Vrijwel direct nadat Jezus in de Jordaan was gedoopt en door God als de beloofde Messias werd gezalfd, werd hij door de heilige geest vlug de wildernis in geleid om door de Duivel te worden verzocht.

Echter was dit pas het begin. Nadat de Duivel had gefaald om Jezus in verzoeking te leiden door hem over te halen om een daad van deloyaliteit richting Jehovah te laten begaan, merkte de evangelieschrijver Lukas op dat de Duivel vervolgens bij Jezus weg ging om daarna weer terug te komen zodra er zich weer een “ander geschikt moment aandiende. Enige tijd daarna ontmaskerde Jezus zijn verleider als de goddeloze heerser van deze wereld, de vader van de leugen en de oorspronkelijke moordenaar, toen Jezus de Joden beschuldigde dat zij het verlangen koesterden om de wil te doen van de goddeloze.

Op de avond dat Jezus in de hof van Getsemane werd gearresteerd, vertelde hij tegen zijn ontvoerders dat het hun uur was en dat de duisternis heerst – wat betekende dat Jehovah zijn bescherming van Christus had ingetrokken om de goddeloze de gelegenheid te bieden om Jezus tot het uiterste te beproeven. Misschien herinnert u zich nog wel dat de moordlustige Joden tijdens de bediening van Jezus op verschillende gelegenheden hadden geprobeerd om Jezus te doden, echter slaagden zij hier niet in. Tijdens andere gelegenheden wilden de machthebbers dat Christus zou worden vermoord alleen vreesden zij voor diegenen die Jezus accepteerden als een man van God. Echter werden al deze belemmeringen om Jezus te vernietigen van tafel geveegd tijdens die bewuste noodlottige Pascha.

Jezus waarschuwde Petrus van tevoren dat Satan hen, de apostelen, ook voor zich had opgeëist om hen als tarwe te ziften, en in het verlengde daarvan ieder ander persoon die tot het Koninkrijk van Christus wordt geroepen. Dat zou dus betekenen dat dit ook van toepassing zou zijn op Jehovah’s Getuigen in deze tijd, niet waar?

Hoewel Jezus voorafgaand aan zijn marteldood verklaarde dat hij Satan al uit de hemel had zien vallen, net als een bliksemschicht, probeerde Jezus hiermee niet te suggereren dat Satan op dat moment al zou zijn afgezet of dat hij niet langer meer de heerser zou zijn van dit kwaadaardige samenstel waar we ons momenteel nog steeds in bevinden. Jezus bedoelde eenvoudigweg dat het Koninkrijk van God, dat zich destijds op krachtige wijze manifesteerde doormiddel van de krachten die aan Christus en zijn volgelingen waren gegeven, dat dit Koninkrijk dus uiteindelijk de heersende duisternis volledig zou wegvagen.

Het feit dat de Duivel nog steeds aan de macht is, blijkt duidelijk uit de latere geschriften van de apostel Paulus, waarin hij over Satan zegt dat hij de god van deze wereld is die het denken van de ongelovigen verblindt. En uiteraard laat daarnaast ook het boek Openbaring een onthulling zien van wat er zal gebeuren tijdens het einde van dit huidige samenstel, waaruit blijkt dat de demonen en hun goddeloze koning niet uit de hemel zullen worden neergeworpen tot aan het moment waarop de daadwerkelijke regering van Christus een feit zal zijn en Jezus de macht zal grijpen. De omverwerping van de goddeloze engelen in de hemel en hun aansluitende verbanning naar deze kleine turbulente aardbol gedurende een “korte tijd” zal resulteren in de ergste catastrofe die deze wereld ooit heeft meegemaakt of ooit zal meemaken.

Jezus zei over die sombere tijd dat de zon duister zal worden, dat de maan geen licht meer zal geven en dat de sterren uit de hemel zullen vallen. Inderdaad! Het uur van de duisternis!

Voorafgaand aan die wereldschokkende gebeurtenis heeft de Duivel de mogelijkheid gekregen om zijn systeem voor te bereiden zodat deze meteen in totale chaos gestort kan gaan worden zodra hij met geweld uit de hemel zal worden neergeworpen door de dan pas op de troon geplaatste aartsengel Michaël.

Het momenteel wankelende wereldwijde financiële stelsel is waarschijnlijk de meest waarschijnlijke lont in het kruitvat om een implosie te veroorzaken die de beschaving op haar knieën zal dwingen. Het enorme arsenaal aan nucleaire en diverse andere massavernietigingswapens, de talloze slapende en actieve terroristische cellen, het netwerk aan apparatuur waarmee de overheid iedereen kan volgen en controleren, evenals de vooraf ingerichte concentratiekampen staan al klaar om te worden ingezet zodat de Duivel meteen kan beginnen om de wereld te onderwerpen aan het voorzegde ‘uur der beproeving’.

