Dagtekst maandag 11 september

Blijf vragen. — Matth. 7:7.

Als je ‘volhardt in gebed’, kun je ervan op aan dat je hemelse Vader luistert (Kol. 4:2). Hoewel het kan lijken of een antwoord op zich laat wachten, belooft Jehovah onze gebeden te verhoren op het moment dat we ‘hulp nodig hebben’ (Hebr. 4:16). Om die reden moeten we Jehovah nooit de schuld geven wanneer iets niet zo snel gaat als wij zouden willen. Velen bidden bijvoorbeeld al jaren om de komst van Gods Koninkrijk en het einde van deze wereld. Jezus zei zelfs dat we daar om moeten bidden (Matth. 6:10). Maar wat zou het dom zijn je geloof in God te laten verzwakken omdat het einde niet is gekomen op het moment dat jij het verwachtte! (Hab. 2:3; Matth. 24:44) Het is verstandig te wachten op Jehovah en in geloof tot hem te blijven bidden. Het einde zal precies op het juiste moment komen, want Jehovah heeft daar al een ‘dag en uur’ voor vastgelegd. En dat zal voor iedereen het beste moment blijken te zijn (Matth. 24:36; 2 Petr. 3:15). w21.08 10 ¶10-11

 

Men zou verwachten dat de leiders van het Wachttorengenootschap, na anderhalve eeuw van Bijbelstudie en gebeden waarin om leiding en begrip werd gevraagd, de zaken beter op een rijtje zouden hebben. Aan de andere kant moeten we ook nooit de kracht onderschatten van misleiding. Er is namelijk ook nog sprake van huichelachtige vrijmetselaarsgeesten die blijkbaar beschikken over een aanzienlijke mate van invloed. Neem nu bijvoorbeeld eens de laatste zin uit de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap:

Het einde zal precies op het juiste moment komen, want Jehovah heeft daar al een ‘dag en uur’ voor vastgelegd. En dat zal voor iedereen het beste moment blijken te zijn.

Jehovah’s Getuigen hebben de volgende woorden van Jezus ongetwijfeld al vele malen gelezen: “Van die dag en dat uur weet niemand iets af.” Maar ‘die dag en dat uur’ van wat dan precies?

Jezus gaf het niet expliciet aan. In ieder geval bedoelde Jezus hier niet dat niemand de dag en het uur van het einde van dit samenstel kent, zoals het Wachttorengenootschap impliceert. En laten we deze kwestie trouwens ook niet volledig afschuiven op het Besturende Lichaam. Iedere christen heeft namelijk zelf de individuele plicht om zich van alle dingen te vergewissen en om alle geïnspireerde uitspraken te beproeven aan de hand van de Schrift om te kunnen bepalen of ze daadwerkelijk afkomstig zijn van de God der waarheid. Het commentaar in de dagtekst citeert Mattheüs 24:36. Het parallelle evangelieverslag van Markus geeft het echter net ietsjes anders weer. In het verslag van Markus wordt het dan ook net wat duidelijker waar Jezus precies op doelde toen hij zei dat niemand de dag en het uur kent. Dit is wat Jezus volgens Markus verklaarde: Van die dag of dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader. Let op en blijf wakker, want jullie weten niet wanneer de vastgestelde tijd is. Het is als met een man die naar het buitenland ging. Hij liet zijn huis in het beheer van zijn slaven achter en gaf elk zijn eigen taak. En hij gaf de deurwachter de opdracht waakzaam te zijn. Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de meester van het huis komt: ’s avonds of om middernacht of bij het kraaien van de haan of vroeg in de morgen. Zorg ervoor dat hij jullie niet slapend aantreft als hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: blijf waakzaam. (Markus 13:32-37)

Iedereen die enigszins geletterd is, zou de bovenstaande passage moeten kunnen lezen en kunnen onderscheiden dat de onkenbare dag en het onkenbare uur te maken hebben met de komst van Christus die zal beginnen met het oordeel. Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed zouden moeten weten, begint het oordeel als eerst bij het huis van God. Indien Jehovah’s Getuigen zich hier niet van bewust zijn dan moet ik helaas concluderen dat hun geestelijke toestand de afgelopen jaren nog verder in verval is geraakt dan ik in eerste instantie had gedacht. Daarom waarschuwde Jezus zijn discipelen om vooral waakzaam te blijven, ‘want jullie weten niet wanneer de meester van het huis komt‘.

Zei u net nog dat u erg geïnteresseerd bent in het antwoord op de eerder gestelde vraag: “Maar ‘die dag en dat uur’ van wat dan precies?” Lees dan indien nodig de bovenstaande passage nog eens een keer aandachtig. Jezus legde het namelijk zeer helder uit. “Jullie weten niet wanneer de meester van het huis komt.”  Mattheüs gaf deze uitspraak van Jezus net iets anders weer, namelijk door het woord ‘uur’ toe te voegen. In Mattheüs 24:44 zegt Jezus: “Zorg daarom dat je er klaar voor bent, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.

