Jezus zei dat het goede nieuws van het Koninkrijk over de hele aarde zal worden gepredikt en dat dan het einde zal komen. Het Wachttorengenootschap heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van het wereldwijde predikingswerk dat Christus had voorzegd. Met betrekking tot dat vooruitzicht heeft de Watchtower Bible and Tract Society lectuur gepubliceerd in meer dan 1000 verschillende talen. De Nieuwe-Wereldvertaling is daarnaast in meer dan 100 talen gepubliceerd. Sinds het einde van de laatste wereldoorlog heeft Gilead duizenden zendelingen opgeleid die vervolgens naar de uiteinden van de aarde werden gestuurd.

Zoals we weten, is Jehovah’s voornemen tweeledig. Paulus legde uit dat God van plan is om een regering op te richten om daarmee de uitverkorenen in het Koninkrijk bijeen te brengen, en in de tweede plaats om een grote schare uit alle natiën samen te brengen die het vurige einde van deze wereld zullen gaan overleven en die het centrum zullen worden van de nieuwe wereld. Zij zullen het voorrecht krijgen om de eerste mensen op aarde te zijn die zullen leven zonder de slechte invloed van Satan en de demonen.

Maar wat houdt het einde dan precies in? Jezus verklaarde dat het goede nieuws zou worden gepredikt en dat dan het einde zal komen. Betekent dit het einde van de wereld of betekent het toch iets anders?

Om enig licht te werpen op deze vraag, zouden we het dertiende hoofdstuk van Markus eens kunnen raadplegen waarin het enigszins anders wordt geformuleerd. We lezen daar vanaf vers 9 het volgende: En jullie, let goed op jezelf. Mensen zullen jullie aan rechtbanken overleveren, en jullie zullen geslagen worden in synagogen en voor bestuurders en koningen terechtstaan ter wille van mij, als een getuigenis voor hen. Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. Wanneer ze je komen halen om je over te leveren, maak je dan van tevoren geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want wat je zegt, komt niet uit jezelf, maar het is de heilige geest die spreekt. Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered.

In het aangehaalde stuk hierboven worden de woorden van Jezus geciteerd die verklaarde dat “eerst het goede nieuws gepredikt moet worden”. Eerst voor wat? Eerst, voordat het moment aanbreekt waarop christenen zullen worden overgeleverd aan rechtbanken en in de synagogen zullen worden geslagen. Eerst, voordat broeders hun eigen naaste broeders zullen verraden om ter dood te worden gebracht. Eerst, voordat kinderen hun eigen ouders ter dood zullen laten brengen. Degenen die zullen volharden tot het einde van hun leven of die zullen volharden tot het einde van Satans wereld zullen worden gered.

Zoals Jezus zelf zei, zouden de hemel en aarde eerder verdwijnen dan dat zijn woorden onvervuld zouden blijven. Aangezien al deze dingen met absolute zekerheid zullen gebeuren, betekent dit ook dat er een einde zal komen aan de periode waarin het goede nieuws zal worden gepredikt. Deze periode zal worden opgevolgd door een korte periode van intense vervolging, die ertoe zal leiden dat geestelijke broeders en familieleden hun vroegere vrienden en geliefden zullen verraden om te worden gedood.

Wat zou dan toch de oorzaak kunnen zijn van zo’n afschuwelijke afloop die Jezus voorzei? De profetie van Jeremia werpt enig licht op de situatie die hiertoe zal gaan leiden: Want er zijn slechte mensen onder mijn volk. Ze blijven loeren, als ineengedoken vogelvangers. Ze zetten een dodelijke val. Ze vangen mensen. Als een kooi vol vogels, zo zitten hun huizen vol bedrog. Daardoor zijn ze nu machtig en rijk. Ze zijn dik geworden en hun huid glanst. Ze lopen over van slechtheid. Ze bepleiten de zaak van vaderloze kinderen niet, zodat het goed met ze gaat. Ze weigeren armen recht te doen.” (Jeremia 5:26-28)

