Dit artikel betreft een beschouwing van het Wachttoren-studieartikel #8 voor 2024, getiteld: “Blijf Jehovah’s leiding volgen.”

De afgelopen jaren heeft het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen op een hele subtiele wijze geconditioneerd om de verwachting te koesteren dat ze ‘levensreddende instructies’ zullen ontvangen zodra de wereldschokkende verdrukking begint. Dit wil overigens niet zeggen dat het Wachttorengenootschap niet is gebruikt om het wereldwijde predikingswerk te volbrengen, evenals het maken van nieuwe discipelen, wat ook de opdracht was die Christus had gegeven. Deze opdracht moest volgens Christus namelijk vóór het aanbreken van het besluit worden volbracht. Ook is het niet zo dat de organisatie in het verleden geen bron zou zijn geweest van betrouwbare begeleiding en nuttige raad.

Het lijkt echter wel bijzonder aanmatigend van het Besturende Lichaam wanneer zij opscheppen dat zij of hun helpers de verschaffers zullen zijn van “levensreddende instructies” tijdens de duisterste periode die de mensheid ooit zal meemaken. Een periode waarin de zon zwart zal worden en het licht van de maan zal afnemen en wanneer de sterren uit de hemel zullen vallen terwijl de hemelse krachten zullen worden geschud.

Houd er rekening mee dat Jezus wel degelijk een aangestelde slaaf heeft voordat hij arriveert. De aangestelde slaven krijgen de opdracht om hun medeslaven op de juiste tijd van geestelijk voedsel te voorzien. Aan hun opdracht zal een einde komen zodra de Meester bij zijn huis arriveert om een oordeel te vellen over de aangestelde slaven ten aanzien van hun getrouwheid tijdens zijn afwezigheid.

Vóór het jaar 2013 had het Wachttorengenootschap altijd beweerd dat de Heer des huizes in het jaar 1914 was gekomen en dat de slaven dienovereenkomstig zouden zijn beloond terwijl anderen op hun beurt weer zouden zijn gestraft. Gedurende tientallen jaren lang werden Jehovah’s Getuigen ertoe gebracht te geloven dat de getrouwe slaaf al over alle bezittingen van de Meester zou zijn aangesteld en dat de slechte slaaf al uit het huis van de Meester zou zijn verwijderd; dit zouden volgens het Wachttorengenootschap de versplinterde sekten van de Bijbelonderzoekers zijn geweest die niet bereid waren om het leiderschap van Rutherford te aanvaarden nadat Russell onverwachts kwam te overlijden. Beschouw vervolgens eens wat er in alinea 11 van het studieartikel staat geschreven:

11 Ook in deze tijd leidt Jehovah zijn volk. Hij doet dat via zijn Woord en zijn Zoon, het hoofd van de gemeente. Zijn er bewijzen dat Jehovah ook nu menselijke vertegenwoordigers gebruikt? Ja. Denk maar aan bepaalde ontwikkelingen na 1870. Charles Taze Russell en zijn medewerkers gingen begrijpen dat 1914 een belangrijk jaar zou zijn in verband met de oprichting van Gods Koninkrijk (Dan. 4:25, 26). Ze kwamen tot die conclusie op basis van Bijbelse profetieën. Heeft Jehovah hun onderzoek van de Bijbel geleid? Dat is duidelijk gebleken. Wat er in 1914 in de wereld gebeurde bevestigde dat Gods Koninkrijk was begonnen te regeren. De Eerste Wereldoorlog brak uit en er volgden epidemieën, aardbevingen en voedseltekorten (Luk. 21:10, 11). Jehovah heeft die oprechte christelijke mannen inderdaad gebruikt om zijn volk te helpen.

Zoals veel van de vaste lezers reeds weten, is de 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap op deze website uitvoerig ontkracht. De 1914-doctrine ligt namelijk aan de basis van het voorspelde ‘werk van Satan’, dat bedoeld is om een valse parousia (Tweede Komst van Christus) te creëren. Wat dat betreft is de 1914-misleiding ook een overweldigend succes gebleken. Omdat het een nauwgezette hoax betreft, kan deze alleen maar in stand worden gehouden door gebruik te maken van leugens en bedrog.

