Nederlandse vertaling van de bovenstaande quote:

“We moeten de verenigde naties versterken als een eerste stap in de richting van een wereldregering, naar het model van onze eigen regering met een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, evenals een politiemacht om haar internationale wetten te handhaven en om de vrede te bewaren.”

-Walter Cronkite-

De opvallende clickbait van vorige week op JW.org had te maken met de veronderstelde hittegolf van deze zomer als zijnde de vervulling van bijbelse profetieën. Ik wou dat het allemaal één grote grap was, maar helaas valt er in deze kwestie helemaal niets te lachen. Ze zijn namelijk echt daadwerkelijk zo diep gezonken. En, zoals we al enigszins van het genootschap konden verwachten, heeft de Wachttorenorganisatie in dat betreffende artikel ook nog de Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties aangehaald als zijnde de hoogste autoriteit op dit gebied en ze hebben hen naar voren geschoven als een bron van onbetwiste waarheid.

Deze week zien we dat het Wachttorengenootschap heeft gekozen voor een variatie op het hittegolfthema en gooien ze voor de goede orde ook nog een beetje anti-Russische propaganda in de strijd. Het thema op jw.org luidt dan ook: “Wereldwijde voedselcrisis door oorlog en klimaatverandering — Wat zegt de Bijbel?” En nogmaals, ze halen de Verenigde Naties dus aan als de officiële kenner van alle dingen. Het is onderhand wel duidelijk geworden dat de vaak gebruikte slogan van het Wachttorengenootschap: “wat zegt de Bijbel?” alleen maar dient om de lezer van de wijs te brengen. Ze hebben helemaal geen interesse in wat de Bijbel over iets te zeggen heeft, of specifieker geformuleerd: wat de betekenis ergens van is. Het daadwerkelijke doel van het artikel is juist om de Verenigde Naties aan te prijzen.

Het minste wat het Wachttorengenootschap in hun artikel had mogen vermelden om hun lezers daadwerkelijk evenwichtig te informeren, is dat het heersende narratief dat overtollige koolstofdioxide verantwoordelijk zou zijn voor de klimaatverandering zeer controversieel is en dat dit narratief absoluut niet door alle klimatologen wordt onderschreven. Daarnaast hadden ze ook wel mogen vermelden dat het voor een groeiend aantal helder denkende individuen steeds duidelijker begint te worden dat er sprake is van een politieke agenda die veel verder gaat dan alleen maar de door de media aangestuurde klimaatveranderingshysterie. Het is dan ook veelzeggend dat het Wachttorengenootschap de veronderstelde opwarming van de aarde in dezelfde context presenteert als de globalisten, waarbij de globalisten de klimaathysterie gebruiken om wereldwijd een massale deïndustrialisatie op gang te brengen.

Ik was natuurlijk weer zo naïef om aan te nemen dat het Wachttorengenootschap zijn lesje wel had geleerd, nadat hun geheime 10-jarige politieke partnerschap met de VN publiekelijk werd ontmaskerd, waarop ze in alle haast hun NGO-associatie met het VN-departement van informatie vliegensvlug hadden ontbonden. Maar nee hoor…, de realiteit toont iets anders aan. Het feit dat ik hun partnerschap met het wilde beest publiekelijk had ontmaskerd bleek bij nader inzien slechts een kleine tegenvaller voor ze te zijn geweest. Echter is ook gebleken dat de reactie van het Wachttorengenootschap Besturende Lichaam update 10op de zogenaamde nep-pandemie, welke volledig in lijn lag met het beleid van de door Bill Gates gefinancierde (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, duidelijk het tegendeel aantoont.

Toen het Wachttorengenootschap nog een NGO (niet-gouvernementele organisatie) op geassocieerd niveau was, nam het Wachttorengenootschap daarmee ook de verplichting op zich om jaarlijks voorbeelden bij de VN aan te leveren waaruit bleek hoe de Wachttoren-organisatie haar middelen effectief had ingezet om hun achterban op een positieve wijze te informeren over de diverse programma’s en initiatieven van de VN, zodat ze daarmee ook hun accreditatie als niet-gouvernementele organisatie mochten behouden. Het Wachttorengenootschap heeft dan ook 10 jaar lang gewillig voldaan aan al die eisen van de Verenigde Naties. De mate waarin Bethel deze contractuele verplichting van zijn partnerschap is nagekomen, werd hier overigens grondig gedocumenteerd. (Onderaan de pagina staat trouwens ook nog een link naar een PDF-document met daarin een compleet overzicht van alle artikelen van de Wachttoren-organisatie die werden gebruikt als propaganda om wereldwijd de nietsvermoedende Jehovah’s Getuigen actief voor te lichten over de vele activiteiten van de Verenigde Naties en zijn overvloed aan afdelingen en programma’s.)

