Er bestaat een gezegde onder de Jehovah’s Getuigen dat bijbelse profetie pas volledig kan worden begrepen nadat ze is vervuld. Deze stelling klopt inderdaad en dit werd ook al heel lang geleden aangetoond in het geval van de apostelen, die de vele profetieën die in de levensloop van Jezus werden vervuld pas echt konden begrijpen nádat Christus was opgestaan uit de dood en nadat hij hun geest noodgedwongen had geopend.

Het was voor de apostelen feitelijk onmogelijk om zich van tevoren te kunnen anticiperen op de vervulling van Gods profetische woord om de doodeenvoudige reden dat ze destijds verkeerden in een staat van onwetendheid. Dat verklaart ook waarom Jezus, nadat hij uit de dood was opgewekt, een aanzienlijk aantal van zijn volgelingen op strenge toon berispte door tegen hen te zeggen: ‘Zijn jullie zo onverstandig en traag van begrip dat jullie niet geloven wat de profeten allemaal hebben gezegd? (Lukas 24:25)

Het leiderschap van de Jehovah’s Getuigen bevindt zich momenteel ook in een vergelijkbare situatie – alleen is de huidige situatie nog veel erger dan toen. Het is overigens niet zo dat de zelfbenoemde wachtersklasse traag van begrip zou zijn om de dingen te geloven die de oude profeten hadden gezegd; nee, het Besturende Lichaam en hun helpers zijn zeer goed bekend met bijbelse profetieën en ze hebben hier zelfs talloze pagina’s aan commentaar over volgeschreven en gepubliceerd. In plaats van dat we traag van begrip en traag van geloof zijn geweest, zijn we juist veel te haastig geweest om te geloven dat de dingen die staan geschreven nu al zouden zijn vervuld.

Tragisch genoeg zijn de Jehovah’s Getuigen massaal misleid door te geloven dat een groot aantal profetieën met betrekking tot de parousia (Tweede Komst van Christus) en de tijd van het einde, op dit moment al in vervulling zouden zijn gegaan terwijl dat in werkelijkheid nog helemaal niet het geval is. We hebben massaal de apostolische waarschuwing genegeerd om onszelf vooral niet vlug in de war te laten brengen door de bewering dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken. Hoe gek het ook mag klinken: ook dat betreft de vervulling van profetie!

De ongepaste zelfverzekerdheid van de broeders komt zéér duidelijk tot uiting in de congresvideo van 2022. Ondanks de indrukwekkende speciale effecten met betrekking tot het metalen beeld dat wordt geraakt door de Koninkrijkssteen, is de conclusie die men hier in deze presentatie impliceert, dat alles al zou zijn vervuld, met uitzondering van het verbrijzelen van de voeten van ijzer en leem.

Hoewel Jehovah’s Getuigen wellicht terloops bekend zijn met de andere profetieën van Daniël die betrekking hebben op de tijd van het einde, wordt daar desondanks door het Wachttorengenootschap geen bijzonder belang aan gehecht, aangezien het Genootschap op autoritaire wijze heeft verklaard dat deze profetieën al lang geleden zouden zijn vervuld. Neem nou bijvoorbeeld eens het zevende hoofdstuk.

Het visioen dat Daniël ’s nachts kreeg onthulde een angstaanjagend woest beest met ijzeren tanden en koperen klauwen die de aarde verpletterden en verslonden. Het beest had ook tien horens. Vervolgens kwam er een kleine hoorn tevoorschijn en die kleine hoorn ontwortelde drie van de tien andere hoorns en het werd groter dan de andere hoorns die overbleven en het had ook ogen en een mond die grote godslasteringen sprak. Onder de heerschappij van deze opkomende hoorn zal het beest uiteindelijk de heiligen gaan overwinnen en deze zal hen overheersen totdat Jehovah zal ingrijpen en Hij het Koninkrijk zal gaan geven aan iemand die lijkt op een mensenzoon.