Was Charles Taze Russell daadwerkelijk in staat om het jaar 1914 te onderscheiden als zijnde hét keerpunt in de menselijke geschiedenis welke de oprichting van Gods Koninkrijk zou markeren? Nee. Russell geloofde namelijk dat het Koninkrijk al in het jaar 1878 was opgericht. De Bijbelonderzoekers waren ertoe gebracht te geloven dat 1914 het einde van de wereld zou betekenen.

Natuurlijk weet iedereen die deel uitmaakt van het Wachttoren-establishment dat dit ook echt zo is gegaan. Het zijn allemaal nauwgezette studenten van de theocratische geschiedenis. Ze onderschrijven dus allemaal willens en wetens dit soort bedrog. Ze zijn zich ook absoluut bewust van het feit dat het Wachttorengenootschap de komst van het Koninkrijk pas vele jaren later – rond 1930 – koppelde aan het jaar 1914.

Gaf Jehovah leiding aan hun ‘bijbelonderzoek’? Indien God daadwerkelijk hun gids zou zijn geweest, waarom is het Wachttorengenootschap dan gedwongen om zijn toevlucht te nemen tot bedrog en misleiding om zo de indruk te wekken dat de Bijbelonderzoekers het al die tijd al bij het juiste eind zouden hebben gehad?

Met betrekking tot het ‘werk van Satan’ dat door Jehovah wordt toegelaten, voorzei de wijze apostel: Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan, met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog, bedoeld voor degenen die vernietigd worden. Dat verdienen ze, want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard, wat ze had kunnen redden. Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven. Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid. (2 Thessalonicenzen 2:9-12)

De Duivel is de god van deze wereld. Hij beschikt over bovenmenselijke krachten die wij niet kunnen bevatten. Toen Mozes bijvoorbeeld wonderen verrichtte toen hij voor de Farao stond, waren de magie-beoefenende priesters aan het hof van de Farao in staat om de eerste twee wonderen te dupliceren. Dat was ongetwijfeld zeer indrukwekkend.

De demonen zijn zich er daarnaast ook terdege bewust van wat er allemaal in de Bijbel staat geschreven. Het is dan ook niets bijzonders dat bij Russell de gedachten opkwamen dat de zeven tijden een bijzondere profetische betekenis hadden. Dat is namelijk ook wat de adventisten geloofden vóórdat Russell op het toneel verscheen. Russell was ook sterk beïnvloed door de occulte piramideologie, waarvan hij beweerde dat de piramides een ‘stenen getuige’ zouden zijn die bevestigen dat 1914 hét jaar was.

Hoewel er niets uitkwam van wat de Bijbelonderzoekers verwachtten, en hoewel het feitelijk ook zo was dat de overgrote meerderheid tot struikelen werd gebracht vanwege hun niet uitgekomen verwachtingen, bracht de Duivel vervolgens precies op het juiste moment de Grote Oorlog op gang zodat deze gebeurtenis kon worden gesynchroniseerd met de valse chronologie om daarna meteen de vervolging van Rutherford en zijn consorten te orkestreren. Voor de Duivel zijn er dus leugenachtige tekenen en wonderen in overvloed! Tel daar vervolgens de gruwelijke Spaanse grieppandemie en de talloze andere onrechtvaardige misleidingen bij op en tot op de dag van vandaag is de bedrieglijke invloed nog steeds het middelpunt van de ‘zuivere aanbidding®’.

Er is sprake van zo ontzettend veel losse eindjes met betrekking tot de 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap en de vele profetieën die aan dat jaar zijn gekoppeld, dat het buiten het bestek van dit artikel valt om ze allemaal nog een keer stuk voor stuk te behandelen. Het volstaat te zeggen dat er honderden artikelen op deze site staan die de vele tegenstrijdigheden in de eschatologie van het Wachttorengenootschap bespreken.

