Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg uit de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het boek Micha.


In het vorige artikel uit de serie artikelen over Micha werd in de slotopmerkingen gesteld dat goddelijke interventie noodzakelijk zal zijn om de mensheid voor uitsterven te behoeden. Waar had Jezus dan anders naar kunnen verwijzen behalve naar een nucleaire oorlog, toen hij waarschuwde dat de grote verdrukking zo hevig zou zijn dat er anders geen vlees zou worden gered tenzij God de dagen ervan zou verkorten? Jezus sprak ook nog over een wereld van na de verdrukking, toen hij zei: Onmiddellijk na de verdrukking van die periode zal de zon worden verduisterd en zal de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse krachten zullen worden geschud. (Mattheüs 24:29)

We moeten dan ook niet verwachten dat het leven na een nucleaire oorlog weer terug zal keren naar ‘normaal’. De lucht zal dan ongetwijfeld letterlijk worden verduisterd als gevolg van de rook der vernietiging. De metaforische duisternis zal dan nog alomvattender zijn.

Christenen die vóór het atoomtijdperk op deze aarde leefden, konden onmogelijk hebben begrepen hoe deze situatie überhaupt tot stand kon komen. Helaas moeten we constateren dat de huidige nucleair bewapende natiën lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan in een zogenoemde proxy-oorlog in Oekraïne. Daarnaast creëert het Anglo-beest ook nog andere provocaties met China en Iran en begint het alarmerend duidelijk te worden dat bepaalde duistere entiteiten op dit moment druk bezig zijn met het duwen van de natiën richting een onvermijdelijk conflict waarin één of meerdere partijen hun toevlucht zullen gaan nemen tot het lanceren van hun thermonucleaire raketten.

Hoewel het Wachttorengenootschap wel degelijk een rol van onschatbare waarde heeft gespeeld bij het verspreiden van de basisdoctrines van bijbelse waarheid, evenals het schijnen van licht op de kwesties die spelen tussen Jehovah en Satan en ook over de vitale rol van Jezus Christus en het aankomende Koninkrijk en het trainen van een leger van verkondigers en onderwijzers, opereren de Jehovah’s Getuigen wereldwijd tegelijkertijd ook onder een bedrieglijke invloed. Ironisch genoeg is deze bedrieglijke invloed ook afkomstig van dezelfde bron als de waarheid.

Maar wat is dan precies het ‘bedrog’ van deze “bedrieglijke invloed”? Het bedrog betreft de loutere mythe dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn begonnen met regeren in zijn Koninkrijk, evenals de mythe dat Satan en al zijn goddeloze engelen al in 1914 uit de hemel zouden zijn neergeslingerd. Ongetwijfeld diende destijds de verschijning van een gezalfde gemeente van Internationale Bijbelonderzoekers onder leiding van Charles Russell als hét signaal voor het ‘werk van Satan’ om te beginnen met het opzetten van deze voortdurende 1914-misleiding door gebruik te maken van allerlei krachtige werken en leugenachtige tekenen, zoals bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse Griep, enz.

Hoewel de relatief korte tijdsperiode die ook wel bekend staat als het einde van het tijdperk, het besluit, de tijd van het einde, het laatste deel van de dagen en de laatste dagen, op dit moment nog steeds niet is begonnen, weten we ook dat de wereldwijde prediking van het goede nieuws dat éérst moet plaatsvinden, er ook ongetwijfeld voor heeft gezorgd dat de demonen zich zijn gaan realiseren dat het begin van het einde nu toch echt nabij is gekomen.

Gedurende de afgelopen eeuw hebben de natiën met man en macht gewerkt aan het ontwikkelen van wapensystemen die het potentieel bezitten om letterlijk al het leven op aarde uit te roeien. Het zou onderhand wel duidelijk moeten zijn dat de demonische goden van plan zijn om alles te laten exploderen zodra Christus en zijn engelen tegen hen zullen gaan opstaan.

De ontnuchterende waarheid in deze kwestie is dat, ongeacht de verschrikkingen, ontberingen en wreedheden die de mensheid de afgelopen 108 jaar zijn aangedaan, we op dit moment nog  steeds het voorspelde wee voor de aarde en de zee nog moeten gaan meemaken. Dit omdat Satan in al zijn grote woede naar de aarde is gekomen, wetende dat hij nog maar een korte tijdsperiode heeft. Jehovah’s Getuigen zouden er daarom ook goed aan doen om te stoppen met zichzelf voor de gek te houden door te geloven dat deze “korte periode”, omschreven als “weinig tijd” inmiddels al meer dan honderd jaar zou voortduren.

Opmerking van de vertaler: In de 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling staat in Openbaring 12:12: Weest hierom vrolijk, GIJ hemelen en GIJ die daarin verblijft! Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot U neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft.”

In de ogen van welk mens valt een periode van meer dan een eeuw onder de noemer “korte tijdsperiode”? Dat is natuurlijk absurd. Toch is dat precies wat Jehovah’s Getuigen geloven.