De profeten van Bethel blijven maar bij hoog en bij laag beweren dat deze drie profetische horens al in het jaar 1588 werden ontworteld. In dat bewuste jaar verging de Spaanse Armada ten gevolge van hevige Noord-Atlantische stormen die bij verstek hadden geleid tot een Britse overwinning van deze zeeslag. Vermoedelijk werden over een periode van meer dan twee eeuwen de andere twee hoorns ontworteld, die door het Wachttorengenootschap worden geïdentificeerd als zijnde Frankrijk en Nederland. Deze twee hoorns zouden vervolgens geleidelijk aan zijn ontworteld, zodat tegen de tijd dat Lord Nelson in het jaar 1805 de zeeslag bij Trafalgar had gewonnen, waar trouwens ook de Spaanse marine bij betrokken was, de kleine hoorn volgens het Wachttorengenootschap eindelijk volledig tevoorschijn zou zijn gekomen in de hoedanigheid van het Britse rijk. Vanaf dat moment zouden de drie rivaliserende hoorns volgens het Wachttorengenootschap niet meer hebben bestaan. Toch bestaat er wel degelijk een probleem ten aanzien van deze interpretatie van het Wachttorengenootschap. Het is een probleem waar we ook niet omheen kunnen. Feitelijk bestaan er zelfs meerdere problemen ten aanzien van hun interpretatie.

Ten eerste: zelfs indien het zo zou zijn dat het Britse rijk de kleine hoorn was/is, kwam de Anglo-Amerikaanse alliantie pas veel later tot stand toen na de Tweede Wereldoorlog de zogenaamde ‘Speciale Relatie’ werd gevormd. Dat betreft dan ook een uiterst belangrijk detail aangezien het Wachttorengenootschap beweert dat de kleine hoorn niet alleen maar de Britse wereldmacht betreft. Volgens het Genootschap vertegenwoordigt deze kleine hoorn namelijk het Anglo-Amerikaanse rijk.

Maar verreweg de meest opvallende tegenstrijdigheid betreft het onbetwistbare feit dat alle drie de naties waarvan het Wachttorengenootschap beweert dat ze zouden zijn uitgeroeid oftewel ontworteld, vandaag de dag nog steeds gewoon bestaan. Frankrijk valt in vrijwel alle opzichten te vergelijken met Groot-Brittannië. Beide landen zijn kernmachten en als geallieerde overwinnaars van de laatste wereldoorlog zijn beide landen daarnaast ook nog eens permanente leden van de prestigieuze Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Ongetwijfeld houdt de vervulling van Gods profetische woord véél meer in dan louter irrelevante historische onbenulligheden. Waarom zou God dan zelfs maar de moeite nemen om te voorspellen dat er drie horens zullen worden ontworteld wanneer zou blijken dat volgens het Wachttorengenootschap de vervulling van deze profetie al zou hebben plaatsgevonden tijdens de lang vergeten zeeslagen van de koloniale rijken van weleer die vele eeuwen geleden aan de macht waren terwijl tegelijkertijd de landen die door de horens zouden worden gesymboliseerd vandaag de dag nog steeds wereldmachten van grote betekenis zijn? Wat zou dan het nut zijn geweest van deze profetische voorspelling?

Wat betreft de videopresentatie over de voeten van Nebukadnezars beeld die worden geraakt door de steen die niet door mensenhanden is gebeiteld; is het dan niet zo dat de leiders van het Wachttorengenootschap de profetie feitelijk zelf hebben vervuld, in die zin dat ze toch verwachten dat hun woord uitkomt.? (Zie Ezechiël hoofdstuk 13)

Het moge duidelijk zijn dat Gods woord er alles behalve naast zit. Het vereist echt maar heel weinig interpretatie. Gods koninkrijk zal elk aards koninkrijk compleet vernietigen. Daar twijfelen we dan ook geen seconde aan. De profeten van Bethel hebben zitten wachten op het uitkomen van hun woord, door te voorspellen dat het samenstel zal eindigen zonder dat ze zelf ter verantwoording zullen worden geroepen en zonder dat ze zullen worden gedwongen om de enorme stapel fouten te erkennen die ze zelf hebben verkondigd en verpakt als zijnde Gods zuivere waarheid. Ze zitten op dit moment met zweet op hun voorhoofd te het wachten, in de hoop dat Armageddon hen op tijd zal redden zodat ze hun fouten nooit zullen hoeven toe te geven. Ter bevestiging: het is voor hen een hele lange en onrustige wachtperiode geweest waarin ze ook vele herzieningen hebben moeten doorvoeren.

