Opmerking van de Nederlandse vertaler: Het onderstaande artikel bevat een commentaar op een eerder artikel, evenals de dagtekst van donderdag 13 juni 2024.


Dagtekst donderdag 13 juni 2024

Gelukkig is de man die volhardt onder beproeving. — Jak. 1:12.

Jehovah troost ons door ons hoop te geven voor de toekomst. Wat zijn enkele gedachten uit de Bijbel die je steun kunnen geven als je het zwaar hebt? In zijn Woord verzekert Jehovah ons ervan dat niets ‘ons zal kunnen scheiden van [zijn] liefde’ — ook zware beproevingen niet (Rom. 8:38, 39). Bovendien is hij ‘dicht bij iedereen die hem aanroept’ in gebed (Ps. 145:18). Jehovah zegt dat als je op hem vertrouwt, je alles kunt doorstaan en ondanks de moeilijkheden zelfs gelukkig kunt zijn (1 Kor. 10:13; Jak. 1:2). Gods Woord herinnert ons er ook aan dat de beproevingen tijdelijk zijn en maar kort duren vergeleken bij de eeuwige beloning die hij ons biedt (2 Kor. 4:16-18). Jehovah geeft ons de vaste hoop dat hij de grondoorzaak van al onze problemen wegneemt: Satan de Duivel met al zijn slechte volgelingen (Ps. 37:10). Heb jij een paar mooie Bijbelteksten uit je hoofd geleerd om je te helpen beproevingen te doorstaan? w22.08 11 ¶11

In datzelfde 29ste hoofdstuk van Jesaja legt God uit hoe hij van plan is om de geestelijke ziekte te genezen waarbij zijn volk Hem alleen maar eert met hun lippen. Vers 10 legt uit:

Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt.(Jesaja 29:10)

Er bestaat geen twijfel over dat het Besturende Lichaam beweert dat ze profeten zijn. Dat is in ieder geval wat zij zelf de profetenklasse noemen. Het Wachttorengenootschap heeft zelf allerlei termen verzonnen zoals de Ezechiël-klasse, de Jeremia-klasse en de Micha-klasse. Echter vormt dat wel een probleem. Vroeger was de Ezechiël-klasse van toepassing op alle gezalfde christenen, waarbij zij werden vergeleken met Ezechiël in de zin dat zij Jehovah’s oordelen aankondigen over het anti-typische / tegenbeeldige Jeruzalem. Tegelijkertijd weten we ook dat het Wachttorengenootschap onlangs nog hun eerdere leer in de prullenbak heeft gegooid. We hebben het dan over de leer dat het afvallige Jeruzalem uit de profetie een voorafschaduwing zou symboliseren van de heidense christenheid. Die aanpassing heeft er nu toch ineens voor gezorgd dat de veronderstelde Ezechiël-klasse op dit moment met zijn mond vol tanden staat, nietwaar? Hoe dan ook…

Wat de profetenklasse betreft, heeft het Wachttorengenootschap zeker proclamaties gedaan op basis van hun eigen veronderstelde begrip van de Bijbelse profetie. Eigenlijk moet ik het anders formuleren: ze hebben de vervulling van de profetie bijna volledig geïnterpreteerd op basis van het jaar 1914. Dit heeft op zijn beurt weer geresulteerd in een compleet vertekende visie op de toekomst. Het valt te vergelijken met het besturen van een rijdende auto terwijl de bestuurder alleen maar in de achteruitkijkspiegel kijkt.

Tegenwoordig maken bijvoorbeeld steeds meer mensen zich zorgen over het uitbreken van een derde wereldoorlog, een nucleaire derde wereldoorlog welteverstaan. Echter is dat hele idee rondom een derde wereldoorlog een scenario dat in de hoofden van de Jehovah’s Getuigen helemaal niet eens mogelijk is. Volgens hen kan er namelijk onmogelijk een derde wereldoorlog uitbreken. Maar hoe komt dat eigenlijk? Dat komt omdat de organisatorische visionairs zeggen dat er geen wereldoorlog meer kan plaatsvinden. Maar hoe kwam het Wachttorengenootschap zelf dan tot die conclusie? Dat komt omdat de Eerste Wereldoorlog volgens het Wachttorengenootschap de profetie van Jezus zou hebben vervuld waarbij natie tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk zou strijden. Dit is wat er staat geschreven in het tijdschrift de Wachttoren van 1 april 1997, getiteld: “Leven wij echt in de laatste dagen?”

