Dagtekst maandag 13 september

Jehovah walgt van iemand die trots van hart is. — Spr. 16:5.

Ouderlingen werken hard voor hun broeders en zusters. En ze voelen zich niet beter dan anderen omdat ze gezag hebben. In plaats daarvan gaan ze teder met de broeders en zusters om (1 Thess. 2:7, 8). Hun diepe liefde en nederige houding zijn van invloed op hoe ze met anderen spreken. Een ervaren ouderling die Andrew heet, zegt: ‘Ik heb gemerkt dat de broeders en zusters meestal goed reageren als een ouderling vriendelijk en oprecht is. Het motiveert ze om met de ouderlingen samen te werken.’ Tony, een andere ervaren ouderling, zegt: ‘Ik probeer de raad uit Filippenzen 2:3 toe te passen en doe altijd mijn best om anderen als superieur aan mezelf te bezien. Dat helpt me om me niet als een soort dictator te gedragen.’ Ouderlingen moeten nederig zijn, net zoals Jehovah nederig is. Hoewel Jehovah de Soeverein van het universum is, ‘buigt hij zich diep’ om ‘de onbeduidende uit het stof te tillen’ (Ps. 18:35; 113:6, 7). Bovendien walgt hij van mensen die trots en arrogant zijn. w19.09 16-17 ¶11-12

Persoonlijk heb ik veel nederige ouderlingen gekend. (Evenals ook een aantal ambitieuze en aanmatigende). Toen ik 40 jaar geleden net begonnen was als nieuwe pionier, had ik het voorrecht om tijdens twee verschillende gelegenheden in de velddienst te werken met leden van het Besturende Lichaam die inmiddels al zijn overleden. Deze 2 broeders waren Jack Barr en John Booth. Beiden bezochten in die tijd de plaatselijke gemeente in mijn woonplaats. Zij maakten destijds een grote indruk op mij vanwege hun nederigheid van geest. Broeder Booth was zo ongeveer de nederigste man die je maar zou kunnen tegenkomen. Broeder Barr stond me nederig toe om hem rond te laten rijden in mijn smerige Ford Pinto, die korte tijd daarna spontaan in vlammen opging.

Individuen kunnen zich nederig gedragen, maar wanneer we kijken naar organisaties dan zien we dat deze zich bijzonder hoogmoedig en zelfs ronduit arrogant kunnen opstellen. Dat was ook het geval met Israël, ook wel Jacob genoemd. Dat was dan ook de reden waarom God Zijn afschuw uitte over de oude natie die Hij oorspronkelijk had georganiseerd. “De Soevereine Heer Jehovah heeft gezworen bij zichzelf”, verklaart Jehovah, de God van de legermachten: “‘Ik walg van de trots van Jakob, ik haat zijn versterkte torens en ik zal de stad en alles daarin overleveren. (Amos 6:8)

Jehovah zal ons allemaal individueel beoordelen, maar Hij heeft daarnaast ook al een oordeel geveld over de Wachttoren-organisatie – dat wil zeggen, wanneer we over voldoende onderscheidingsvermogen beschikken met betrekking tot datgene wat er in het boek der waarheid staat opgetekend.

Wanneer we het dan toch over dictators hebben: Hoor het woord van Jehovah, dictators van Sodom. Luister naar de wet van onze God, volk van Gomorra. ‘Wat heb ik aan al jullie slachtoffers?’, zegt Jehovah. (Jesaja 1:10-11)

De steden Sodom en Gomorra bestonden reeds niet meer op het moment dat God de leiders van Zijn volk aansprak als “de dictators van Sodom”. Die twee onrechtvaardige steden werden volledig verbrand door vuur en zwavel dat uit de hemel kwam regenen. De Joodse priesters dachten dat ze offerrituelen aan het uitvoeren waren die zouden leiden tot Jehovah’s zegen, ondanks het feit dat de natie als geheel Gods wet aan het negeren was. Wat een regelrechte belediging aan het adres van Jehovah. Dat was ook de reden waarom God op een zeer onflatteuze manier tot hen sprak.

In de bredere context spreekt God hier echter tot de christenen die in leven zullen zijn net vóór de Tweede Komst van Christus. Hoe kunnen we dit dan zeker weten? Hoewel God vastbesloten was om Jeruzalem te vernietigen, zou Hij Jeruzalem uiteindelijk ook gaan zegenen. Op wat voor manier dan? Door namelijk een nieuw Jeruzalem te creëren. Voordat de Heilige Schrift in hoofdstukken en verzen werd opgedeeld, ging de veroordeling van de “dictators van Sodom” over in een passage die Jehovah’s Getuigen dikwijls citeren: Dit is wat Jesaja, de zoon van Amoz, heeft gezien over Juda en Jeruzalem: Aan het einde van de dagen zal de berg van Jehovah’s huis stevig bevestigd worden boven de top van de bergen en verheven worden boven de heuvels, en daarheen zullen alle volken stromen. Vele volken zullen komen en zeggen: ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan, naar het huis van de God van Jakob. Hij zal ons zijn wegen leren en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Want de wet zal uit Sion komen, het woord van Jehovah uit Jeruzalem. (Jesaja 2:1-3)

Het Wachttorengenootschap past deze profetie op zichzelf toe. Zij nemen hierbij aan dat het groeiende aantal getuigen de vervulling zou zijn van de natiën die naar de berg van het huis van Jehovah stromen. Geen wonder dat de organisatie zoveel arrogantie en trots uitstraalt. Ze stellen zich voor dat ze stevig verankerd zijn boven de top van de bergen! (Bergen symboliseren regeringen in de profetie)

