JW.org heeft een artikel op hun hoofdpagina gepubliceerd waarin de vraag wordt gesteld: Wereldwijd toenemende wetteloosheid — Wat zegt de Bijbel?”

Omdat het artikel is geplaatst onder de categorie “Blijf waakzaam!”, citeert het Wachttorengenootschap vanzelfsprekend de woorden van Jezus uit Mattheüs 24:12, waarin staat geschreven: “En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen.”

Gedurende vele decennia heeft het Wachttorengenootschap regelmatig het vers uit Mattheüs 24:12 aangehaald ter ondersteuning van hun eigen bewering dat we op dit moment al in de laatste dagen zouden leven. Er wordt door het Wachttorengenootschap aangenomen dat de toegenomen misdaad en het toegenomen geweld op aarde de vervulling zou zijn van dit aspect van het teken van Christus.

Het valt ook niet te ontkennen dat het aantal misdaden evenals het gebrek aan respect voor de wet en voor de rechtshandhaving toenemen, en dan met name in Amerika en Europa. Deze toename van wetteloosheid is dan ook geen toeval maar is echter met opzet zo ontworpen. Het wordt bevorderd door de groep machtigste mensen ter wereld, de zogenaamde elites, als onderdeel van een algemeen plan om de westerse beschaving te corrumperen, verzwakken en uiteindelijk te vernietigen. In Amerika was ten tijde van de ‘George Floyd-rellen’ evenals tijdens de ‘Black Lives Matter’ rellen veelvuldig de kreet te horen: “Defund the Police”, oftewel, “Geen geld meer naar de politie”. Welke persoon met een gezond stel hersenen zou kunnen geloven dat het opheffen van de financiering van de politie ertoe zou kunnen leiden dat het daardoor veiliger zou worden in de steden? Welke soort mensen vonden het eigenlijk wel een goed idee om criminelen niet te vervolgen en niet op te sluiten? Het opengrenzenbeleid van zowel Amerika als Europa, dat ervoor zorgt dat criminelen, terroristen en drugskoeriers vrij spel hebben en ongelimiteerd het land binnen kunnen stromen, is beslist zonder enige twijfel bedoeld om chaos en vernietiging te veroorzaken.

Maar is datgene waar wij op dit moment getuige van zijn dan ook echt de vervulling van de profetie van Jezus met betrekking tot de toename van wetteloosheid? Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst eens kijken hoe in de Nieuwe-Wereldvertaling de term ‘wetteloosheid’ wordt toegepast.

Het zal u wellicht verbazen dat de Bijbel wetteloosheid als zonde definieert. In 1 Johannes 3:4 staat bijvoorbeeld: Iedereen die zonde beoefent, beoefent ook wetteloosheid, en zonde is wetteloosheid.

Het moge duidelijk zijn dat het definiëren van wetteloosheid als zijnde een zonde veel meer inhoudt dan alleen maar simpele straatcriminaliteit.

Het is ook zeer opmerkelijk dat Jezus juist sprak over wetteloosheid in relatie tot religieuze mensen. In zijn Bergrede voorzei Christus bijvoorbeeld dat hij mensen zou veroordelen die beweerden christenen te zijn, zelfs als ze wonderen verrichtten en zelfs als ze in naam van Jezus zouden hebben geprofeteerd. Tijdens het laatste oordeel zal Jezus namelijk tegen hen zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend! Ga weg, wetteloze mensen!” (Mattheüs 7:23)

Opmerking van de Nederlandse vertaler: In de 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling wordt het nog treffender omschreven. Daar lezen we in Mattheüs 7:23:  “En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid.”

Christus veroordeelde daarnaast ook nog de hyperreligieuze Farizeeën die volgens Jezus vol waren van schijnheiligheid en wetteloosheid.

72 jaar geleden gaf het Wachttorengenootschap een heel interessant commentaar op Mattheüs 7:23. (W52 1/6 blz. 168-174 alinea 7)

Het is niet voldoende dat een mens of organisatie de naam van God of Christus op de lippen neemt. Wat telt, is niet het verrichten van liefdadige werken of ceremoniële riten in Gods naam. Men ontvangt de goedkeuring van God niet door zekere formalismen te verrichten of door zekere gebruiken te volgen die door een religieuze organisatie zijn voorgeschreven. Niet door zulk een uiterlijke lippendienst of tentoonspreiding van ceremoniën verwerft men het eeuwige leven, maar, zoals Jezus zeide, hij die Gods wil doet, zal het eeuwige leven verwerven. Indien de religieuze organisatie Gods wil niet leert en deze wil niet nauwkeurig volgt, dan missen haar aanhangers eveneens het doel, ongeacht hoe oprecht zij zich ook naar de wil van de organisatie schikken. Hun protesten dat zij vele werken in Christus’ naam hebben gedaan, zal hij slechts beantwoorden met: „Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid.” Gods wil is volgens God wettig; de tegengestelde wil en wensen van personen of organisaties zijn in Jehovah’s ogen wetteloosheid.

