Dagtekst donderdag 19 oktober 2023

Meteen kon hij weer zien. Hij ging hem volgen en eerde God. — Luk. 18:43.

Jezus had compassie met degenen die lichamelijke beperkingen hadden. Over wat hij voor ze deed, liet hij aan Johannes de Doper berichten: ‘De blinden zien, de kreupelen lopen, de melaatsen worden rein, de doven horen, de doden worden opgewekt.’ Alle mensen die Jezus’ wonderen zagen ‘loofden God’ (Luk. 7:20-22). Christenen volgen Jezus na door net zulk medegevoel te tonen voor personen met een lichamelijke beperking. Daarom gaan we vriendelijk, begripvol en geduldig met ze om. Jehovah heeft ons niet het vermogen gegeven wonderen te doen. Maar we hebben wel het voorrecht mensen die letterlijk of figuurlijk blind zijn het goede nieuws te vertellen over een paradijs waar mensen letterlijk en figuurlijk weer helemaal gezond zullen zijn (Luk. 4:18). Dat goede nieuws helpt nu al veel mensen om God te loven. w21.12 9 ¶5

Onlangs zei een zuster op het forum iets in de zin dat de tweede komst van Christus op de eerste lijkt. Ze heeft daarin ook gelijk. Tijdens de korte aardse bediening van Jezus welke drie en een half jaar duurde, genas hij allerlei soorten menselijke vormen van ellende, waaronder blindheid en doofheid. Daarnaast genas Jezus ook nog degenen die kreupel waren en mensen die werden geplaagd door andere weerzinwekkende ziektes, zoals bijvoorbeeld melaatsheid. Zodra Jezus weer naar de aarde zal terugkeren, zal hij ook nog vele mensen gaan genezen die op dit moment nog lijden aan geestelijke blindheid en doofheid.

Gedurende de gehele bediening van Jezus hadden zijn discipelen geen daadwerkelijk begrip van het Koninkrijk terwijl ze tegelijkertijd wel waren uitgezonden om over datzelfde Koninkrijk te prediken. Onder deze discipelen heersten allerlei soorten misvattingen. De apostel Petrus was bijvoorbeeld zo ontzettend misleid dat hij op een bepaald moment zelfs probeerde om Jezus af te laten wijken van zijn voorbestemde pad die uiteindelijk zou leiden tot zijn offerdood. Nadat Christus was opgewekt uit de dood, berispte hij zijn discipelen vanwege hun onverstandigheid en vanwege het feit dat ze traag van begrip waren omdat ze geen geloof stelden in wat de profeten allemaal hadden gezegd. Vervolgens openbaarde Jezus de Schrift voor hen.

Ook de Jehovah’s Getuigen bevinden zich in een soortgelijke situatie als de discipelen die leefden in de tijd vóórdat Jezus werd gedood. Net zoals de toenmalige onverstandige discipelen zijn ook Jehovah’s Getuigen traag van begrip om alles te geloven wat de profeten allemaal hebben geschreven. De oorzaak van dit probleem ligt natuurlijk bij de leiders van het Wachttorengenootschap. Net zoals het feit dat de Farizeeën in de dagen van Jezus beweerden dat ze de zaken helder konden zien, zo beweert ook het hedendaagse Besturende Lichaam dat ze de zaken helder ‘zien’.

Echter heeft Jehovah in al zijn goddelijke vooruitziendheid zijn berisping tegen hen al van tevoren uitgesproken. Het staat namelijk opgetekend in de profetie die binnenkort zal worden vervuld. Jehovah stelde hierin de vraag: Wie is blind behalve mijn dienaar, zo doof als de boodschapper die ik stuur? Wie is zo blind als degene die beloond is, zo blind als de dienaar van Jehovah? (Jesaja 42:19)