Ten tweede gaan sommige onderdelen van Jezus’ teken in deze eeuw in de, zo zouden wij kunnen zeggen, hoogste mate in vervulling. Zouden oorlogen bijvoorbeeld veel erger kunnen worden dan ze sinds 1914 zijn geweest? Als er een Derde Wereldoorlog zou uitbreken, waarbij alle huidige kernmachten hun wapens zouden inzetten, zou de aarde daarna waarschijnlijk een verkoolde woestenij zijn — en de mensheid zo uitgestorven als de dodo.

Wat het Wachttorengenootschap hier zegt is waar. Een Derde Wereldoorlog zou onvermijdelijk het gebruik van wapens met zich meebrengen die vele malen krachtiger en destructiever zijn dan de wapens die werden gebruikt in de voorgaande twee wereldoorlogen. Dat is ook de reden waarom mensen zich terecht zorgen maken over het zich ontwikkelende conflict tussen de NAVO en Rusland. Dit conflict zou ook heel gemakkelijk kunnen escaleren tot een nucleaire oorlog. En precies om die reden beweert het Wachttorengenootschap dat er nooit een derde wereldoorlog uit zou kunnen breken, simpelweg omdat Jehovah het niet zal toestaan ​​dat de mensheid de aarde onbewoonbaar zal maken. Terug in het jaar 1963 was de toenmalige Sovjet-Unie voornemens om kernraketten op Cuba te plaatsen. Het creëerde het conflict dat beter bekend staat als de Cubacrisis (Cuban Missile Crisis). Vermoedelijk was de wereld toen slechts een paar uur verwijderd van een daadwerkelijke nucleaire oorlog. Vandaag de dag zien we dat Rusland oorlogsschepen heeft gestationeerd bij de Cubaanse stad Havana, waaronder ook een nucleaire onderzeeër die beschikt over voldoende vuurkracht om de helft van Amerika te kunnen vernietigen, en niemand lijkt zich daar schijnbaar al te veel zorgen over te maken.

Jehovah’s Getuigen lopen rond met het kinderlijke idee dat God op een zekere dag uit het niets zal verschijnen en dat Hij Satans wereld dan van de ene op de andere dag zal wegvagen en dat God daarna een grote schare het paradijs binnen zal leiden. Ik ben hier om tegen u te zeggen dat het eenvoudigweg niet op die manier zal gaan verlopen. Jehovah heeft een geest van diepe slaap over hen uitgegoten en God heeft tevens hun ogen gesloten. Om de universele strijdvraag op te lossen en om zijn eigen legitimiteit en suprematie te vestigen, zal God het aan de demonen toestaan ​​dat zij de mensheid drijven richting de rand van uitsterven, zodat God daarna genoodzaakt is om op het allerlaatste moment in te grijpen op het wereldtoneel. Hij is tenslotte God. Zouden we immers iets anders van de Allerhoogste mogen verwachten dan een climactische en dramatische intrede in onze menselijke aangelegenheden? Dat geldt dan ook dubbel en dwars aangezien het overgrote deel van de mensheid van mening is dat God niet eens bestaat, en indien Hij wel zou bestaan, dat het Hem helemaal niets kan schelen wat er hier beneden op aarde allemaal gebeurt. Ik zou het zelfs aandurven om te stellen dat een deel van de leiders van het Wachttorengenootschap in de ene, danwel in de andere van deze twee categorieën valt.

Omdat Jehovah hun ogen heeft gesloten, zijn ze ook niet in staat om te kunnen begrijpen wat Jezus precies bedoelde toen hij het volgende voorspelde: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.” (Mattheüs 24:21-22)

Volgens het Wachttorengenootschap zal de grote verdrukking pas beginnen wanneer de Verenigde Naties alle wereldwijde valse religie vernietigt. Maar indien dat waar zou zijn, waarom zou de uitroeiing van alle georganiseerde religie dan een existentiële bedreiging vormen voor het bestaan van de mensheid? Waarom zou God in dat scenario dan worden gedwongen om in te grijpen en tussenbeide te komen om de mensheid voor uitsterven te behoeden? Het zou voor een ieder die niet verblind is door het organisatorische dogma van het Wachttorengenootschap heel erg duidelijk moeten zijn dat juist datgene wat het Wachttorengenootschap als onmogelijk bestempelt, precies datgene is wat Jezus voorzei dat zeker zou gaan gebeuren. Bestaan er überhaupt mensen die nog blinder zijn dan de Jehovah’s Getuigen?