Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in November 2011. Als gevolg van de recente politieke ontwikkelingen op het wereldtoneel heeft dit artikel een update gekregen.

Behalve Israël en Juda komt er in de Bijbel geen enkel ander land zo prominent ter sprake als Egypte. Voordat God de natie Israël zelfs maar had opgericht, bestond de grote natie Egypte al.

De voorvader van een ieder die geloof heeft, namelijk Abram, samen met zijn beeldschone vrouw Sari, was ooit opzoek naar verlichting door naar Egypte af te reizen in verband met de hongersnood in Kanaän. Abrahams nakomelingen deden dat eveneens. In feite werd Abrahams achterkleinzoon, Jozef, door Jehovah aangesteld om de voedselbeheerder te worden voor heel Egypte, wat er natuurlijk uiteindelijk toe leidde dat de Israëlieten gedurende vier eeuwen van slavernij in Egypte een talrijk volk werden. Gedurende de honderden jaren na de grote exodus keken de Israëlieten bij tijd en wijlen trouweloos op naar Egypte voor hun veiligheid. En zelfs het kindje Jezus werd naar Egypte overgebracht nadat Jehovah’s engel de opdracht had gegeven aan Jozef om met zijn gezin daar onder te duiken totdat de moorddadige Herodes was overleden. Dit resulteerde dan ook in de vervulling van de profetie.

Het komt er dus feitelijk op neer dat Egypte voor Gods volk gedurende die lange periode diende als een toevluchtsoord maar daarnaast ook als een verstrikking.

Omdat Egypte een integraal onderdeel vormt van de geschiedenis met betrekking tot de uitwerking van Gods voornemen in verband met het nageslacht van Abraham, vormt Egypte om die reden dus ook een prominent onderdeel van de Bijbelse profetische puzzel.

Degenen die echter niet zo bekend zijn met de verschillende symboliseringen uit de Bijbelse profetieën, zouden in de veronderstelling kunnen verkeren dat de landen uit de profetie hetzelfde betekenen als de algemene betekenis van die betreffende landen. Echter is dat niet hoe de profetieën werken. Zoals alle Jehovah’s Getuigen bijvoorbeeld heel goed weten, is de moderne nucleair bewapende politieke natie Israël die in 1948 werd opgericht, niet het Israël uit de “eindtijd” profetie die we in de Bijbel terug kunnen vinden. Het vleselijke Israël was vanaf het moment dat het christelijke tijdperk begon niet langer meer Gods uitverkoren natie. Dit stond echt helemaal vast vanaf het moment dat ook niet-joden werden uitgenodigd om deelgenoten met Christus te worden. Op een bepaald moment werd het voor de hele wereld duidelijk dat God uiteindelijk liet zien dat Hij Jeruzalem voor altijd had verworpen toen de Romeinse legers de stad en de tempel met de grond gelijk maakten, precies zoals Jezus ook had voorzegd. Zo hebben ook de verschillende profetische landen een bepaalde relevantie in verband met hun relatie tot het christelijke Israël van God.

Om dat feit verder te illustreren: Egypte is zonder enige twijfel de oorspronkelijke heersende kop van het symbolische wilde beest uit Openbaring, welke door Christus en de heiligen zal worden geslacht tijdens de oorlog der oorlogen die ook wel bekend staat als “de strijd van Armageddon”. Om die reden beschrijft Ezechiël 32:2 Egypte ook op passende wijze als een sterke jonge leeuw onder de volken. Evenzo beschrijft het vers daarna Egypte ook nog als een zeemonster dat water opspatte in je rivieren. Bijbelstudenten zullen zich waarschijnlijk de gelijkenis herinneren met het samengestelde monster uit Openbaring dat uit de zee komt, met zeven koppen en de bek van een leeuw.