Hoewel het officiële politieke partnerschap voor de buitenwereld werd ontbonden, blijft de geestelijk overspelige relatie tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties toch nog bestaan. Het is inderdaad waar dat een vos zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Daartoe lijken ook de clickbait-artikelen op de hoofdpagina van JW.org hetzelfde doel te dienen als de uitbundige VN-artikelen die destijds veelvuldig in de Wachttoren- en Ontwaakt!-tijdschriften verschenen.

Hier volgt een citaat van de Verenigde Naties over de voedselcrisis:

“The production and availability of food is being disrupted by conflict, climate change, energy prices and more.”—António Guterres, UN secretary-general, July 17, 2023.

Vrij vertaald naar het Nederlands: “De productie en de beschikbaarheid van voedsel wordt verstoord door conflicten, klimaatverandering, energieprijzen en nog meer.”—António Guterres, secretaris-generaal van de VN, 17 juli 2023.

Uit nieuwsgierigheid zocht ik naar de bron van het bovenstaande citaat. De bron van het citaat betreft geen artikel, maar een video van 7 minuten lang die op de website van de VN staat (klik hier) waarin de secretaris-generaal van de VN zijn beklag doet over de terugtrekking van Rusland uit de zogenoemde graandeal en ook over hoe dat enorme schadelijke gevolgen zal hebben voor de voedselvoorziening in de armere landen van Afrika.

Watch Tower symboolMen zou denken dat een organisatie die op het eerste oog toegewijd is aan het verkondigen van de waarheid en die alleen al door zijn eigen naam pretendeert om een Wachttoren te zijn, bewerende dat ze op de uitkijk staan, dat ze daarmee ook wat meer op de hoogte zouden zijn van de feitelijke ontwikkelingen in de wereld en dat ze zich niet zo gemakkelijk zouden laten meeslepen door allerlei propaganda die op dagelijkse basis door de VN wordt uitgespuugd.

Deze zogenaamde graandeal is precies dat: een deal. Een deal vereist namelijk dat twee of meer partijen het met elkaar eens zijn over een bepaalde handelwijze of over redenen om juist niet te handelen. Voor wat betreft de door de VN bemiddelde Zwarte Zee-graanovereenkomst waarbij Turkije, Rusland en Oekraïne betrokken waren, werd overeengekomen dat Rusland de veilige doorgang zou toestaan van vrachtschepen die graan uit Oekraïne exporteren, ondanks het feit dat het hier gaat om een oorlogsgebied. Voor de ongeïnformeerden onder ons: Oekraïne bezit één van de meest vruchtbare aardbodems van de hele wereld. Oekraïne staat dan ook niet voor niets bekend als de graanschuur van Europa.

Volgens de voorwaarden van deze “deal” zou het geëxporteerde graan uit het Oekraïense Odessa richting de behoeftige Afrikaanse landen moeten worden verscheept en in ruil voor de medewerking van Rusland zouden dan de sancties tegen de export van Russisch graan en kunstmest worden opgeheven. Geen van deze vereisten die stonden vastgelegd in de deal werden uiteindelijk nageleefd door de tegenpartij van Rusland. Het graan werd namelijk helemaal niet naar Afrika verscheept. Het bleek dat 90% van het graan juist werd verscheept naar Europa. Bovendien werden daarnaast ook nog de sancties tegen de Russische export niet opgeheven. Sterker nog: de door de NAVO gesteunde Oekraïners hebben zelfs een ammoniakpijpleiding opgeblazen. (Ammoniak is een belangrijk onderdeel dat wordt gebruikt om kunstmest mee te produceren.)

