Jehovah’s Getuigen hebben een unieke boodschap. Het is de boodschap van de Bijbel, ook wel het evangelie genoemd – het goede nieuws. Het goede nieuws is dat God regelingen heeft getroffen voor een nieuwe regering – een wereldregering – een wereldregering die zelfs de volledige controle over de aangelegenheden van de aarde zal gaan overnemen. De regering die God van plan is te installeren – ook wel bekend als het Koninkrijk Gods en het Koninkrijk der hemelen – zal worden bestuurd door Gods vertrouwde Zoon, Jezus Christus. Het zal een einde gaan maken aan de oorlogen en de strijd die de mensheid onophoudelijk hebben geteisterd. Armoede zal worden uitgebannen. Een gebrekkige gezondheid en zelfs de dood zullen compleet worden afgeschaft. Inderdaad, dat is héél goed nieuws!

Om al deze zegeningen éérst te laten uitkomen, moet daarvoor wel de huidige god van deze wereld worden uitgeschakeld. Die god is Satan de Duivel. Jezus noemde Satan de ‘heerser van de wereld’. Ook de wereld waarover Satan heerst, moet worden vernietigd. Het is dan ook de enige manier. Alles wijst erop dat de tijd van het einde op dit moment heel erg nabij is. Helaas zullen de meeste mensen die nu nog op aarde leven dit alles niet gaan overleven. Sommigen zullen in aanmerking gaan komen voor een opstanding – een terugkeer uit de dood, zoals Openbaring dit verklaart. Degenen die zullen worden gedood door het zwaard, de aankomende hongersnood en pestilenties zullen in het Graf terecht komen. Vele anderen zullen echter niet meer tot leven komen, maar een definitieve dood ondergaan, wat wordt gesymboliseerd door het meer van vuur. Het goede nieuws is dat er een grote menigte mensen zal zijn die het einde van de wereld zullen gaan overleven om vervolgens op aarde te blijven wonen nadat er is afgerekend met al het kwaad. Dat betreft dan ook de kernboodschap van de Jehovah’s Getuigen.

Onder leiding van het Wachttorengenootschap hebben Jehovah’s Getuigen beslist een buitengewoon werk verricht. Het is bijna niet voor te stellen dat het Wachttorengenootschap allerlei materiaal publiceert in meer dan 1000 verschillende talen. De Nieuwe Wereldvertaling van de Bijbel is vandaag de dag beschikbaar in maar liefst 200 talen. Elke week komen daar meer bij. Dit betreft een buitengewone prestatie. Ook ligt dit in lijn met de vervulling van datgene wat Jezus had voorzegd toen hij zei: En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)

Toen Jezus sprak over “het einde”, bedoelde hij daar dan het einde van Satans wereld mee? Nee, dat bedoelde hij niet. Dat zou ook onredelijk zijn om te stellen. De reden daarvoor is dat Jezus daarnaast ook nog voorspelde dat de wereld vóór de tijd van het einde eerst nog een tijd van rampspoed zal gaan meemaken. Een tijd van rampspoed zoals deze nog nooit eerder op aarde heeft plaatsgevonden. Jezus noemde deze periode de grote verdrukking. Ook gaf Jezus aan dat deze grote verdrukking over de gehele bewoonde aarde zou komen. Het is daarom ook niet waarschijnlijk dat Jehovah’s Getuigen tijdens die periode hun dagelijkse routine zullen gaan voortzetten. Er zal dan geen gelegenheid meer zijn om door te gaan met prediken, onderwijzen en vergaderingen bezoeken. In die tijd zal er wereldwijd namelijk een enorme chaos heersen. Dus toen Jezus verklaarde “en dan zal het einde komen”, bedoelde hij daarmee het einde van de periode van christelijke bediening.

Het profetische boek Joël bevestigt dit ook. Het stelt de christelijke bediening voor als een oogstwerk. Jezus gebruikte diezelfde analogie ook. Het eerste hoofdstuk van Joël drukt het catastrofale einde van deze oogst vanaf vers 6 als volgt uit:

Want een volk is mijn land binnengevallen, machtig en niet te tellen. Het heeft de tanden en kaken van een leeuw. Het heeft mijn wijnstok vernield en mijn vijgenboom veranderd in een stronk. Het heeft ze compleet ontschorst en weggegooid, de ranken zijn wit geworden. Huil zoals een maagd die in rouwkleding treurt om de bruidegom van haar jeugd. Graanoffer en drankoffer zijn verdwenen uit het huis van Jehovah. De priesters, de dienaren van Jehovah, treuren. Het veld is verwoest, de grond treurt, want het graan is vernield, de nieuwe wijn is opgedroogd, de olie is verloren. Boeren zijn verslagen en wijnbouwers jammeren vanwege de tarwe en de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdord, de vijgenboom uitgedroogd. De granaatappel, de palm en de appel, alle bomen van het veld zijn verdord. Want bij de mensen is vreugde in schaamte veranderd. Doe zakken aan en rouw, priesters. Jammer, dienaren van het altaar.