Het is veelzeggend dat “Egypte” ook voorkomt in de profetie van de koning van het noorden en zuiden gedurende de tijd van het einde – lang nadat het land aan de Nijl zijn positie was kwijtgeraakt als dominante natie op het wereldtoneel. Egypte was de oorspronkelijke koning van het zuiden na het uiteenvallen van Alexanders uitgestrekte rijk, drie eeuwen voor de christelijke jaartelling, en daarom staat het ook later in de profetie als symbool voor de koning van het zuiden. Er wordt ook gezegd dat de twee getuigen van Openbaring tijdens de Dag des Heren “in geestelijke zin” in “Egypte” zullen worden gedood, waarover ook wordt geschreven dat Jezus daar aan de paal werd gehangen. Jezus werd, zoals iedereen weet, niet letterlijk in Egypte vermoord, noch werd hij door Egyptenaren vermoord. Dit gegeven helpt ons om vast te stellen dat natiën uit de oudheid  een profetische betekenis hebben. Het gaat hier dan ook om een betekenis in “geestelijke zin”, zoals Openbaring ons duidelijk maakt.

Laten we met deze kennis in het achterhoofd eens kijken naar de profetie in het 19de hoofdstuk van Jesaja. Dit hoofdstuk begint met de volgende woorden: Uitspraak tegen Egypte: Kijk! Jehovah rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte. De waardeloze goden van Egypte zullen voor hem beven en het hart van Egypte zal verlamd raken van angst.

Toen de tijd was aangebroken om de Israëlieten uit hun slavernij in Egypte te bevrijden, weten we dat er staat geschreven dat Jehovah in het oordeel zou zijn getreden met de vele goden van Egypte. De Egyptenaren aanbaden bijvoorbeeld Ra, de zonnegod. Hierop zorgde Jehovah ervoor dat de zon 3 dagen geen licht meer gaf. Feitelijk doodde Jehovah hiermee de afgod Ra. Hapi was de Egyptische god van de Nijl; dus veranderde Jehovah de rivier gedurende een aantal dagen lang in bloed. Kuk was de Egyptische god van de duisternis. Deze god werd door de Egyptenaren afgebeeld met een kikkerkop; Hierop zorgde Jehovah ervoor dat Kuk amok maakte door het land te laten overspoelen met slijmerige kikkers. Nefertem was de god van genezing. Deze god werd vernederd toen Jehovah de lichamen van de Egyptenaren trof met smerige bloederige zweren. Isis, de godin van de magie, bleek een waardeloze godin te zijn toen Jehovah ervoor zorgde dat haar magie-beoefenende priesters niet in staat bleken te zijn om het wonder van Mozes te dupliceren door het stof te laten veranderen in zwermen met muggen, zodat ze werden gedwongen om toe te moeten geven dat het “de vinger van God” was.

egyptian gods, horus, Isis & osirisMaar de demonen – de onzichtbare kracht achter de goden en godinnen van Egypte uit die tijd – zijn vandaag de dag nog steeds niet opgehouden met het misleiden van de natiën. (Het is interessant om te vermelden dat nadat de christenheid de officiële religie van het Romeinse rijk werd, het geleidelijk de drie-eenheid van Babel had overgenomen, welke ook centraal stond in de Egyptische mythologie. Deze valse leer werd in diverse vormen gepromoot in talrijke triaden waarvan Osiris, Isis en hun zoon Horus de meest prominente waren.)

Dus, wanneer we in de Bijbel lezen dat Jehovah’s strijdwagen op hemelse wolken naar Egypte rijdt, dan dient dit als bevestiging dat Hij niet alleen in het oordeel treedt met de natiën, maar ook dat Hij daarnaast uiteindelijk hun demonische goden zal oordelen. Inderdaad, precies zoals in Jeremia 10:11 staat geschreven: De goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt zullen verdwijnen van de aarde en van onder deze hemel. Geen wonder dus dat het hart van Egypte verlamd zal raken van angst!

Volgens Openbaring zal de komst van Christus in zijn Koninkrijk resulteren in een grote oorlog in Jehovah’s hemel, waarop vervolgens de demonische goden van deze wereld uit diezelfde hemel geworpen zullen worden. Nadat hun bewegingsvrijheid beperkt zal worden tot de contreien van deze aardbol, zullen ze de ontbranding orkestreren die de heersende kop van hun eigen beestachtige politieke, financiële systeem zal doden. In dat opzicht zal op dat moment ook het oordeel beginnen dat over de goden van deze wereld zal komen.

In werkelijkheid zal Jehovah’s oordeel over Egypte ten volste tot uitdrukking komen zodra Christus in al zijn heerlijkheid zal komen om Gods rechterlijke oordelen over de natiën ten uitvoer te brengen, te beginnen bij Egypte. Dat is de profetisch gecodeerde boodschap die in het 19de hoofdstuk van Jesaja staat opgetekend.

