Er staat op JW.org een nieuw artikel dat dieper ingaat op het onderwerp omtrent een wereldregering.

Het Wachttorengenootschap ontleende zijn naam en organisatielogo aan de Heilige Schrift; en dan met name aan het meest prominente vers uit Jesaja 21:8, waar staat geschreven: De hele dag sta ik op de wachttoren, o Jehovah, en elke nacht blijf ik op mijn wachtpost.

De vraag waar het hier om gaat is deze: Is er daadwerkelijk iemand bovenop de symbolische wachttoren gestationeerd die ernstig op de uitkijk staat en die daadwerkelijk datgene wat er gaat komen, aan het waarnemen is?

Het is een hele eenvoudige vraag. Komt er wel of niet een wereldregering? En nee, we hebben het hier dan niet over Gods Koninkrijk. We weten namelijk allemaal dat het Gods Koninkrijk zal zijn die op een bepaald moment de wereld zal gaan regeren en die elke menselijke regering en instelling teniet zal doen en die daarnaast ook nog blijvende vrede zal opleggen. Nee, wanneer we wat specifieker zijn: Zullen de Verenigde Naties een wereldregering worden nog vóórdat Christus de aarde zal veroveren? Het artikel in de Ontwaakt! impliceert immers dat de Verenigde Naties een wereldregering ambiëren. Er wordt beweerd dat de vele crises en uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd niet worden beperkt door landsgrenzen en dat er dus een wereldregering voor nodig zal zijn om deze problemen aan te kunnen pakken.

Wat hier echter niet wordt erkend, is het feit dat de verschillende gefabriceerde crises door afzonderlijke landen aangepakt zouden kunnen worden door gewoon met elkaar samen te werken, precies op de manier zoals landen dit in het verleden ook al op verschillende manieren deden.

De mannen die de aardse wachtpost lijken te bemannen, hebben in de loop der jaren al talloze stukken geschreven over de Verenigde Naties. Wanneer we alle kleine fragmenten en aangehaalde feitjes over de V.N. zouden meerekenen, hebben ze onderhand al meer over de Verenigde Naties geschreven dan over Gods Koninkrijk zelf, en dan met name gedurende de 10-jaar lange periode waarin het Wachttorengenootschap tussen 1992-2001 een bindend politiek partnerschap waren aangegaan met de Verenigde Naties. In deze periode  publiceerde het Wachttorengenootschap talloze summiere artikelen waarin de VN werd bewierookt. Zie voor meer informatie het hoofdstuk getiteld “Het Partnerschap” uit het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”. Onderaan de pagina kunt u een pdf downloaden waarin u een overzicht kunt terugvinden van alle publicaties van de Wachttoren-organisatie, die als propaganda werden gebruikt om Jehovah’s Getuigen wereldwijd voor te lichten over de activiteiten van de Verenigde Naties. Deze propaganda werd vervolgens onbewust door miljoenen goedwillende Jehovah’s Getuigen wereldwijd van deur tot deur verspreid. Bethel is ongetwijfeld zéér goed op de hoogte van de overvloed aan programma’s van de Verenigde Naties. Maar nogmaals, de vraag blijft overeind staan: Zullen de Verenigde Naties daadwerkelijk een wereldregering gaan worden die alle nationale regeringen zal gaan vervangen?

Vooral Jehovah’s Getuigen zouden extra geïnteresseerd moeten zijn in die vraag, aangezien zij verwachten dat de Verenigde Naties ervoor zullen zorgen dat Babylon de Grote in de nabije toekomst zal worden vernietigd. Bestaat er een manier om de waarheid daadwerkelijk te achterhalen? En doet dit er überhaupt toe? God weet hierop uiteraard het antwoord. De vraag is dan ook: Onthult de Bijbel iets dergelijks?

De zieners van Bethel dansen behendig om de vraag heen zonder zich ooit op de een of andere manier ergens aan te committeren. Echter is het daarnaast ook overbodig om te vermelden dat indien de V.N. de uitvoerder zal worden van Gods woorden met betrekking tot de vernietiging van wereldwijde valse religie, dat de Verenigde Naties dan ook veel meer macht toebedeeld zouden moeten krijgen dan nu op dit moment het geval is.

