Is het Koninkrijk van God werkelijk begonnen met het regeren van de wereld? Jehovah’s Getuigen zullen zonder te aarzelen antwoorden dat dit daadwerkelijk het geval is. En waarom zouden ze dat niet doen? Sinds de oprichting van het Wachttorengenootschap, heeft het altijd verklaard dat het Koninkrijk van God al zou zijn begonnen met regeren. Elk Wachttoren-tijdschrift is versierd met de pakkende ondertitel: „Aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk.”

De meeste hedendaagse Jehovah’s Getuigen zijn zich er hoogstwaarschijnlijk niet eens van bewust dat de uitgevers van het Wachttorengenootschap oorspronkelijk verkondigden dat het Koninkrijk van God al in het jaar 1878 aan de macht kwam. Pas een lange tijd na 1914 verschoof het Wachttorengenootschap deze datum van het jaar 1878 naar het jaar 1914. Gezien het onmiskenbare feit dat het Wachttorengenootschap toen al gedurende bijna een halve eeuw een valse Tweede Komst van Christus heeft verkondigd, hoe kunnen we er dan tegelijkertijd zeker van zijn dat het laatste deel van de dagen ook echt daadwerkelijk begon in het jaar 1914? Hoe kunnen we dan zeker weten dat Christus het in dat betreffende jaar met al zijn macht opnam tegen Satan en zijn demonen door hen naar de aarde te slingeren? Worden christenen dan niet aangespoord om ’zich van alle dingen te vergewissen’ en om ‘alles te onderzoeken’? We hebben het hier immers wel over een behoorlijk belangrijke kwestie.

Het is een feit dat Christus op dit moment nog steeds niet is teruggekeerd en dat het Koninkrijk op dit moment dus ook nog steeds niet aan de macht is gekomen. Ook zijn Satan en zijn engelen op dit moment nog steeds niet uit de hemel zijn neergeworpen, althans, in ieder geval niet in het jaar 1914. De afgelopen twintig jaar heeft e-Watchman een enorme stapel aan onweerlegbaar bewijsmateriaal voortgebracht dat de kerndoctrines van het Wachttorengenootschap in zijn geheel ontkracht.

Het gaat het voorstellingsvermogen te boven wanneer men zich realiseert dat gewone stoffelijke mensen in staat zijn geweest om zo’n ingewikkelde doctrine te bedenken die erin heeft geresulteerd dat miljoenen goedgelovige christenen ervan werden overtuigd om een leugen met beide handen te omarmen – de leugen dat Christus al zou zijn begonnen met zijn heerschappij en de leugen dat de demonen al in hun brandende woede naar de aarde zouden zijn geslingerd.

Dit kon ook alleen maar verzonnen zijn door middel van de invloed van de meesterbeinvloeder zelf, oftewel de vader van de leugen: Satan de Duivel. De geïnspireerde apostel schreef inderdaad over de aanwezigheid van een mens van wetteloosheid en over een ‘werk van Satan’ dat gebaseerd is op een valse parousia. Het maakt allemaal onderdeel uit van een noodzakelijke opmaat richting de daadwerkelijke authentieke aanwezigheid van de Mensenzoon.

De eerlijkheid gebiedt echter wel te zeggen dat de Duivel alleen maar datgene kan doen wat God hem toestaat, en dat is ook precies in overeenstemming met wat de apostel schreef: Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven. Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid. (2 Thessalonicenzen 2:11-12)

“De leugen” waar Paulus naar verwijst betreft het middelpunt van de doctrine van het Wachttorengenootschap – de leugen dat het Koninkrijk op dit moment al over de wereld is gaan regeren. Wat daarnaast echter ook nog van het allergrootste belang is, is het feit dat “de leugen” onder en door gezalfde christenen wordt verkondigd. God laat zijn volk toe om een leugen te geloven en deze leugen rond te prediken om zodoende hun geloof op de proef te kunnen stellen zodra Christus daadwerkelijk komt.

Omdat de ‘zieners’ geloof stellen in ‘de leugen’, is het Wachttorengenootschap zich ook niet bewust van de ontwikkelingen die uiteindelijk zullen leiden tot de komst van de Mensenzoon die als een dief in de nacht zal arriveren. Hebben de profeten van Bethel de Jehovah’s Getuigen dan niet verzekerd dat er absoluut geen nieuwe wereldoorlog meer zou kunnen plaatsvinden?

