Als Israëliet kende David de Joodse geschiedenis heel goed. Hij kende ongetwijfeld ook het verhaal van zijn medeherder, Mozes, en zijn nauwe ontmoeting met Jehovah God op de berg Sinaï, toen Mozes aan God vroeg of hij zijn gezocht mocht zien.

Jehovah gaf antwoord op zijn vraag en legde aan Mozes uit dat geen enkel mens zijn gezicht kan zien en in leven kan blijven.

Toch plaatste Jehovah God Mozes achter een steile rots met zijn gezicht naar deze rots gericht, terwijl Jehovah vervolgens achter hem zou hebben gelopen. Toen Mozes na deze ontmoeting weer van de berg afdaalde, straalde zijn gezicht een soort heldere gloed uit. Toen de Hebreeën deze lichtgloed zagen werden zij doodsbang. Mozes moest daarna vervolgens een sluier over zijn hoofd dragen net zolang tot de goddelijke gloed wegebde.

Hoewel David op de hoogte was van de goddelijke ontmoeting tussen Mozes en Jehovah en hoewel David heel goed wist dat Jehovah had verklaard dat geen mens Hem kan zien en kan blijven leven, waarom besloot David dan toch zijn elfde Psalm af te sluiten met de woorden: De oprechten zullen zijn gezicht zien.?

Probeer die gedachte nu eens vast te houden.

Omdat David destijds werd geïnspireerd door de heilige geest, leven de teksten van zijn liederen. Dankzij de geest wordt Davids stem tot ver buiten zijn persoonlijke situatie geprojecteerd. Zelfs nog 30 eeuwen nadat David de snaren van zijn harp bespeelde en hij zijn liederen zong, spreekt de elfde Psalm nog steeds tot de toekomst, tot de climax – de allerlaatste oorlog, wanneer de grotere David zal komen om de strijd te gaan voeren tegen de vijanden van Jehovah.

David was in staat om te spreken uit eigen ervaring, toen hij de volgende openingswoorden zong: Bij Jehovah heb ik bescherming gezocht. Hoe kunnen jullie dan tegen mij zeggen: ‘Vlucht naar de bergen als een vogel! (Psalmen 11:1)

Op dit moment in de geschiedenis worden christenen, althans in het rijk van de christenheid, nog steeds door de wet beschermd. Tot op heden hebben we Gods persoonlijke bescherming nog niet echt nodig gehad. Dat zal echter niet voor altijd het geval blijven. David had het over de verwijdering van deze wettelijke ingestelde bescherming toen hij het volgende schreef: Kijk hoe slechte mensen de boog spannen. Ze leggen hun pijl op de pees om vanuit het duister te schieten op wie oprecht van hart zijn. Als de fundamenten worden gesloopt, wat kan de rechtvaardige dan doen? (Psalmen 11:2-3)

Sinds de oprichting van de Verenigde Staten is Amerika altijd zeer trots geweest op het feit dat Amerika het land is van de vrijen (Land of the free). Het voornaamste “recht” dat op de zogenoemde Bill of Rights staat geschreven, welke onderdeel uitmaakt van de Amerikaanse grondwet, betreft de garantie op persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en de vrijheid van godsdienst – kortom, alle zaken die essentieel zijn ter ondersteuning en ter vergemakkelijking van het werk dat door het Wachttoren Bijbel- en Traktaatgenootschap is opgezet. Hoewel de Jehovah’s Getuigen zich er niet van bewust zijn, wijzen de profetieën uit de Bijbel op de vernietiging van Amerika nog vóórdat Armageddon zal plaatsvinden. Het dertigste hoofdstuk van Ezechiël, dat wordt getypeerd door Babylons verovering van Egypte, legt de link tussen de val van Egypte en de dag van Jehovah: Jammer luid: “Ach, de dag komt!” Want de dag is dichtbij, ja, een dag van Jehovah is dichtbij. Het wordt een dag van wolken, een vastgestelde tijd voor de volken. Een zwaard zal over Egypte komen, en in Ethiopië zal paniek heersen als er in Egypte doden vallen. Zijn rijkdom wordt meegenomen en zijn fundamenten worden gesloopt. (Ezechiël 30:2-4)

Er bestaat maar één „dag van Jehovah”. Alle gevallen waarbij er in het verleden werd verwezen naar de dag van Jehovah, betreffen allen slechts een voorafschaduwing van wat er nog komen gaat. Voor de Bijbelstudenten die de lijntjes nog niet hebben getrokken en die de puntjes nog niet met elkaar hebben verbonden: de koning van het noorden zal in de tijd van het einde zowel Egypte als Ethiopië aan zich onderwerpen en deze achtste koning zal heersen over hun verborgen goudschatten en hun begeerlijke dingen. In deze context betreft Egypte dus niet de huidige moderne natiestaat in Noord-Afrika. Na het uiteenvallen van het rijk van Alexander, werd Egypte de oorspronkelijke koning van het zuiden. Zelfs het Wachttorengenootschap erkent het feit dat het “Egypte” dat niet zal weten te ontkomen, de koning van het zuiden vertegenwoordigt.