Bovendien melden onbevestigde samenzweringstheoretici dat lege graanschepen die naar de haven kwamen om graan op te halen, in werkelijkheid hun scheepsruim vol hadden liggen met wapens en munitie om daarmee de NAVO-oorlog te voeden die wordt gevoerd tegen burgers die leefden in de regio die voorheen nog deel uitmaakte van Oekraïne, maar tegenwoordig deel uitmaakt van de Russische Federatie. Dat klinkt dan ook zeer geloofwaardig.

Dus, toen vervolgens de graandeal moest worden verlengd, koos Poetin ervoor om deze overeenkomst niet te ondertekenen. En overigens: Rusland ontneemt daarmee geen graan dat bestemd is voor de hongerige mensen in Afrika. Rusland doneert namelijk 50.000 ton graan aan de behoeftige Afrikaanse landen. (via de reguliere globale vervoersdiensten)

Gezien de voortdurende, opzettelijke vernietiging van de draagkracht van het geïndustrialiseerde Westen door het Britse Imperium en door de real-time implementatie van het levenswerk van de net gekroonde Koning Charles om een plan te realiseren teneinde de overgrote meerderheid van de menselijke bevolking uit te roeien, lijkt het er daarom ook sterk op dat de verstoring van de graandeal al die tijd al de bedoeling was van de Anglo-oorlogshitsers. Zoals elke geïnformeerde persoon heel goed weet, heeft het Anglo-imperium elke overeenkomst met Rusland verbroken, met inbegrip van de Minsk-akkoorden. Rusland is door het Westen op sluwe wijze neergezet als een schurkenstaat, wat de propaganda van het Westen natuurlijk ten goede komt. (Lees ook het artikel: DE NEW GREEN DEAL EN DE WERELDWIJDE GENOCIDE DOOR LONDEN)

Het is daarom ook uiterst betreurenswaardig dat het Wachttorengenootschap niet geïnteresseerd is in de feiten omtrent deze affaire. In plaats daarvan hebben ze aangetoond dat ze juist hun bijdrage leveren om hun lezers vooral in het ongewisse te houden over de daadwerkelijke actuele aangelegenheden op het wereldtoneel.

Er wordt dwang op de mensheid uitgeoefend om het merkteken van het wilde beest te aanvaarden, met het oogmerk dat „niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie het merkteken heeft, de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam” (Openbaring 13:16, 17). Maar hiervoor moet een prijs worden betaald! Jehovah beschouwt degenen die het merkteken aanvaarden, als personen die geslagen zijn met „een schadelijke en kwaadaardige zweer”. Sedert 1922 zijn zij in het openbaar gekentekend als personen die de levende God verworpen hebben. (Openbaring Haar Grootste Climax is Nabij, hfst. 32 blz. 221-234)

Jehovah’s Getuigen beschouwen de subtiele promotie van de Verenigde Naties door het Wachttorengenootschap waarschijnlijk als iets onschadelijks. Echter is dat het zeker niet. Het is namelijk bedoeld om legitimiteit toe te kennen aan de VN om in een samenwerkingsverband met de globalisten het Westfaalse natiestaatsysteem te vernietigen waardoor er vervolgens een wereldregering kan worden geimplementeerd.

Om te beginnen druist het promoten van de Verenigde Naties in tegen datgene wat Jehovah’s Getuigen dienen te geloven over wat de VN in werkelijkheid is. Volgens de zieners van Bethel zijn de Verenigde Naties namelijk de manifestatie van het scharlakengekleurde wilde beest dat wordt beschreven in het 17de hoofdstuk van Openbaring. Het is daarnaast ook het beeld van het beest dat de aanbidding van iedereen op aarde zal opeisen waarop ze het zogenaamde merkteken van het beest zullen ontvangen, oftewel het 666-merkteken der verdoemenis.

De meerderheid van de Jehovah’s Getuigen is waarschijnlijk helemaal niet eens op de hoogte van het feit dat het Wachttorengenootschap beweert dat de mensheid al sinds het jaar 1922 en daarna opnieuw vanaf 1945 (toen de VN werd gevormd) symbolisch wordt gemarkeerd voor de eeuwige vernietiging vanwege de bewondering die deze mensen op een bepaald moment in hun leven zouden hebben gehad voor de Verenigde Naties. Het is dan ook jammer maar helaas voor hen, want dit zou dus betekenen dat de leiders van de Wachttoren-organisatie bovenaan deze lijst staan.

