Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 22 juni 2019.


In hoofdstuk zeven van de “Zuivere aanbidding-publicatie” geven de meesters nog een aantal lessen aan de leerlingen. Deze lessen werden afgeleid van Jehovah’s oordelen die waren gericht tegen de natiën rondom Israël. Zoals reeds eerder al werd besproken, weten we dat ondanks het feit dat een vrij aanzienlijk deel van Ezechiël is gewijd aan het oordeel over Tyrus, dat het Besturende Lichaam tegelijkertijd geen enkel inzicht verschaft omtrent de betekenis van de koning van Tyrus die in de Bijbel wordt beschreven in termen die duidelijk bedoeld zijn om de Tyrische koning af te schilderen als Satan, de gezalfde cherub.

Het Wachttorengenootschap heeft onlangs nog een nieuwe soort benadering omarmd om te proberen de Bijbel te begrijpen. Er is voortaan geen sprake meer van typen en moderne antitypen, tenzij er een solide Bijbelse basis bestaat die een dergelijk verband ook echt daadwerkelijk rechtvaardigt. Dat klinkt op het eerste gezicht dan ook absoluut redelijk in de oren.

Echter, gezien het feit dat de profetie van Ezechiël het oordeel tegen de koning van Tyrus beschrijft in een taal die sterk aansluit op het 12de hoofdstuk van Openbaring en op Satan die uit de hemel wordt neergeslingerd, bestaat er dan ook tegelijkertijd geen Bijbelse basis om de val van Tyrus te beschouwen als een beeld of als type? Indien de “Zuivere aanbidding-publicatie” een uiteenzetting betreft van Ezechiël, waarom zouden die woorden dan volledig genegeerd moeten worden en beschouwd moeten worden als iets irrelevants?  Je schoonheid maakte je hart hoogmoedig. Je verkwanselde je wijsheid om je eigen glorieuze pracht. Naar de aarde zal ik je werpen. Tot een schouwspel voor koningen zal ik je maken. Door je grote schuld en je oneerlijke handel heb je je heiligdommen ontwijd. Ik zal een vuur in je midden laten uitbreken en het zal je verteren. Ik laat niets van je over dan een hoopje as op de grond, voor iedereen die je ziet. Alle volken die je kenden zullen verbijsterd naar je staren. Je einde zal snel en verschrikkelijk zijn en je zult voor altijd ophouden te bestaan. (Ezechiël 28:17-19)

Er is namelijk absoluut wel een moderne tegenhanger van de koning van Tyrus — een tegenbeeld of anti-type zo u wilt. Het feit dat de zieners van Bethel dit gedeelte van de profetie niet van enige betekenis achten, verraadt ook het feit dat ze hun eigen agenda hebben evenals het feit dat ze ontrouw zijn gebleken ten aanzien van hun vermeende positie als zijnde de wachter die hoog op de toren op de uitkijk hoort te staan.

De agenda van het Wachttorengenootschap is er altijd op gericht geweest om de terugkomst van Christus aan te kondigen als zijnde een gebeurtenis die in het verleden al zou hebben plaatsgevonden. Om het allemaal kloppend te laten lijken heeft het Wachttorengenootschap de verdrijving van Satan uit de hemel door Michaël gekoppeld aan het jaar 1914. En om dat vervolgens weer kloppend te laten lijken heeft het Wachttorengenootschap de dodelijke klap tegen de kop van het beest die gelijktijdig plaatsvindt met de omverwerping van Satan en zijn engelen eveneens verbonden aan het jaar 1914. Het Wachttorengenootschap vermoedt dat het Anglo-Amerikaanse duo, dat volgens alle historische verslagen als de grote overwinnaar uit de Grote Oorlog kwam, op de een of andere manier een dodelijke wond zou hebben opgelopen waarvan ze ook weer snel zouden zijn hersteld waarop ze vervolgens weer net zoals daarvóór verder konden gaan met wat ze eerder ook al aan het doen waren, alsof er helemaal niets is veranderd. Het maakt dan ook verder niet uit dat geen enkele historicus of persoon met enige kennis het oneens is met de ongegronde bewering van het Wachttorengenootschap, dat Groot-Brittannië en Amerika tijdens de Eerste Wereldoorlog in de buurt zouden zijn gekomen van een ineenstorting van hun politieke macht of regering. We zijn hier dan ook getuige van een hele treffende demonstratie van de wijze waarop Bethel zijn eigen profetieën verzint.

