Dagtekst vrijdag 7 juni 2024

Jehovah wacht geduldig tot hij jullie zijn goedheid kan tonen, en hij zal opstaan om barmhartig voor jullie te zijn. Want Jehovah is een God van recht. Gelukkig zijn degenen die hem blijven verwachten. — Jes. 30:18.

Als je mediteert over je huidige zegeningen, verdiep je je band met Jehovah. En als je mediteert over de zegeningen die Jehovah je voor de toekomst belooft, blijft de hoop hem eeuwig te dienen heel reëel voor je. Dat alles zal je helpen Jehovah met nog meer vreugde te dienen. Jehovah ‘zal opstaan’ ten behoeve van ons als hij een eind maakt aan deze slechte wereld. We zijn ervan overtuigd dat hij ‘een God van recht’ is en Satans wereld geen dag langer laat bestaan dan de gerechtigheid vereist (Jes. 25:9). Net als Jehovah wachten we geduldig tot die dag van bevrijding aanbreekt. Wees tot die tijd vastbesloten om het voorrecht van gebed te blijven koesteren, Gods Woord te bestuderen en toe te passen, en te mediteren over onze zegeningen. Als je dat doet, zal Jehovah je helpen met vreugde te volharden. w22.11 13 ¶18-19

Er bestaat een oud gezegde dat luidt: “de geschiedenis herhaalt zich”. Dat geldt met name wanneer het om de Bijbel gaat, in die zin dat opgetekende profetieën die in een ver verleden werden vervuld, zich in de toekomst op een nog grotere schaal zullen herhalen. Bedenk dat de naam “Jesaja” hetzelfde betekent als de naam van Jezus, echter in een andere constructie. Dat is dan ook uiterst toepasselijk, aangezien de profetie van Jesaja in het teken staat van de Tweede Komst van Jezus Christus. Neem nou bijvoorbeeld eens het dertigste hoofdstuk van Jesaja. Dat hoofdstuk is gericht aan de ‘koppige zonen‘. In plaats van op Jehovah te vertrouwen, zochten de joden destijds een alliantie met Egypte voor hun eigen bescherming: ‘Wee de koppige zonen’, verklaart Jehovah, ‘die plannen uitvoeren die niet van mij zijn, die verdragen sluiten, maar niet onder leiding van mijn geest. Zo stapelen ze de ene zonde op de andere. Ze gaan op weg naar Egypte zonder mij te raadplegen, om bescherming te zoeken bij de farao en om toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte!” (Jesaja 30:1-2)

Bescherming zoeken in Egypte was op zichzelf niet verkeerd. God gebruikte Egypte namelijk zelf ook ooit als toevluchtsoord voor Jakob en zijn clan. Daarnaast kregen Maria en Jozef van een engel de opdracht om het kindje Jezus mee te nemen naar Egypte om zich daar te verbergen totdat Herodes kwam te overlijden. Het probleem ten aanzien van ‘de koppige zonen’ zit hem echter in het feit dat ze het heft in eigen handen namen. Ze hadden zich aanmatigend opgesteld. Ze voerden hun eigen plan uit zonder Jehovah God te raadpleegden. Op die manier stapelden ze de ene zonde bovenop de andere zonde.

Jehovah vernietigde uiteindelijk het Assyrische leger. Een enkele engel van Jehovah heeft het gehele Assyrische leger in 1 enkele nacht omgelegd terwijl ze lagen te slapen. Jesaja beeldt die gebeurtenis echter heel anders uit. “Jehovah zal zijn indrukwekkende stem laten horen en zijn arm laten zien, die in grote woede neerkomt, met vlammen van een verterend vuur, met wolkbreuken, onweersbuien en hagelstenen. Vanwege de stem van Jehovah zal Assyrië door angst getroffen worden. Hij zal het met een stok slaan. En elke slag van zijn stok die Jehovah als straf op Assyrië laat neerkomen, zal begeleid worden door tamboerijnen en harpen, terwijl hij zijn arm tegen hen opheft in de strijd.” (Jesaja 30:30-32)