De eerste-eeuwse gemeente in Korinthe was destijds geïnfiltreerd door goddeloze mannen, over wie Paulus verklaarde dat ze zich hadden vermomd als dienaren van rechtvaardigheid. Een soortgelijk fenomeen heeft zich in onze tijd ook voorgedaan onder het bestuur van het Wachttorengenootschap. Goddeloze mannen hebben een dodelijke val gezet voor alle Jehovah’s Getuigen. Zoals Jehovah zelf al opmerkte, bepleiten ze de rechtszaak van het onderdrukte kind niet. Integendeel zelfs. Ze hebben zichzelf tot de juridische tegenstanders gemaakt van seksueel misbruikte kinderen. Ze zijn machtig en rijk geworden, waarbij ze gretig gebruik maken van gratis arbeid om daarmee voor zichzelf luxueuze paleisachtige verblijven te bouwen om in te wonen; terwijl ze tegelijkertijd de gemeenten duperen door de deuren van hun vergaderplaatsen te sluiten en door op grote schaal de aan Jehovah opgedragen Koninkrijkszalen voor grote financiële winsten te verkopen. Daarmee hebben ze zichzelf geplaatst op de troon van Christus zelf, door zich rechtstreeks te verzetten tegen de geboden van Christus. Ze zijn zoals Jeremia op profetische wijze verklaarde: dik en glad geworden en ze lopen over van slechtheid.

Het Besturende Lichaam beweert dat ze de stem vertegenwoordigen van een hedendaagse profeet. Er mag onder geen beding worden getwijfeld aan hun interpretatie van de profetie. Christus is volgens hen op dit moment al teruggekeerd. De glorieuze Tweede Komst van Christus vond volgens hen 107 jaar geleden plaats. De parousia is hierdoor gedegradeerd tot een non-event. Jehovah vervolgt, door te zeggen: “Er gebeurt iets verschrikkelijks en afschuwelijks in het land: De profeten profeteren leugens en de priesters gebruiken hun macht om anderen te domineren. En mijn eigen volk vindt het geweldig. Maar wat gaan jullie doen als het einde komt? (Jeremia 5:30-31)

Een van de vele leugens die het Wachttorengenootschap bevordert, heeft te maken met het wilde beest van Openbaring. De profeten van het Wachttorengenootschap beweren ten onrechte dat Satan en zijn engelen al in het jaar 1914 uit de hemel werden geworpen en dat als gevolg daarvan de kop van het wilde beest werd gedood en daarna weer op wonderbaarlijke wijze tot leven kwam. De leugenachtige profeten onderwijzen dat het uur van het oordeel begon toen de Volkenbond werd opgericht. De valse profeten beweren dat het beest de twee getuigen zou hebben overwonnen en dat de 42 maanden durende oorlog al heel lang achter ons ligt. En Jehovah’s Getuigen vinden het geweldig om te worden voorgelogen.

De dodelijke val is gezet en staat nu op scherp. De natiën bereiden zich al voor op de aankomende wereldoorlog. Het Britse Rijk heeft al duidelijk gemaakt dat ze het niet zullen toestaan dat China de vruchten zal gaan plukken door het voltooien van hun voorgenomen ‘One Belt-initiatief’. Nog voordat het vervallen Anglo-rijk zal komen in te storten, zal er een oorlog uitbreken – een oorlog die de wereld nog nooit eerder heeft meegemaakt; een oorlog die zo verschrikkelijk zal zijn dat goddelijk ingrijpen noodzakelijk zal zijn omdat er anders geen overlevenden zullen zijn.

Het verkorten van de verdrukking zal de 42-maanden lange periode inluiden. Vanaf dat moment zal de tijd van het einde gaan beginnen. Vanaf dan zal ook de periode van prediking van het goede nieuws tot een einde zijn gekomen. Dat zal ook het moment zijn waarop het dodelijk gewonde beest uit de afgrond zal oprijzen om oorlog te gaan voeren tegen de uitverkorenen. Dat zal tevens het moment zijn waarop de zonen van God voor de bestuurders en koningen van de aarde zullen worden gesleept. Dat is ook het moment waarop de dodelijke val zal dichtklappen over de Wachttoren-aanbidders die de vervolgers en verraders zullen worden van de broeders van Christus.

Inderdaad…Zoals Jehovah door middel van Jeremia zei: “Wat zult u gaan doen als het einde komt?”.