Opmerking van de vertaler: Dit betreft een uiteenzetting van het Wachttorenartikel dat de titel draagt: “Houd je verstand erbij als je loyaliteit op de proef wordt gesteld” Het bijbehorende bijbelse thema luidt: ‘Jij moet in alles je verstand erbij houden.’ (2 Timotheüs 4:5)


3 Ben je weleens gekwetst door wat een broeder of zuster deed, misschien zelfs iemand in een verantwoordelijke positie? Hoewel het waarschijnlijk niet zijn bedoeling was je pijn te doen, kan het zijn dat je er behoorlijk van schrok. Misschien kon je er zelfs niet van slapen en dacht je: als een broeder zoiets kan doen, is dit dan wel Gods organisatie? Maar dat is precies de reactie waar Satan op hoopt (2 Kor. 2:11). Zulke negatieve gedachten kunnen ertoe leiden dat je je afscheidt van Jehovah en zijn organisatie. Dus hoe houd je in zo’n situatie je verstand erbij en voorkom je dat schadelijke gedachten je gaan beheersen?

Laten we hier nog een stap verder gaan: wat nou indien deze hypothetische persoon, die ‘een verantwoordelijke positie’ bekleedt, de leiding heeft over het Wachttorengenootschap? Het is waar dat u hoogstwaarschijnlijk geen persoonlijk contact heeft met de leden van het Besturende Lichaam, maar als één van Jehovah’s Getuigen bevindt u zich wel degelijk onder hun autoriteit. Er wordt duidelijk geprobeerd om u over te halen om uw vertrouwen in hen te stellen. Deze serie artikelen uit het tijdschrift de Wachttoren tonen overduidelijk aan dat dit ook daadwerkelijk het geval blijkt te zijn.

Hoe zult u ondanks dit alles bijvoorbeeld gaan reageren zodra het voor u duidelijk begint te worden dat het Wachttorengenootschap zijn autoriteit heeft overschreden door u sterk aan te bevelen om uzelf te laten inspuiten met injecties die neerkomen op een gen-veranderende therapie waarvan u zich bewust bent dat deze levensgevaarlijk is? Het is vooral problematisch wanneer we zien dat een lid van het Besturende Lichaam beweert dat Jehovah op een liefdevolle wijze deze zogenaamde “vaccins” als een voorziening zou hebben geschonken aan zijn volk zodat zij in het land der levenden kunnen blijven wonen, ondanks het feit dat er is gebleken dat het coronavirus niet dodelijker is dan de gewone griep.

Zult u geloven dat onze liefdevolle hemelse Vader, de Ontwerper van het wonderbaarlijke menselijke immuunsysteem, daadwerkelijk een waardeloze en potentieel dodelijke medische ingreep zou voorschrijven aan zijn eigen volk? Indien Jehovah echter niet degene is geweest die deze zogenaamde „vaccins” als een voorziening zou hebben gegeven, waarom zouden de leiders van Jehovah’s organisatie dan eisen dat alle ouderlingen geïnjecteerd dienen te worden om deel te mogen nemen aan de bedieningsschool waar ouderlingen periodiek bijgeschoold worden? Geeft dit dan niet aan dat de Jehovah’s Getuigen helemaal niet Jehovah’s organisatie zijn?

Eigenlijk niet. Sterker nog, het vormt juist het bewijs dat dit wél degelijk het geval is. Maar hoezo dan? God voorzag al heel lang van tevoren wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Wist u bijvoorbeeld dat toen de Israëlieten voor het eerst het beloofde land binnengingen, dat God hen toen al van tevoren had gewaarschuwd dat ze tegen Hem in opstand zouden gaan komen en dat Hij hen vervolgens zou gaan straffen door hen uit het beloofde land te verwijderen? Evenzo heeft Jehovah God ook zijn voorkennis gebruikt om van tevoren te onthullen dat zijn christelijke organisatie eveneens tegen Hem in opstand zou gaan komen als een onmiddellijke opmaat naar de Tweede Komst van Christus om het oordeel in te luiden. Vrijwel alle Hebreeuwse profeten hebben hierover gesproken, en uiteraard voorspelde ook nog de christelijke profeet Paulus dat de geloofsafval éérst moest plaatsvinden – éérst als in ‘vóór de parousia’, oftewel net vóórdat de Tweede Komst van Christus zal plaatsvinden.