Het concept van een wereldregering is dan ook niets nieuws onder de zon. De eerste poging om een wereldregering te vormen vond meer dan 4.000 jaar geleden plaats, toen een tiran met de naam Nimrod een plan smeedde om zichzelf koning te maken over de hele kleine maar snelgroeiende menselijke familie. Nimrod ondernam een enorm bouwproject om een enorme toren op te richten – de beruchte Toren van Babel. Nimrod handelde in strijd met Jehovah. Jehovah had de mensheid namelijk bevolen om zich over de aarde te verspreiden en zich te vermenigvuldigen om zo de aarde te vullen.

Jehovah had een grote belangstelling voor deze ontwikkeling. Het verslag in Genesis zegt: Jehovah daalde af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen hadden gebouwd. En Jehovah zei: ‘Ze zijn één volk met één taal, en kijk eens waar ze aan begonnen zijn. Nu is niets van wat ze verder nog van plan zijn onmogelijk voor ze. Kom! Laten we afdalen en hun taal verwarren, zodat ze elkaars taal niet meer begrijpen.’ Zo verspreidde Jehovah de mensen daarvandaan over de hele aarde, en geleidelijk stopten ze met de bouw van de stad. Daarom werd de stad Babel genoemd, want Jehovah verwarde daar de taal van de hele aarde, en daarvandaan verspreidde Jehovah de mensen over de hele aarde. (Genesis 11:5-9)

Hieruit blijkt duidelijk dat God de taal van de mensheid verwarde om de ontwikkeling te forceren van verschillende natiën met elk hun eigen landsgrenzen. Met andere woorden: een nationaal verdeelde aarde was Gods antwoord op een wereldregering onder de heerschappij van Satan de Duivel. Uiteraard bleek dat er zich na Babel verschillende beschavingen ontwikkelden en dat daar vervolgens weer machtige rijken uit voortkwamen die op hun beurt weer natiën en volkeren veroverden en aan zich onderwierpen. Desondanks is geen enkele van deze rijken vooralsnog uitgegroeid tot een daadwerkelijke wereldregering. Zelfs het machtige Britse Rijk, dat over een kwart van de wereld regeerde, bereikte geen totale suprematie.

In onze moderne tijd zijn de taalbarrières die God destijds opwierp om Nimrod te dwarsbomen echter grotendeels overwonnen. Het is zoals Jehovah God al lang geleden opmerkte: “Nu is niets van wat ze verder nog van plan zijn onmogelijk voor ze.” Hoe ontzettend waar bleek dit ook te zijn. De mensheid heeft allerlei plannen gesmeed en heeft allerlei apparaten bedacht waardoor ze nu de macht bezitten om de gehele mensheid tot slaaf te maken en waarmee ze zelfs in staat zijn om de hele planeet in een oogwenk te kunnen vernietigen.

Maar laten we nu weer even teruggaan naar de vraag waar het hier om gaat: Zal er een wereldregering zijn vóórdat het menselijke samenstel tot een einde zal komen? Het antwoord op deze vraag is: Ja. De Bijbel geeft aan dat er gedurende een korte periode een achtste koning zal gaan regeren en dat alle koningen van de aarde hun autoriteit aan hem zullen gaan geven.

Het is dan ook erg interessant om op te merken dat het Wachttorengenootschap de Verenigde Naties altijd heeft geïdentificeerd als zijnde de achtste koning uit de Bijbelse profetie. Echter is het daarnaast ook duidelijk dat de Verenigde Naties op dit moment nog helemaal geen wereldregering zijn. Wat zal er dan nog moeten gebeuren om de VN een wereldregering te laten worden? Vanuit politiek oogpunt bezien is dit op het huidige moment namelijk iets heel onwaarschijnlijks. Zonder een enorm groot leger zou de Verenigde Naties de vele landen niet kunnen dwingen om zich te onderwerpen en om hun soevereiniteit op te geven.