Het Wachttorengenootschap verwijst routinematig naar de Jehovah’s Getuigen als zijnde “dienaren van Jehovah”, nietwaar? En uiteraard is het ook nog zo dat geen enkele Jehovah’s Getuige het feit zal betwisten dat het Wachttorengenootschap een unieke boodschap heeft voor de wereld. En ook is het inderdaad waar dat de toenmalige Bijbelonderzoekers heel veel zaken begrepen die gedurende een hele lange tijd verborgen waren gebleven voor de mensen der aarde. Maar hoe zit het nou eigenlijk met betrekking tot onze huidige tijd? Jehovah verklaart verder ook nog het volgende: Je ziet veel maar je let niet op. Je oren zijn open maar je luistert niet.” (Jesaja 42:20)

Het Wachttorengenootschap beweert over zichzelf dat ze wachters zijn die op hun Wachttoren op de uitkijk staan en die de wereld scherp in de gaten houden. Echter laat de praktijk zien dat ze werkelijk geen flauw benul hebben waar ze dan precies op moeten letten. Ik heb met allerlei mogelijke middelen en manieren de zaken aan hen bekendgemaakt waarover Jezus had voorzegd dat deze in de nabije toekomst zullen gaan plaatsvinden; namelijk natie die tegen natie opstaat, voedseltekorten, pestilentie, enz. Echter hebben ze ervoor gekozen om hier geen gehoor aan te geven. Ze hebben niet geluisterd. Verbazingwekkend genoeg viert het Wachttorengenootschap nog steeds de zogenaamde 100-jarige heerschappij van het Koninkrijk waarbij Jezus volgens het genootschap al meer dan 100 jaar over de aarde zou regeren. Zelfs nu dat iedereen inmiddels wel duidelijk kan zien dat de natiën der aarde op dit moment op onweerstaanbare wijze een Derde Wereldoorlog in worden gerommeld, blijven de leiders van het Wachttorengenootschap maar doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Ze zijn zich compleet niet bewust van de nuchtere hedendaagse realiteit.

Maar wat is dan de bijbehorende achtergrond en context waarin Jehovah God zijn keiharde berisping uitspreekt richting zijn eigen dienaren en boodschappers? Het draait hier allemaal om de Tweede Komst van Jezus Christus. Dat blijkt ook heel erg duidelijk uit het openingsvers van het tweeënveertigste hoofdstuk, dat zegt: Kijk! Mijn dienaar, die ik mijn steun geef! Mijn uitverkorene, die ik heb goedgekeurd! Ik heb mijn geest in hem gelegd. Hij zal de volken gerechtigheid brengen. (Jesaja 42:1)

Hierbij dus nogmaals de vraag: wat is de bijbehorende context en achtergrond waarin Jehovah’s dienstknechten zullen worden geconfronteerd met de vraag: “Wie is blind behalve mijn dienaar?” In vers 22 staat het antwoord: Maar het is een beroofd en geplunderd volk. Allemaal zitten ze gevangen in holen en opgeborgen in gevangenissen. Ze zijn geplunderd zonder dat iemand ze redt, ze zijn beroofd zonder dat iemand zegt: ‘Breng ze terug! (Jesaja 42:22)

Hoewel het op dit moment voor de Jehovah’s Getuigen nog compleet ondenkbaar is dat zij niet hand in hand, triomfantelijk door de verdrukking zullen marcheren richting het paradijs, onthullen de dingen die de profeten hebben gesproken in werkelijkheid iets heel anders dan wat de blinde profeten en visionairs in Warwick aan hen hebben onderwezen.

Dit zijn dan ook de dingen die ik al heel lang aan het verkondigen ben richting degenen die geestelijk blind en doof zijn. De resultaten van al mijn inspanningen waren dan ook heel voorspelbaar. Zoals ook al door middel van Jesaja is voorzegd, zijn loutere woorden en menselijke redeneringen niet voldoende om hun doofheid en blindheid te genezen. Alleen door middel van een enorme angst zullen ze pas werkelijk gaan begrijpen wat ze hebben gehoord. En angst zullen ze dan ook krijgen. Wanneer de nucleaire raketten worden gelanceerd en hun opgespaarde miljarden worden geplunderd op het moment dat het hele huidige wereldwijde financiële systeem finaal zal instorten, zullen de blinde en dove dienstknechten van Jehovah geen andere keus meer hebben dan hun ogen en oren wijd open doen en vervolgens héél goed te gaan luisteren naar wat Jehovah hen allemaal te vertellen heeft.