“EEN DAG VAN JEHOVAH IS DICHTBIJ”

De Joodse priester en profeet, Ezechiël, schreef een veel uitgebreidere aanklacht die ook spreekt over de ondergang van “Egypte” tijdens de duistere oordeelsperiode die in de Schrift wordt aangeduid als ‘de dag van Jehovah’. Daarom werd Ezechiël opgedragen om het volgende te profeteren: Jammer luid: “Ach, de dag komt!” Want de dag is dichtbij, ja, een dag van Jehovah is dichtbij. Het wordt een dag van wolken, een vastgestelde tijd voor de volken. Een zwaard zal over Egypte komen, en in Ethiopië zal paniek heersen als er in Egypte doden vallen. Zijn rijkdom wordt meegenomen en zijn fundamenten worden gesloopt. Ethiopië, Put, Lud en alle vreemdelingen en Kub samen met de zonen van het land van het verbond: allemaal zullen ze vallen door het zwaard.” (Ezechiël 30: 1-5)

Welke juiste conclusie trekken wij hieruit? Dat de „ceder op de Libanon”, die in de dagen van de profeet Ezechiël een afbeelding vormde van „Farao, de koning van Egypte, en . . . zijn menigte”, in deze tijd iets groters afbeeldt. Hij beeldt het wereldomvattende samenstel van dingen af waarin de politieke regeringsstelsels alle aardse natiën besturen. – De “boom” waarvan de val de wereld schokt, w77 15/8 blz. 488-493

De vraag die nu dus moet worden overwogen is deze: aangezien er onomstotelijk vaststaat dat ‘Egypte’ in spirituele zin wordt gebruikt, wat symboliseert ‘Egypte’ dan precies? Het Wachttorengenootschap heeft gedurende lange tijd beweerd dat “Egypte” enkel het complete wereldwijde politieke systeem symboliseert dat bestaat uit een mengelmoes van verschillende soorten nationale regeringen. Echter, wanneer dit waar zou zijn geweest, waarom beschrijft de profetie in Ezechiël de natie Egypte dan als een natie die groter is dan alle andere natiën? En hoe kan het dan dat de plotselinge val van de Egyptische cederboom alle natiën van deze aarde zal schudden indien “Egypte” alle natiën van deze wereld zou vertegenwoordigen? En merk hier overigens ook op dat dat de profetieën niet zeggen dat “Egypte” zal worden vernietigd. Er staat enkel geschreven dat Egypte zal worden overgeleverd aan een harde meester aan wie Egypte zich zal onderwerpen. De vraag is hier dus: Wie is de ‘harde meester’ aan wie Egypte zich zal moeten onderwerpen? Het Wachttorengenootschap gaat zo ver door te zeggen dat Jezus Christus de despoot (tiran) van de natiën is waarvoor het moderne “Egypte” gedwongen zal worden om te moeten buigen! Het lijkt misschien ongelooflijk, maar dit is wat er in het tijdschrift de Wachttoren staat geschreven van 15 augustus 1977.

Wie zullen derhalve een werk doen als dat van de „despoot van de natiën” of de „vreemden, de tirannen van de natiën” in Ezechiëls tijd, en als Jehovah’s instrument de symbolische „ceder op de Libanon”, die nog steeds de aarde beheerst, omhouwen? Jehovah’s christelijke getuigen, die thans uit zo’n twee miljoen personen bestaan die zich in 210 landen overal op aarde bevinden, zullen dit niet doen. Zij zijn niet despotisch, noch tiranniek, en ook vervullen zij het hart van de mensen niet met schrik; zij worden zelfs openlijk als een hulpeloze, weerloze religieuze minderheid vervolgd. Jehovah zal zich niet bedienen van een nietig aards instrument, maar van een machtig hemels instrument.

Op tegenstrijdige wijze leert het Wachttorengenootschap tegelijkertijd ook dat het “Egypte” dat in Daniël 11: 42-43 wordt aangehaald, de Verenigde Staten vertegenwoordigt, of beter gezegd, het Anglo-Amerikaanse duo, dat zogenaamd onderworpen zou zijn geweest aan de nu non-existente communistische USSR tijdens de Koude Oorlog. Zou het overigens niet zo moeten zijn dat profetische interpretaties in overeenstemming horen te zijn met andere profetieën, om nog maar te zwijgen over de consistentie met de daadwerkelijke beschikbare geschiedkundige feiten?

