Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in November 2011 gepost. In deze her-post zijn slechts enkele kleine wijzigingen en toevoegingen aangebracht.

Het 18de hoofdstuk van Jesaja begint met de volgende woorden: Wee het land van de gonzende insectenvleugels in de streek van de rivieren van Ethiopië! Het stuurt gezanten uit over zee, over het water in boten van papyrus, en zegt: ‘Ga, snelle boodschappers, naar een volk van lange mensen met glanzende huid, een volk waar iedereen bang voor is, een sterk en overwinnend volk, waarvan het land is weggespoeld door rivieren. (Jesaja 18:1-2)

Wat wordt hier precies bedoeld met ‘het land van de gonzende insectenvleugels’, en wat is precies de boodschap van deze boodschappers waarover wordt geschreven dat God hen beveelt om deze boodschap te verkondigen? En wie zijn precies die angstaanjagende mensen? En om welk sterk en overwinnend volk gaat het hier precies waar deze boodschappers naartoe worden gestuurd?

Hoewel er uit deze verzen duidelijk blijkt dat het land in de streek van de rivieren Ethiopië voorstelt, blijkt er ook duidelijk uit deze verzen dat deze profetie betrekking heeft op de uiteindelijke succesvolle voltooiing van Gods voornemen aan het einde van het huidige samenstel van dingen.

In vers drie lezen we verder: “Alle inwoners van het land en bewoners van de aarde, jullie zullen iets zien wat als een signaal op de bergen is omhooggeheven en jullie zullen een geluid horen als het geschal van een hoorn.

De profetie van Jesaja maakt verschillende keren op verschillende manieren gebruik van de analogie over een omhooggeheven signaal of signaalpaal. Soms wijst het omhooggeheven signaal naar de Christus. In Jesaja 11:10 lezen we bijvoorbeeld: Op die dag zal de wortel van I̱saï opstaan als een signaal voor de volken. Tot hem zullen de volken zich wenden voor leiding en zijn rustplaats zal schitterend worden. Ook in vers 12 lezen we: Hij zal een signaal omhoogheffen voor de volken en hij zal degenen van Israël die verdreven zijn bijeenbrengen. Degenen van Juda die verstrooid zijn, zal hij bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

Sprekend over het einde van de Assyriër lezen we verder in Jesaja 31: 9: Zijn sterke rots zal van angst vergaan, en zijn leiders zullen radeloos zijn vanwege de signaalmast’, verklaart Jehovah, wiens licht in Sion en wiens oven in Jeruzalem is.

De signaalmast heeft te maken met het teken van Christus en het uiteindelijke bijeen verzamelen van de uitverkorenen.

WAT IS GODS DOELSTELLING?

Zoals alle Jehovah’s Getuigen weten is het Gods grootse overkoepelende doel om een nieuwe schepping voort te brengen die bestaat uit 144.001 mensen die uiteindelijk zullen worden herboren tot onsterfelijke, onverderfelijke geesten. Jezus is uiteraard “de eerstgeborene onder vele broeders”, zoals Paulus de Christus in de Bijbel beschreef.

Omdat de berg Sion de oorspronkelijke plaats was waar de fysieke tempel van God stond evenals de plaats waar Jehovah aanvankelijk zijn naam liet wonen, wordt Sion in de profetieën gebruikt als het symbool van Gods hemelse woonplaats, van waaruit deze nieuwe schepping zal gaan regeren.

Beschouw nu eens het laatste vers uit het 18de hoofdstuk van Jesaja: In die tijd zal er een geschenk worden gebracht aan Jehovah van de legermachten van een volk van lange mensen met glanzende huid, een volk waar iedereen bang voor is, een sterk en overwinnend volk, waarvan het land is weggespoeld door rivieren naar de plaats die de naam van Jehovah van de legermachten draagt, de berg Sion.

Het ‘volk waarvan het land is weggespoeld’ vervult Gods doelstelling doordat ze Hem een ​​geschenk zullen brengen. Wat is dat dan precies voor geschenk? De voorgaande verzen geven het antwoord op deze vraag: “Alle inwoners van het land en bewoners van de aarde, jullie zullen iets zien wat als een signaal op de bergen is omhooggeheven en jullie zullen een geluid horen als het geschal van een hoorn. Want dit heeft Jehovah tegen mij gezegd: ‘Ik zal rustig blijven en naar mijn vaste plaats kijken, als de zinderende hitte bij het zonlicht, als de nevel tijdens de hitte van de oogst. Want vóór de oogst, wanneer de bloesem uitgebloeid is en de bloem een rijpende druif wordt, zullen de uitlopers met snoeimessen worden afgesneden en de ranken afgekapt en verwijderd worden. Allemaal worden ze achtergelaten voor de roofvogels van de bergen en voor de dieren van de aarde. Daarmee zullen de roofvogels de zomer doorkomen en alle dieren van de aarde de oogsttijd.”  (Jesaja 18:3-6)

Zoals algemeen bekend is, is de oogsttijd de laatste fase van het seizoen na al het harde werk dat de boer van een wijngaard heeft verricht. Maar zoals we echter in het laatste hoofdstuk hebben kunnen lezen, zien we dat er werd voorzegd dat de oogst plotseling zou worden onderbroken. Dit blijkt ook uit deze profetie. Lezen we hier nou dat, voordat de druiven kunnen worden geplukt, deze zullen worden afgehakt en achtergelaten voor de roofvogels en voor de dieren van de aarde? Wat is nu in werkelijkheid de betekenis van deze analogie?