De dubbelzinnige huichelarij en het verraad met betrekking tot de onbetamelijke toewijding van het Wachttorengenootschap richting de VN is des te weerzinwekkender gezien het feit dat het commentaar op Openbaring in de “Grootste Climax-publicatie” beweert dat Jehovah’s Getuigen van God de opdracht zouden hebben gekregen om een kwellende boodschap af te geven richting degenen die het 666-merkteken op zich hebben gekregen en daarnaast zouden ze ook de opdracht hebben gekregen om de mensheid te waarschuwen en te behoeden tegen het ontvangen van het 666-merkteken van het beest. Maar hoe Jehovah’s Getuigen dan vervolgens zouden moeten kunnen bepalen wie van deze mensen precies het merkteken van het beest op zich hebben en wie niet, blijft een groot raadsel. Hoe het ook zij, de enige echte vraag die moet worden gesteld is deze: waarom leeft het Wachttorengenootschap het door hunzelf toegewezen goddelijke mandaat niet na?

6 Dat symbolische „wilde beest” stond eerst bekend als de Volkenbond. Het verdween gedurende de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 1939-’45, in de afgrond van inactiviteit en steeg vervolgens, na die oorlog, in de vorm van de Verenigde Naties uit de afgrond op. Sinds 1945 bestaat er derhalve een gevaarlijke situatie die invloed zou kunnen uitoefenen op iemand die eeuwig leven op een paradijsaarde tracht te verwerven. Hij zou ertoe misleid kunnen worden een handelwijze te volgen waardoor hij er niet voor in aanmerking komt dat zijn naam op „de rol des levens” wordt geschreven. Het is derhalve noodzakelijk dat wij in onze houding ten opzichte van het symbolische „wilde beest” blijk geven van „de intelligentie die wijsheid heeft”. (De Wachttoren, 1 januari 1984, blz. 13-18)

Als u bekend bent met de informatie die op deze website wordt gepresenteerd, dan weet u ook dat vrijwel alles wat het Wachttorengenootschap leert met betrekking tot de vervulling van bijbelse profetieën in deze moderne tijd niet klopt. Het Koninkrijk kwam niet aan de macht in het jaar 1914. Evenmin werden Satan en zijn engelen in het jaar 1914 uit de hemel geworpen. Alleen dat simpele feit verandert dan ook al meteen alles.

Vooropgesteld: aangezien de duivel niet in dat betreffende jaar is neergeslingerd uit de hemel, betekent dit dus ook dat de zevende kop van het beest toen nog niet de voorbestemde dodelijke klap tegen zijn kop heeft gekregen. Dat betekent dus ook dat het beest toen nog niet uit de afgrond is opgestegen. Dat betekent vervolgens ook dat de Verenigde Naties toen niet de achtste koning van Openbaring kon zijn geweest en het betekent eveneens dat sindsdien dus nog niemand op aarde het 666-merkteken van het beest heeft ontvangen.

De dodelijke wond tegen de kop van het zevenkoppige beest betekent niets minder dan de totale ineenstorting van het Anglo-Amerikaanse rijk evenals het weer tot leven komen ervan in de vorm van een wereldwijd totalitair regime. Daartoe is de enorme huidige VN-bureaucratie slechts een tijdelijke plaatsvervanger voor de uiteindelijke komende wereldwijde communistische regering van de achtste koning.

Op dit moment is er al een plan in werking om de soevereiniteit van individuele natiën over te dragen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als voorbereiding op het moment waarop de volgende pandemie zal worden uitgeroepen. Ook het einde van de Amerikaanse dollar als ‘s werelds reservevaluta is al in zicht en ook de ontwikkeling van een soort digitale valuta (CBDC) ligt op dit moment al klaar om te worden uitgerold, wat ook waarschijnlijk het middel zal zijn dat het beest zal gaan gebruiken om te voorkomen dat mensen die uit de pas lopen van het beest verder nog iets zouden kunnen kopen of verkopen. (Openbaring 13:16-17)

Gezien het late uur waarin we ons op dit moment bevinden en gezien de zich ontwikkelende afvalligheid van het Wachttorengenootschap en hun ongeoorloofde samenwerking met de heersers van de aankomende wereld, is de plotselinge diefachtige komst van de Mensenzoon in de aankomende dagen een absolute zekerheid.

https://twitter.com/iluminatibot/status/1686638929930268672?s=20