Na zijn verdrijving uit de hemel zal de compleet losgeslagen Duivel een periode toegewezen krijgen welke gelijk staat aan de duur van de aardse bediening van Jezus Christus, waarin hij zijn opnieuw tot leven gewekte aardse politieke wilde beest zal gebruiken om de wereld te terroriseren om daarmee iedereen te dwingen tot absolute onderwerping, met de uitdrukkelijke bedoeling om de uitverkorenen ertoe te bewegen om deloyaal te worden aan hun eigen Heer. Voorzei Jezus niet dat de mensen tijdens deze duistere nacht flauw zouden vallen van vrees en vanwege het onheil dat tijdens dit besluit over de aarde zou komen? En dat daarnaast geen vlees deze angstaanjagende beproeving zou overleven tenzij God de dagen van deze verdrukking zou verkorten?

Als een indicatie van de verandering die in het politieke stelsel zal gaan plaatsvinden, beeldt het 13de hoofdstuk van Openbaring een tweehoornig lam uit, dat uit het binnenste van de aarde tevoorschijn zal komen, alsof het herrijst uit de dood. Vervolgens zal dit tweehoornige lam beginnen te spreken als een draak waarbij deze de mensheid de opdracht zal geven om een beeld van het herrezen beest te creëren en deze te aanbidden. (De draak is volgens Openbaring 12: 9 niemand minder dan Satan de Duivel)

Merk op dat het lam ook het symbool is van Jezus Christus. Het tweehoornige lam dat uit de aarde tevoorschijn komt symboliseert het Anglo-Amerikaanse duo nadat ze zullen zijn hersteld van hun nu naderende ineenstorting. Het lam-achtige beest is daarom ook een passend symbool aangezien beide natiën ogenschijnlijk altijd “christelijke” natiën zijn geweest, die vrijheid, democratie en christelijke waarden altijd zouden hebben omarmd en daarnaast waren deze 2 natiën altijd verwikkeld in een bondgenootschap, de zogenoemde ‘Special Relation’; vandaar ook de twee symbolische hoorns. Het feit dat dit tweehoornige lam zal spreken als een draak duidt op de tirannieke aard die het beest zal aannemen tijdens het symbolische uur dat de achtste koning de wereld mag terroriseren.

Jezus wist dat zijn discipelen tijdens dit laatste heersende uur der duisternis zouden worden geconfronteerd met deze enorme beproevingen, dus daarom waarschuwde hij hen ook van tevoren om niet in paniek te raken en dat ze daarnaast ook moesten oppassen dat ze niet zouden worden misleid. Jezus onderstreepte nogmaals de ernst van deze kritieke tijd der benauwdheid door te zeggen dat de misleiding die Satan op deze wereld zal uitoefenen zo effectief zal zijn dat zelfs de uitverkorenen zouden kunnen worden misleid – en Jezus voegde daar tevens de woorden aan toe: “indien mogelijk”

Jehovah’s Getuigen leven in de veronderstelling dat de Wachttoren-organisatie immuun is voor het bedrog van de Duivel. Jehovah’s Getuigen bezitten tenslotte de zuivere waarheid en het Wachttorengenootschap is daarnaast het aardse mondstuk van de getrouwe en beleidvolle slaaf van de Meester. Hoe zou het toch mogelijk kunnen zijn dat Satan Jehovah’s aardse organisatie zou kunnen beïnvloeden of misleiden? De heersende overtuiging onder de Jehovah’s Getuigen is dat Jehovah God dit absoluut nooit zou laten gebeuren. Paradoxaal genoeg is die heersende overtuiging juist precies datgene dat Jehovah’s Getuigen het meest kwetsbaar maakt ten aanzien van de misleiding die de Duivel gebruikt.

king solomonBeschouw bijvoorbeeld eens koning Salomo. Hij was natuurlijk de zoon van koning David, een man over wie Jehovah opmerkte dat hij een man naar zijn hart was. En vanwege Salomo’s nederige verzoek om wijsheid om daarmee Gods volk te kunnen leiden, beloonde God hem ook op genadige wijze waardoor zijn wijsheid en rijkdom alle regerende mannen ruimschoots overtrof die vóór hem regeerden. Salomo had het voorrecht om Jehovah’s tempel te mogen bouwen en heeft zelfs de eer gekregen om voor een aanzienlijk deel bij te mogen dragen aan de optekening van de verschillende geïnspireerde geschriften.

Ondanks zijn grote wijsheid werd Salomo echter afvallig en bracht hij Israël naar de ondergang doordat hij de aanbidding van talloze valse goden introduceerde om zo zijn grote groep buitenlandse vrouwen te behagen die zich volop bezig hielden met afgoderij.

De meeste koningen van Israël en Juda bevorderden of tolereerden bijgevolg ook afgoderij en afvalligheid.