Er was destijds geen sprake van een bovennatuurlijke manifestatie toen Jehovah’s engel de Assyriërs doodde. Jehovah’s stem werd toen ook niet gehoord. Ook was er toen eveneens geen sprake van een verterend vuur en ook niet van wolkbreuken of hagelstenen. Betreft het hier dan misschien een hyperbool? Nee. Jehovah’s oordeel tegen Assyrië vormt namelijk een voorafschaduwing van iets dat nog veel groter is, namelijk de oorlog op de plaats die Armageddon wordt genoemd. Houd er rekening mee dat de achtste koning uit de eerdere zeven voortkomt en ook dat Assyrië een van die zeven was. In dat opzicht vertegenwoordigt Assyrië dus het complete scharlakengekleurde beest dat uit de afgrond zal opstijgen in de nasleep van de ineenstorting van het huidige samenstel.

Had Jezus dan niet in Openbaring gezegd dat hij de natiën met een ijzeren staf zou slaan alsof ze aardewerk waren? Dat betreft dezelfde uitdrukking die ook in Jesaja wordt gebruikt. De uitbeelding van de ‘koppige zonen’, op wie God geduldig wacht om hen genade te betonen, is dus het meest treffend van toepassing op vooraanstaande christenen die op aarde in leven zullen zijn ten tijde van de wederkomst van Christus. Gezien het feit dat het Wachttorengenootschap actief opzoek is gegaan naar een geheime alliantie met de Verenigde Naties, oftewel een politiek partnerschap dat ertoe heeft geleid dat ze hun christelijke neutraliteit hebben geschonden waarbij ze ook op geen enkele manier de zegen van Jehovah hadden kunnen krijgen, wijst het bewijsmateriaal erop dat, hoewel het formele NGO-partnerschap inmiddels is ontbonden, dat desondanks de betreffende alliantie nog steeds bestaat. Het zou voor ons daarom ook geen verrassing moeten zijn wanneer we op een later moment in de nabije toekomst ineens zullen gaan zien dat de leiders van de Jehovah’s Getuigen, samen met al hun advocaten en PR-mensen, alsnog hun politieke toevlucht zullen proberen te gaan zoeken bij diezelfde Verenigde Naties.

Een ander aspect van de profetie dat nog geen eerdere vervulling in de oudheid kende, betreft datgene wat er in vers 26 staat opgetekend: Het licht van de vollemaan zal als het licht van de zon worden. En het licht van de zon zal zeven keer zo sterk worden, als het licht van zeven dagen, op de dag dat Jehovah de breuk van zijn volk verbindt en de ernstige wond geneest die door hem is toegebracht. (Jesaja 30:26)

In werkelijkheid heeft Jehovah Jeruzalem slechts tijdelijk van de verwoesting behoed. Iets meer dan een eeuw later liet Jehovah Babylon namelijk doen wat Assyrië verboden werd om te doen en werd Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Opvallend is dat het toenemende licht van de zon en de genezing van Gods volk plaatsvonden vóór de vernietiging van de Assyriërs. Dat blijkt ook heel duidelijk uit het volgende gedeelte van het vers, waarin staat geschreven: Luister! De naam van Jehovah komt van ver, met zijn brandende woede en met zware wolken. Zijn lippen zijn een en al boosheid en zijn tong is als een verterend vuur. Zijn geest is als een kolkende watervloed die helemaal tot aan de hals reikt, om de volken te schudden in een zeef van vernietiging. En de volken zullen een bit tussen hun kaken hebben dat hen op een dwaalspoor brengt. Maar jullie lied zal zijn als het lied dat ’s nachts wordt gezongen wanneer je je klaarmaakt voor een feest, en je zult blij zijn in je hart zoals iemand met een fluit die naar de berg van Jehovah gaat, naar de Rots van Israël.” (Jesaja 30:27-29)

Merkt u hier alstublieft op dat Jehovah’s veroordeling niet enkel en alleen tegen Assyrië is gericht, maar dat er feitelijk staat dat God “de volken zal schudden in een zeef van vernietiging” Nogmaals, een duidelijke verwijzing naar Armageddon dus.

