Het Wachttorengenootschap heeft onlangs een artikel gepubliceerd over het boek Openbaring, waarin de vraag wordt gesteld: Wat betekent het?

Het artikel bespreekt geen enkel aspect van Openbaring. Het Besturende Lichaam suggereert hiermee dat ze weten wat het betekent, maar is dat dan ook echt zo? Het klopt inderdaad zoals het korte artikel vermeldt, dat Openbaring veel “tekenen” of symbolen gebruikt die niet letterlijk moeten worden opgevat, en ook dat veel van de gebruikte symboliek wordt ontleend uit andere boeken van de Bijbel. Echter blijkt zoals we van het Wachttorengenootschap gewend zijn dat ze ook hier op overduidelijke wijze onoprecht blijken te zijn. Ze beweren namelijk in de eerste alinea het volgende: Veel voorspellingen die erin staan, moeten nog uitkomen.”. Hoewel deze uitspraak zeker op waarheid berust, is dit toch niet wat het Wachttorengenootschap daadwerkelijk onderwijst. Om dit te kunnen bevestigen hoeven we alleen maar eens een blik te werpen op wat er in de publicatie “Openbaring – Haar grootste climax is nabij!- wordt onderwezen. Daarin wordt namelijk beweerd dat het grootste deel van Openbaring op dit moment wel al zou zijn vervuld.

Uiteraard blijkt dat het Besturende Lichaam hier het feit probeert te bagatelliseren dat ze Jehovah’s Getuigen hebben misleid door hen ervan te overtuigen dat de meeste van de wereldschokkende gebeurtenissen die in Openbaring worden beschreven, al zouden hebben plaatsgevonden. De Meesters zijn zich er zeer van bewust dat het beter is om in vage algemeenheden te spreken dan om de aandacht te vestigen op specifieke profetieën die ertoe zouden kunnen leiden dat de Leerlingen beginnen te twijfelen aan de wijsheid en het beleidvolle optreden van deze zelfbenoemde veronderstelde vertolkers van het boek Openbaring.

Echter zijn details uitermate belangrijk. Kijk maar eens naar het achtste hoofdstuk van Openbaring. Het openingsvers luidt: Toen hij het zevende zegel opende, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. Ik zag de zeven engelen die voor God staan, en er werden zeven trompetten aan hen gegeven.

Het Wachttorengenootschap stelt de vraag: “Wat betekent het?” Wat betekent dus het blazen op de zeven trompetten? Denk eens aan het eerste trompetgeschal: De eerste blies op zijn trompet. Er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd naar de aarde gegooid. En een derde deel van de aarde verbrandde, een derde deel van de bomen verbrandde en alle groene plantengroei verbrandde.(Opb. 8:7)

Volgens het commentaar uit het “Grootste Climax-boek” blies de eerste engel al in het jaar 1922 op zijn trompet. De aanleiding zou een kleine bijeenkomst van de Bijbelonderzoekers zijn geweest in Cedar Point in de Amerikaanse staat Ohio, dat nu bekend staat als de locatie waar een vrij groot waterpretpark is gevestigd, dat toevalligerwijs beschikt over een draak die uit het water oprijst die bedreigend kijkt naar een uitkijktoren of wachttoren lijkend op een zandkasteel. Heel vreemd en tegelijkertijd ook best creepy. Zie hier de foto van de betreffende locatie.

(Ik kan dit overigens niet met absolute 100% zekerheid bevestigen, maar ik heb het sterke vermoeden dat het pretpark Cedar Point zich op hetzelfde terrein bevindt gelegen aan het meer waar Rutherford zijn reeks congressen heeft gehouden aan de oever van Lake Erie, wat de spot van Satan des te schrijnender maakt.)

De Bijbelonderzoekers die het congres bijwoonden in Cedar Point, die allemaal al lang geleden zijn overleden, namen een resolutie aan waarin ze het volgende verklaarden:

“Wij betuigen en verklaren dat het koninkrijk van de Messías het volledige geneesmiddel voor alle kwalen der mensheid is en vrede op aarde zal brengen en goede wil tot de mensen, iets waar alle natiën naar verlangen; dat degenen die zich bereidwillig onderwerpen aan zijn rechtvaardige regering die thans begonnen is, gezegend zullen worden met duurzame vrede, leven, vrijheid en eeuwigdurend geluk.”