Wat betreft het zevende hoofdstuk van Daniël: aangezien de interpretatie van het Wachttorengenootschap aantoonbaar onjuist is en aangezien het Besturende Lichaam een regelrechte leugen zo ontzettend lang heeft laten voortduren, is het ergste van dit alles nog wel dat het Wachttorengenootschap ook nog eens spreekt en profeteert in de naam van Jehovah – bewerend dat ze het enige aardse communicatiekanaal zijn door middel waarvan Jehovah tegenwoordig alleen nog maar zou spreken — ik ben dan ook geen valse beschuldiger of iemand die hun fouten onderzoekt. Ik pas de woorden uit de profetie slechts op henzelf toe  — “de dwaze profeten”.

In overeenstemming met Gods woord hebben de profeten van Bethel namelijk verkondigd dat zij de vervulling van de visioenen uit de bijbel zouden hebben waargenomen en dat Jehovah zijn vertrouwelijke zaken exclusief aan het Besturende Lichaam zou hebben geopenbaard. Echter kan de hele profetische exegese van het Wachttorengenootschap het beste worden omschreven als een vals visioen – oftewel een leugen.

Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen terwijl ze niets hebben gezien! Israël, je profeten zijn geworden als vossen tussen de ruïnes. Jullie zullen niet naar de bressen in de stenen muren gaan om ze voor het huis van Israël te herbouwen, zodat Israël in de strijd zou kunnen standhouden op de dag van Jehovah. Ze hebben bedrieglijke visioenen gezien en leugens voorspeld. Ze zeggen: “Het woord van Jehovah is”, terwijl Jehovah zelf hen niet heeft gestuurd. En toch verwachten ze dat hun woord uitkomt. Is het niet zo dat jullie een bedrieglijk visioen hebben gezien en dat jullie een leugen voorspellen? Jullie zeggen immers: “Het woord van Jehovah is”, terwijl ik niets heb gezegd! (Ezechiël 13:3-7)

Natuurlijk betreft het zevende hoofdstuk van Daniël nauwelijks een geïsoleerd aspect van de profetie. Het betreft namelijk slechts één facet van de bijbelse profetieën die verband houdt met de komst van Christus (parousia). En het Wachttorengenootschap heeft of linksom of rechtsom de vervulling van bijna alle profetieën toegeschreven aan het jaar 1914. Inderdaad, de 1914-doctrine betreft met absolute zekerheid een bedrieglijk visioen!

Op dit moment in de geschiedenis zijn we getuige van de beginfase van de totale ineenstorting van de hele westerse beschaving. De zogenaamde pandemische noodsituatie was nog maar nauwelijks voorbij of het NAVO-oorlogsapparaat bewoog Vladimir Poetin ertoe om Oekraïne binnen te vallen. De ene noodsituatie maakte plaats voor de volgende noodsituatie. Ik zei daarom ook “bewoog”, omdat het hoofd van de NAVO zelfs openlijk toegaf dat ze al jarenlang bezig waren met het bewapenen en trainen van de Oekraïners, nog vóórdat de openlijke oorlogvoering pas echt uitbrak. Zelfs al vóórdat de daadwerkelijke invasie begon, lag er al een compleet samengesteld pakket van uitgebreide sancties klaar die gereed was om te worden ingevoerd en te worden opgelegd aan Rusland. De verklaarde bedoeling van het voeren van een totale economische oorlogsvoering was om Rusland door middel van een nederlaag op de knieën te dwingen. In plaats daarvan hebben we gezien dat Rusland juist enorm heeft geprofiteerd van de sterke prijsstijging van de goederen die Rusland exporteert.