Wat Jesaja betreft: Jehovah God stelde de leiders van Israël aan de kaak door hen aan te spreken als de “dictators van Sodom”. Hij zei toen het volgende tegen hen: En als jullie je handen uitstrekken, verberg ik mijn ogen voor jullie. Al bidden jullie nog zo veel, ik luister niet. Jullie handen zitten onder het bloed. Was je, reinig je. Stop met jullie slechte daden, ik wil ze niet meer zien. Houd op met kwaaddoen. Leer het goede te doen, zoek het recht, wijs de onderdrukker terecht, kom op voor de rechten van het vaderloze kind en bepleit de zaak van de weduwe. (Jesaja 1:15-17)

handen onder het bloedEr bestaat geen enkele twijfel over dat het Besturende Lichaam bloedschuld heeft opgelopen in de ogen van Jehovah God. Ze mogen in de ogen van simpele mensen dan wel over zichzelf claimen dat ze getrouw en beleidvol zijn, echter zullen ze tegelijkertijd niet in staat blijken te zijn om ook de Almachtige God om de tuin te kunnen leiden. Het is dan ook compleet overbodig om in dit artikel nogmaals uitgebreid stil te staan bij het feit dat de leiders van het Wachttorengenootschap nauwelijks voldoen aan de beschrijving van diegenen die opkomen voor de rechten van het spreekwoordelijke vaderloze kind. Verre van dat! Zij zijn juist zélf de onderdrukkers, precies zoals Jehovah dit ook al lang geleden voorzag.

Toch geeft God, in zijn eindige genade, degenen die goddeloos hebben gehandeld de kans om alsnog het goede te doen. In de opvolgende verzen staat: Kom, laten we de zaken rechtzetten tussen ons’, zegt Jehovah. ‘Al waren je zonden scharlakenrood, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijnen stof, ze zullen zo wit worden als wol. Als jullie bereid zijn te luisteren, zullen jullie het beste van het land eten. Maar als jullie weigeren en in opstand komen, zullen jullie door het zwaard worden verslonden, want Jehovah’s mond heeft het gesproken. (Jesaja 1:18-20)

Houd in gedachten dat God zich hier richt tot degenen die hij de “dictators van Sodom” noemde. (Jesaja 1:10) Wat een barmhartige God! Maar wanneer zal deze gelegenheid om de zaken recht te zetten zich dan gaan aandienen? Het openingsvers in het tweede hoofdstuk onthult het antwoord op deze vraag: Aan het einde van de dagen zal de berg van Jehovah’s huis stevig bevestigd worden boven de top van de bergen en verheven worden boven de heuvels, en daarheen zullen alle volken stromen.” Deze profetie gaat dus helemaal niet over het letterlijke huis van Israël. Deze profetie is namelijk van toepassing op de gemeente van Christus die zal bestaan zodra het laatste deel van de dagen van start zal gaan.

Maar is deze profetie dan niet op dit moment al in vervulling aan het gaan? Het Wachttorengenootschap beweert dat de toestroom van personen uit alle natiën die Jehovah’s Getuigen worden, op dit moment de vervulling zou zijn van deze profetie. Maar klopt dit ook? Nee, absoluut niet! Het gaat hier om een valse interpretatie. Alles wat wordt gekoppeld aan het jaar 1914 is vals en onjuist omdat de mythe (dat Jezus al in het jaar 1914 begon te regeren) het voorspelde ‘werk van Satan’ betreft, dat wordt ondersteund door middel van “allerlei krachtige werken en leugenachtige tekenen” die bedoeld zijn om het teken van de aanwezigheid van Christus te voorspellen. Over al deze zaken heb ik in de loop der jaren al uitgebreid geschreven. Volgens Jesaja heeft Jehovah een ‘geest van diepe slaap’ over de visionairs en profeten uitgestort. Ze zijn geestelijk dronken en ze blijken niet in staat te zijn om de diepere zaken te kunnen onderscheiden. Ze zullen in hun geestelijk dronken toestand blijven zitten totdat ze plotseling uit hun beschonken roes zullen ontwaken door een enorme angst, welke tegelijk zal plaatsvinden met de komst van Christus, die zal komen om de zaken recht te zetten. Op dit moment beginnen zich al donkere en onheilspellende wolken te verzamelen boven de aarde. Dit alles zal gaan uitmonden in de wereldomvattende wervelstorm van Jehovah.

ALS JE WORDT GECORRIGEERD

7 Accepteer de correctie en breng de nodige veranderingen aan. Petrus werd meermaals door Jezus gecorrigeerd waar de andere apostelen bij waren (Mark. 8:33; Luk. 22:31-34). Hij zal zich behoorlijk geschaamd hebben. Toch bleef hij Jezus trouw. Hij accepteerde de raad en leerde van zijn fouten. Jehovah beloonde Petrus’ loyaliteit en gaf hem grote verantwoordelijkheden in de gemeente (Joh. 21:15-17; Hand. 10:24-33; 1 Petr. 1:1). Wat kun je van Petrus’ voorbeeld leren? Als je wordt gecorrigeerd, is het voor jezelf en voor anderen het beste je over de schaamte heen te zetten, de raad te accepteren en de nodige veranderingen aan te brengen. Als je dat doet, word je nog bruikbaarder voor Jehovah en voor je broeders.