Zoals Jezus in zijn illustratie voorzegde, vormt de oogst een besluit van een samenstel van dingen, dat in de Hebreeuwse teksten ook wel ‘de tijd van het einde’ wordt genoemd. Volgens de profetie van Daniël wordt deze tijd van het einde gekenmerkt door zeer unieke, wereldschokkende gebeurtenissen onder de natiën welke diepgaande consequenties zullen hebben voor de heiligen – (degenen die zijn geroepen om deel uit te maken van deze nieuwe schepping.) Aan welke gebeurtenissen moeten we hier dan denken?

Het achtste hoofdstuk van Daniël voorzegt dat een meedogenloos uitziende koning, in een tijd van veiligheid, de machtigen van de aarde ten val zal brengen evenals het volk dat bestaat uit heiligen.

Het 11de hoofdstuk van Daniël voorzegt dat de koning van het noorden alle landen zal overspoelen gedurende de tijd van het einde en dat hij zelfs het Sieraadland zal binnentrekken. Het Sieraadland betreft Gods eigendom; of, zoals het in de betreffende profetie wordt beschreven: Want dit heeft Jehovah tegen mij gezegd: ‘Ik zal rustig blijven en naar mijn vaste plaats kijken, als de zinderende hitte bij het zonlicht, als de nevel tijdens de hitte van de oogst. (Jesaja 18:4)

Het is interessant dat de koning van het noorden ook “Ethiopië” zal onderwerpen. Ethiopië wordt in Jesaja het land van ‘de gonzende insectenvleugels’ genoemd. Het lijkt er dus op dat het “land van de gonzende insectenvleugels” overeenkomt met de sprinkhanenzwermen die in Joël worden afgebeeld en die Gods aardse heiligdom zullen overspoelen. Het land dat door de rivieren zal worden weggespoeld loopt parallel met het land dat door de koning van het noorden zal worden overspoeld.

Houd hierbij overigens wel in gedachten dat de heersers van de huidige slechte wereld niet noodzakelijkerwijs letterlijke koningen van individuele landen hoeven te zijn.De werkelijke menselijke heersers zijn namelijk de aristocratische oligarchen. Dit zijn machtige families die al eeuwenlang over Europa regeren.Toegegeven, nominaal centreren zij zich rond de Britse Kroon en rond de kleinere koningshuizen van Europa.Maar zelfs die letterlijke koninkrijken zijn vervangbaar.Wanneer we kijken naar de werkelijke middelen die worden ingezet om macht uit te oefenen dan moeten we vooral denken aan de absolute controle over de monetaire en financiële systemen.Door middel van dat mechanisme controleren de elitaire machthebbers de soevereine landen tot in detail en sturen zij hen in de richting die zij zelf willen. Hierdoor is het alsof zij als 1 koning heersen over vele politieke natiën. Zij controleren dus ook enorme legers.

De profetie van Joël beeldt symbolisch uit hoe Gods gevestigde plaats wordt overstroomd en hoe de oogst wordt verslonden door Jehovah’s eigen militaire macht. Toch is het dan feitelijk zo dat tegelijkertijd deze aanval ertoe zal leiden dat Gods doelstelling zal worden vervuld en dat de natiën uiteindelijk zullen worden vernietigd. Dat lijkt ook de boodschap te zijn die in dit gedeelte van Jesaja staat opgetekend.

“Jehovah zal rustig blijven” terwijl zijn vaste plaats wordt vertrapt. Dat vertrappen zal dienen als een teken voor de natiën dat het Koninkrijk van Christus eindelijk aan de macht is gekomen.

Zoals in Jesaja 18:3 staat geschreven zullen de natiën iets gaan zien – Op wat voor manier dan? Ze zullen getuige zijn van het feit dat op dat moment natie tegen natie zal opstaan op zo’n grote schaal als nog nooit eerder is vertoond. Volgens Joël zal de uiteindelijke verzegeling en uitstorting van de heilige geest plaats gaan vinden nadat de oogst zal worden onderbroken en dit zal gepaard gaan met bloedvergieten en hemelhoge rookzuilen, wat ongetwijfeld een verwijzing betreft naar de angstaanjagende paddestoelwolken die ontstaan na nucleaire explosies. Ze zullen dan het signaal op de bergen zien opgaan en ze zullen het geschal horen van een hemelse trompet die aangeeft dat Christus vanaf dat moment op de berg Sion regeert.

Maar wat is dan toch de betekenis van het eerder aangehaalde vers: Allemaal worden ze achtergelaten voor de roofvogels van de bergen en voor de dieren van de aarde. Daarmee zullen de roofvogels de zomer doorkomen en alle dieren van de aarde de oogsttijd.”? (Jesaja 18:6)

De roofvogel en de dieren van de aarde vertegenwoordigen de natiën die de heiligen tijdens de oogst te gronde zullen richten. De “oogsttijd” waarin het die beesten zal worden toegestaan om huis te houden, moet een parallel vinden met de periode van 1260 dagen waarover in Daniël en Openbaring wordt gesproken.

Maar hoe zal het sterke en overwinnende volk dan op de berg Sion een geschenk aanbieden aan Jehovah? Het antwoord luidt: Door de verzegelde heiligen ter dood te brengen. Na dat moment zullen ze in een oogwenk transformeren in onsterfelijke geestelijke schepselen. Zodra de laatste van hen is getransformeerd en op de hemelse berg Sion aan Jehovah zal worden gepresenteerd, dan zal Gods doelstelling tot een besluit komen en zullen daarna de natiën worden vernietigd.