Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft deel 9 uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van juli 2022.


9 Lees Mattheüs 24:45-47. Jezus voorspelde dat hij in de tijd van het einde een ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ zou aanstellen om in geestelijk voedsel te voorzien. Je zou dus verwachten dat die slaaf nu hard aan het werk is. En dat blijkt ook zo te zijn. Onze opziener gebruikt een kleine groep gezalfde mannen om Gods volk en geïnteresseerde mensen ‘op het juiste moment hun voedsel te geven’. Die broeders denken niet dat ze meesters over het geloof van anderen zijn (2 Kor. 1:24). In plaats daarvan erkennen ze dat Jezus Christus de ‘leider en aanvoerder’ van zijn volk is (Jes. 55:4).

Om te beginnen stelde Jezus helemaal geen „getrouwe en beleidvolle slaaf” aan. Hij stelde daarentegen wél een slaaf aan. Het moet namelijk nog steeds worden vastgesteld of de slaven die de meester heeft aangesteld, daadwerkelijk getrouw zullen zijn gebleken in de opdracht die aan hen is gegeven. Dat is dan ook precies de reden waarom Jezus het formuleerde als een onbeantwoordbare vraag toen hij zei: Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over zijn huisknechten is aangesteld om hun op het juiste moment hun voedsel te geven?” (Mattheüs 24:45)

Ik herhaal het nog maar een keertje voor alle duidelijkheid: De vraag of de betreffende slaven daadwerkelijk getrouw zijn bevonden, kan enkel en alleen maar worden bepaald door de meester zelf, die hen in de eerste plaats heeft aangesteld in hun ambt. Het is namelijk niet aan de slaaf om zichzelf getrouw en beleidvol te verklaren. Het is dan ook precies zoals de apostel Paulus destijds tegen de Korinthiërs zei: En van beheerders wordt verwacht dat ze getrouw zijn... Want ik ben me er niet van bewust dat er iets tegen me is. Maar dat bewijst nog niet dat ik rechtvaardig ben. Hij die me onderzoekt is Jehovah. Oordeel daarom niet voorbarig, voordat de Heer komt. (1 Korinthiërs 4:2-5)

Ter bevestiging: het oordelen van de slaven zal het eerste zijn op de agenda van de Meester, zodra de Meester zo plotseling en onverwacht bij zijn huis zal aankomen als een dief in de nacht. Daarom gaf Jezus ook de volgende ernstige waarschuwing: Zorg daarom dat je er klaar voor bent, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. (Mattheüs 24:44)

Sommige lezers beseffen het wellicht niet helemaal, maar gedurende tientallen jaren lang onderwees het Wachttorengenootschap dat de illustratie van de slaven en de huisknechten al in de periode van 1918-1919 in vervulling zou zijn gegaan. Zelfs nog in het jaar 2004 pochte het Wachttorengenootschap dat de getrouwe russelslaaf de toets al had doorstaan en dat de slaaf destijds al werd aangesteld over alle bezittingen van de Meester. Beschamend genoeg zou de slechte slaaf zichzelf volgens het Wachttorengenootschap hebben gemanifesteerd onder de toenmalige Bijbelonderzoekers die destijds weigerden om Judge Rutherford te volgen nadat Pastor Russell kwam te overlijden.

De eerste druk van het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” (de druk uit 2005 is niet meer verkrijgbaar) toonde uitgebreid aan dat die overtuiging een drogreden was. Kopieën van dit boek werden destijds ook verstrekt aan alle leden van het toenmalige Besturende Lichaam. Vervolgens bleek ook dat het Wachttorengenootschap in het jaar 2013 zijn eerdere leer ineens had herzien. Het Wachttorengenootschap heeft toen de gebeurtenis van de tweede aanstelling verschoven naar een toekomstig moment en de slechte slaaf werd vanaf toen ook beschouwd als iets louter hypothetisch. (zie ook het Engelstalige artikel uit 2013: “De Slechte Slaaf”

Deze kwestie omtrent de aanstelling van de slaaf betreft dan ook niet het enige voorbeeld. Het Wachttorengenootschap heeft gedurende de afgelopen jaren geen aanpassingen in hun eigen profetische interpretatie doorgevoerd die niet op een eerder moment al door e-watchman onder de aandacht werden gebracht. Zelfs hun onjuiste identificatie van Rusland als de profetische koning van het noorden betreft hoogstwaarschijnlijk een reactie op het feit dat ik hen openlijk bespotte omdat het Wachttorengenootschap toen geen enkel idee had wie nou precies de koning van het noorden was sinds het moment dat de toenmalige Sovjet-Unie was ingestort. Ik bespotte het Wachttorengenootschap omdat zij toen ook al beweerden dat wij onszelf zogenaamd diep in de tijd van het einde zouden bevinden, terwijl de boekrol van Daniël volgens het Wachttorengenootschap al zou zijn ontzegeld. Het was daarom ook extra vreemd dat het Wachttorengenootschap ondanks dit alles niet in staat bleek te zijn om de koning van het noorden te kunnen identificeren.