Op dit moment in de geschiedenis hebben de architecten van deze wereldregering een nieuwe fase aangekondigd van wat H.G. Wells ook wel de ‘open samenzwering’ (open conspiracy) noemde, die anders ook wel bekend staat als de Grote Reset of “The Great Reset”. Het moge duidelijk zijn dat deze reset alleen kan worden bewerkstelligd indien de huidige, diepgewortelde politieke systemen compleet worden vernietigd. Dat is dan ook de reden waarom de zogenaamde diepe staat (deep-state) op agressieve wijze aan het aansturen is op een oorlog tussen de diverse kernmachten van deze wereld. We hebben het dan bijvoorbeeld over een mogelijk nucleair conflict tussen de NAVO en de Verenigde Staten tegen Rusland of China. Een dwaze Amerikaanse senator heeft Amerika zelfs opgeroepen om een nucleaire eerste aanval op Rusland uit te voeren. Hij lijkt zich dan ook niet te beseffen, of wellicht interesseert het hem wel helemaal niets, dat er iedere seconde van de dag Russische onderzeeërs zijn die zich door de duistere diepten van de wereldzeeën verplaatsen en die direct offensief zullen reageren na elke aanval tegen Rusland. Deze Russische onderzeeërs zijn in staat om honderden of zelfs duizenden kernkoppen af te vuren op mogelijke agressors.

Bertrand Russel

Het artikel in de Ontwaakt! citeerde een open brief die Albert Einstein in de nasleep van de vernietiging van Hiroshima en Nagasaki schreef aan de zojuist net nieuw gevormde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarin hij er bij hen op aandrong de rol van een wereldregering op zich te nemen om daarmee te voorkomen dat het ondenkbare scenario werkelijkheid zou gaan worden.

Vreemd genoeg had Einstein enkele jaren daarvoor een brief geschreven aan president Roosevelt, waarin hij er bij hem op aandrong om een crashprogramma op te zetten om zo snel mogelijk de atoombom te ontwikkelen, omdat anders de nazi’s eerder zouden gaan beschikken over de atoombom. Lord Bertrand Russell was de meest belangrijke voorstander van het gebruik van de atoombom, zelfs tegen het overwonnen Japan dat toen al toenadering had gezocht tot een overgave. Russell, de genocidale filosoof van het Britse Rijk, die het Wachttorengenootschap overigens maar wat graag citeert, zag daarin een kans om de mensheid te terroriseren teneinde deze mensheid een Anglo-gecontroleerde wereldregering te laten aanvaarden. Echter bleek toen ook dat Gods tijd klaarblijkelijk nog niet was aangebroken om te gaan beginnen met het uur van de beproeving dat voorbestemd is om over de hele wereld te komen.

Nu tegenwoordig, 75 jaar na de oprichting van de Verenigde Naties, lijkt het alsof er een vastberaden streven gaande is om het soevereine natiestaatsysteem volledig omver te werpen. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom het aan de landen van Europa en de staten van Amerika niet wordt toegestaan om beveiligde landsgrenzen te mogen hebben. Een land zonder landsgrenzen is niet echt een natie. Daarom worden nationale feestdagen en monumenten van nationale volkshelden ook openlijk verafschuwd. Daarom wordt wetteloosheid ook bevorderd. Plunderaars en dieven mogen vrijwel ongestoord hun gang gaan terwijl de pakkans nog nooit zo laag is geweest. Economische witte boorden piraten zijn straffeloos op grote schaal aan het plunderen. Een natie waarvan zijn wetten niet worden afgedwongen is in werkelijkheid niet echt een natie. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de valuta’s van westerse landen door middel van inflatie worden gedevalueerd. Een natie zonder een levensvatbare munteenheid is namelijk geen natie. Dat is ook de reden waarom er door de machinaties van de particuliere Federal Reserve Bank ‘s werelds grootste crediteurennatie, de USA, in de loop van slechts één generatie, op dit moment de grootste schuldenaar uit de hele geschiedenis is geworden. Dat is de reden waarom er een situatie is ontstaan ​​waarbij zelfs de geringste stijging van de rentetarieven het wereldwijde financiële systeem zal laten instorten en waarin tevens de machtige Verenigde Staten insolvent gemaakt zal kunnen worden, waardoor het onder curatele zal worden gesteld door het internationale bankkartel waarvan het hoofdkantoor in Londen is gevestigd. Ik heb hier al vele jaren over geschreven. (Lees ook hoofdstuk 14 – Ondergang van Amerika)