Hoewel “de leugen” deel uitmaakt van het ‘werk van Satan’, zijn de mensen die deze leugen verkondigen eveneens medeplichtig. En dat geldt ook voor degenen die geloof stellen in die leugen. Mensen horen wat ze willen horen. Niemand wil graag de waarheid horen over Gods aankomende oordeel. Dat is ook de reden waarom God niet alleen de valse profeten aanklaagt, maar daarnaast is Gods aanklacht ook gericht tegen de mensen die graag hun oren willen laten kietelen. Als een man wind en bedrog achternaloopt en deze leugen vertelt: ‘Ik zal profeteren over wijn en drank’, dan zou hij voor dit volk de juiste profeet zijn! (Micha 2:11)

De term ‘geestelijk paradijs’ klinkt natuurlijk beter in de oren dan “paradijs voor pedofielen”, nietwaar? Tegelijkertijd klinkt het ook beter in de oren wanneer er wordt gezegd dat Jehovah’s Getuigen slechts toeschouwers zullen zijn die op een veilig afstandje zullen gaan toekijken hoe Babylon de Grote straks zal worden vernietigd. Dat klinkt natuurlijk beter dan de boodschap dat Jehovah’s aardse organisatie zelf zal worden verwoest. Een rijkelijke overvloed aan geestelijk voedsel en drinken klinkt ook beter dan een aankomende geestelijke hongersnood, nietwaar? Bestel dan nog maar snel even een ‘laatste rondje’! Snel opeten en snel opdrinken! Het is namelijk bijna sluitingstijd.

De context van het bovenstaande vers is zeer leerzaam. Jehovah’s volk is onlangs opgestaan als een vijand van God en God is daarom ook vastbesloten om die deplorabele situatie recht te gaan zetten. Maar onlangs is mijn eigen volk opgestaan als een vijand. Openlijk rukken jullie de majestueuze versiering af van de kleding van hen die vol vertrouwen voorbijgaan als wie terugkomen van de oorlog. De vrouwen van mijn volk jagen jullie hun geliefde huis uit. Hun kinderen nemen jullie voor altijd mijn pracht af. Sta op en ga weg, want dit is geen plek om te rusten. Vanwege onreinheid is er verwoesting, vreselijke verwoesting. (Micha 2:8-10)

Omdat de profetie zich richt tot degenen over wie God verklaart dat ze zijn “eigen volk zijn, zouden we geneigd kunnen zijn om aan te nemen dat zijn volk in eerste instantie de Joden waren en dat de “vreselijke verwoesting” die hen overkwam plaatsvond toen Babylon Jeruzalem met de grond gelijk maakte. Maar wanneer we echter de rest van de profetie aandachtig lezen dan zien we dat de profetie iets heel anders aangeeft. Beschouwt u dus alstublieft eens de overige verzen van het tweede hoofdstuk: Ik zal je beslist volledig bijeenbrengen, Jakob. Ik zal beslist de overgeblevenen van Israël verzamelen. Ik zal ze verenigen, als schapen in de kooi, als een kudde in de weide. Het zal er gonzen van de mensen.” Hij die uitbreekt zal voor ze uit gaan. Ze zullen uitbreken, door de poort trekken en erdoor naar buiten gaan. Hun koning zal voor ze uit gaan, met Jehovah aan het hoofd. (Micha 2:12-13)

Jehovah heeft de Israëlieten inderdaad uit Babylon teruggehaald; Toch hadden de Joden sindsdien nooit meer een koning uit de geslachtslijn van David gehad. Volgens het Wachttorengenootschap zou Jehovah de overgeblevenen van het geestelijke Israël al bijeen hebben gebracht. Volgens het Wachttorengenootschap betreft de organisatie van Jehovah’s Getuigen de kudde schapen die ‘gonst van de mensen’. Dit is wat het Wachttorengenootschap in het jaar 2000 verklaarde:

Vanaf 1919 tot 1931 ging het Koninkrijkslicht steeds helderder schijnen terwijl zij zich ontdeden van de overgebleven ketenen van de Babylonische denkwijze. Zij namen tot tienduizenden in aantal toe terwijl Jehovah zijn belofte vervulde: „Ik zal de overgeblevenen van Israël zonder mankeren bijeenbrengen. In eenheid zal ik hen stellen, als schapen in de kooi, als een kudde midden in haar weide; het zal er gonzen van mensen” (Micha 2:12). In 1931 werd Jehovah’s heerlijkheid over zijn volk zelfs nog duidelijker toen zij de naam Jehovah’s Getuigen aannamen.

Deze veronderstelde vervulling van de profetie raakt de kern van ‘de leugen’. Dat komt omdat Micha’s profetie aangeeft dat er een ‘vreselijke verwoesting’ onmiddellijk voorafgaat aan de verschijning van de koning, die hen naar buiten zal leiden. Hebben christenen in deze moderne tijd dan enige vorm van verwoesting door Gods hand ervaren? En zo ja, wanneer dan?