Dat is dan ook de reden waarom Bethel helemaal geen belang hecht aan hoofdstuk 28 van Ezechiël. Om dit te kunnen doen, zou het Wachttorengenootschap namelijk de verdrijving van Satan uit de hemel, evenals de komst van Christus naar een toekomstig moment moeten verplaatsen, wat ze simpelweg weigeren om te doen. Dat is dan ook een anathema voor het Besturende Lichaam.

“EEN DAG VAN JEHOVAH IS DICHTBIJ”

Jehovah God oordeelde ook het oude Egypte. Evenzo voldoet de taal die in dat gedeelte van de profetie wordt gebruikt, ook aan de nieuwe criteria van het Wachttorengenootschap voor het toepassen van de type/antitype-benadering. Sta vervolgens eens stil bij wat er in Ezechiël 30:2-3 staat geschreven: ‘Jammer luid: “Ach, de dag komt!” Want de dag is dichtbij, ja, een dag van Jehovah is dichtbij. Het wordt een dag van wolken, een vastgestelde tijd voor de volken.

Er is maar één dag van Jehovah. Het is inderdaad waar dat deze uitdrukking wordt gebruikt in verband met Gods oordelen over de natiën uit het verleden, maar betekent dit dan ook meteen dat die gebeurtenissen en actoren niet een type symboliseren van iets veel groters ofwel een veel grotere vervulling? De profetie van Zefanja gebruikt bijvoorbeeld de uitdrukking „dag van Jehovah” en de dag van Jehovah’s woede of toorn zeven keer in verband met de vernietiging die Babylon over Jeruzalem bracht. Jehovah’s Getuigen hebben echter altijd al erkend dat Zefanja een veel diepere toepassing heeft in verband met de grote verdrukking. Hoe vaak hebben de Jehovah’s Getuigen de volgende verzen dan wel niet geciteerd? — “Voordat het besluit in werking treedt, voordat de dag voorbijgaat als kaf, voordat de brandende woede van Jehovah over jullie komt, voordat de dag van Jehovah’s woede over jullie komt, moeten jullie Jehovah zoeken, zachtmoedigen van de aarde, die zijn rechtvaardige besluiten naleven. Zoek rechtvaardigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien word je verborgen op de dag van Jehovah’s woede. (Zefanja 2:2-3)

Nu we zien dat het Genootschap de heidense christenheid als tegenbeeld overboord heeft gegooid, is het natuurlijk moeilijk om nog te kunnen zeggen wat Jehovah’s Getuigen tegenwoordig precies geloven met betrekking tot deze bekende passages. Maar het punt is dat er wel degelijk een Bijbelse basis is om te erkennen dat de dag van Jehovah die over Jeruzalem kwam, een voorafschaduwing betreft van iets nog veel groters. Aangezien dat waar is, waarom hebben Bethels wachters dan geen inzicht verschaft in de betekenis van de dag van Jehovah die over Egypte zal komen? En het beperkt zich hier dan ook niet slechts tot Egypte. Het hierboven aangehaalde vers geeft namelijk aan dat de dag van Jehovah een “vastgestelde tijd voor de volken” is! Dat klinkt dan ook zeker als iets zéér onheilspellends.

Overweeg daarnaast ook nog een andere overeenkomst. terwijl hij naar de koning van Egypte verwijst als een zeemonster — wat ook zeer valt te vergelijken met de beesten uit Daniël en Openbaring — wordt er in apocalyptische taal ook nog over zijn ondergang gesproken: Als jij wordt uitgedoofd, zal ik de hemel bedekken en de sterren verduisteren. De zon zal ik met wolken bedekken en de maan zal geen licht geven. Ik zal alle stralende hemellichten verduisteren vanwege jou en ik zal je land bedekken met duisternis”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah. (Ezechiël 32:7-8)

Bijbelstudenten herkennen dan ook zeker de overeenkomst met de woorden van Jezus in het evangelie en uit Openbaring met betrekking tot de maan die in bloed verandert en de zon die wordt verduisterd en de sterren die uit de hemel zullen vallen.