Men weet in ieder geval dat er iets vreselijk mis is op Bethel wanneer het Besturende Lichaam in het geheim hun “nieuwe licht” krijgt van een zogenaamd verwarde, uitgesloten “afvallige”. De huidige situatie waarin het Besturende Lichaam zich bevindt valt daarom ook heel goed te vergelijken met de woorden die de apostel Paulus destijds uitsprak over de vooraanstaande mannen in zijn tijd: Maar degenen die belangrijk leken — het maakt me niet uit wat ze vroeger waren, want God gaat niet af op menselijk aanzien — die gerespecteerde broeders hebben mij niet iets anders aangeraden.” (Galaten 2:6)

Wat betreft de bovenstaande bewering uit de 9de alinea van het betreffende Wachttoren-artikel: “Die broeders denken niet dat ze meesters over het geloof van anderen zijn ” heb ik het volgende te zeggen:  O, was dat maar waar! Het simpelweg citeren van de apostel en dit vervolgens op zichzelf toepassen, zorgt er nog niet automatisch voor dat het ook echt zo is.

Indien het Besturende Lichaam niet de meesters over het geloof van de Jehovah’s Getuigen waren, zouden ze het ook niet hoeven te vermelden. Het is dan ook niet nodig om de vele gevallen en voorbeelden op te sommen die het tegendeel bewijzen. De waarheid is namelijk bekend en kan niet worden betwist. Vrijwel elk aspect van het persoonlijke leven van Jehovah’s Getuigen wordt gedomineerd door de allesbepalende Wachttoren-organisatie.

Eén enkele hypothetische situatie zou al moeten volstaan om de waarheid aan het licht te brengen: Wat nou indien één van Jehovah’s Getuigen (laten we zeggen een ijverige pionier) de bevelen van het Besturende Lichaam zou hebben genegeerd terwijl die pionier tijdens de coronapandemie gewoon door zou zijn gegaan met de reguliere prediking oftewel de openbare bediening? Laten we voor het gemak zeggen dat deze pionier zelfs de vaccinatie zou hebben gehaald, een mondkapje zou dragen in combinatie met chirurgische handschoenen, terwijl deze pionier tegelijkertijd gewoon op een drukke straathoek zou hebben gestaan met een JW.org lectuurstand, precies zoals ze dit ook al jaren vóór de pandemie deden. Naar alle waarschijnlijkheid zou die pionier dan behoorlijk hard zijn aangepakt. Deze pionier zou dan ongetwijfeld van de pionierslijst zijn geschrapt en hij of zij zou dan mogelijk zelfs publiekelijk zijn berispt omdat deze persoon het waagde om zomaar tegen het Besturende Lichaam in te gaan, ook al probeerde deze pionier alleen maar om het bevel van Christus te gehoorzamen om te gaan en discipelen te maken.

Blijkbaar heeft tegenwoordig helaas geen enkele Jehovah’s Getuige de geest van Christus in zich en hebben ze dus in werkelijkheid plichtsgetrouw hun meesters op Bethel gehoorzaamd. Zelfs tot op de dag van vandaag is de openbare prediking nog steeds een verboden terrein voor de Jehovah’s Getuigen. Zelfs wanneer we zien dat de Jehovah’s Getuigen ondertussen eindelijk weer toestemming hebben gekregen om hun huizen weer te mogen verlaten en ze weer naar hun Koninkrijkszaal mogen gaan, moeten ze met betrekking tot de openbare bediening toch nog steeds in hun huizen opgesloten blijven zitten terwijl ze zich bezigen met het schrijven van brieven, zelfs terwijl de rest van de wereld alweer gewoon zijn dagelijkse gang gaat zoals vóór de coronapandemie het geval was. De openbare prediking van Jehovah’s Getuigen is door het Besturende Lichaam opgeschort, en dat alles alleen maar voor ieders zogenaamde veiligheid. Het bevel van Christus om te gaan en om discipelen te maken is door het Besturende Lichaam effectief opzijgeschoven. En u kunt ondanks dit alles nog steeds met droge ogen beweren dat de leden van het Besturende Lichaam niet de meesters zijn over uw geloof?