Ironisch genoeg is de interpretatie van “Egypte” door het Wachttorengenootschap als zijnde de Amerikaanse koning van het zuiden wel degelijk verhelderend. Echter blijkt wel, dat net zoals bij veel andere profetische interpretaties van het Wachttorengenootschap het geval is, dat de timing van geen enkele kant deugt. Op deze website staan talloze artikelen die tot in detail aantonen dat de “tijd van het einde”, ook wel bekend als het “besluit van een samenstel van dingen”, niet in het jaar 1914 is begonnen. Wanneer we begrijpen dat dit het geval is dan betekent dit ook automatisch dat de koning van het noorden zijn rivaal dus nog niet aan zich heeft onderworpen. (Tot dusverre heeft het leiderschap van Jehovah’s Getuigen vooralsnog geweigerd om te onderscheiden dat de koning van het zuiden niet meer zal bestaan zodra Michaël het zal opnemen tegen de koning van het noorden. Zie hoofdstuk: Koning van het noorden)

Wat betreft de kwestie omtrent de vernietiging van “Egypte”, dat de ondergang van Amerika symboliseert, voelde ik mij in oktober 1996 op onweerstaanbare wijze geroepen om een intensieve, jarenlange studie te ondernemen waarbij ik alle profetische boeken uit de Bijbel grondig onder de loep nam. Ik begon alle profetische boeken te lezen en daarna nog een keer en nog een keer enz. Ik herinner mij nog heel goed dat ik aan het begin van deze grote onderneming van alle profetische Bijbelboeken begon met het midden van het boek Ezechiël. Het was precies op dat moment dat ik tot het besef kwam dat het Egypte uit de profetie Amerika symboliseert. Dat werd voor mij vrijwel meteen duidelijk. Niet alleen vanwege het feit dat het oordeel over Egypte tot stand komt tijdens de grote dag van Jehovah, maar vooral vanwege de beschrijving van Egypte door de profeten zelf. Zo wordt ‘Egypte’ in de profetieën bijvoorbeeld afgebeeld als een grote boom, die een beschermende schaduw werpt over de aarde waar de volkeren van deze wereld graag hun beschutting onder zoeken. Amerika staat al eeuwenlang bekend als het land van vrijheid en kansen voor iedereen. Vele mensen kwamen naar Amerika om er te gaan wonen. Dit waren vaak mensen uit arme landen die in grote massa’s werden verwelkomd aan zijn gastvrije kusten. En net zoals het oude Land aan de Nijl werd beschouwd als een graanschuur voor de omringende natiën, zo was Amerika dat ook.

(De resultaten van mijn oorspronkelijke onderzoek heb ik in eerste instantie exclusief gedeeld met het Wachttorengenootschap, maar toen duidelijk werd dat ze er geen zin in hadden om hun bestaande achterhaalde en absurde profetische interpretaties te heroverwegen, begon ik deze informatie in 2002 te publiceren op het internet. Uiteindelijk werden talloze losse essays over dit onderwerp samengebundeld in het boek “Jehovah zelf is koning geworden”. Het hoofdstuk getiteld “Ondergang van Amerika” vormt een gedetailleerde distillatie ten aanzien van het verband tussen Egypte en Amerika.)

Nadat ik dus de uitgebreide onderbouwing had gepresenteerd waarin ik uitvoerig heb beargumenteerd waarom Egypte een voorafschaduwing symboliseert van Amerika, rees vervolgens de vraag: Wat betekent deze informatie voor de toekomst in het kader van de grootste natiën die ooit hebben bestaan?