Er zijn twee voornaamste valkuilen omtrent 1914. Ten eerste zei Jezus: Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat.”

Heeft u dan persoonlijk ‘al deze dingen’ met uw eigen ogen gezien? Volgens het Wachttorengenootschap is dat namelijk niet het geval. In het verslag van Lukas voorzei Jezus bijvoorbeeld: Ook zullen er tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud. (Lukas 21:25-26)

Hoewel het Wachttorengenootschap onlangs nog op absurde wijze heeft beweerd dat weersverschijnselen die verband houden met klimaatverandering de vervulling zouden zijn van de beangstigende profetische beelden die Jezus voorspelde (zie het artikel: “Het Wachttorengenootschap en Klimaatverandering”), kunnen zelfs de spindoctors op Bethel uiteraard geen overtuigend argument aandragen welke zou bevestigen dat de “tekenen in de zon, de maan en de sterren “, evenals het gebulder van de woeste zee op dit moment al zichtbaar zouden zijn. Wanneer we weten dat dit zo is, betekent dit ook dat u al deze dingen, die Jezus had voorspeld, ook nog niet hebt gezien.

Wanneer we onszelf niet voor de gek houden, zullen we erkennen dat we niets van de dingen die Jezus voorspelde persoonlijk met onze eigen ogen hebben gezien. Was u dan in 1914 aanwezig om getuige te zijn van de beginnende barensweeën? Zo ja, gefeliciteerd, want in dat geval staat u waarschijnlijk in het Guinness Book of Records als de oudste nog levende mens. Maar nu eventjes serieus: was het de bedoeling van Jezus dat zijn discipelen verhalen van anderen zouden moeten horen over oorlogen en pandemieën die ooit zouden hebben plaatsgevonden, nog lang voordat ze überhaupt waren geboren, in plaats van dat ze daadwerkelijk zélf ooggetuigen zouden zijn van de vele dingen die zich moeten ontvouwen? Verwacht Jehovah dan daadwerkelijk van ons dat we geloof moeten stellen in een teken waarvan we geen getuige zijn geweest? Een teken dat door anderen aan ons moet worden uitgelegd die er zelf ook geen getuige van waren?

En dat brengt ons bij de tweede valkuil. Door welke manier van redeneren wordt het onmogelijk geacht dat “al deze dingen” die Christus voorzegde zich niet snel in de nabije toekomst zouden kunnen gaan openbaren? Op welke basis hebben degenen die hoogmoedig over zichzelf opscheppen dat ze de ware gidsen zijn, de Jehovah’s Getuigen ervan verzekerd dat er in de toekomst geen nieuwe wereldoorlog meer zou kunnen uitbreken? Als er ooit een beter voorbeeld is geweest van gokkers die op het verkeerde paard hebben gewed, dan is dit het wel. De Derde Wereldoorlog is niet alleen onvermijdelijk, hij is zelfs al begonnen. Cyberoorlogen, proxy-oorlogen, economische oorlogen, een overvloed aan propaganda: dit alles zal uiteindelijk uitmonden in een echte wereldwijde oorlog. Alle strijdende partijen hebben zich al gereed gemaakt. Het is de NAVO tegen de BRICS+.

Dan is er ook nog het feit dat van de miljoenen illegale immigranten die Amerika en Europa binnenstromen, velen van hen alleenstaande mannen van militaire leeftijd zijn uit landen zoals China, Rusland, Oekraïne, Pakistan en allerlei islamitische landen waar terroristen worden opgeleid. Een burgeroorlog zal dus ongetwijfeld een aspect zijn van natie die tegen natie zal strijden en van koninkrijk tegen koninkrijk. Het lijkt erop dat de Duivel van plan is om de brand in het Midden-Oosten, en dan met name die in Israël, nog verder aan te wakkeren. Dat zou dan ook meteen de aandacht van de zogenaamde ‘christelijke’ zionisten moeten trekken.