Trouwens: het Besturende Lichaam heeft er zelfs devoot voor gekozen om naar degenen die door hen worden onderwezen te verwijzen als zijnde „leerlingen”. Niet dat daar iets bijzonders bezwaarlijks aan is, behalve dan dat de onderscheidende termen ‘meesters en leerlingen’ (Masters and Learners) ook veelvuldig worden toegepast binnen de vrijmetselarij.

In de afgelopen jaren is het Besturende Lichaam ook gaan verwijzen naar de apostelen als zijnde het besturende lichaam van de eerste eeuw, wat de apostelen in zekere zin ook waren, behalve dan dat het aan hen toegekende Wachttoren-label ontworpen lijkt te zijn om daarmee het Besturende Lichaam in Warwick te verheffen tot dezelfde status als die van de geïnspireerde apostelen. (Zie ook het artikel: Zij die beweren apostelen te zijn)

Helaas heeft niets het Besturende Lichaam als zijnde de meesters van uw geloof zo erg verraden als hun recente pleidooi voor de covid vaccinaties. Toen de pandemie voor het eerst de kop opstak en alles en iedereen in een lockdown werd gezet, duurde het slechts enkele maanden voordat de eerste vaccins beschikbaar kwamen. En toen de regeringen stuk voor stuk allemaal aan boord sprongen van het vaccinatie-narratief, verklaarde het Wachttorengenootschap nog op een wijze en beleidvolle toon dat het wel of niet nemen van deze vaccinaties een persoonlijke keuze betrof. Ze hadden dan ook gewoon bij hun eerdere neutrale standpunt moeten blijven en ze hadden het gewoon daarbij moeten laten. Echter bleek dat er in de zomer van 2021 iets was veranderd aan hun eerdere standpunt. Het Besturende Lichaam draaide ineens 180 graden om en ze begonnen ineens deze covid injecties zwaar te promoten richting alle Jehovah’s Getuigen wereldwijd.

In het begin betrof het alleen maar de Bethelfamilie, wat ook niet bijzonder alarmerend was omdat Bethelieten in een zeer gesloten omgeving dagelijks naast elkaar moeten leven en werken. Echter bleef het daar niet bij.

Via de maandelijkse updates op JW-Broadcast ging het Besturende Lichaam ineens frontaal in de aanval. Jehovah’s Getuigen kregen toen te horen dat ze de superieure autoriteiten moesten gehoorzamen en dat ze hun lichamen aan de staat dienden over te geven om deze in te laten spuiten met een experimentele injectie. Vervolgens trok het Besturende Lichaam als het ware hun handschoenen uit. Ouderlingen die terecht een uitgesproken persoonlijke mening hadden over zaken die betrekking hebben op leven en dood, werden door het Besturende Lichaam bedreigd met een juridisch comité indien zij openbaar een mening durfden te uiten die niet in overeenstemming was met de voorschriften van het Besturende Lichaam. Broeders en zusters werden terechtgewezen en geridiculiseerd omdat ze zouden geloven in zogenaamde complottheorieën over de mogelijke gevaren van deze experimentele mRNA-injecties. Alle Jehovah’s Getuigen kregen te horen dat als ze de injecties zouden weigeren, dat ze Besturende Lichaam update 10daarmee ook niet in harmonie zouden zijn met de door de geest geleide christelijke gemeente. Schokkend genoeg bleek ook dat een lid van de verheven acht „apostelen” tijdens een Besturend Lichaam update-video liet doorschemeren dat Jehovah Zijn goedkeuring zou hebben gegeven voor deze covid vaccinaties.

Gezien hun hardhandige optreden is het dan ook niet verwonderlijk dat het Besturende Lichaam momenteel druk bezig is met het inperken van de schade die ze hiermee hebben veroorzaakt. Dit bleek ook duidelijk uit de presentatie van Besturende Lichaam-lid Mark Sanderson in mei, waarin hij stelde dat de belangrijkste factor bij het bevorderen van de christelijke eenheid, gehoorzaamheid aan het Besturende Lichaam betreft, terwijl ze aan de andere kant tegelijkertijd ook beweren dat ze niet de meesters zijn over uw geloof.

— EINDE DEEL 9 —

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 2 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 3 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 4 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 5 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 6 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 7 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 8 uit deze serie.