Dagtekst zaterdag 23 september

Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal worden gepredikt. — Matth. 24:14.

Jesaja was een profeet, en het zou goed kunnen dat zijn vrouw haar eigen toewijzingen als profetes had, want ze wordt ‘de profetes’ genoemd (Jes. 8:1-4). Als echtpaar waren Jesaja en zijn vrouw blijkbaar gefocust op hun aanbidding van Jehovah. Echtparen in deze tijd kunnen Jehovah’s dienst centraal stellen in hun leven door daarin zo veel te doen als ze kunnen. Als ze samen Bijbelse profetieën bestuderen en zien dat die altijd uitkomen, versterken ze hun vertrouwen in Jehovah (Tit. 1:2). Ze kunnen nadenken over hun eigen aandeel aan de vervulling van bepaalde profetieën. Ze kunnen bijvoorbeeld hun deel doen in de vervulling van Jezus’ profetie dat het goede nieuws op de hele aarde zal worden gepredikt voordat het einde komt. Hoe sterker je overtuiging dat Bijbelse profetieën uitkomen, hoe sterker je wil om zo veel mogelijk voor Jehovah te doen. w21.11 16 ¶9-10

Prediken Jehovah’s Getuigen het goede nieuws van het Koninkrijk? Ja, dat doen ze inderdaad. Wordt dit nieuws over de hele aarde gepredikt zoals Jezus had voorzegd? Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Maar wat is dan precies het goede nieuws van het Koninkrijk? Het goede nieuws is dat Gods Koninkrijk een regering is die er uiteindelijk voor zal gaan zorgen dat Satans rijk wordt vernietigd om daarna over de wereld te gaan regeren in rechtvaardigheid en gerechtigheid. Geen oorlog meer, geen armoede meer, geen dood meer, enz. Mensen zullen dan nog lang en gelukkig leven in een paradijs op aarde. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Echter is dat het zeker niet. Het betreft simpelweg de waarheid.

Het goede nieuws heeft altijd al in de Bijbel gestaan, maar niemand bleek in staat te zijn om deze waarheid daadwerkelijk te begrijpen. Niemand bleek in staat te zijn om deze feiten logisch op een rijtje te kunnen zetten, totdat het Wachttorengenootschap ten tonele verscheen. Niet alleen heeft het Wachttorengenootschap dit goede nieuws duidelijk uiteengezet, maar als uitgeverij heeft het daarnaast ook nog lectuur geproduceerd in meer dan 1000 verschillende talen en hebben ze ook nog eens miljoenen verkondigers opgeleid om mensen te helpen het goede nieuws te kunnen begrijpen. Dat is dan ook wat wij mogen verwachten wanneer het goede nieuws daadwerkelijk over de gehele bewoonde aarde zou worden verkondigd.

Echter bestaat er ook nog een addertje onder het gras. Hoewel het Wachttorengenootschap is gebruikt om het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, is het zijn Besturende Lichaam en zijn helpers niet toegestaan ​om ​de profetie te begrijpen. En wanneer ze vervolgens getrouwde stellen aansporen om Bijbelprofetieën te bestuderen, zoals in de bovenstaande dagtekst wordt gezegd, dan bedoelen ze daarmee in ieder geval niet een onafhankelijke studie op een wijze zoals ik die heb ondernomen. Maar wat bedoelt het Wachttorengenootschap daar dan wel mee te zeggen? Ze bedoelen daarmee te zeggen dat dit koppel vooral het commentaar op de profetie moet bestuderen die afkomstig is van datzelfde Wachttorengenootschap. Ze doen daarbij ook alsof het Wachttorengenootschap zichzelf onmogelijk ergens in kan vergissen of fouten kan maken.

Inderdaad, het Wachttorengenootschap heeft inzicht in de historische context en de vervulling van profetieën die langgeleden in de oudheid werden vervuld, echter heeft God het tegelijkertijd ook toegestaan dat er sprake is van een bedrieglijke invloed ​​om zo de orakels van het Wachttorengenootschap te laten misleiden, zodat ze zichzelf inbeelden dat ze de moderne vervulling van profetie begrijpen, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet het geval is.

Verbazingwekkend genoeg is deze zogenaamde ‘bedrieglijke invloed’ gebaseerd op een valse chronologische berekening, waarbij gebruik wordt gemaakt van een soort magische waarzeggerij die pretendeert verborgen kennis te onthullen die aan de andere kant ervoor heeft gezorgd dat goed geïnformeerde mensen werden verleid om te geloven dat het Koninkrijk al in het jaar 1914 aan de macht kwam en dat bijna elke eindtijdprofetie al zou zijn vervuld.

Het Wachttorengenootschap claimt bijvoorbeeld dat de oordelen uit Openbaring, welke worden gesymboliseerd door het blazen van de engelen op hun trompetten, al bijna een eeuw geleden, in de jaren twintig, in vervulling waren gegaan in de vorm van een reeks organisatorische besluiten die werden gepresenteerd tijdens een inmiddels lang vergeten Wachttoren-congres. Deze organisatorische besluiten of resoluties werden toen gepubliceerd in de vorm van traktaten. Maar is het dan redelijk om te veronderstellen dat deze wereldschokkende boodschappen van de machtige engelachtige trompetters door het rumoer van de wereld zijn overstemd en vervolgens door iedereen weer zijn vergeten?