Het Wachttorengenootschap werpt hier een aantal zeer belangrijke punten op. Wat kunnen we leren van het voorbeeld van Petrus? Petrus zei veel dwaze dingen. In al zijn onwetendheid probeerde hij Christus er zelfs van te weerhouden om zijn lotsbestemming te vervullen. Uiteindelijk werd Petrus hiervoor door Jezus berispt als zijnde een werktuig van Satan. Erger nog: Petrus loog op een gegeven moment zelfs terwijl hij ontkende dat hij Jezus überhaupt ooit had gekend. Na zijn opstanding vergaf Christus hem echter op genadige wijze en hij stelde Petrus tijdens Pentecost en daarna zelfs aan als zijn woordvoerder. Het punt is dat Jezus Petrus persoonlijk corrigeerde. Christus zal dan ook hetzelfde gaan doen zodra hij weer zal terugkeren naar de aarde.

Voortbordurend op de vraag die hij eerder aan de discipelen had gesteld, namelijk: Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over zijn huisknechten is aangesteld om hun op het juiste moment hun voedsel te geven?, verklaarde Jezus ook nog het volgende: Dan zal de slaaf die de wil van zijn meester heeft begrepen, maar geen voorbereidingen heeft getroffen of niet heeft gedaan wat de meester vroeg, veel slagen krijgen. Maar degene die de wil niet heeft begrepen en dingen heeft gedaan die slagen verdienen, zal weinig slagen krijgen. Als er veel aan iemand wordt gegeven, zal er veel van hem worden geëist, en als er veel aan iemand wordt toevertrouwd, zal er meer dan gebruikelijk van hem worden geëist.” (Lukas 12:47-48)

Er bestaat dan ook geen enkele manier om hier omheen te draaien. Degenen die de leiding over velen hebben gekregen, zullen daarvoor verantwoording moeten gaan afleggen aan de meester. Wanneer, zoals Jakobus ons waarschuwde, we weten dat leraren een veel zwaarder oordeel zullen gaan ontvangen, hoeveel te meer zal er dan rekenschap worden geëist van de ‘leraren van de leraren’? Christus gaat een ieder geselen die is aangesteld om geestelijk voedsel te verschaffen. Sommigen van hen zullen zeer hevig worden gestraft, zelfs met de dood tot gevolg. Anderen zullen op hun beurt slechts lichtelijk worden gestraft. Echter zullen zij allen worden gedisciplineerd. Pas na hun openbare vernedering zal het moment aanbreken waarop de “getrouwe slaaf” zal worden aangesteld over alle bezittingen van de meester.

ALS JE HET MOEILIJK VINDT JE AAN TE PASSEN

14 Vlado, een ouderling van 73 in Slovenië, had het moeilijk toen zijn gemeente met een andere werd samengevoegd en ze naar een andere Koninkrijkszaal moesten gaan. Hij zegt: ‘Ik begreep niet waarom we de plaatselijke Koninkrijkszaal niet meer konden gebruiken. Het deed me pijn omdat we de zaal pas hadden gerenoveerd. Ik ben timmerman en had een deel van het interieur zelf gemaakt. De reorganisatie ging gepaard met veel veranderingen die voor ons, de oudere verkondigers, niet makkelijk waren.’ Wat hielp Vlado om zich aan te passen? Hij legt uit: ‘Als je meegaat met de veranderingen die Jehovah’s organisatie doorvoert, wordt dat altijd gezegend. Het bereidt je voor op grotere veranderingen in de toekomst.’ Heb jij het moeilijk omdat je gemeente met een andere is samengevoegd of omdat je een andere toewijzing hebt gekregen? Wees ervan verzekerd dat Jehovah je gevoelens begrijpt. Als je zulke veranderingen steunt en loyaal blijft aan Jehovah en de organisatie die hij gebruikt, zul je zeker gezegend worden (Ps. 18:25).