In alinea 13 verwerpt het Wachttorengenootschap blindelings hun eigen 1914-dogma. Daar staat namelijk geschreven:

13 Nu kunnen we duidelijk zien dat Jehovah zijn volk in die moeilijke tijd heeft geleid. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Jehovah’s volk in veel landen de vrede en vrijheid gehad om te kunnen prediken. En het werk heeft mooie resultaten gehad.

Laten we eens kijken naar wat er in het boek Openbaring staat geschreven over het vurig gekleurde paard: Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven. (Openbaring 6:4)

Jehovah’s Getuigen weten heel goed dat de opening van de zeven zegels samenvalt met de verdrijving van Satan en zijn engelen uit de hemel. De engel verkondigt: “Wee de aarde en de zee, want de Duivel is naar jullie neergedaald. Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.(Openbaring 12:12)

Hoe kan het überhaupt mogelijk zijn dat wanneer de Duivel in al zijn woede in 1914 naar de aarde zou zijn neergedaald en sindsdien oorlog zou hebben gevoerd tegen de heiligen, dat we tegelijkertijd hier op aarde sindsdien van een langere periode van vrijheid en vrede hebben genoten? Is Satan in de tussentijd soms milder of minder woedend geworden dan hij eerst was? Is de vrede die zogenaamd 110 jaar geleden van de aarde werd weggenomen dan inmiddels weer hersteld? Het lijkt er in ieder geval wel op. In werkelijkheid legt dit weer een andere dwaasheid van het Wachttorengenootschap bloot. Jezus zei namelijk niet dat de prediking van het goede nieuws pas tijdens het besluit zal gaan plaatsvinden. Hij zei dat het goede nieuws éérst gepredikt moet worden. Eerst voor wat dan? Laat de Heer hier zelf maar antwoord op geven:

En jullie, let goed op jezelf. Mensen zullen jullie aan rechtbanken overleveren, en jullie zullen geslagen worden in synagogen en voor bestuurders en koningen terechtstaan ter wille van mij, als een getuigenis voor hen. Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. Wanneer ze je komen halen om je over te leveren, maak je dan van tevoren geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want wat je zegt, komt niet uit jezelf, maar het is de heilige geest die spreekt. Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Markus 13:9-13)

Hebben we christenen dan al voor bestuurders en koningen zien verschijnen? En zo ja, geeft u daar dan alstublieft een voorbeeld van. Hebben broeders hun naaste broeders al ter dood laten brengen? Of zijn er al kinderen opgestaan die hun eigen ouders hebben overgeleverd om hen te laten doden? Laat het Wachttorengenootschap dan maar eens de namen geven van degenen die ter wille van Christus zijn geëxecuteerd. De reden waarom geen van de vreselijke dingen die Christus voorspelde tot dusver hebben plaatsgevonden, is omdat Satan op dit moment nog steeds niet naar de aarde is neergeworpen. Zijn profetische “korte tijd” is op dit moment nog steeds niet begonnen. Maar zodra dat moment wel daadwerkelijk zal aanbreken, zal dat er per direct voor gaan zorgen dat de wereld op zijn kop zal worden gezet. Dan zult u pas “al deze dingen” met uw eigen ogen gaan zien.

In de twaalfde alinea zinspelen de hoogmoedige opscheppers van Bethel op het feit dat Nathan Knorr tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk had opgemerkt dat het scharlakengekleurde beest uit Openbaring op het punt stond om uit de afgrond op te stijgen. En ziedaar! Slechts enkele weken na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden ineens de Verenigde Naties opgericht en werd deze gebeurtenis uitgeroepen tot ‘de opkomst van het beest uit de afgrond’. Was het opmerkelijke inzicht van broeder Knorr dan pure waarheid? Of hadden we hier misschien toch te maken met weer een ander leugenachtig teken? Wees gerust: het betreft het laatste.