U  zult zichzelf wellicht afvragen: “Oké dus wat dan nog?” Het commentaar in de publicatie “Openbaring – Haar grootste climax is nabij!” verklaart verder:

“Door middel van resoluties, traktaten, brochures, boeken, tijdschriften en lezingen werden deze en latere proclamaties via de gemeente van gezalfde christenen uitgebazuind. Het blazen op de eerste trompet had tot gevolg dat de christenheid als het ware werd gebeukt door het bevroren water van een neerkletterende hagel. Haar bloedschuld wegens haar aandeel in de oorlogen van de twintigste eeuw is openlijk aan de kaak gesteld, en ten aanzien van haar is aangetoond dat ze de vurige uiting van Jehovah’s gramschap verdient. De Johannesklasse, later ondersteund door de grote schare, is ermee voortgegaan het geschal van de eerste trompet te laten weerklinken en daarmee de aandacht te vestigen op de wijze waarop Jehovah de christenheid beziet — als geschikt voor de vernietiging.”

Dus God zou de christenheid een eeuw geleden al hebben verwittigd? De vraag is hier echter: hoeveel van de kerkgangers zijn er dan van op de hoogte dat ze zijn gewaarschuwd? Wanneer we het er toch over hebben: hoeveel van Jehovah’s Getuigen zijn zich er dan überhaupt van bewust dat Jehovah’s machtige engel op de oordeelstrompet zou hebben geblazen waardoor er symbolisch vuur, hagel en bloed over de aarde zou zijn uitgestort?

Het “Grootste Climax-boek” vestigt terecht de aandacht op de overeenkomst tussen het oordeel van de eerste trompet en de zevende plaag over Egypte, toen Jehovah een letterlijke hagelstorm liet uitstorten die vermengd was met vuur om een totale verwoesting aan te brengen zoals nooit tevoren of ooit daarna weer heeft plaatsgevonden. Gezien het feit dat Jehovah’s oordeel over Egypte een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten op de oude wereld van dagen, waarover zelfs veertig jaar na dato nog door de Kanaänieten werd gesproken, waarom worden de oordelen over het einde van de wereld die in de boekrol van de Apocalyps worden onthuld dan zo gemakkelijk genegeerd waarbij deze gebeurtenis ook absoluut niet in het geheugen blijft hangen?

Hoe zit het dan met de tweede engelachtige trompettist? Daarover zegt het Wachttorengenootschap het volgende:

“Het blazen op de tweede trompet onthult dat degenen van de mensheid die betrokken zijn geraakt bij revolutionaire conflicten inzake de kwestie van heerschappij, zich niet aan Gods koninkrijk hebben onderworpen doch in plaats daarvan bloedschuld op zich hebben geladen. Vooral het „derde deel van de zee”, de christenheid, is als bloed geworden. Alle levende schepselen daarin zijn in Gods ogen dood. Geen van de radicale organisaties die gelijk boten in dat derde deel van de zee drijven, kunnen eraan ontkomen uiteindelijk schipbreuk te lijden. Wat zijn wij blij dat miljoenen met schapen te vergelijken mensen thans acht hebben geslagen op de met trompetgeschal te vergelijken oproep om zich af te scheiden van degenen die nog steeds ronddobberen in het bekrompen nationalisme en de bloedschuld van die zee!”

Jehovah’s engelen zouden dus bijna honderd jaar geleden de vurige veroordeling van de hemel hebben uitgevaardigd tegen de kerken en de natiën en er zou vervolgens helemaal niets zijn gebeurd? Alles gaat nog steeds zijn gangetje net zoals altijd. Toen Mozes daarentegen Jehovah’s oordelen aan Farao aankondigde, kwamen de plagen wel onmiddellijk uit. Indien Mozes 100 jaar had moeten wachten om Gods woord uitgevoerd te zien worden, dan zouden zowel Mozes als Farao beiden al zijn overleden.

De interpretatie van Openbaring door het Wachttorengenootschap berust op een keiharde misleiding. Op het moment is niets ervan nog vervuld. De zegels van Openbaring zijn nog niet geopend en ook hebben de zeven engelen nog niet op hun trompetten geblazen. En in tegenstelling tot datgene wat de Meesters in het artikel beweren, is de boodschap van Openbaring uitermate angstaanjagend voor degenen die beweren dat ze Jehovah God dienen – althans, dat zou het tenminste moeten zijn. De reden dat dit zo is, komt doordat het blazen van de eerste vier trompetten Gods oordelen aankondigen over Zijn eigen aardse organisatie.

Al deze zaken werden oorspronkelijk al meer dan 15 jaar geleden gepubliceerd in het boek “Jehovah zelf is koning geworden”.