In werkelijkheid vertegenwoordigen Tyrus en Egypte een type van het moderne Anglo-Amerikaanse duo. En nog specifieker: aangezien Tyrus een stad was, typeert het Londen, dat al 250 jaar de zetel is van een wereldwijd rijk of imperium. (Zie ook het artikel: “De uitspraak over Tyrus”)

Net zoals het geval was bij het oude Egypte, zo wordt ook Amerika beschouwd als de grootste natie ter wereld. Het heeft niet alleen maar de grootste economie, maar sinds de Tweede Wereldoorlog is de Amerikaanse dollar daarnaast ook nog eens de wereld reservevaluta, wat de Verenigde Staten een gigantisch voordeel geeft. De Verenigde Staten beschikken daarnaast ook nog eens over het meest formidabele leger dat ooit is samengesteld.

Het toppunt van de menselijke prestatie was toen Amerikaanse astronauten op de maan liepen — iets dat slechts een paar jaar daarvóór nog werd beschouwd als iets onmogelijks. Amerika is trots op zijn democratie en op zijn vrijheid. En tot voor kort vrijheidsbeelddiende Amerika voor andere natiën ook nog eens als een soort rolmodel waar ze naar opkeken. Vanaf het begin van de oprichting van Amerika hebben vele immigranten daar ook hun toevlucht en kansen gezocht. Omdat Amerika als een grote cederboom staat en hoog boven alle andere bomen (kleinere natiën) uittorent, zal zijn plotselinge ondergang de rest van de wereld compleet verbijsteren.

Beschouw nu dan eens welke „les” Jehovah’s Getuigen naar verwachting zullen trekken uit Ezechiëls profetie betreffende de val van „Egypte”. (Hoofdstuk 7 -alinea 27)

27 Wat kunnen we leren van Israëls relatie tot Egypte? Jehovah’s aanbidders in deze tijd moeten niet vertrouwen op politieke machten, want die zullen geen blijvende zekerheid brengen. Zelfs in onze gedachten mogen we ‘geen deel van de wereld zijn’ (Joh. 15:19; Jak. 4:4). Het politieke systeem lijkt misschien sterk, maar net als het oude Egypte is het zo fragiel als een strohalm. Wat zou het kortzichtig zijn om onze hoop op sterfelijke mensen te stellen in plaats van op de almachtige Soeverein van het universum!

Ik betwijfel of er veel Jehovah’s Getuigen zullen zijn die daadwerkelijk hun vertrouwen stellen in politici of in hun loze beloften. Jehovah’s Getuigen zijn over het algemeen namelijk totaal niet politiek ingesteld. Echter vertrouwen we wel allemaal op de veiligheid die ons wordt geboden door de regeringen waaronder we leven. De apostel Paulus spoorde christenen aan om te bidden en zelfs om te smeken ten behoeve van koningen en personen met een hoge positie, opdat wij een kalm en rustig leven kunnen blijven leiden. (1 Tim 2:2) Wat is het toch ontzettend kortzichtig om te veronderstellen dat we allemaal niet tot op zekere hoogte ons vertrouwen stellen in het voortbestaan van het huidige systeem.

Het feit dat overeind blijft staan is dat er waarschijnlijk geen enkele andere religieuze organisatie is geweest die zo zwaar heeft geprofiteerd van het politieke systeem als het Wachttorengenootschap zelf. Vooral Amerika heeft de Wachttoren-organisatie een veilige haven geboden. Omdat het een zeer onpopulaire religie is, hebben Jehovah’s Getuigen bescherming gevonden in de vrijheden die het democratische systeem biedt. Vooral Amerika heeft met zijn fundamentele ‘Bill of Rights’ (grondwet) gezorgd voor een mate van veiligheid waarop de Jehovah’s Getuigen zijn gaan vertrouwen. De naderende ondergang van de machtige Verenigde Staten zal daar dan ook abrupt een einde aan gaan maken. De profetie van Ezechiël voorspelt dan ook precies dat – Zijn rijkdom wordt meegenomen en zijn fundamenten worden gesloopt. (Ezechiël 30:4b) (Zie ook het artikel: “De ondergang van de Amerikaanse Republiek”)

Deze zaken zijn de afgelopen 14 jaar, sinds de uitgave van de eerste druk van het boek ‘Jehovah zelf is koning geworden’, dan ook uitgebreid voorgelegd aan de leiders van het Wachttorengenootschap evenals aan een nog breder publiek. Bethel heeft duidelijk aangetoond dat ze geen belangstelling hebben voor Gods woord als het niet kan worden gebruikt om hen te verheerlijken als zijnde de bewaarders van de heilige geheimen. Bijgevolg zal de aankomende ineenstorting van het Anglo-Amerikaanse systeem daarnaast ook nog gaan resulteren in de ineenstorting van de witgekalkte muur van het Wachttorengenootschap.