Een ander aspect van het onrechtvaardige bedrog dat de Duivel heeft veroorzaakt, betrof de verschijning van de Volkenbond in het jaar 1922. Sommige geestelijken verwelkomden de Volkenbond destijds als “de politieke uiting van Gods Koninkrijk op aarde”. Het Wachttorengenootschap heeft die gebeurtenis toen direct aangegrepen door te beweren dat Satan de Volkenbond heeft opgericht als zijnde een vervalsing van het ‘reeds’ gevestigde Koninkrijk van God. Behalve dan het feit, zoals al eerder werd aangehaald, dat het Wachttorengenootschap de komst van het Koninkrijk pas ongeveer vijftien jaar later aan 1914 koppelde. Als dat waar zou zijn, waarom zou Satan dan een vervalst Koninkrijk oprichten, nog voordat het Koninkrijk überhaupt zelfs maar aan de macht kwam? In werkelijkheid is de komst van Christus’ koninkrijk in het jaar 1914, samen met het ‘slim bedachte verzinsel’, oftewel de onzichtbare 1914-parousia de enige échte vervalsing.

De Volkenbond kon simpelweg niet het profetische beest zijn dat gezag kreeg over iedere natie, stam en taal ter wereld. De machtige Verenigde Staten waren daarnaast ook niet eens lid van de Volkenbond. Ook de Verenigde Naties zijn niet dat beest, gezien het feit dat ook zij een machteloze institutie zijn die ook wel bekend staat als een papieren tijger. Echter kan dat overigens wel heel snel gaan veranderen zodra de Duivel het huidige soevereine natiestatensysteem omverwerpt en het beest daarna in de afgrond wordt gestort om daar vervolgens in een beestachtiger vorm weer uit tevoorschijn te komen.

Tenslotte is het aan mij om nog een extra kleinigheidje aan te wijzen. In alinea 14 staat:

Toch is duidelijk te zien dat Christus de getrouwe slaaf en de aangestelde ouderlingen leiding geeft. En hij zal dat ‘tot het einde van het tijdperk’ blijven doen (Matth. 28:20). We hebben daarom alle reden om te vertrouwen op de leiding die hij via de aangestelde mannen geeft.

Volgens de eigen leer van het Wachttorengenootschap begon het besluit van het samenstel in het jaar 1914. De afscheidswoorden van Jezus in Mattheüs 28:20 verklaren dat hij alle dagen” bij zijn discipelen zou zijn, “TOT het einde van het tijdperk.”, met andere woorden: TOT het besluit van het samenstel. De woordenboekdefinitie van ‘tot’ betekent ‘tot op dat moment’. Als woorden iets zouden betekenen, dan betekent datgene wat Jezus zei, dat hij ‘tot’ aan het begin van het besluit bij zijn discipelen zou zijn. Maar wat zal er daarna dan gaan gebeuren? In een andere illustratie zei Jezus dat de oogst ‘het einde van een tijdperk’ betekent. In de Nederlandse 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling staat er in Mattheüs 13:39De oogst is een besluit van een samenstel van dingen…” Dat is ook hét moment waarop de engelen alle personen die wetteloosheid beoefenen samen met alle struikelblokken fysiek zullen gaan verwijderen. Dan zullen de uitverkorenen pas zo helder gaan schijnen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Dat komt omdat zij de manifestatie van Christus op dat moment zullen gaan ervaren en Hem zullen gaan zien zoals Hij is.

In tegenstelling tot alles wat de Jehovah’s Getuigen is wijsgemaakt, is het besluit van het samenstel op dit moment nog steeds niet begonnen. Echter lijkt alles erop te wijzen dat het besluit van het samenstel nu echt op het punt staat om te beginnen. Het is daarnaast overbodig om nog te moeten vermelden dat het Wachttorengenootschap in de tijd van het einde geen enkele “levensreddende instructie” of leiding van welke aard dan ook zal gaan geven. En dan vooral niet richting degenen die de glorieuze aanwezigheid van de Mensenzoon met hun eigen ogen zullen gaan zien.