Ik zal Egyptenaren tegen Egyptenaren opzetten en ze zullen tegen elkaar vechten, ieder tegen zijn broeder en zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. Egypte zal radeloos zijn en ik zal zijn plannen in de war sturen. Ze zullen hulp zoeken bij de waardeloze goden en ook bij de bezweerders, de mediums en de waarzeggers. Ik zal Egypte in handen geven van een harde meester, en een wrede koning zal over hen heersen’, verklaart de ware Heer, Jehovah van de legermachten.” (Jesaja 19:2-4)

Een aantal jaren geleden leek het misschien ondenkbaar dat de Verenigde Staten van Amerika ooit weer in een burgeroorlog zouden kunnen vervallen. Echter, sinds het moment waarop niemand had verwacht dat Donald Trump verkozen zou worden tot president van Amerika, hebben de globalistische wereldmachten zich lijnrecht tegenover deze brutale president opgesteld. Deze brutale president durfde het zomaar aan om te proberen Amerika weer groots te maken (Make America great again) tot grote ergernis van de bestaande wereldwijde globalistische elite. Deze globalisten hebben een aantal anarchistische groepen ingezet die pretenderen om de gerechtigheid in het land te herstellen. Er wordt gemeld (niet in de reguliere media overigens), dat sommige van deze extremistische anarchistenleiders zijn opgeleid in terroristische kampen in het buitenland om deze bendes te leiden. We kunnen met zekerheid concluderen dat de algehele woede tegen Trump slechts een front is. De revolutionairen stellen zich tot doel om de VS te vernietigen om er vervolgens een communistische staat van te maken.

Er is in Amerika altijd al een onderliggende raciale kloof geweest en de meesterbreinen van de City of London en hun propagandistische media hebben de president afgeschilderd als een racist in een poging om deze maatschappelijke breuklijn volledig uit te buiten. Wat nog verontrustender is, is het feit dat er een groeiend aantal goedbewapende milities zijn opgestaan die ervan overtuigd zijn dat een gewapende opstand noodzakelijk is om hun land te redden van deze tirannie. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 zijn er ongeveer 17 miljoen wapens verkocht onder de bevolking. Op dit moment is Amerika een enorm groot bewapend kruitvat en er is maar een klein vonkje voor nodig om een enorme oorlog te ontketenen. Precies zoals in de profetieën werd voorzegd waarin door de koning van de hemelen werd afgekondigd dat “Egypte” zal worden overgeleverd “in handen van een harde meester.”

WIE IS DE HARDE MEESTER?

Vanaf het moment dat de 13 koloniën zich hadden losgemaakt van het Britse rijk en zij een soevereine natie hadden opgericht die onafhankelijk opereerde van hun voormalige Europese koloniale meesters, heeft de Britse Kroon op meedogenloze wijze alles in het werk gesteld om de Verenigde Staten te vernietigen, te ondermijnen en omver te werpen. Dat gold net zo min voor elke andere natie die het waagde om het Amerikaanse model te emuleren. Nadat de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln de door Londen gesponsorde Confederatie van slavenstaten tijdens de burgeroorlog had verslagen, kwamen de Lords van London tot het besef dat de Verenigde Staten simpelweg te machtig waren geworden om hen nog militair te kunnen verslaan. Hierop heeft Londen een nieuwe strategie bedacht.

Masonic conspiracy to subvert AmericaHet Britse Rijk bedacht een nieuw plan om de financiën van Amerika over te nemen. De eerste fase van dit plan werd in het jaar 1913 geïmplementeerd, toen de particuliere Federal Reserve Bank in het holst van de nacht in alle haast werd opgericht. (Het is interessant om te vermelden dat het Amerikaanse dollar-bankbiljet van de Federal Reserve is ingezegend met de esoterische symbolen waarvan de oorsprong in Egypte ligt, namelijk het alziend oog van Horus en de niet-afgetopte piramide.)

Een andere cruciale ontwikkeling vond plaats in 1973, toen het vaste wisselkoerssysteem van Breton Woods werd geschrapt. Daardoor kon de waarde van de valuta van een land onder controle komen te staan van speculanten. Vervolgens werd het financiële systeem van de wereld aan het eind van de jaren ’90 gedereguleerd, wat de deuren wijd openzette voor fraude op een reusachtige schaal en ook voor een gigantische economische plundering. Dit werd vanaf dat moment dus de normale dagelijkse gang van zaken gedurende vele decennia.