Jezus verdreef vele demonen uit mensen toen hij nog op de aarde wandelde. In sommige gevallen stond Jezus deze demonen niet eens toe om überhaupt door middel van hun menselijke bezeten slachtoffers te spreken. Jezus heeft ooit een storm op zee tot kalmte gedwongen. Als een onsterfelijke Koning, doordrenkt met alle macht van zijn Almachtige Vader, zal Jezus gaan voorkomen dat Satan zijn kwaadaardige plan om de wereld te vernietigen zal kunnen uitvoeren; vandaar dat de dagen ervan zullen worden verkort, omwille van de uitverkorenen.

De krachtigste orkanen ter wereld beschikken over een goed ontwikkeld ‘oog’. De buitenste winden van een orkaan kunnen 250 kilometer per uur of zelfs harder waaien, maar binnenin het oog van de orkaan bestaat er relatieve kalmte en kan er zelfs sprake zijn van een heldere blauwe lucht. Daar komt de uitdrukking “het oog van de storm” vandaan. De aankomende wervelstorm van Jehovah valt daarmee te vergelijken. De naderende wereldoorlog zal gaan resulteren in een ongekende rampspoed, een grote verdrukking zelfs. Deze verdrukking zal worden verkort. Maar wat zal er dan gaan gebeuren?

Openbaring beschrijft deze verdrukking in apocalyptische termen en verklaart het volgende: En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven? (Openbaring 6:12-17)

De menselijke beschaving in haar huidige vorm lijkt in de ogen van velen permanent en duurzaam te zijn. Op dit moment staan regeringen nog steeds overeind als onverzettelijke bergen. Menselijke leiders en instellingen schitteren op dit moment nog steeds als sterren. We nemen allemaal als vanzelfsprekend aan dat de zon morgen zoals elke dag weer zal opkomen en dat het vredige maanlicht de duisternis van de nacht zal verlichten. Echter, zodra het zesde zegel wordt geopend, dan zal het lijken alsof de zon en de maan niet meer zullen functioneren. Elke bergachtige menselijke organisatie of institutie zal dan op haar grondvesten worden geschud. Maar wat zal er daarna dan gaan gebeuren?

Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan. Ze hielden de vier winden van de aarde stevig vast, zodat er geen wind kon waaien over de aarde, de zee of enige boom. En ik zag een andere engel opstijgen van waar de zon opgaat. Hij had een zegel van de levende God en hij riep met luide stem naar de vier engelen die de macht hadden gekregen om schade toe te brengen aan de aarde en de zee. Hij zei: ‘Breng geen schade toe aan de aarde of de zee of de bomen voordat we de slaven van onze God op hun voorhoofd verzegeld hebben.” (Openbaring 7:1-3)

De engelen die de vier winden tegenhouden zodat de uitverkorenen kunnen worden verzegeld, valt samen met het verkorten van de verdrukking omwille van de uitverkorenen. Maar wat zal er dan gaan gebeuren?

Jehovah’s interventie zal dan een einde gaan maken aan de oorlogen tussen de natiën. Dat is precies wat er wordt bedoeld met de profetie van Jesaja en Micha: Hij zal rechtspreken onder de naties en de zaken rechtzetten in verband met veel volken. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen natie zal het zwaard trekken tegen een andere natie, en oorlog zullen ze niet meer leren. (Jesaja 2:4)

Het lijkt redelijk om te veronderstellen dat de uitgeputte natiën na de grote verdrukking, welke de mensheid op de rand van uitsterven zal brengen, niet meer zullen beschikken over de wil om nog langer oorlog tegen elkaar te blijven voeren. Jehovah God zal dan tot hen spreken: Wees stil en luister, eilanden. Laat de volken hun kracht verzamelen. Laat ze dichterbij komen en vervolgens spreken. Laten we bij elkaar komen voor een rechtszaak. (Jesaja 41:1)

De periode direct na de verdrukking zal de dag des oordeels gaan inluiden. De natiën die de verdrukking overleven, zullen dan voor de regerende Koning, Jezus Christus moeten verschijnen. Dan zullen ook de gekastijde uitverkorenen gedwongen worden om te verschijnen ten overstaan van de koningen en bestuurders van deze aarde. Het lijkt erop dat ze dan gedwongen zullen worden om te erkennen dat Jehovah hen ervan heeft behoed zichzelf te vernietigen. Aangezien de uitverkorenen op dat moment namens Jezus Christus zullen spreken, terwijl zij zullen schijnen als de zon in het Koninkrijk van de Vader, waarbij zij ten volste vervuld zullen zijn met heilige geest, zullen de bestuurders en koningen op dat moment ook niet in staat blijken te zijn om tijdens die confrontatie overeind te blijven staan. Micha 5:8 beschrijft deze verandering van omstandigheden: Zij die van Jakob overblijven, zullen onder de naties, te midden van vele volken, als een leeuw zijn onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder schaapskudden, die binnendringt, aanvalt en verscheurt. En er is niemand die ze redt.

“Zij die van Jakob overblijven” betreft een verwijzing naar het overblijfsel van de 144.000. Zij worden “de overgeblevenen” genoemd, ook wel bekend als het gezalfde overblijfsel, omdat zij op dat moment in het vlees op aarde zullen zijn nadat de eerste opstanding al zal zijn begonnen – nadat de dagen van de verdrukking zullen zijn verkort.