Wanneer we de profetieën echter met een oprecht hart lezen dan leidt dit ons richting een hele andere conclusie. Om te beginnen hebben christenen altijd de Bijbel gehad. Correctie: Sinds de recente geschiedenis beschikken we weer over toegang tot de Heilige Schrift. De Bijbel bevat het woord van Jehovah evenals Zijn wetten. Zij die onderwijzers zijn, baseren hun onderwijs op wat er in de Bijbel staat geschreven. Zijn we het tot dusver nog met elkaar eens? Wanneer dat waar is, dan moet de wet, om uit Sion te komen evenals het woord van Jehovah die van Jeruzalem uit moet gaan, dus iets anders voorstellen dan de Bijbel. Het moet iets zijn dat van buiten het speelveld van een op de Bijbel gebaseerde organisatie voortkomt. De berg van het huis van Jehovah vertegenwoordigt het Koninkrijk van Christus. Nee, dus niet het valse 1914 onzichtbare parousia-koninkrijk dat het Wachttorengenootschap heeft verzonnen en wat ze nog steeds proberen om in stand te houden door middel van het smeren van heel veel witkalk en pleisterwerk op een afbrokkelende muur. Nee, het gaat hier om het echte werk. De authentieke komst van Christus zal ertoe leiden dat de aardse organisatie volledig wordt ontbonden – verpletterd. Christus zal de wet vaststellen! De “dictators van Sodom” zijn niemand minder dan de leiders van Jehovah’s Getuigen in deze tijd.

Hoewel de eerste-eeuwse christelijke gemeente zuiver en rechtvaardig was, zoals ook Jeruzalem ooit zuiver en rechtvaardig was voordat koning Salomo afvallig werd, zo gold dit niet zozeer met betrekking tot de voortzetting van de gezalfde gemeente vanaf het eind van de 19de eeuw tot aan deze tijd. God drukte Zijn kijk op de degradatie als volgt uit: De trouwe stad is een hoer geworden! In haar heerste recht, in haar woonde rechtvaardigheid, maar nu zitten er moordenaars. (Jesaja 1:21)

Met het risico om mezelf tot vervelens toe te herhalen, benadruk ik wederom dat Jeruzalem de geboorteplaats van het christendom was. Het werd het hoofdkwartier van wat het Wachttorengenootschap graag het eerste-eeuwse besturende lichaam noemt. Daarom vormt de eens zo trouwe stad een cryptische verwijzing naar de gemeente van Christus.

Zelfs de leiders van het Wachttorengenootschap waren op een bepaald moment in het verleden nog trouw aan de waarheid. De afvalligheid werd pas voor het eerst waarneembaar toen het Wachttorengenootschap 30 jaar geleden een politieke samenwerking aanging met de Verenigde Naties. Hoe erg dat toen ook geweest mocht zijn…toch blijkt dat het nu helaas nog veel erger is geworden. Ze zijn namelijk regelrechte moordenaars geworden!

vaccinatiepaspoortHet is verbazingwekkend om te moeten constateren dat het Besturende Lichaam, zonder aantoonbare reden alle niet-gevaccineerde christenen berispte omdat zij liefhebbers van zichzelf zouden zijn en omdat ze niet open zouden staan voor welke overeenkomst dan ook. Voorafgaand aan update nummer #7 van het Besturende Lichaam werd door het Wachttorengenootschap nog verklaard dat het wel of niet nemen van een injectie een persoonlijke beslissing was. Dat was in elk geval nog redelijk te noemen.

Plotseling bleek ineens als donderslag bij heldere hemel dat, zonder enige discussie over de complicaties rondom de controversiële mRNA-injecties of zonder dat er werd gekeken naar effectieve alternatieve medicijnen zoals ivermectine, of zelfs preventieve middelen zoals vitamine D3 en zink en zonder dat er ook maar met een enkel woord werd gerept over de mogelijke risico’s, en jazeker, risico’s die zelfs een fatale afloop zouden kunnen hebben, blijkt dat de dictators van Sodom de acht miljoen zielen die onder hun invloed staan, hen praktisch hebben bevolen om zich te onderwerpen aan de superieure autoriteiten; inderdaad: aan het vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties, om daarmee wereldwijde vaccinatie te verplichten, evenals aan het vermoedelijk beoogde vaccinatiepaspoort.

Het is daarom juist het Besturende Lichaam die niet open staat voor enige overeenkomst en dus niet de nederige verkondigers. Het is dan ook het Besturende Lichaam dat opgedragen christenen in het openbaar op de meest verraderlijke en aanmatigende manier heeft veroordeeld, door hen te verwerpen als personen die niet in overeenstemming zouden wandelen met de voorschriften van Jehovah’s kanaal – waardoor ze feitelijk de ongevaccineerde broeders en zusters afschilderen als tegenstanders en zelfs als afvalligen. Inderdaad, de slechte slaaf is bezig met het meedogenloos slaan van zijn medeslaven omdat de Meester al die jaren heeft uitgesteld om naar zijn huis terug te komen.

Er zijn al enkele Jehovah’s Getuigen overleden als gevolg van deze zogenaamde vaccins. En nu blijkt zelfs dat de overgebleven niet-gevaccineerde Jehovah’s Getuigen de potentieel dodelijke injecties dienen te nemen of anders lopen ze het risico om te worden gestigmatiseerd als personen die “een sterke eigen mening” zouden hebben en die egoïstische verstoorders zijn van de eenheid binnen het geestelijke paradijs van het Wachttorengenootschap. Het is daarom ook geen wonder dat God verklaarde: En als jullie je handen uitstrekken, verberg ik mijn ogen voor jullie. Al bidden jullie nog zo veel, ik luister niet. Jullie handen zitten onder het bloed. (Jesaja 1:15)