Om een beter beeld te kunnen krijgen van wie die harde meester zal zijn, dienen we een blik te werpen op wat er op dit moment allemaal aan de gang is in Europa. Na de ontbinding van de Sovjet-Unie was Londen vastbesloten om het niet toe te laten dat een herenigd Duitsland Europa zou gaan domineren, dus werd daarop het Verdrag van Maastricht gelanceerd en werd daarnaast ook de Europese Unie opgericht om te dienen als een middel om onrendabele landen aan de Duitse grootmacht te koppelen. Er werden talloze economische beperkingen opgelegd aan alle landen. Nu we moeten constateren dat dit systeem aan het afbrokkelen is, wat zien we dan vervolgens gebeuren? De natiën die voorheen democratisch en soeverein waren zijn op dit moment uitgegroeid tot loutere satrapieën (provincies van een groter geheel – de Europese Unie).

Echter worden de financiële grootmeesters die gedurende al die jaren aan de touwtjes hebben getrokken nu op dit moment geconfronteerd met de onmiskenbare realiteit, namelijk dat hun geldsysteem zijn laatste terminale fase is ingegaan. De landen die zij onder een enorme schuldenlast hebben bedolven inclusief hun banken zelf zijn ondertussen allemaal failliet. Het kwijtschelden van deze enorme schuldenberg is echter ondenkbaar. Nee, integendeel… er wordt op dit moment uitgebreid vergaderd over een “grote reset” die nu voor de deur staat en ieder moment doorgevoerd kan gaan worden. We moeten onszelf geen illusies maken dat de roofzuchtige bankiers die al het levensbloed uit de natiën hebben gezogen, zich nu opeens vrijgevig zullen gaan opstellen richting de vergeten gewone man. Schuld is de basis voor slavernij.

Sinds de epische financiële crisis van 2008-2009 hebben de centrale banken de rentekosten om geld te lenen voor andere banken en speculanten vrijwel verlaagd tot het nulpunt om de geklapte zeepbel nog weer verder op te blazen. In september 2019 klapte deze zeepbel echter opnieuw. Hoewel niemand uit de bankenwereld bekend durft te maken om welke bank het precies ging, weten we wel aan de hand van de toen razendsnel ingevoerde “repo-operatie”, dat blijkbaar een van de gigantische “too-big-to-fail” banken faliekant opnieuw had gefaald. Een reddingsoperatie die begon met ‘slechts’ een paar miljard dollar per dag, groeide rond het begin van 2020 uiteindelijk uit tot honderden miljarden per dag. Vervolgens kwam de corona pandemie om de hoek kijken en werd de geldkraan helemaal maximaal opengezet waardoor er een vloedgolf van triljoenen dollars het failliete financiële systeem in kwam stromen. De aandelenmarkten van Wall Street bereikten recordhoogtes terwijl het midden- en kleinbedrijf economisch werd verpletterd.

Wetende dat het einde van het huidige valutasysteem in zicht is gekomen, heeft de City of London de opdracht uitgevaardigd om het industriële stelsel kopje onder te laten gaan onder het mom van het redden van de planeet tegen de uitstoot van CO2/kooldioxide. Dit klimaatplan staat ook wel bekend onder de naam “The New Green Deal”. Het is dan ook absoluut niet toevallig dat iedere levende ziel op deze aarde CO2 uitademt.

Het begint nu overduidelijk te worden dat de ‘harde meester’ van de profetie zich manifesteert als de financierende oligarchie – Het zijn precies dezelfde oligarchische families en bankierskringen die al eeuwenlang op dezelfde lijn opereren als de Kroon en het Britse Rijk.

De City of London heeft alles in het werk gesteld om een kneedbare president te laten installeren die gewillig de sleutels aan hen zal overhandigen van de ooit rijkste natie ter wereld, Amerika.

“ALLE LOONARBEIDERS ZULLEN TREUREN”

water buffalo rice pattiesDe Nijl is de langste rivier ter wereld. Het was de levensader van Egypte – de basis voor de beschaving die eeuwenlang bloeide aan haar oevers. In zijn oordeel tegen Egypte bepaalde God dat Hij de rivier de Nijl en zijn kanalen zou laten opdrogen. Dit zou dan ook resulteren in een ongekende economische ramp. Jesaja 19: 5-10 voorzegt: Het water van de zee zal opdrogen, de rivier loopt leeg en valt helemaal droog. De rivieren zullen stinken. Het water in de Nijlkanalen van Egypte zakt en droogt helemaal op. Riet en biezen zullen wegrotten. De planten langs de Nijl, aan de monding van de Nijl, en al het ingezaaide land langs de Nijl zullen uitdrogen. Alles waait weg, er blijft niets over. De vissers zullen treuren, degenen die vishaken in de Nijl uitwerpen zullen huilen en degenen die hun netten uitgooien over het water zullen wegkwijnen. Degenen die met gekamd vlas werken en degenen die witte stoffen weven, zullen te schande worden gemaakt. De wevers zullen verslagen zijn, alle loonarbeiders zullen treuren.