Met de introductie van het in het laboratorium ontwikkelde virus dat beter bekend staat als Covid-19, is de Wereldgezondheidsorganisatie naar voren geschoven als hét antwoord op alle gezondheidsgerelateerde vraagstukken, wat valt samen te vatten in slechts twee woorden: “algehele vaccinatie”.

De secundaire vraag die dan nog overblijft is: Functioneert het Wachttorengenootschap daadwerkelijk als een wachter op de wachttoren of als een wachtpost? En het antwoord op deze vraag is dan ook: nee. De wachters van het Wachttorengenootschap worden in het profetische boek Jesaja dan ook treffend beschreven: Zijn wachters zijn blind, ze merken helemaal niets. Ze zijn allemaal honden die stom zijn en niet kunnen blaffen. Hijgend liggen ze op de grond, ze zijn gek op luieren. Ze zijn honden met een enorme vraatzucht, ze hebben nooit genoeg. Ze zijn herders zonder begrip. (Jesaja 56:10-11)

De onderliggende reden waarom het Besturende Lichaam en al hun helpers niet in staat blijken te zijn om te kunnen onderscheiden waar we ons op dit moment bevinden in relatie tot de onvervulde profetie, is omdat ze krampachtig blijven vasthouden aan het waanidee dat vrijwel alle Bijbelse profetieën op dit moment al zouden zijn vervuld. De tweede Psalm spreekt bijvoorbeeld over het complot tegen de God die alle koningen van de wereld als één zal samenbrengen – ze zullen zich verenigen in hun oppositie tegen het Koninkrijk van Christus. De koningen van de aarde stellen zich op en de bestuurders verenigen zich tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. Ze zeggen: ‘Laten we ons bevrijden van hun ketens en hun touwen van ons afschudden! (Psalm 2:2-3)

In al hun blindheid beweren de zieners van Bethel dat de Psalm kort na 1914 werd vervuld. Ze verkeren in de veronderstelling dat alle wereldleiders in het jaar 1914 de boodschap van het Wachttorengenootschap zouden hebben geweigerd te accepteren, namelijk dat Christus aan de macht zou zijn gekomen en dat Christus zou zijn begonnen met regeren terwijl deze wereldleiders zich vermoedelijk samen verenigden onder de vlag van de toenmalige Volkenbond – behalve dan dat dit alles onmogelijk waar kan zijn.

Om te beginnen leerde het Wachttorengenootschap destijds dat het Koninkrijk al in 1878 was begonnen met regeren. Het jaar 1914 zou volgens het Wachttorengenootschap in die periode dan ook het einde van de wereld gaan betekenen. Pas rond het jaar 1930 veranderde het Wachttorengenootschap hun verhaal om vervolgens van 1914 het jaar te maken waarin Christus zou zijn begonnen met regeren. Dus vandaar ook de vraag: Hoe konden de natiën zich überhaupt verenigen en zich keren tegen iets dat toen nog niet eens bestond? Zelfs niet wanneer we uitgaan van de eigen woorden van het Wachttorengenootschap zelf?

Daarnaast realiseert men zich vaak ook niet dat de Verenigde Staten, de machtigste natie ter wereld, in diezelfde periode niet eens lid was van de machteloze Volkenbond. Hoe kon het dan mogelijk zijn dat alle koningen van de aarde zich toen al als één macht zouden hebben verenigd om als één geheel in oppositie te gaan staan tegenover Jehovah en Christus, terwijl er in werkelijkheid helemaal geen sprake was van een dergelijke soort eenheid?

De slapende en luierende honden zijn simpelweg niet eens in staat om te blaffen. Het zijn inderdaad herders zonder begrip.