Broeder Vlado had gelijk. De ontsteltenis en de verontwaardiging bereiden ons voor op nog veel grotere veranderingen die in de nabije toekomst zullen gaan plaatsvinden. De aankomende veranderingen zullen plotseling en heftig zijn en ze zullen moeilijk zijn om überhaupt te kunnen bevatten. Maar wanneer we Jehovah’s eerdere oordelen in gedachten houden, dan zullen we niet van Christus afdwalen zodra hij zal komen om diegenen te executeren die tegen Jehovah God in opstand zijn gekomen en die hebben aangetoond dat ze ‘handlangers van dieven’ zijn. Precies zoals Jehovah God dit al lang geleden voorzag. (Zie ook het artikel: “DE VORSTEN VAN BETHEL ZIJN HANDLANGERS VAN DIEVEN”)

Het is daarnaast ook nog goed om in gedachten te houden dat hoewel het Wachttorengenootschap complete gemeenten heeft opgelicht door hen te onteigenen van de Koninkrijkszalen die de broeders en zusters notabene zelf hebben gebouwd en gefinancierd, dat het vooral de leiders van de Jehovah’s Getuigen zijn die bedrieglijk hebben gehandeld jegens God; dat komt omdat ze elk van deze aanbiddingsplaatsen die plechtig aan Jehovah waren opgedragen, voor loutere financiële winsten op de onroerendgoedmarkt hebben gedumpt. Er zitten namelijk serieuze consequenties vast aan het afpakken van zaken die aan Jehovah God toebehoren.

16 Je kunt je vertrouwen in Jehovah en zijn organisatie bewaren als je loyaliteit op de proef wordt gesteld. Maar daarvoor moet je je verstand erbij houden. Dat doe je door kalm te blijven, helder te denken en de dingen vanuit Jehovah’s perspectief te bekijken. Maak een studie van Bijbelse personen die vergelijkbare problemen hebben overwonnen en mediteer over hun voorbeeld. Bid tot Jehovah om hulp. En zonder je nooit van de gemeente af. Dan zal Satan je nooit kunnen scheiden van Jehovah of zijn organisatie, wat er ook gebeurt (Jak. 4:7).

Jezus waarschuwde zijn eerste-eeuwse discipelen van tevoren dat Jeruzalem vernietigd zou worden — inclusief Jehovah’s tempel, waar Jezus zelf predikte en daarna ook nog zijn apostelen. Het geloof van de christenen zou dan ook zwaar op de proef worden gesteld. Zouden de christenen op deze beproeving gaan reageren zoals Jezus hun van tevoren opdroeg, toen ze berichten te horen kregen over de Romeinen die waren begonnen met het ondermijnen van de tempelmuur?

Op vergelijkbare wijze zal er ook van christenen worden verlangd dat zij op een bepaald moment Jehovah’s organisatie achter zich dienen te laten zodra het onomstotelijk duidelijk wordt dat er een  walgelijk ding staat op een plek waar het niet hoort te staan. In de aanloop naar deze ontwikkeling voorzei Jezus ook nog: Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen aardbevingen zijn, en er zullen ook voedseltekorten zijn. Die dingen zijn het begin van de weeën. (Markus 13:8)

Indien er ook maar een enkele van de Jehovah’s Getuigen twijfelt aan het vermogen van Jehovah God om de leiders van de organisatie te vernederen, dan zouden ze er goed aan doen om heel snel tot bezinning te komen en hun verstand erbij te houden, zoals het Wachttoren-artikel terecht adviseert. Zoals de zaken er op dit moment voorstaan, heeft het Besturende Lichaam het steeds verder opstapelende bewijs dat Christus niet in het jaar 1914 was teruggekeerd, rücksichtslos van tafel geveegd. Echter zullen ze, zodra de Derde Wereldoorlog uitbreekt, niet langer meer in staat blijken te zijn om de waarheid nog langer onder het tapijt te vegen. Op die dag zullen de profeten beschaamd worden.

Op dit moment zien we al dat Rusland zich aan het voorbereiden is op een totale oorlog met de NAVO en Amerika. Zelfs met de wetenschap dat er inmiddels rode lijnen zijn overschreden, wordt Duitsland door het afbrokkelende imperium van Londen gedwongen om Leopard-gevechtstanks naar de Oekraïne te sturen – wetende dat de reactie van Rusland furieus zal zijn en wat tevens de trigger kan vormen voor de complete vernietiging van Europa. Er leven tenslotte nog steeds Russen op deze planeet die zich het moment nog goed kunnen herinneren toen Hitler hun geliefde moederland binnenviel. De oudere broer van Vladimir Poetin stierf als kind notabene als gevolg van deze Duitse invasie. Geen wonder dat nuchtere waarnemers aan de bel hebben getrokken. Zelfs de symbolische Doomsday Clock (Doemsdagklok) werd zojuist verschoven naar 90 seconden voor middernacht.

Het advies van het Wachttorengenootschap is degelijk en Schriftuurlijk. Wees vastbesloten om kalm te blijven en je verstand erbij te houden, zelfs als je ziet dat de wereld wordt ondergedompeld in een onvoorstelbaar bloedbad en in een chaos die niet te bevatten zal zijn.