Opmerking van de vertaler: Het eerste gedeelte van dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 16 mei 2010. Het tweede deel van dit artikel betreft het commentaar op de dagtekst van het Wachttorengenootschap van dinsdag 21 mei 2024.


DEEL 1

“Maar Jehovah is echt God. Hij is de levende God en de eeuwige Koning. Vanwege zijn verontwaardiging zal de aarde schudden, tegen zijn veroordeling is geen volk bestand. Dit moeten jullie tegen ze zeggen: ‘De goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt zullen verdwijnen van de aarde en van onder deze hemel.” (Jeremia 10:10-11)

Jehovah’s Getuigen geloven, zoals de naam al aangeeft, dat Jehovah de enige ware God is.

Op de laatste avond van zijn leven als mens bracht Jehovah’s belangrijkste getuige, Jezus Christus, deze waarheid in gebed tot zijn hemelse vader onder woorden, waarbij hij tot hem zei: Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus. (Johannes 17:3)

Volgens Jezus is God een Geest. (Johannes 4:24 NIV) Zijn woonplaats bevindt zich in een andere dimensie, die Jezus de rijken boven de aarde noemde, ook wel bekend als de hemel.

Als de oorspronkelijke Godheid heeft Jehovah alle dingen geschapen, met inbegrip van Jezus Christus zelf. Daarom is Jehovah de Schepper. (De unieke relatie tussen Jehovah en Jezus zal nog in meer detail worden besproken.) Omdat Hij de enige bestaande persoon is die geen begin had, wordt Jehovah ook wel de Koning der eeuwigheid of de Koning van alle tijdperken genoemd. (1 Timotheüs 1:17 Young’s letterlijke vertaling)

Omdat Jehovah God geen beperkingen heeft en geen gelijke kent, is hij Almachtig.

Jehovah is een persoon, een geestelijk persoon. Een persoon zijn betekent dus ook dat God een individu is. God verklaarde in Deuteronomium 6:4: Luister, Israël: Jehovah, onze God, is één Jehovah. ‘Eén Jehovah’ zijn betekent dat God dus niet drie verschillende personen in één is, zoals algemeen wordt aangenomen door aanhangers van de Drieëenheidsleer. Als persoon heeft God ook een persoonlijkheid. Naast dat God almachtig, eeuwig evenals de bron van alle kennis en wijsheid is, is liefde zijn meest dominante persoonlijkheidskenmerk. Jehovah zelf is de personificatie van liefde. Er wordt over Jehovah God gezegd dat hij overvloedig is in barmhartigheid en liefdevolle goedheid. Jehovah houdt ook van gerechtigheid. Gods persoonlijkheid wordt weerspiegeld in de mensheid. Dat komt omdat God de mens oorspronkelijk naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Hoewel het waar is dat de gevallen menselijke natuur Gods evenbeeld niet weerspiegelt in de mensheid zoals God het oorspronkelijk had bedoeld, getuigt het feit dat de mensheid eigenschappen zoals liefde, vriendelijkheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid bezit en waardeert toch van Gods karakter.

Jehovah’s Getuigen geloven dat het Gods voornemen is om de mensheid te rehabiliteren, om zo de mensheid uit haar zondige en sterfelijke toestand te bevrijden.

De God die het optekenen van de Bijbel heeft ondersteund, heeft een kenmerkende persoonlijke naam. In het Hebreeuws, de taal waarin het zogenaamde Oude Testament oorspronkelijk werd geschreven, werd de persoonlijke naam van God geschreven met gebruikmaking van Hebreeuwse medeklinkers die overeenkomen met JHWH. Deze vier Hebreeuwse letters staan bekend als het Tetragrammaton. Het Tetragrammaton kan worden gezien als een soort afkorting. Van de lezer die de taal Hebreeuws beheerste werd verwacht dat hij wist welke klinkers er bij elke medeklinker moesten worden gebruikt om lettergrepen te vormen. Vanwege het feit dat de naam van God gedurende vele eeuwen werd onderdrukt en niet meer werd gebruikt, kan er niet met absolute zekerheid worden vastgesteld welke klinkers er precies zijn gebruikt. Daarom is de correcte uitspraak van de Naam van God onzeker. Dat gezegd hebbende, hoewel sommige Schriftgeleerden de voorkeur geven aan de naam Jahweh, komt de naam Jehovah overeen met de Engelse uitspraak van andere Hebreeuwse namen. Overigens bestaan er daarnaast ook nog tientallen andere weergaven van de naam JHWH in verschillende talen, zowel op het Latijn gebaseerde talen en anderszins, die een vergelijkbare spelling gebruiken als het Engels.

Het belang van het kennen en het eren van Gods naam mag absoluut niet worden onderschat. Volgens de oude profetie van Joël zal tijdens het apocalyptische einde van het huidige samenstel iedereen worden gered die de naam van Jehovah aanroept. (Joël 2:32 – Amerikaanse standaardversie)

Het is ook Gods intentie dat zijn naam over de gehele aarde bekend wordt gemaakt. Hierbij hebben Jehovah’s Getuigen een belangrijke rol gespeeld. Het Wachttorengenootschap heeft de naam van God evenals zijn voornemens gepubliceerd in meer dan 700 talen in het jaar 2010. (Opmerking vertaler: inmiddels al in meer dan 1000 verschillende talen) Echter betreft dit slechts iets tijdelijks. Jehovah zal namelijk uiteindelijk alle volkeren van deze wereld linksom of rechtsom gaan dwingen om zijn naam en suprematie te erkennen. Daarom zal ik ze laten weten, deze keer zal ik ze laten weten hoe sterk en machtig ik ben, en ze zullen moeten weten dat mijn naam Jehovah is. (Jeremia 16:21)


DEEL 2 :

Dagtekst dinsdag 21 mei 2024

Bent u er niet al eeuwig, Jehovah? Mijn God, mijn Heilige, u sterft niet. — Hab. 1:12.