Laten we nu eens nader bekijken wat Jezus over het goede nieuws te zeggen had. In het verslag van Mattheüs staat dat het goede nieuws over de gehele aarde gepredikt zal worden en dat dan het einde zal komen. Jehovah’s Getuigen gaan ervan uit dat “het einde” het volledige einde van Satans samenstel betekent. Het Wachttorengenootschap heeft zich tot het uiterste ingespannen om het verschil uit te leggen tussen de Griekse woorden ‘telos’ en ‘suntelia’. De eerste betekent het absolute einde en de laatste betekent de afsluitende periode oftewel het besluit. (Zie de Wachttoren 1 november 1981)

Maar wanneer we hier eens dieper over redeneren; hoe waarschijnlijk is het eigenlijk dat christelijke getuigen hun dagelijkse bediening gewoon zullen blijven voortzetten tijdens de grootste periode van ellende die de wereld ooit zal hebben gekend, ook wel de ‘grote verdrukking’ genoemd? Dit is absoluut niet redelijk om te veronderstellen. Bovendien, wat gebeurt er eigenlijk nadat de dagen van die verdrukking zullen worden verkort? Breekt Armageddon dan meteen uit? Het antwoord luidt: Nee.

“Telos” heeft betrekking op het aanbreken van het absolute einde van de periode van prediking van het goede nieuws, zoals staat geopenbaard in het boek Joël. U weet wel. Hetzelfde boek Joël dat het Wachttorengenootschap onlangs nog heeft verworpen, waarover ze tegenwoordig beweren dat deze profetie helemaal geen enkele relevantie meer heeft met betrekking tot de moderne tijd waarin we vandaag de dag leven. In het evangelieverslag van Markus, dat de profetie van Jezus beschrijft, staat geschreven: Ook moet éérst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. Eérst voor wat dan? Het einde van de wereld? Nee. Beschouw vervolgens eens de woorden van Jezus in de bijbehorende context: En jullie, let goed op jezelf. Mensen zullen jullie aan rechtbanken overleveren, en jullie zullen geslagen worden in synagogen en voor bestuurders en koningen terechtstaan ter wille van mij, als een getuigenis voor hen. Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. Wanneer ze je komen halen om je over te leveren, maak je dan van tevoren geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want wat je zegt, komt niet uit jezelf, maar het is de heilige geest die spreekt. Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Markus 13:9-13)

Maar welke situatie zou er dan mogelijkerwijs kunnen gaan ontstaan waarbij broeders elkaar zullen overleveren om te worden gedood; wanneer christenen uit de gemeenten zullen worden gegooid en gearresteerd zullen worden om vervolgens voor de hoogste bestuurders ter wereld te moeten gaan verschijnen? Het betreft man van de marousiaduidelijk iets dat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Maar wat zal deze situatie dan teweegbrengen? Het antwoord op die vraag luidt: De Tweede Komst van Jezus Christus, oftewel zijn parousia.

Ik heb geprobeerd om deze boodschap ook over te brengen, maar schijnbaar heeft dit tot zeer weinig succes geleid. Het waanidee ten aanzien van de voorzegde bedrieglijke invloed is simpelweg te krachtig gebleken. Echter zien we tegelijkertijd ook dat het einde razendsnel dichterbij komt. We hebben het dan over de tijd van het einde; ook wel het laatste deel van de dagen genoemd; of, zoals Jezus het verwoordde in de Nieuwe-Wereldvertaling (2004): Een besluit van het samenstel van dingen. Dit zal eveneens het einde van het Wachttorengenootschap gaan betekenen. Wie zal er dan tenslotte nog een uitgeverij nodig hebben wanneer de prediking van het goede nieuws ten einde loopt?

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Christus in 1914 dus niet is teruggekeerd, in geen enkele zin. Het Koninkrijk kwam toen ook nog niet aan de macht. Het aan de macht komen van het Koninkrijk zal de wereld doen schudden zoals deze nog nooit eerder is geschud. De Eerste Wereldoorlog en de Spaanse grieppandemie waren daarnaast ook niet de vervulling van het teken van Christus. Deze dingen werden door Satan bekokstoofd om zodoende overeen te komen met de calculatie van het jaar 1914, dat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de leer van het Wachttorengenootschap.

Heeft de profeet Paulus ons dan niet van tevoren gewaarschuwd dat Satan allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen en ieder onrechtvaardig bedrog zou gaan inzetten om Gods volk te misleiden? En wie zijn dan het doelwit van de Duivel? Inderdaad, Jehovah’s volk. Overigens zal de parousia van Christus niet onzichtbaar zijn, althans niet voor de heiligen. Laat u zich daarom niet misleiden. Een enorme oorlog verschijnt aan de horizon. Een wereldoorlog welteverstaan. Binnenkort zal er in de lucht een rode gloed van raketten te zien zijn. Bommen die voor enorme explosies in de lucht zullen zorgen, enzovoorts. Op dat moment zal de bedrieglijke waanvoorstelling omtrent het jaar 1914 in een oogwenk met de grond gelijk worden gemaakt en als een gammele muur instorten.

Jehovah heeft speciaal voor deze gelegenheid van tevoren een boodschap laten optekenen die bedoeld is voor de leiders van zijn volk in die aankomende periode: De profeten profeteren leugens en de priesters gebruiken hun macht om anderen te domineren. En mijn eigen volk vindt het geweldig. Maar wat gaan jullie doen als het einde komt?’ (Jeremia 5:31)