Zou het dan mogelijk kunnen zijn dat de globalisten daadwerkelijk zo dom zijn? Of is de Russische invasie dan slechts een dekmantel voor iets heel anders? Het lijkt eerder onderdeel uit te maken van een nog veel groter plan, gezien het feit dat de sancties de economische en militaire samenwerking tussen Rusland en China juist hebben bevorderd. Daarnaast hebben deze sancties ook nog het proces versneld waarbij tientallen andere landen die zichzelf ook graag zouden willen distantiëren van de Anglo-dominantie, hierdoor ook beter uit zijn. Zoals het er nu voorstaat, staan ​​Rusland, China en de overige BRICS-landen op het punt om een geheel nieuw financieel stelsel te lanceren dat compleet onafhankelijk zal opereren van de Amerikaanse dollar. Het proces van de-dollarisering – dat op dit moment in volle gang is – betreft dan ook absoluut geen onbelangrijke ontwikkeling.

Ondertussen vallen Europa en Amerika zeer snel uit elkaar. Bedolven onder een onbetaalbare berg van schulden die gebaseerd zijn op de dollar als huidige wereldreservevaluta. De dollar die zich momenteel nog lijkt te herstellen, staat in werkelijkheid op het punt om volledig in elkaar te storten. De centrale bankiers hebben al aangegeven dat ze van plan zijn om de rente te gaan verhogen totdat er iets zal gaan bezwijken. De gevreesde ‘Great Reset’ zal hoogstwaarschijnlijk worden gerealiseerd door middel van de implementatie van een officiële cryptovaluta in de nasleep van de ineenstorting van Europa en Amerika. Door middel van een dergelijk systeem zouden de uitgevers van deze cryptovaluta ook kunnen gaan bepalen wat er wel en wat er niet kan worden gekocht en verkocht, evenals wie er wel en wie er niet mag kopen of verkopen.

Er wordt dwang op de mensheid uitgeoefend om het merkteken van het wilde beest te aanvaarden, met het oogmerk dat „niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie het merkteken heeft, de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam”. Maar hiervoor moet een prijs worden betaald! Jehovah beschouwt degenen die het merkteken aanvaarden, als personen die geslagen zijn met „een schadelijke en kwaadaardige zweer”. Sedert 1922 zijn zij in het openbaar gekentekend als personen die de levende God verworpen hebben. – De Openbaring – Haar grootste climax is nabij – alinea 4

Het is dan ook duidelijk dat Jehovah’s Getuigen op een bepaald moment in de niet al te verre toekomst geconfronteerd zullen gaan worden met de keiharde realiteit dat de bevolking van deze aarde dus niet in het jaar 1922 het 666-merkteken van het beest begon te ontvangen, zoals het Wachttorengenootschap dit nog steeds op belachelijke wijze beweert.

Men moet niet veronderstellen dat de nu dreigende duistere winter de schuld is van Vladimir Poetin. Al lang voordat de Russische legers Oost-Oekraïne binnenvielen, mobiliseerde Prins Charles de top 100+ banken in het trans-Atlantische financiële systeem om zodoende kredieten en leningen stop te zetten voor alle industrieën die broeikasgassen uitstoten. Dat betekent dat de tekorten aan gas, olie en kunstmest en de verstoring van de hele kwetsbare toeleveringsketen waarvan de beschaving zo ontzettend afhankelijk is, geen toevallige gevolgen zijn van een pandemie en ook niet van een geografisch zeer lokale militaire operatie ergens in Oost-Europa. Nee, we hebben het dan over de langzaam voortschrijdende ramp die Europa en de Verenigde Staten tot overgave zal gaan dwingen. Dat zal het resultaat zijn van de uitrol van een goed gecoördineerde samenzwering aan de kant van de rijkste en meest invloedrijke mensen in de hele westerse wereld om zodoende het mondiale systeem in te laten storten zodat ze vervolgens een enkele wereldregering aan de volken kunnen gaan opleggen zonder dat ze daarna nog enige rekening hoeven te houden met alle beperkingen van een democratie en ook hoeven ze dan geen rekening meer te houden met allerlei regels en wetten van verschillende individuele soevereine natiestaten. Uiteindelijk zijn de globalisten van plan om de wereldbevolking met een aanzienlijk percentage te reduceren.