Kom binnen en breng de nacht door in zakken, dienaren van mijn God, want graanoffer en drankoffer zijn het huis van jullie God ontzegd. Kondig een vasten af, roep een plechtige vergadering bijeen. Verzamel de oudsten met alle bewoners van het land bij het huis van Jehovah, je God, en roep tot Jehovah om hulp. Wee, want de dag komt! De dag van Jehovah is dichtbij en zal komen als een verwoesting van de Almachtige! Is het voedsel niet weggenomen voor onze eigen ogen en blijdschap en vreugde uit het huis van onze God? Het zaad is verschrompeld onder hun spaden.

Opslagplaatsen zijn verwoest. Graanschuren zijn neergehaald, want het graan is verdord. Zelfs het vee kreunt! De kudden runderen dolen in verwarring rond, want ze hebben geen weide! De kudden schapen ondergaan de straf. Tot u, Jehovah, zal ik roepen, want vuur heeft de weiden van de wildernis verslonden, een vlam heeft alle bomen van het veld verteerd. Zelfs de wilde dieren verlangen naar u, want de waterstromen zijn opgedroogd en vuur heeft de weiden van de wildernis verslonden.

Voor sommigen is het wellicht moeilijk om zich een scenario voor te stellen waarin de christelijke bediening plotseling wordt ingeperkt en waarin alles wat daarmee samenhangt wordt stopgezet, maar dat is wel precies hetgeen wat de profetie uitbeeldt.

En dat is ook hetgeen waar Jezus op doelde toen hij zei: “en dan zal het einde komen.”

Op dit moment heerst er een meedogenloze drang vanuit het Anglo-Amerikaanse Imperium om een oorlog met Rusland, China en Iran uit te lokken. In Oekraïne is de oorlog tegen Rusland al in volle gang bezig. De aanleiding voor deze suïcidale oorlog betreft de opkomst van een nieuw machtsblok rondom de alliantie tussen Rusland en China. Er wordt druk gewerkt aan de uitrol van een nieuw financieel systeem dat geen gebruik meer zal maken van de Amerikaanse dollar. Sinds de laatste wereldoorlog heeft de Amerikaanse dollar namelijk al die tijd gediend als de wereldwijde reservevaluta.

Tientallen natiën verlangen naar de belofte van ontwikkeling waarbij zij niet langer meer gebukt hoeven te gaan onder de beperkende voorwaarden die hen zijn opgelegd door het door het Britse Imperium gecontroleerde dollarsysteem en aanverwante instellingen zoals het IMF, de Wereldbank, enz. Triljoenen ongewenste en overbodige Amerikaanse dollars zullen op een bepaald moment met zekerheid als een Tsunami weer terug richting Amerika stromen. De enige vraag die op dit moment nog onbeantwoord blijft, is of het zogenaamde trans-Atlantische geldsysteem zal worden verslonden door middel van een hyperinflatoire vuurstorm, óf dat er een plotselinge, niet te stoppen kettingreactie zal plaatsvinden van de derivatenpiramide van twee biljard dollar, die van de ene op de andere dag een megacrisis zal veroorzaken van supernova-achtige proporties waardoor het complete huidige financiële systeem in één grote klap aan haar einde komt. Het antwoord op die vraag daar zullen we spoedig achter gaan komen.

Stel je voor dat op een dag het financiële systeem waar we allemaal zo van afhankelijk zijn gewoon ophoudt te bestaan. Ieder persoon en elke institutie, inclusief de hele regering van Amerika en Europa, zou daarbij abrupt instorten. Dat zou dan ook zeer zeker passen bij de levendige beeldtaal die in Joël wordt gepresenteerd: Een verslindend vuur trekt voor hen uit, een verterende vlam komt achter hen aan. Het land vóór hen is als de tuin van Eden, maar achter hen is een verlaten woestijn. Niets kan ontkomen. (Joël 2:3)

Een ineenstorting van het bankensysteem zou het Wachttorengenootschap tot de grond ruïneren en zal zonder enige twijfel een einde maken aan al haar activiteiten. Meer dan waarschijnlijk zal in de nasleep van dit alles een staat van beleg worden afgekondigd. Persoonlijk verwacht ik dat er dan Chinese militaire troepen Amerika zullen binnenstromen.

Het Wachttorengenootschap heeft onlangs nog zijn interpretatie van Joël herzien. Vandaag de dag beweren ze dat het verslindende sprinkhaanachtige leger uit deze profetie geen moderne profetische vervulling zou hebben. De realiteit leert ons echter dat deze profetie juist geen vervulling had in het verre verleden. Het betreft namelijk een vervulling die is bestemd voor de grote dag van Jehovah.

Het is daarom ook geen wonder dat Jehovah het boek Joël specifiek richtte tot de ouderlingen van zijn eigen volk, waarbij God hen liet ontwaken uit hun geestelijke dronkenschap, door tegen hen te zeggen: Hoor dit, oudsten, en luister, alle bewoners van het land. Is er ooit zoiets gebeurd in jullie dagen of in de dagen van jullie voorouders? Vertel erover aan je zonen, laat je zonen het aan hun zonen vertellen en hun zonen aan de volgende generatie. Wat de verslindende sprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op, wat de zwermsprinkhaan overliet, at de ongevleugelde sprinkhaan op en wat de ongevleugelde sprinkhaan overliet, at de vraatzuchtige sprinkhaan op. Word wakker, dronkaards, en huil!” (Joël 1:2-5)