Jehovah’s Getuigen erkennen dat er maar één ware religie bestaat. Dat was ook zeker het geval toen bijna 2000 jaar geleden het christendom ontstond. In Hebreeën 12:23 noemde Paulus het de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn”. Het wordt de gemeente van de eerstgeborenen genoemd omdat Jezus de eerste persoon was die door Jehovah werd gezalfd. Ook was Jezus de eerste persoon die opnieuw werd geboren. Dat is ook de reden waarom Paulus naar Christus verwees als de eerstgeborene onder veel broeders’.

Hoewel er gedurende de eerste eeuw allerlei sekten ontstonden, erkende Jezus deze sekten niet als de zijne. Terwijl Jezus bijvoorbeeld het bestaan van de sekte van Nikola̱üs erkende, verklaarde hij ook dat hij hun daden haatte.

Wij kennen echter de geschiedenis. Nadat de apostelen in de tweede eeuw waren uitgestorven, slopen er vervolgens allerlei goddeloze mannen de gemeente binnen en namen daar de macht over. Maar tegen die tijd was de periode van zalving blijkbaar al tot stilstand gekomen. Dat is ook de reden waarom de apostel Johannes tegen het einde van zijn aardse loopbaan en tevens het einde van het apostolische tijdperk het volgende schreef: Kinderen, het is het laatste uur. Jullie hebben gehoord dat de antichrist komt en inderdaad, er zijn nu al veel antichristen verschenen. Daardoor weten we dat dit het laatste uur is. (1 Johannes 2:18)

De antichrist kwam ten tonele toen uiteindelijk het decadente Romeinse rijk werd omgevormd tot de heidense katholieke kerk. Nadat de lange duistere middeleeuwen tot een eind kwamen, duidt het beschikbare bewijsmateriaal op de heropleving van de gemeente van de eerstgeborenen in verband met de verschijning van de Internationale Bijbelonderzoekers en Pastor Russell.

Omdat gezalfde personen zijn overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, is de gemeente van de eerstgeborene dus ook het Koninkrijk van Christus vóór zijn wederkomst. En het betreft nou juist dit ‘Koninkrijk van Christus’ dat een toename van wetteloosheid ervaart. Dit blijkt ook heel duidelijk uit het feit dat wanneer Christus de macht wordt gegeven om al zijn vijanden te vernietigen, dat zijn veldtocht tegen de goddeloze mensen en tegen de wetteloosheid zal beginnen bij zijn eigen Koninkrijk.

Jezus illustreerde dit aan de hand van het bekende verhaal van de tarwe en het onkruid. Het onkruid symboliseert de zonen van Satan, terwijl de tarwe de broeders zijn van de eerstgeborene. De tarwe en het onkruid zullen gezamenlijk naast elkaar opgroeien tot aan de oogstperiode, wat betekent dat de ware en authentieke christenen op de aarde in leven zullen zijn op het moment waarop Jezus Christus terugkeert. Wanneer de bestemde tijd aanbreekt, geeft de meester van de oogst het bevel aan zijn machtige engelen om al het onkruid te ontwortelen en om dit onkruid vervolgens in het vuur te werpen.

Maar waar bevindt dit onkruid zich eigenlijk? Dit onkruid bevindt zich binnen in het Koninkrijk van Christus. Dit is de wijze waarop Jezus deze illustratie aan zijn apostelen uitlegde: De Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen alle struikelblokken en iedereen die wetteloos leeft, uit zijn Koninkrijk verzamelen en in de brandende oven gooien. (Mattheüs 13:41-42)

Opmerking van de Nederlandse vertaler: In de 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling staat het als volgt omschreven: “De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen alle dingen die aanleiding tot struikelen geven en degenen die wetteloosheid bedrijven, uit zijn koninkrijk verzamelen, en zij zullen hen in de vuuroven werpen.”

Degenen die wetteloosheid bedrijven binnen het Koninkrijk van Christus zijn dus geen gewone straatcriminelen en doorsnee misdadigers. Deze personen worden feitelijk beschouwd als christenen – zelfs als vooraanstaande mannen met aanzien en statuur binnen de gemeente. Waren de zogenaamde ‘superapostelen’ in de tijd van Paulus dan ook niet de meest vooraanstaande mannen binnen de gemeente in Korinthe? En toch ontmaskerde Paulus hen als huichelaars die zichzelf richting de buitenwereld slechts vermomden als dienaren van rechtvaardigheid. Aangezien de gezalfde leden van de toenmalige Korinthische gemeente zich er kennelijk niet van bewust waren dat hun eigen leidende en vooraanstaande mannen in werkelijkheid zonen waren van Satan, waarom is het dan tegelijkertijd wel zo dat hedendaagse Jehovah’s Getuigen er blindelings van uit gaan dat hun eigen geliefde getrouwe en beleidvolle slaaf zonder enige twijfel ook echt daadwerkelijk getrouw zou zijn?