De waarheid is eenvoudig. Jezus voorzei dat iets wat een ‘vreselijke verwoesting’ zou kunnen worden genoemd, de stad van God, ook wel bekend als Jeruzalem, zou treffen tijdens een grote verdrukking die over de gehele bewoonde aarde zou komen.

De verschijning van een “walgelijk ding” dat op een heilige plaats staat, zal voor christenen hét signaal zijn om onmiddellijk weg te vluchten. Maar wat is dan die zogenoemde heilige plaats in deze moderne tijdsperiode? Deze profetische heilige plaats betreft in onze tijd de gemeente van Christus. Volgens de apostel Paulus zal de antichrist, die beter bekend staat als de ‘zoon van vernietiging’, oftewel de profetische ‘mens der wetteloosheid’, in de tempel van God gaan zitten. Dat is de heilige plaats.

We zien nu dat het mysterie van deze wetteloosheid al werkzaam is. Het politieke partnerschap tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties is een mysterie. De onvoorwaardelijke steun van het Wachttorengenootschap ten aanzien van het dodelijke vaccin van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties onderstreepte deze mysterieuze alliantie heel duidelijk.

Zoals de apostel Paulus voorspelde, moet éérst de afvalligheid, oftewel de geloofsafval plaatsvinden – éérst voordat Christus terugkeert. Eérst voordat het Koninkrijk pas aan de macht zal komen.

Omdat de Jehovah’s Getuigen de satanische leugen hebben verankerd dat het Koninkrijk al in het jaar 1914 aan de macht kwam, hebben zij geen enkel inzicht in wat er nu allemaal gebeurt op het wereldtoneel – namelijk dat de wereld nu op de rand staat van een enorme oorlog; nee, geen kleine oorlogjes hier en daar, maar daadwerkelijk een wereldoorlog. Sommigen beweren zelfs dat de Derde Wereldoorlog al zou zijn begonnen. Dat komt omdat de proxy-oorlog voorbij is. Wat zich nu allemaal in Oekraïne afspeelt is werkelijk ongekend. Natiën die beschikken over kernwapens zijn nu plotseling openlijk met elkaar in oorlog. En natuurlijk is ook het Midden-Oosten veranderd in een smeulend vuur dat eveneens op het punt staat om in een grote vuurzee te veranderen. Dan is er daarnaast ook nog de kwestie omtrent de levering van wapens aan Taiwan. Wapens die bedoeld zijn om te worden ingezet tegen China. Elke aardse natie bereidt zich momenteel voor op een oorlog.

De vraag die nu moet worden gesteld is deze: Waar is het Wachttorengenootschap in deze tijd van crisis? Beweren de leiders van de Jehovah’s Getuigen dan niet over zichzelf dat zij “wachters” zijn? Staat de iconische uitkijktoren die bekend staat als het logo van de Wachttoren-organisatie dan niet symbool voor de rol die Bethel meent te spelen als zijnde de visionairs en zieners van datgene wat er gaat komen? Zijn zij dan niet Jehovah’s aardse spreekbuis? Waar is dan die geroemde, gezalfde Micha-klasse op dit moment? Ach, laat Jehovah’s woorden maar het antwoord zijn op al die vragen: Dit zegt Jehovah tegen de profeten die mijn volk op een dwaalspoor brengen, die vrede verkondigen zolang ze iets te kauwen hebben maar de oorlog verklaren aan wie niets in hun mond stopt: “Voor jullie zal het nacht zijn, zonder visioenen. Voor jullie zal het duister zijn, zonder waarzeggerij. Voor de profeten zal de zon ondergaan, voor hen zal de dag donker worden. De visionairs zullen beschaamd worden, de waarzeggers teleurgesteld. Ze zullen allemaal hun snor moeten bedekken, want er komt geen antwoord van God. (Micha 3:5-7)

Het bedekken van de snor betekent dat een man zijn hand voor zijn mond houdt. In het geval van de Israëlieten had iedere volwassen man destijds een baard en een snor. Nu het Besturende Lichaam onlangs nog heeft verordend dat christenen tegenwoordig ook baarden en snorren mogen laten staan, en aangezien een van hun leden onlangs nog heeft verkondigd dat het Besturende Lichaam zich nooit in verlegenheid zal laten brengen of zich ergens voor zal verontschuldigen wanneer ze een fout hebben gemaakt, lijkt het erop dat nu de tijd rijp is geworden om het lichtknopje in Bethel definitief uit te schakelen. Daarna kan de hele zelfbenoemde profetenklasse ook meteen in alle schaamte hun snor gaan bedekken.

Ik, ik ben door de geest van Jehovah vervuld van kracht en van gerechtigheid en macht om Jakob te wijzen op zijn opstandigheid en Israël op zijn zonde.” (Micha 3:8)