Of God de rivier daadwerkelijk heeft laten opdrogen valt te betwisten. Hoe het ook zij, aangezien de Egyptenaren voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk waren van de rivier, zou het opdrogen van de Nijl, al was het enkel maar op een illustratieve manier, een enorme ramp voor hen betekenen. En aangezien Egypte ook nog een grote graan exporterende natie was, zou een mislukking van hun eigen oogst daarnaast ook nog hele grote gevolgen hebben voor de volkeren die op dat vlak van hen afhankelijk waren.

Echter rest ons nu nog de vraag: wat zou dit allemaal kunnen betekenen voor het grotere Egypte?

Indien de gevreesde “New Green Deal” daadwerkelijk zal worden geïmplementeerd, dan zou dat de ineenstorting betekenen van de landbouwproductie, en zal dit de voormalige graanschuur van de wereld transformeren in een armoedige woestenij.

Het is een verbijsterende ontwikkeling om met eigen ogen te aanschouwen. Nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis werden de leiders van zo’n enorm grote natie ertoe gebracht om zichzelf op deze schaal naar de rand van de afgrond te brengen. Hoewel de totale vernietiging op dit moment nog geen realiteit is, weten we wel zeker dat het proces aan de gang is waarbij de Verenigde Staten tijdens 1 generatie is getransformeerd van `s werelds grootste schuldeiser naar ‘s werelds grootste schuldenaar, waarbij deze ooit zo machtige industriële macht geleidelijk aan werd uitgehold tot een roestig hoopje ellende waarbij het nu op een punt is aangekomen waarbij vaststaat dat een totale ineenstorting onvermijdelijk zal blijken te zijn.

Omdat het dezelfde mannen zijn aan wie veel macht werd toevertrouwd om daarmee de natie veilig te stellen en omdat diezelfde mannen tegelijkertijd ook verantwoordelijk zijn voor haar ondergang, berispt Jehovah deze nationale leiders en zegt Hij tot hen: De bestuurders van Zo̱an zijn dwaas. De beste raadgevers van de farao geven slechte adviezen. Hoe kun je tegen de farao zeggen: ‘Ik stam af van wijze mensen, van koningen uit de oudheid’? Waar zijn je wijze mannen dan? Laten zij het je vertellen als ze weten wat Jehovah van de legermachten over Egypte besloten heeft. De bestuurders van Zo̱an zijn dwaas geweest, de bestuurders van Nof zijn bedrogen, Egypte is op een dwaalspoor gezet door de leiders van zijn stammen. Jehovah heeft een geest van verwarring over hem uitgegoten. Ze hebben Egypte op een dwaalspoor gezet in alles wat het onderneemt, zoals een dronkaard die door zijn eigen braaksel zwalkt. Niemand in Egypte zal iets kunnen doen, kop of staart, scheut of bies. (Jesaja 19:11-15)

Een ‘dwaalspoor’ vormt een toepasselijke beschrijving van de weg waar Amerika zich nu op bevindt. Het heeft zijn visie verloren. Amerika is zijn historische missie vergeten en is deze uit het oog verloren, namelijk de missie om het Britse Rijk van zich af te schudden. Op dit moment is Amerika aanbeland op het punt waarop het tot slaaf gemaakt zal worden door een vijand die het in eerste instantie gemakkelijk had kunnen verslaan. Deze natie is inderdaad in de ban geraakt van een ‘geest van verwarring’. En gezien de meedogenloze propaganda, beginnend bij de beschuldigingen over een geheime verstandhouding met Rusland, en daarna steeds maar weer met de ene leugen na de andere, worden de politieke bestuurders volledig misleid tot het vernietigen van hun eigen natie.