Heeft Jezus dan niet te kennen gegeven dat hij, als een dief in de nacht, tijdens zijn onverwachte inspectie, bepaalde slaven in zijn huis zal aantreffen die ondanks het feit dat Jezus hen naar behoren had aangesteld om anderen op de juiste tijd van geestelijk voedsel te voorzien, desondanks toch ontrouw zouden blijken te zijn geweest ten aanzien van hun toewijzing? Jezus voorzag van tevoren dat sommige van deze gezalfde en aangestelde mannen wetteloos zouden worden omdat zij van mening waren dat hun meester op zich liet wachten. Jazeker, er zijn inmiddels al vele decennia verstreken sinds het Wachttorengenootschap voor het eerst begon te verkondigen dat het Koninkrijk aan de macht was gekomen en ook zien we dat de meester vandaag de dag nog steeds niet is gearriveerd. Als gevolg van hun gebrek aan geloof beginnen ze nu ook nog hun medeslaven te slaan en sluiten ze zich daarnaast ook nog aan bij de verstokte dronkaards van deze wereld. Met andere woorden, zij bedrijven wetteloosheid!

Terugkomend op het artikel uit de hierboven aangehaalde Wachttoren uit 1952: Het is niet voldoende dat een mens of organisatie de naam van God of Christus op de lippen neemt.” Dat is absoluut waar. Ook maakt het daarnaast niet uit hoeveel miljoenen bijbels en tijdschriften er gedrukt en verspreid worden. De laatste zin uit de betreffende alinea van Wachttoren-artikel vat echter alles samen: Gods wil is volgens God wettig; de tegengestelde wil en wensen van personen of organisaties zijn in Jehovah’s ogen wetteloosheid.”

Wat is dan precies ‘Jehovah’s wil’? Dit wordt voor ons in de Bijbel heel kort en bondig omschreven: Dit is de vorm van aanbidding die in de ogen van onze God en Vader rein en onbesmet is: zorgen voor wezen en weduwen in hun moeilijkheden en je niet door de wereld laten besmeuren. (Jakobus 1:27)

Volgens de woorden van het Wachttorengenootschap is een organisatie wetteloos in de ogen van God als zij handelt in strijd met Gods wil. Het is dan ook niet nodig om voor de zoveelste keer de omvangrijke lijst aan feiten hier nogmaals uitgebreid te herhalen. De toenemende mate van wetteloosheid aan de kant van het Wachttorengenootschap is ook al uitgebreid gedocumenteerd op deze website. Tienduizenden seksueel misbruikte kinderen evenals het beleid van de organisatie dat erin heeft geresulteerd dat pedofielen worden beschermd tegen hun ontmaskering en rechtsvervolging, evenals het feit dat de advocaten van het Wachttorengenootschap in de rechtbank een juridische strijd voert tegen deze slachtoffers van seksueel misbruik, kan nauwelijks worden omschreven als “zorgen voor wezen en weduwen in hun moeilijkheden”. Ook het voeren van een geheim partnerschap met de Verenigde Naties en daar vervolgens publiekelijk over liegen valt onder de noemer ‘wetteloosheid’. Ook het aannemen van financiële vergoedingen in ruil voor het publiekelijk verklaren dat Jehovah voor een dodelijk vaccin zou hebben gezorgd als zijnde een goddelijke voorziening voor zijn eigen volk, terwijl die zogenaamde experimentele vaccins door het Pentagon zijn ontworpen, heeft er niet voor gezorgd dat de organisatie heeft kunnen voorkomen dat ze zich “door de wereld heeft laten besmeuren.

Het is belangrijk om kennis te nemen van de bijbehorende context waarin Jezus sprak over de toenemende mate van wetteloosheid. Voor uw gemak citeer ik hier nogmaals wat de Heer zelf heeft verklaard: Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Mattheüs 24:10-13)

Het moet daarom ook voor elke objectieve geest duidelijk zijn dat de toenemende mate van wetteloosheid helemaal niets te maken heeft met straatcriminaliteit en openbare wanorde. De velen die tot struikelen zullen worden gebracht, betreffen namelijk christenen. En het is dan ook niet alsof dit nog nooit eerder is voorgekomen. Beziet u de geschiedenis van de Internationale Bijbelonderzoekers maar als een waarschuwend verhaal. In de aanloop naar het jaar 1914 hoorden vele miljoenen mensen over de hele wereld de boodschap van Russel aan. In 1914 waren er maar liefst 50.000 Bijbelonderzoekers. Vervolgens ging toen alles mis. Niets verliep zoals Russell de Bijbelonderzoekers had doen verwachten. In 1916 kwam Russell zelfs onverwachts te overlijden. De regering vervolgde daarop de leiders van het Wachttorengenootschap, en toen de oorlog voorbij was, was er nog maar een fractie overgebleven van de toenmalige Bijbelonderzoekers die vervolgens voorwaarts gingen onder het nieuwe leiderschap van het Wachttorengenootschap.