Zou het zo kunnen zijn dat we op dit moment al getuige zijn van de opkomst van deze kleine profetische hoorn? Zou het zo kunnen zijn dat de drie horens die voorbestemd zijn om door deze ene hoorn te worden ontworteld in de kern bestaat uit de Anglo-Amerikaanse alliantie – met inbegrip van Frankrijk? Ik geloof dat dit ook daadwerkelijk het geval is en dat we hier nu op dit moment getuige van zijn.

Maar als dit dan het geval zou zijn, dat het lang bestaande Brits-Amerikaanse duo de profetie zal gaan vervullen wanneer ze als soevereine naties zullen worden ontworteld, hoe kan het visioen van het beeld van de voeten van ijzer en leem dan in vervulling gaan?

Dat dilemma wordt opgelost wanneer we ook erkennen dat het beeld van Nebukadnezar zelf in zijn geheel gezien de achtste koning symboliseert. Volgens Openbaring komt de achtste koning namelijk voort uit de eerdere zeven. In harmonie met die openbaring rust het beeld in zijn geheel op de voeten van ijzer en leem. En aangezien het Wachttorengenootschap ook op onverklaarbare wijze heeft beweerd dat de kop van het wilde beest werd afgeslacht tijdens de Eerste Wereldoorlog, ondanks het feit dat de geschiedschrijving ons juist leert dat de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Frankrijk juist als overwinnaars uit deze wereldoorlog kwamen, mogen we daarom ook aannemen dat het huidige Anglo-rijk in de nabije toekomst nog een dodelijke catastrofe zal ondergaan – om vervolgens weer uit de afgrond te herrijzen als het tweehoornige lam dat zal spreken als een draak en die het beeld van het beest tot leven zal wekken zodat deze begint te spreken. Groeit de kleine hoorn dan niet juist op om dominant te worden en om grote godslasteringen tegen God te spreken?

Het lijkt erop dat het Wachttoren-congres van 2022 alleen al vanwege zijn thema de profetie heeft vervuld. Het klopt dat het voor christenen weliswaar wenselijk is om vrede na te streven samen met hun medegelovigen evenals alle andere mensen, maar gezien het feit dat het oordeel over het huis van God nog steeds niet heeft plaatsgevonden (behalve in het leugenachtige 1914-visioen van het Wachttorengenootschap dan), is het onjuist om te suggereren dat alles op dit moment koek en ei zou zijn tussen christenen en Christus. Heeft u dan nooit de zeven brieven gelezen die Jezus aan de gemeenten stuurde die zouden bestaan zodra Jezus als een dief in de nacht zal arriveren? Of negeert u liever de implicaties omtrent de vermaning die Jezus herhaalde? Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.(Openbaring 2:29)

Er is inderdaad reden genoeg om aan te nemen dat het Streef naar Vrede “congres” slechts een onderdeel uitmaakte van een doorlopend plan om steeds meer witkalk op de muur te pleisteren. En dat allemaal omdat ze mijn volk op een dwaalspoor hebben gebracht door te zeggen: ‘Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is. Als er een gammele scheidsmuur wordt gebouwd, bepleisteren ze die met witkalk. (Ezechiël 13:10)

Dus terwijl de profeten van Bethel aan het wachten waren op het uitkomen van hun eigen woord, oftewel hun valse 1914-visioenen, zien we dat Gods ware visioenen ondertussen voor onze eigen ogen werkelijkheid beginnen te worden. Wanneer het hele systeem in elkaar stort, zal ook de witgekalkte scheidsmuur van het Wachttorengenootschap datzelfde lot ondergaan. Ik verwacht dat ik tegen die tijd de taak zal krijgen om Gods boodschap aan hen voor te leggen: Zeg tegen degenen die met witkalk pleisteren dat hij zal vallen. Het zal stortregenen, hagelstenen zullen neerkletteren en hij zal instorten door een krachtige stormwind. Als de muur instort, zal aan jullie worden gevraagd: “Waar is die pleisterlaag van jullie?” (Ezechiël 13:11-12)

Dit essay wordt actief verspreid onder bijkantoren van het Wachttorengenootschap over de hele wereld.