Maar wat wordt er dan gesymboliseerd door de zon die “zeven keer zo sterk zal worden, als het licht van zeven dagen”? Jehovah’s Getuigen hebben een gezegde dat het licht in de loop van de jaren en decennia steeds helderder wordt. Echter voorspelt Jesaja dat er een plotselinge verlichting zal zijn. Maar hoe dan? Wat wordt hier dan eigenlijk mee bedoeld? Hier wordt mee bedoeld: de openbaring en manifestatie van Jezus Christus. Zoals ik de afgelopen twintig jaar heb geprobeerd duidelijk te maken, is de onzichtbare 1914 parousia-doctrine van het Wachttorengenootschap gebaseerd op louter bedrog en misleiding. Er bestaat helemaal niet zoiets als een onzichtbare Tweede Komst van Christus. Christus is namelijk altijd al onzichtbaar aanwezig geweest bij christenen. Het is ook precies zoals het zwart-op-wit in Jesaja staat opgetekend: Hoewel Jehovah jullie brood zal geven in de vorm van ellende en water in de vorm van onderdrukking, zal je Grootse Onderwijzer zich niet langer verbergen. Je zult je Grootse Onderwijzer met eigen ogen zien. (Jesaja 30:20)

Jezus is de Grootse Onderwijzer en alles wat hij onderwijst is afkomstig van Jehovah God zelf. Maar hoe is het voor een mens dan mogelijk om een ​​geest ‘met eigen ogen’ te kunnen zien? Mensen kunnen een geest immers niet zien, tenzij… Tenzij wat? Tenzij die geest zich opzettelijk aan die menselijke persoon manifesteert. De Farizeeër die later een apostel werd, zag Jezus ook met eigen ogen. Paulus schreef aan de Korinthiërs: Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik Jezus, onze Heer, niet gezien? Zijn jullie niet mijn werk in de Heer? (1 Korintiërs 9:1) Maar wat had Paulus dan gezien? Het verslag in Handelingen leert ons dat hij plotseling werd omgeven door een fel licht uit de hemel, en dat Paulus als gevolg daarvan drie dagen lang blind was, waarna iets wat leek op schubben van zijn ogen vielen. De openbaring van Christus zal dan ook ongetwijfeld hiermee te vergelijken zijn. Sterker nog: Toen Paulus verwees naar het feit dat hij de Heer met zijn eigen ogen had gezien, verklaarde hij feitelijk dat het net was alsof hij te vroeg was geboren. Paulus had de Heer gezien, nadat Jezus al naar de hemel was opgestegen en zijn gematerialiseerde vlees achter zich had gelaten. Dit zal vergelijkbaar zijn met de wijze waarop de uitverkorenen, die momenteel nog te boek staan als de ‘koppige zonen’, de Heer zullen gaan zien tijdens zijn parousia (Tweede Komst).

Omdat Christus zich op dat moment letterlijk naast de uitverkorenen zal gaan begeven en hij dan naast hen zal komen te staan, zal de parousia in die zin onzichtbaar zijn voor allen die niet uitverkoren zijn; natiën en volkeren zullen dan worden beoordeeld op basis van de wijze waarop ze de broeders van Christus zullen hebben behandeld. Zullen ze hen goed hebben behandeld of zullen ze de broeders van Christus hebben geminacht? En gedurende de tijd dat het zonlicht van één dag zal zijn zoals het licht van zeven dagen, zullen de uitverkorenen zo helder gaan stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Zo zal de openbaring van de zonen van God dus gaan plaatsvinden. Dat zal tevens ook het moment zijn waarop zij ten overstaan van bestuurders en koningen zullen moeten verschijnen om hen vervolgens een getuigenis te geven over de terugkomst van Jezus Christus.

Maar waarom onderwijst het Wachttorengenootschap dit dan niet? Opnieuw kunnen we het antwoord hierop terugvinden in Jesaja: Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt. Elk visioen wordt voor jullie als de woorden van een verzegeld boek. Wanneer men het aan iemand geeft die kan lezen en zegt: ‘Lees dit alsjeblieft voor’, zal hij zeggen: ‘Dat kan ik niet, want het is verzegeld.’ En als men het boek aan iemand geeft die niet kan lezen en zegt: ‘Lees dit alsjeblieft’, zal hij zeggen: ‘Maar ik kan niet lezen.’ (Jesaja 29:10-12)