb hun bedrog blootgelegd. Uiteraard nemen ze hier aanstoot aan. Ze huiveren duidelijk onder deze blootstelling en zij dringen er steeds standvastiger op aan bij Jehovah’s Getuigen, terwijl zij van hen eisen dat zij geen acht dienen te slaan op wat ze lezen. Echter kan ik niet toestaan dat hun doofheid mij belet om mij van mijn morele verplichting af te houden.

Ja, het zou vele malen gemakkelijker voor mij zijn geweest om over dit alles te zwijgen. Ik heb een leven lang aan vriendschappen opgeofferd en ik ben door het Genootschap veroordeeld om het stigma te dragen van iemand die gebrandmerkt is als een ‘menselijke afvallige’. Ondanks dit alles blijf ik gedreven om trouw aan Jehovah God te blijven en ook om liefde te betonen aan mijn naasten en probeer ik daarnaast mijn leven te wijden aan het verkondigen van de oordeelsboodschap van Jehovah. En als Jehovah het wil, zal ik dat blijven doen ‘totdat de steden daadwerkelijk tot puin ineenstorten’.

_________________________

 

e-Watchman verwerpt het leiderschap van Jehovah’s Getuigen niet als de vertegenwoordigers van Jehovah op aarde. Integendeel zelfs, ik erken de organisatie als iets dat Jehovah God toebehoort. Echter dienden Israël en later Juda in dezelfde hoedanigheid om Gods voornemen ten aanzien van hen te vervullen. En omdat God hen erkende vanwege het feit dat zij door middel van een verbond aan Hem waren gebonden, gebruikte God verschillende mensen om als profeten verschillende  waarschuwingen en aanklachten uit te spreken.

Het leiderschap van de Wachttoren-organisatie is vervallen in hetzelfde patroon van arrogantie en ontrouw als de koningen en priesters vóór Christus.

De joden in Jeremia’s tijd dachten bijvoorbeeld dat omdat Jeruzalem de thuisbasis van Gods tempel was, ze nooit getroffen zouden worden door de rampspoed die Jeremia tegen hen profeteerde. Ze sloegen zelfs de boodschap van de profeet in de wind – koning Jojakim hakte zelfs Jeremia’s boekrol in stukken en verbrandde deze in het vuur. Maar verwierp Jeremia de Joden ondanks dit alles als vertegenwoordigers van God? Nee, natuurlijk niet.

De wijze waarop het Wachttorengenootschap mijn boodschap verwerpt valt te vergelijken met de wijze waarop de Joden Jeremia en de andere profeten verwierpen. In werkelijkheid zijn zij het die helemaal niets van een Bethel-buitenstaander met respect zullen ontvangen. Ze geven er veel liever de voorkeur aan om gebukt te gaan onder de ‘bedrieglijke invloed’ en deze met volle overgave te omarmen, dan om Jehovah’s profetische woord in een ander licht te heroverwegen anders dan de manier die hun institutionele profeten aan hen hebben verklaard.

Maar uiteindelijk kwamen de woorden van Jeremia toch uit. Alle woorden van de profeten werden vervuld. En ik ben er heel zeker van dat een soortgelijke uitkomst ook bij mij het geval zal blijken te zijn. Net zoals Jehovah zijn aangestelde wachter (watchman) Ezechiël verzekerde: “Ik stuur je naar zonen die onbeschaamd en hardvochtig zijn, en je moet tegen ze zeggen: “Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah.” En of ze nu willen luisteren of niet — het is een opstandig huis — ze zullen weten dat er een profeet onder hen is geweest.”  (Ezechiel 2:4-5)

_________________________