Vind je het moeilijk te bevatten dat Jehovah ‘voor altijd en eeuwig’ bestaat? (Jes. 40:28) Dan ben je niet de enige. Elihu zei over God: ‘Het aantal van zijn jaren gaat ons begrip te boven’ (Job 36:26). Maar als je iets niet begrijpt, wil dat nog niet zeggen dat het niet waar is. Denk maar aan licht. Het is moeilijk te begrijpen wat het precies is en hoe het werkt. Maar wil dat zeggen dat er geen licht is? Natuurlijk niet! Zo kunnen wij mensen misschien nooit helemaal begrijpen hoe het kan dat Jehovah altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan. Maar dat betekent niet dat hij niet eeuwig leeft. De Schepper wordt niet beperkt door wat wij wel of niet kunnen begrijpen (Rom. 11:33-36). En hij bestond al voordat het heelal er was, inclusief lichtbronnen zoals de zon. Hij heeft ‘de hemel uitgespannen’ (Jer. 51:15). w22.12 2-3 ¶3-4

Het vers in Habakuk dat door het Wachttorengenootschap werd uitgekozen voor de dagtekst van vandaag luidt voluit: “Bent u er niet al eeuwig, Jehovah? Mijn God, mijn Heilige, u sterft niet. U hebt ze aangesteld om een oordeel te voltrekken, Jehovah. U hebt ze aangewezen om te straffen, mijn Rots.(Habakuk 1:12)

Gedurende de afgelopen decennia, sinds de uitgave van de eerste editie van het boek “Jehovah zelf is koning geworden”, heeft het Wachttorengenootschap een patroon laten zien waarbij de profetieën worden afgezwakt en vervolgens omgezet worden in gedragslessen. De laatste keer dat het boek Habakuk in de Wachttoren van november 2018 werd besproken, werd er geen enkele poging gedaan om enige interpretatie te verschaffen. In plaats daarvan werden Jehovah’s Getuigen enkel aangespoord om Habakuk’s geloof en vertrouwen in Jehovah na te volgen. Dit betreft dan ook niet iets unieks dat alleen maar kan worden toegepast op Habakuk. Hoewel het meest recente commentaar van het Wachttorengenootschap op de profetie van Joël toegeeft dat het dwaas is om te beweren dat de profetische sprinkhanen de bediening van de Jehovah’s Getuigen zou symboliseren, zien we tegelijkertijd ook dat het Wachttorengenootschap de sprinkhanenaanval en de dag van Jehovah heeft verbannen naar de lang vervlogen dagen uit de oudheid. De gehele profetie van Jeremia werd eveneens door het Wachttorengenootschap omgezet in eenvoudige gedragslessen waarin de organisatie ook nog eens wordt verheerlijkt.

Kent Habakuk dan überhaupt wel enige moderne toepassing? Jazeker, absoluut. Zelfs het Wachttorengenootschap onderwees ooit dat dit het geval was. Het is een feit dat Habakuk 2:3 door het Wachttorengenootschap heel vaak werd aangehaald en op de toekomst werd toegepast: Want het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, het haast zich naar zijn einde en het zal niet liegen. Ook al zou het op zich laten wachten, blijf ernaar uitkijken! Want het zal beslist uitkomen. Het zal niet te laat komen! (Habakuk 2:3)

De hele profetie van Habakuk betrof een visioen. Dat is ook hoe het boek begint: Een uitspraak die de profeet Ha̱bakuk in een visioen heeft gezien”. In de praktijk is echter gebleken dat het Wachttorengenootschap het visioen van Habakuk net zoals bij Joël heeft afgezwakt. Het visioen dat voor de vastgestelde tijd gepland stond, ging in vervulling toen de Chaldeeën Jeruzalem plunderden. Volgens de huidige aardse leveranciers van geestelijk voedsel zou Jehovah nog geen meedogenloze instantie hebben aangesteld om zijn toekomstige oordelen uit te voeren. Echter bestaat er wel een probleem ten aanzien van het degraderen van het visioen van Habakuk naar het verre verleden. Het derde hoofdstuk van het visioen onthult namelijk Jehovah’s intrede op het wereldtoneel als reactie op de wreedheden van de ‘Chaldeeër’. Bijvoorbeeld: Zijn glans was als het licht. Twee stralen schoten uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen was. De pest ging voor hem uit, brandende koorts volgde hem op de voet. Hij stond stil en schudde de aarde. Met één blik liet hij volken opspringen. De eeuwige bergen werden verbrijzeld, de oeroude heuvels bogen zich neer. De paden van lang geleden zijn van hem.” (Habakuk 3:4-6)

Even voor alle duidelijkheid: Het bovenstaande stuk heeft betrekking op de komst van de Mensenzoon die zal komen in de heerlijkheid van Jehovah. De verbrijzelde ‘eeuwige bergen’ beelden de verdrukking uit. Zowel Jesaja als Micha symboliseren het aan de macht komen van het Koninkrijk als een berg met Jehovah’s huis dat boven de heuvels zal worden verheven. “De paden van lang geleden” behoren zowel Christus als Zijn Vader toe, aangezien Jezus de eerstgeborene van de schepping was en aangezien hij tijdens zijn bediening letterlijk de paden van Israël bewandelde.

Zie ook het hoofdstuk “HABAKUK” uit het boek “Jehovah zelf is Koning geworden”