Jehovah’s Getuigen beseffen het wellicht niet, maar het Wachttorengenootschap toont aan dat ze de woorden van Jezus niet echt geloven. Jehovah’s Getuigen claimen namelijk dat ze de exacte dag wél schijnen te weten waarop Jezus zou zijn gekomen om het huis van God te oordelen. Charles Taze Russell was hier behoorlijk precies over. Op 2 oktober 1914, in de ochtenduren, maakte Russell aan de bijeenverzamelde Bethelfamilie luidkeels bekend dat de tijden der heidenen waren geëindigd en dat de glorieuze Koning zou zijn begonnen met regeren. Russel zei verder ook nog dat de dagen voorbij zijn waarin de koningen van deze wereld hebben mogen regeren.

In de vele decennia daarna hebben de profeten van Bethel een uitgebreide mythe opgetuigd omtrent de periode 1914-1919. Volgens het Koninkrijks-sprookje dat ze zelf hebben verzonnen, kwam Jezus meer dan 100 jaar geleden al naar de aarde als de boodschapper van het verbond en louterde hij de toenmalige Bijbelonderzoekers door middel van vuur en stelde hij de getrouwe slaaf aan over al zijn bezittingen, wat ook de context is omtrent de opmerking van Jezus met betrekking tot het feit dat niemand de dag of het uur kent. Dus omdat het Wachttorengenootschap beweert dat Jezus al lang geleden zou hebben volbracht wat hij volgens de Schrift moet doen op het moment dat de Heer op de onkenbare dag en het onkenbare uur komt, impliceert het Wachttorengenootschap daarmee dus ook dat ze de dag en het uur wél kennen en ook impliceren ze dat deze dag en het uur al lang en breed achter ons liggen.

Pas in het jaar 2013 gooide het Wachttorengenootschap zonder pardon het onzinnige idee overboord dat Jezus in het jaar 1919 een slaaf zou hebben aangesteld over al zijn bezittingen en ook dat Jezus in dat jaar de slechte slaaf 12 september 1920zou hebben ontheven van zijn verantwoordelijkheid. Volgens het Wachttorengenootschap zou de profetische slechte slaaf “bepaalde Bijbelonderzoekers” symboliseren die destijds weigerden om achter ‘Judge’ Rutherford aan te lopen. (Voor de geïnteresseerden onder ons is er ook nog een reeks artikelen in de categorie ‘Wachttoren Recensie’ waarin het zogenaamde ‘nieuwe licht’ van 2013 wordt besproken) Ik kan niet anders dan vermoeden dat de reden voor deze 2013-herziening van het Wachttorengenootschap het resultaat was van de publicatie van de eerste uitgave van het boek ‘Jehovah Zelf is Koning Geworden’ in 2006. In deze uitgave werd de dwaasheid van het Wachttorengenootschap namelijk compleet blootgelegd. Hoewel het Besturende Lichaam het moment van de tweede aanstelling van de slaaf inmiddels heeft aangepast en deze datum heeft verzet naar een toekomstig moment, evenals de scheiding van de wijze en de dwaze maagden, die op soortgelijke wijze was verbonden aan de periode 1918-1919, blijft het ondanks dit alles nog steeds zo dat de Wachttoren-organisatie tot op de dag van vandaag nog steeds zit vastgelijmd aan de datum die Russel ooit verkondigde, namelijk 2 oktober 1914. Volgens het genootschap zou 2 oktober 1914 de belangrijkste datum zijn geweest in de hele menselijke geschiedenis. En dat is dan ook de reden waarom het Wachttorengenootschap, of ze zich er nu wel of niet van bewust zijn, de onkenbare dag en het onkenbare uur hebben vastgesteld en deze hebben verbonden aan het jaar 1914. Het is daarom ook geen wonder dat Jezus heel nadrukkelijk verklaarde dat hij zou komen “op een uur waarop je het niet verwacht.”

De laatste zin uit de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap is daarom ook bijna komisch te noemen.

En dat zal voor iedereen het beste moment blijken te zijn.

Voor de slechte en kwaadaardige slaven zal dit in werkelijkheid helemaal niet ‘het beste moment blijken te zijn’. Jezus zal de slechte slaven namelijk met de grootste strengheid en hevigheid gaan straffen door hen hetzelfde lot te laten ondergaan als de huichelaars. Ze zullen in de buitenste duisternis worden geworpen en daar zullen ze vervolgens gaan huilen en knarsetanden.