De “valse profeten” waar Jezus het over had, die in de periode van het einde zouden verschijnen, ​​zullen eveneens opstaan vanuit het midden van de groep ware christenen. Daarom waarschuwde Jezus ons ook dat indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen door deze antichristen zouden worden misleid.

We hebben inmiddels ook al een glimp kunnen opvangen van hoe het is wanneer vele mensen elkaar zullen gaan haten en verraden, zoals we dit vandaag de dag hebben zien gebeuren binnen de gemeenten van de Jehovah’s Getuigen. Het Besturende Lichaam heeft de organisatie tot op het bot gepolariseerd door deze groep mensen te verdelen in gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Niemand anders behalve het Besturende Lichaam is in staat geweest om zo’n mate van onnodige verdeeldheid te kunnen zaaien. Hun toenemende mate van wetteloosheid heeft er dan ook daadwerkelijk voor gezorgd dat de liefde van velen is verkoeld.

Het meest ontnuchterende feit van dit alles is nog wel dat de voorzegde periode van ‘het besluit van het samenstel’, oftewel het ‘einde van het tijdperk’ op dit moment nog steeds niet is begonnen. Wat zal er dan gaan gebeuren wanneer de Derde Wereldoorlog echt uitbreekt? Het ziet er op dit moment zeker naar uit dat de aanstaande grote oorlog tussen kernwapenlanden zich op dit moment nog steeds in de beginfase bevindt. Zullen de Jehovah’s Getuigen, op het moment waarop de kernraketten zullen worden gelanceerd, nog steeds moedig voorwaarts blijven marcheren terwijl ze de hemelse strijdwagen volgen om tegelijkertijd de ‘levensreddende instructies’ van het Besturende Lichaam in ontvangst te nemen? Reken daar maar niet op.

Op dat moment zullen vele Jehovah’s Getuigen pas gaan beseffen dat de hele 1914-doctrine één groot bedrog en één enorme misleiding was. Het Wachttorengenootschap heeft altijd beweerd dat De Grote Oorlog van 1914 de vervulling zou zijn geweest van het teken van de aanwezigheid van Christus. Ook beweerde het Wachttorengenootschap dat deze oorlog als zijnde het teken van Christus zich op geen enkele andere manier in de toekomst opnieuw zou kunnen gaan manifesteren. Het Wachttorengenootschap vergelijkt dit doorgaans met een unieke vingerafdruk. Het Wachttorengenootschap heeft alle Jehovah’s Getuigen ervan verzekerd dat er op geen enkele manier nog een derde wereldoorlog uit zou kunnen breken. Wanneer deze Derde Wereldoorlog straks dan toch uit zal gaan breken dan zal het voor hen ook onmogelijk zijn om hun eerdere uitspraken nog eventjes snel terug te draaien of te wijzigen om zodoende hun 1914-doctrine in stand te kunnen houden. De leiding van het Wachttorengenootschap zal op dat moment worden ontmaskerd als zijnde de valse profeten die Gods volk hebben misleid over de cruciale kwestie omtrent de Tweede Komst van Jezus Christus. Ongetwijfeld zullen velen op dat moment tot struikelen komen en die personen zullen vervolgens niet in staat blijken te zijn om voorwaarts te gaan in het geloof. Ze zullen op dat moment niet in staat blijken te zijn om Christus op zijn eigen voorwaarden te aanvaarden.

Het is vermeldenswaardig dat zelfs het Besturende Lichaam erkent dat wetteloosheid immoraliteit en zondigheid betekent. Immoraliteit en zondigheid vallen dan ook niet onder de gangbare definitie van reguliere criminele activiteiten. Dit blijkt ook duidelijk uit wat er staat geschreven in een artikel uit de Wachttoren van 15 februari 2011, getiteld “Haat je wetteloosheid?” Het artikel wijst er terecht op dat alcoholmisbruik, occulte praktijken en seksuele immoraliteit wetteloosheid omvatten.

Hoe is het mogelijk dat er vandaag de dag op JW.org ten onrechte wordt beweerd dat zij degenen zijn die aan de mensen overbrengen wat de Bijbel precies bedoelt ten aanzien van een wereldwijde toename van wetteloosheid? Is het niet ironisch te noemen dat dit soort oneerlijkheid juist het bewijs vormt dat er sprake is van een toename van wetteloosheid evenals een toename van de minachting voor God die notabene afkomstig is van de leiders van het Wachttorengenootschap?