De ondergang van Amerika zal van epische proporties zijn. Het zal de hele wereld op zijn kop zetten. Zodra zijn “fundamenten worden gesloopt” bestaat er ook geen rechtsbescherming meer. Er zal dan ook geen sprake meer zijn van enige vorm van vrijheid van meningsuiting. Ook de vrijheid van godsdienst zal dan niet meer bestaan. Het slopen van deze fundamenten zal de weg volledig vrijmaken voor de tirannie van het beest. Daarom zullen de slechte mensen ook op dat moment de boog gaan spannen om vanuit het duister te schieten op hen die oprecht van hart zijn. Dat zal ook het moment zijn waarop God bescherming zal gaan bieden. Dat de Psalm hier ook echt over de oorlog van Armageddon spreekt, blijkt uit de verzen 5 en 6: Jehovah onderzoekt zowel de rechtvaardige als de slechte, hij haat iedereen die van geweld houdt. Op slechte mensen zal hij valstrikken laten neerregenen, vuur en zwavel en een verschroeiende wind zijn de beker die ze moeten drinken. (Psalmen 11:5-6)

Ooit liet Jehovah God letterlijk vuur en zwavel neerregenen op de onrechtvaardige steden Sodom en Gomorra. De christelijke schrijvers bevestigden dat de vernietiging van deze twee steden een patroon vormt voor wat er nog gaat gebeuren wanneer Christus komt.

Jezus martelpaalDoor de gehele Schrift heen wordt God gepresenteerd als de Beschermer van zijn eigen volk. Dat wil overigens niet zeggen dat God het daarom ook niet zal toestaan dat zijn volk wordt vervolgd of zelfs wordt gedood. Jezus werd immers ook gedood. Maar zoals het lied van David luidde, zou God zijn ziel niet in Sjeool oftewel het Graf laten wegrotten.

Als de vijand diegenen aanvalt die hun toevlucht tot Jehovah hebben gezocht, dan vat Jehovah God dat natuurlijk zéér persoonlijk op. Dus hoewel de goddelozen veronderstellen dat ze de aarde ongestraft kunnen ontdoen van christenen, zullen ze snel genoeg gaan merken dat ze tegen Jehovah God Zelf aan het strijden zijn. Hun definitieve ondergang zal daarmee dan ook worden bezegeld.

Maar waarom verklaarde David dan dat de oprechten Gods gezicht zullen gaan zien wanneer we ook weten dat geen enkel mens een dergelijke waarneming zou kunnen overleven? Door middel van inspiratie voorzag David de manifestatie van Jezus die zal gaan komen in de heerlijkheid van Jehovah. Eén van Jezus’ apostelen, die ook op de berg aanwezig was toen Christus voor hun aangezicht de transfiguratie onderging terwijl zijn gezicht zo helder begon te schijnen als de zon, schreef op een later moment ook nog het volgende: Lieve vrienden, we zijn nu kinderen van God, maar wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Wel weten we dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij als hij zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. (1 Johannes 3:2)

Het moge duidelijk zijn dat Jezus sinds zijn hemelvaart in de hemel altijd al geopenbaard oftewel zichtbaar is geweest. Nogmaals, het moge ook duidelijk zijn dat degenen die het voorrecht zullen hebben om de eerste opstanding te ontvangen, zowel Jezus als Jehovah in de hemel zullen gaan zien. Maar dat is niet wat de manifestatie van Christus betekent. “Wanneer hij geopenbaard wordt” heeft betrekking op de openbaring van Christus aan de dan verzegelde heiligen die in de periode van het besluit nog in het vlees op aarde zullen zijn; en dan in het bijzonder in de periode nadat de fundamenten zullen zijn gesloopt. De uitverkorenen zullen het gezicht van Christus met hun eigen ogen gaan zien tijdens zijn parousia. En de aanval die dan zal worden uitgevoerd op de broeders van Christus zal resulteren in het uitlokken van een reactie.