Ook was Satan succesvol in het infiltreren van de oorspronkelijke gemeente van Christus. Zelfs toen Jezus nog bij zijn discipelen was, werd de apostel Judas Iskariot een gewillige pion in de handen van de Duivel. In de periode waarin Paulus de natiën bediende, voelde de apostel zich genoodzaakt om de leidende mannen van de gemeente in Korinthe te ontmaskeren als loutere agenten van Satan die zich op sluwe wijze hadden vermomd als dienaren van rechtvaardigheid. Uiteindelijk pakten de demonen de volledige controle over het christendom toen de Romeinse keizer Constantijn zichzelf als leider aanstelde.

Schaamteloze heidense leerstellingen, afgoderij, het bloedvergieten en plunderen doormiddel van de kruistochten, de pogroms tegen de Joden en eindeloze oorlogszucht, politieke betrokkenheid, bijbelverbrandingen en moordpartijen tegen degenen die probeerden de waarheid te verkondigen, vormen een onweerlegbaar bewijs dat de Duivel een zeer grote invloed had op de kerken.

In schril contrast met de heidense christenheid heeft het Wachttorengenootschap de waarheid fel verdedigd; en het bewijs is duidelijk waarneembaar voor iedereen die het wil aanvaarden dat Jehovah’s Getuigen het ware geloof beoefenen en prediken, zoals deze in de Schrift wordt geopenbaard.

“Ze moeten juist de wet en de schriftelijke bevestiging raadplegen! Als ze niet volgens dit woord spreken, hebben ze geen licht. Iedereen zal ellendig en hongerig door het land trekken. En omdat ze hongerig en boos zijn, zullen ze hun koning en hun God vervloeken terwijl ze omhoogkijken. Dan zullen ze naar de aarde kijken en alleen maar somberheid en duisternis zien, diepe schaduw en moeilijkheden, donkerte en geen licht.”  (Jesaja 8: -20-22)

Dat gezegd hebbende is het Wachttorengenootschap daarnaast ook verantwoordelijk geweest voor een van de grootste misleidingen die ooit in de geschiedenis werd gepleegd. De misleiding dat Christus in 1914 onzichtbaar zou zijn teruggekomen. In werkelijkheid draagt de gekoesterde onzichtbare 1914 parousia-doctrine van het Wachttorengenootschap alle kenmerken die horen bij het “werk van Satan” waarover Paulus sprak. God zou het volgens Paulus namelijk toestaan dat degenen die de waarheid kennen zullen worden beproefd doormiddel van deze bedrieglijke invloed waarmee hun liefde voor de waarheid kan worden beproefd.

Deze werking van Satan verwijst niet naar de heidense leerstellingen uit het afvallige christendom, zoals het Wachttorengenootschap onderwijst. Volgens de geïnspireerde apostel zou het Satan worden toegestaan om een nep-parousia (valse Tweede Komst van Christus) te orkestreren, waarbij hij een aardse man van wetteloosheid gebruikt die zich in de geestelijke tempel van God zou vestigen om apostolische uitspraken en verklaringen te verkondigen door te beweren dat de aanwezigheid van Christus reeds is begonnen en dat de dag van Jehovah al is aangebroken. – gesteund door al zijn goddeloze krachten om het te laten lijken alsof de profetieën zouden zijn vervuld. Dit zou allemaal plaatsvinden vlak voor de authentieke Parousia en de werkelijke dag van Jehovah.

De grote zifting waar de apostelen aan werden onderworpen, werd niet in geringe mate bewerkstelligd vanwege de verkeerde veronderstellingen die de Joden hadden met betrekking tot de Messias. De apostelen opereerden namelijk in de veronderstelling dat Christus niet zou sterven en dat hij in de aardse stad Jeruzalem op de troon zou gaan zitten. Met andere woorden, God stond in de eerste eeuw ook toe dat de apostelen opereerden onder een bedrieglijke invloed. (Het was daarom ook niet toevallig dat Jezus had gezegd dat Judas “de zoon der vernietiging” was. De mens van wetteloosheid die tijdens het besluit zal opduiken wordt namelijk ook “de zoon der vernietiging ”genoemd.)

De dwaling die momenteel al aan het werk is ten aanzien van de Jehovah’s Getuigen zal uitmonden in een enorm grote geloofsbeproeving zodra het uur van de heersende duisternis zal aanbreken.

“Daarom is het recht ver van ons en bereikt rechtvaardigheid ons niet. We hopen op licht, maar kijk, er is duisternis, en op helder licht, maar we blijven in het donker wandelen. Als blinden tasten we naar de muur, we tasten rond als iemand die geen ogen heeft. Midden op de dag struikelen we als in de avondschemering. Onder de sterken zijn we als doden.” (Jesaja 59: 9-10)